[anysurfer.logo]

Over ons

Over ons

Foto toekomstcongres 2016
Vlagje De Ambrassade

Klinken ‘ambras’ en ‘ambassade’ je als onverenigbaar in de oren? Daar houden we van! We bewijzen graag wat iedereen onmogelijk acht. Ambras is hooguit wat geruzie met grote woorden. Wij weerhouden de woorden en passen voor het geweld. Een ambassade is dan weer een plek van vertrouwen, een vat vol kennis en expertise én een schakel tussen mensen en instanties. Beter hadden we niet kunnen vinden, toch? Maar vergis je niet! De Ambrassade laat het niet bij woorden. We stellen alles in het werk om actief bij te dragen aan het geluk van kinderen en jongeren in onze samenleving. Via concrete tools, acties en evenementen zetten we samen met onze partners maximaal in op jeugdwerk, jeugdbeleid en jeugdinformatie.  

Wat is De Ambrassade?

De Ambrassade is: 

 • een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid 
 • een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel 
 • de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen 
 • de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers 
 • de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. 

Ons DNA

Onze missie

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

Onze visie

De Ambrassade vertrekt vanuit kinder- en mensenrechten om te werken aan een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren verhoogt. Een duurzame, rechtvaardige en participatieve samenleving met ruimte voor experiment en dialoog & debat.

Inhoudelijk kompas

De Ambrassade gaat vanuit het kinder- en mensenrechtenkader voluit voor een samenleving waarin kinderen en jongeren optimale levenskwaliteit hebben, nu en in de toekomst. Die samenleving is voor ons opgebouwd uit drie waarden (duurzaamheid, gelijkwaardigheid en participatie) en 2 methoden (experiment en dialoog & debat). De Ambrassade realiseert haar opdrachten vanuit deze visie op de samenleving. Het bepaalt de manier waarop we jeugdwerk versterken, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid realiseren. 

Onze 3 waarden en 2 methoden

Wij geloven in een duurzame, gelijkwaardige en participatieve samenleving met ruimte voor experiment en dialoog&debat.

Onze waarden

 • duurzaamheid
 • gelijkwaardigheid
 • participatie

Onze methoden

 • experiment
 • dialoog & debat

Onze impact

Hoe maken wij verschil voor alle kinderen en jongeren? 

De Ambrassade realiseert: 

 • Kwaliteitsvolle jeugdinformatie voor 2,7 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel 
 • Straf jeugdwerk voor 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel en hun 111 Vlaamse jeugdwerkorganisaties 
 • Sterk jeugdbeleid voor 2,7 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel dankzij nauwe samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk, vele partners en beleidsmakers 

Kwaliteitsvolle jeugdinformatie

Kinderen en jongeren hebben nood aan kwaliteitsvolle informatie op hun maat. Een jongere mag niet van het kastje naar de muur gestuurd worden om te weten te komen welke rechten en plichten hij of zij heeft. We tonen kinderen en jongeren het bos door de bomen door samen met partners betrouwbare en kwaliteitsvolle jeugdinformatie op maat van kinderen en jongeren te maken.

Jeugdwerk
Straf jeugdwerk

Het jeugdwerk is dé plek bij uitstek waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om onbezonnen jong te zijn en al doende veel te leren. Elk kind en elke jongere heeft recht op jeugdwerk, heeft recht op ruimtes om te participeren, te mogen falen, samen in groep te leren, zich te kunnen ontwikkelen en vrienden te maken. Talloze jeugdwerkers geven dagelijks, wekelijks of een keer per jaar het beste van zichzelf om kinderen en jongeren zorgeloos jong te laten zijn. De Ambrassade wil hen blijvend motiveren met verstaanbare informatie, sterke inspiratie en interessante opleidingen. Zo realiseren we straffer jeugdwerk voor méér kinderen en jongeren, want jeugdwerk is een basisrecht voor alle kinderen en jongeren.

Jeugdbeleid
Sterk jeugdbeleid

De sterke verbinding met de Vlaamse Jeugdraad biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk beleidsmakers te inspireren met concrete aanbevelingen. Aanbevelingen die tot stand komen op basis van de verhalen, ervaringen en expertise van kinderen, jongeren en hun organisaties zelf. We realiseren samen met partners experimentele projecten die kinderen, jongeren en hun organisaties versterken rond de thema’s ruimte, leren, armoede en werk. Volgens ons en onze partners moet de samenleving vandaag inzetten op vier thema’s om de leefwerelden van alle kinderen en jongeren te versterken: armoede, werk, ruimte en leren. Dat betekent een samenleving waarin er meer ruimte is om jong te zijn, alle jongeren toegang hebben tot kwalitatieve jobs, kinderen niet langer in armoede opgroeien en jongeren alle kansen hebben om hun talenten te ontplooien. Dat is de krachtige leefwereld voor kinderen en jongeren waar we van dromen.

Lees meer over onze opdrachten en doelstellingen voor 2021-2025 in het bestand van de beleidsnota dat je rechts hierboven kan vinden. 

Onze organisatiestructuur

Teamwerking

Vanuit vijf teams werken alle personeelsleden mee om de opdrachten van de organisatie waar te maken. Het gemeenschappelijk kader stelt dat elk team een thuishaven moet zijn met oog voor het geheel en zorg voor elkaar. Daarnaast is elk team verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, acties en indicatoren binnen zijn strategische doelstelling. Elk team heeft hierbij zijn eigen dynamiek en organiseert zichzelf, gecoördineerd en ondersteund door zijn leidinggevende. Naast vijf teams hebben we twee clubs die horizontale kwaliteitslijnen moeten samenbrengen en realiseren:  • In Club Communicatie waarborgen de communicatiemedewerkers strategische communicatielijnen, bouwen ze kaders uit en realiseren ze het communicatieplan. 
 • In Club Beleid delen de beleidsmedewerkers hun kennis rond beleidsdossiers, ontwikkelen ze strategieën in beleidsdossiers, en bewaken ze het overzicht in vertegenwoordigingswerk.

“Vanuit oog voor het geheel dingen in beweging zetten die het verschil maken"

We willen elke medewerker stimuleren om mee de missie en de doelstellingen van De Ambrassade waar te maken. We geloven erin dat elke medewerker hiervoor enkele competenties/ waarden centraal moet stellen: 

 • Oog voor het geheel en mede-eigenaarschap mee uitdragen
 • Impactgericht werken 
 • Dingen in beweging zetten 

Ons netwerk

De Ambrassade is een organisatie gericht op de wereld rondom haar. We zijn de motor in een netwerk van jeugdactoren en intersectorale partners. We werken proactief en durven leiderschap opnemen. Vanuit ons geloof in een sterk jeugdbeleid verbindt De Ambrassade (zich met) iedereen die wil meewerken aan het verwezenlijken van haar missie. Participatief werken is een rode draad doorheen onze interne en externe organisatiestructuren. Door continu in interactie te treden met onze mede-eigenaars geven we de organisatie voortdurend samen vorm.

De primaire mede-eigenaars van De Ambrassade zijn de Vlaamse Jeugdraad, de organisaties erkend en/of gesubsidieerd in het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, jeugdinformatiepartners, het personeel, de Minister van Jeugd en de medewerkers van het kabinet en zijn administratie, intersectorale partners, bovenbouwactoren van het beleidsdomein Jeugd en belendende sectoren.

Om dit eigenaarschap te vertalen naar een werkbare vorm werkt De Ambrassade met de bovenstaande structuur. Elk onderdeel speelt een specifieke rol in de uitwerking en realisatie van de opdrachten van De Ambrassade. 

commissie jeugdwerk -sept 2022
Commissie jeugdwerk

De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle organisaties die erkend en/of gesubsidieerd worden onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met jeugdwerkbeleid en de ondersteuning van de jeugdwerksector. De Commissie Jeugdwerk is een open vergadering maar werkt met een op naam verkozen kerngroep van vijftien personen. Voor de samenstelling hiervan baseert ze zich op de decretale diversiteit tussen organisaties. De Commissie Jeugdwerk heeft als doelstellingen standpunten en adviezen rond jeugdwerkbeleid formuleren voor de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade adviseren over haar dienstverlening.

Lees meer

Commissie jeugdinfo
Commissie jeugdinformatie

De Commissie Jeugdinformatie bouwt jeugdinformatiebeleid uit en volgt het op. Ze is breed samengesteld uit experten op het vlak van jeugd, kinderrechten, welzijn, overheid, onderwijs, media en cultuur en bouwt mee aan de regiefunctie van De Ambrassade op het vlak van jeugdinformatie. De Commissie Jeugdinformatie is een open vergadering maar werkt met een vaste kerngroep, die drie keer per jaar samenkomt. Daarnaast organiseert de Commissie Jeugdinformatie jaarlijks twee open momenten voor het brede jeugdinformatielandschap.

Lees meer

Vlaamse jeugdraad adviseurs
Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Ze zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa. De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen als zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Maar de Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereiden ze standpunten en adviezen voor. Elk advies passeert daarna onze adviesraad, die bestaat uit 16 verkozen jongeren- en jeugdwerkadviseurs. De adviseurs bezorgen het eindresultaat aan de Vlaamse regering. Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Vlaamse jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: het beleid in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Om de werking van de Vlaamse Jeugdraad optimaal te ondersteunen, zorgt De Ambrassade voor:

 • 1 adviesraad per maand, waar de adviseurs - het verkozen bestuur van de Vlaamse Jeugdraad – samenkomen
 • 3 werkgroepen rond de 3 belangrijkste jongerenthema’s: goed in je vel, onderwijs & diversiteit (zie jongerenbevraging & de verkiezing eind 2017)
 • 2 structurele werkgroepen voor de ondersteuning van de beleidsniveaus VN & Europa
 • Megaforum, 3x per jaar georganiseerd in een andere stad. Jongeren en jeugdwerkers komen op een Megaforum samen om te discussiëren en te debatteren over belangrijke beleidsthema's waar wij als Vlaamse Jeugdraad mee bezig zijn (Onderwijs, Goed in Vel, Diversiteit, VN, Europa, lokale verkiezingen, Jeugdwerk,....)

VJR met Dalle
Minister van Jeugd, zijn kabinet en de afdeling Jeugd 

De Ambrassade gaat een sterke relatie aan met de Minister van Jeugd en zijn administratie. Samen maken we het jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen waar. We zijn partners in het ontwikkelen en uitvoeren van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, in het bestendigen en verder uitbouwen van jeugdbeleid, in de opbouw van kennis en expertise. 

Bovenbouw organisaties
Bovenbouworganisaties jeugd

Binnen het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid zijn er nog andere bovenbouworganisaties: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), JINT, Kenniscentrum kinderrechten (KeKi) en de Kinderrechtencoalitie. We bouwen met deze organisaties een nauwe samenwerking uit en maken afspraken rond onze positionering en actieradius. Waar mogelijk verenigen we onze krachten. We brengen de personeelsleden van deze organisaties ook samen om elkaar te leren kennen en inhoudelijke dwarsverbindingen te leggen.

Partnerschappen
Andere netwerkactoren

De Ambrassade kiest ervoor om vanuit een sectorale en categoriale aanpak diverse onderwerpen en domeinen met betrekking tot de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid te verkennen en te verbinden. Daarom fungeert De Ambrassade als netwerkcoach door te initiëren, te faciliteren en te participeren in netwerken. De kracht van De Ambrassade ligt in expertise opbouwen, en in het delen van kennis en ervaringen. Hiertoe bouwt De Ambrassade netwerken uit met tal van actoren die (in)direct het jeugdbeleid mee waarmaken. 

Ontdek onze partnerschappen

Onze structuren

De Ambrassade ondersteunt de commissie jeugdinformatie, de commissie jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad bij de realisatie van hun prioriteiten. De Vlaamse Jeugdraad realiseert tijdens haar mandaat van 3 jaar 5 prioriteiten. De commissie jeugdwerk kiest om de twee jaar drie nieuwe prioriteiten die we samen met actieplannen en concrete resultaten vormgeven. De commissie jeugdinformatie organiseert geen aparte werkgroepen, maar geeft mee vorm aan het netwerk WAT WAT.

Ook ondersteunen we de Vlaamse Jeugdraad en de commissie jeugdwerk in hun structurele werkgroepen. De Vlaamse Jeugdraad heeft 2 structurele werkgroepen: Werkgroep VN en werkgroep Europa. De Commissie jeugdwerk heeft 3 structurele werkgroepen. Deze structurele werkgroepen bouwen visie op over de beleidsinstrumenten die Vlaams jeugd(werk)beleid vormgeven en geven de mogelijkheid om participatief tot beleidsadvies te komen vanuit het jeugdwerk naar beleidsmakers toe.

De volgende beleidsinstrumenten worden opgevolgd in de structurele werkgroepen: 

 • Werkgroep Jeugdtoerisme: decreet jeugdverblijfcentra, decreet toerisme voor allen, Masterplan Bivakplaatsen, taskforce masterplan bivakplaatsen
 • Werkgroep Lokaal jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt: reflectiegroep lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid, decreet lokaal jeugdbeleid, decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, Label kindvriendelijke steden en gemeenten, monitoring lokaal jeugdbeleid, andere regelgeving met impact op lokaal jeugdbeleid
 • Werkgroep Vlaams jeugdbeleid #jeugdwerkwerkt: reflectiegroep decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, Masterplan Diversiteit, Cijfers Vlaams jeugdwerk, Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP), decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Generatiedoelen

Om als De Ambrassade naast prioriteiten voldoende vanuit een lange termijn visie keuzes maken, kozen we 3 maatschappelijke generatiedoelen waar we met onze partners op inzetten tot 2025. Om impact te realiseren, zetten we de komende jaren samen met heel wat partners gelinkt aan elk generatiedoel projecten op. We willen dus samen met het jeugdwerk, de Vlaamse Jeugdraad en het jeugdinformatielandschap impact hebben op de volgende 3 generatiedoelen: 

 • Ruimte delen: meer plek voor kinderen en jongeren
 • Recht op vrije tijd: Meer vrije tijdskansen voor meer kinderen en jongeren
 • (nieuw!) Mentale gezondheid: weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren.  

Algemene vergadering en Bestuur

De Algemene vergadering van De Ambrassade

Onze Algemene Vergadering bestaat uit max 25 leden, onderverdeeld in 3 groepen: 10 jeugdwerkers voorgedragen door de commissie jeugdwerk, 4 leden gelinkt aan de Vlaamse Jeugdraad, 10 andere experten breed jeugdbeleid, voorgedragen door de Raad van Bestuur.
De Algemene vergadering van De Ambrassade is het hoogste orgaan binnen de vzw. Haar werking wordt voornamelijk bepaald binnen de statuten van De Ambrassade. 

Bij de samenstelling van de AV willen we een goede mix tussen: 

 • Jeugdwerkorganisaties
 • Jeugdinformatie-actoren
 • Experten breed jeugdbeleid
 • Jongeren

Bevoegdheden

 • Bespreking en goedkeuring van de (jaarlijkse) begroting en rekening van de nieuwe organisatie
 • Verkiezen/ontslag van leden en bestuurders
 • Betrokkenheid op grote projecten-trajecten van De Ambrassade
 • Bespreking en goedkeuring werkingsverslag
 • Andere statutaire opdrachten of opdrachten bepaald binnen de vzw wetgeving
 • Bespreking en goedkeuring beleidsnota
Werkwijze

De algemene vergadering komt minimaal 2 keer per jaar samen. In de praktijk is dit in december en in maart. Naast de statutaire opdrachten levert deze vergadering ook input voor de strategische inhoudelijke uitdagingen van De Ambrassade.
De directeur en de coördinatoren van De Ambrassade ondersteunen de AV.

Leden van de algemene vergadering

Jeugdwerk

 •  Jo Van den Bossche - VDS
 • Stefaan Vandelacluze - Bamm
 • Gerd Vertommen - Karavaan
 • Benjamin Verhegge - KSA
 • Els Van Effelterre - JES
 • Hans Verbruggen - Sporta
 • Sibille Declercq - Missing you
 • Ellen Goovaerts - Arktos
 • Pieter Quaghebeur - Das Kunst

Vlaamse Jeugdraad

 • Niele Geypens - vrijwilliger
 • Amir Bachrouri - Oud-voorzitter
 • Eveline Meylemans - vrijwilliger
 • Laure Verstraete - EU jongerenvertegenwoordiger

Experten breed jeugdbeleid

 • Stefaan Marien - Agentschap zorg & gezondheid
 • Frédéric Piccavet - Scholierenkoepel
 • Jurgen Sprangers - Bataljong
 • Andy Demeulenaere - Mediawijs
 • Fleur Van Oyen - Kenniscentrum Kinderrechten
 • Nele Willems - AP Hogeschool
 • Kara Eestermans - Vlaanderen Connect
 • Tom Willox - KDG Hogeschool
 • Frederik Bastiaensen - Publiq
 • Inge Stuer - JINT

Bestuur van De Ambrassade

Het bestuur bestaat maximaal uit 12 leden, met een termijn van vijf jaar. Het bestuur stuurt de organisatie vanuit organisatorisch en beheersmatig perspectief. Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor en vervult de vzw-opdrachten die niet expliciet aan de algemene vergadering zijn toegewezen (voorbereiding van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan, de externe financieringsprojecten, de beheersovereenkomst; beslist over nieuw beleid; is scheidsrechter tussen mogelijke tegenstrijdige perspectieven van mede eigenaars; is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de beleidsnota.)

Wat verwachten we van de bestuursploeg als geheel?

Het bestuur moet in haar geheel volgende profielen bevatten:

 • Sterke beleids- of bestuurservaring binnen een relevante organisatie.
 • Het engagement kunnen waarmaken om de bestuursrollen als ploeg te kunnen opnemen (voorzitter, ondervoorzitter, personeelsverantwoordelijke, penningmeester, secretaris).
 • Expertise bijdragen in het beheer/bestuur van de organisatie (mbt HR-beleid, organisatiebeleid, personeelsbeleid en financieel beleid).
 • Beschikken over een sterk relevant netwerk dat ingezet kan worden om De Ambrassade mee te versterken. 
 • Voldoende bestuurders die sterke affiniteit hebben met de dagelijkse werking van De Ambrassade en voldoende vaak op De Ambrassade rondlopen.
 • Voldoende bestuurders die expertise hebben vanuit ervaring in jeugd- en kinderrechtenbeleid, het jeugdwerk, de Vlaamse Jeugdraad en het jeugdinformatielandschap.
 • Alle leden van het bestuur hebben een affiniteit met de missie van De Ambrassade, minimaal de helft van de leden van het bestuur heeft een sterke betrokkenheid met de inhoudelijke werking van De Ambrassade.
 • We streven met de bestuursploeg een sterke diversiteit na, zowel in gender balance (liefst 50/50), etnisch-culturele achtergrond, soorten organisaties als knowhow. De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons organisatiebeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. 
Werkwijze

Het bestuur komt 6 keer per jaar samen. De directeur en de coördinatoren van De Ambrassade ondersteunen het bestuur.

Leden van het Bestuur

 • Stefaan Marien - Zorg en gezondheid
 • Herlinde Baeyens - Oud-VJR-vrijwilliger
 • Alexandra Smarandescu - Oud-voorzitter Vlaamse Jeugdraad
 • Jo Deman - Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • Sibille Declercq - Missing you
 • Noura Benchicar - Formaat
 • Alain Verscheuren - Vanuit Board Companion
 • Amber Vansintjan - Bamm
 • Liselotte Vanheukelom - JES
 • Maret Dakaeva - Uit de Marge
 • Franka Foré - JOETZ

Beleidsnota

Benieuwd naar onze plannen tot 2025? Lees ze in onze beleidsnota!