[anysurfer.logo]

Toolbox Diversiteit

Een bundeling van tools en methodieken voor diversiteitsmedewerkers in het jeugdwerk.
Home

Mogelijkheden en uitdagingen

Bij veel jeugdwerkorganisaties legt de beleidsnota in grote lijnen de werking vast voor de komende jaren. Dat kan de experimenteerruimte beïnvloeden. Maar organisaties kunnen in hun beleidsnota ook ruimte inbouwen voor experiment. Ook is er doorheen de jaren ruimte om de beleidsnota te heronderhandelen. De echte uitdaging zit ‘m eerder in de organisatiecultuur en -structuur van jeugdwerkorganisaties.

 • Het is niet eenvoudig om ‘carte blanche’ te krijgen. Soms kost het organisaties moeite om zich los te weken uit vaste processen en logge structuren. Soms ontbreekt het aan een urgentiegevoel om de comfortzone te verlaten. Of er is geen duidelijk mandaat om knopen door te hakken.

 • Experimenteren vergt tijd en ruimte en die ontbreekt soms. Vaak moet je eerst ruimte vrij maken in het takenpakket van bestaande medewerkers om eventueel later een nieuwe medewerker aan te werven. Niet iedereen staat hiervoor te springen of kan zomaar tijd vrij maken. Op voorhand kan je zelden goed inschatten hoeveel tijd er precies kruipt in een nieuw project. Grotere organisaties hebben wat meer marge om te experimenteren, ze kunnen wat meer schuiven met mensen en middelen. Kleinere organisaties hebben deze luxe vaak niet.

 • Experimenteren vergt ook ruimte om te falen en ook die is schaars, ook in het jeugdwerk.

 • Als je samenwerkt met anderen heb je partners nodig met de juiste expertise

Projectoproepen

Projectoproepen bieden de mogelijkheid om te experimenteren, maar zijn geen tovermiddel. 

 • Een projectaanvraag schrijven is een competentie op zich. Zo mag je jezelf niet te sterk vastpinnen op concrete resultaten maar je hebt wel een zekere tijdsplanning nodig met mijlpalen en verschillende fases. Je moet doelstellingen en acties formuleren en een begroting opstellen. Op de website van Socius kan je deelnemen aan een online cursus over het schrijven van projectaanvragen.

 • Sommige projecten werken met een te klein budget om echt iets wezenlijks te realiseren. Grotere budgetten, brengen dan weer veel verwachtingen met zich mee. In het algemeen komt er flink wat administratie kijken bij projecten.

 • Projecten lijken je te dwingen om altijd met iets volledig nieuw op de proppen te komen, terwijl je soms ook wil verder sleutelen aan een bestaand initiatief.

 • Soms zit er veel tijd tussen de projectaanvraag en de beslissing. Het is niet altijd gemakkelijk om het enthousiasme vast te houden in die periode. 

Toch blijven projectoproepen een belangrijke bron van vernieuwing en experiment. We zetten hier enkele van de belangrijkste bronnen op een rijtje.

Overheden

Lokaal

Het lokaal bestuur biedt doorgaans verschillende subsidiemogelijkheden voor bestaande en nieuwe verenigingen. Neem contact op met de bevoegde diensten (sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst,…) in je gemeente of stad om te kijken welke subsidies je kan aanvragen voor je projectidee.

Vlaams

Ook op Vlaams niveau zijn er mogelijkheden. De Vlaamse overheid biedt een waaier aan subsidiemogelijkheden voor jeugdwerk, sport, cultuur, kunst en erfgoed. Deze subsidies vinden hun oorsprong in decreten. Op deze websites vind je telkens een overzicht.

Binnen het jeugdwerk

 • Sociaalcultureel.be :Vanaf 2018 komen bovenlokale projecten voor kinderen en jongeren met een handicap en voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie in aanmerking voor ondersteuning binnen de projectoproep ‘experimenteel jeugdwerk’
 • De Vlaamse Regering kan jaarlijks één of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd. http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/projectoproepen.aspx
Binnen het participatiedecreet wordt twee keer per jaar een projectoproep gelanceerd om kansengroepen op een duurzame manier toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van zogenaamde kansengroepen komen hiervoor in aanmerking. Demos ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van een 'participatieproject kansengroepen', de projectaanvraag en/of evaluatie ervan.

Ook vanuit armoedebestrijding en gelijkekansenbeleid worden er soms projectoproepen gelanceerd. Wil je sociaal ondernemen dan kan je ook aankloppen bij de sociale innovatiefabriek.  

Federaal

Op federaal vlak zijn er minder mogelijkheden. Jeugdwerk is dan ook geen federale materie. Voor wie rond vluchtelingen wil werken, voorziet Fedasil wel in een projectoproep waar ook vrijetijdsactoren kunnen op intekenen. Ook het federaal armoedebeleid en het federaal gelijkekansenbeleid kunnen projectoproepen lanceren. Wil je samen met een organisatie in Wallonië een project of een uitwisseling opzetten met jongeren, dan kan je subsidies aanvragen bij Bel’J. 

Europees

 • Op deze website vind je een overzicht van de huidige Europese oproepen (in allerlei levensdomeinen).
 • JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties, je kan bij deze organisatie voor ondersteuning bij het uitwerken van je projectidee bij hen terecht. 
 • LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Bepaalde projecten in de lijn van het participatiedecreet die zich in een bepaalde regio bevinden, kunnen hiervoor in aanmerking komen.  

Fondsen

 • De Koning Boudewijnstichting (KBS) is een Belgische onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut. De Koning Boudewijnstichting wil op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De stichting steunt burgers die betrokken zijn bij de samenleving en richt zich daarom op thema’s zoals armoede, democratie, erfgoed, filantropie, gezondheid en immigratie. Regelmatig zijn er nieuwe oproepen omtrent deze thema’s. De Koning Boudewijnstichting herbergt verschillende fondsen (Delhaize Fonds, Proximus Foundation,…) en lanceert jaarlijks verschillende projectoproepen. Als je op de hoogte wil blijven, kan je je best inschrijven op de nieuwsbrief. 

 • Elk jaar kent de Nationale Loterij talrijke subsidies toe aan instellingen en organisaties met een sociale roeping, en verleent daarbij ook haar steun aan de realisatie van projecten binnen talrijke diverse domeinen. Enkele thema’s: de strijd tegen ellende via opvang, begeleiding en hulp aan de minstbedeelden, sociale integratie en aansluiting op de arbeidsmarkt, sociaal bewuste solidariteitsacties, verbeteren van levensomstandigheden van zieken of personen met een handicap, toegang tot medische zorgen en vorming voor allen. 

 • De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld. De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie. Op die manier wil de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving. 

 • De BNP Paribas Fortis Foundation focust haar mecenaatsactiviteiten op drie werkterreinen. Projecten van verenigingen steunen die gericht zijn op 3 thema’s: de integratie van kinderen en jongeren in moeilijkheden via vorming, het engagement aanmoedigen van de medewerkers voor diverse verenigingen en solidariteitsacties die de steun van de hele bank in België genieten. Wat de financiële steun aan projecten van verenigingen betreft, organiseert de Foundation het hele jaar door verschillende oproepen om projecten in te dienen. 

 • Be.Face is een netwerk van maatschappelijk en sociaal betrokken ondernemingen in de Brusselse regio. De krachtlijnen werkgelegenheid en solidariteit zijn meer dan ooit onze grote prioriteiten voor acties naar kwetsbare bevolkingsgroepen. Be.Face wil pragmatisch en lokaal verankerd ageren, ter aanvulling van de andere betrokken actoren: verenigingen, onderwijsinstellingen, lokale overheden, … (Opgelet: enkel Brussel)

 • De Stichting Koningin Paola steunt maatschappelijke projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

 • United Fund for Belgium helpt sociale projecten die de levenskwaliteit van mensen in nood verbetert in België en steunt humanitaire of sociale werken. 

 • De Cera Foundation. Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. 

 • Welzijnszorg is een Vlaamse non-profitorganisatie die zich concentreert op de Vierde Wereld. Elk jaar lanceert Welzijnszorg een projectoproep tussen einde januari en einde maart. Alle organisaties die armoede blijvend willen aanpakken, kunnen een (beperkte) financiële steun aanvragen.