[anysurfer.logo]

Alles over Jeugdwerk

Alles over Jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

Vorming

Hoe werkt vorming en geattesteerde kadervorming volgens het jeugddecreet 2024? 

Op deze pagina gaan we dieper in op vorming in het jeugdwerk. Vorming beschrijft zowel de geattesteerde kadervorming als vormingen die voor erkenning kunnen worden gerealiseerd. 


Wanneer is de vormingsmodule verplicht als Vlaams erkende vereniging?

In het Jeugddecreet 2023 werd de module vorming binnen de Vlaamse erkenning in sommige gevallen verplicht (vanaf 2026). De verplichte vormingsmodule voor erkende jeugdverenigingen komt er om de professionaliteit en kwaliteit van het jeugdwerk te versterken. Deze module biedt leiders en begeleiders de mogelijkheid om essentiële vaardigheden te ontwikkelen en diepgaand inzicht te krijgen in de principes van jeugdwerk. Voor een erkende vereniging is het belangrijk te weten wanneer je wel/niet verplicht deze module opneemt. In dit deel proberen we dit weer te geven voor de verschillende werkvormen. 

Voor geprofessionaliseerde jeugdverenigingen voor kinderen & jongeren met een handicap en met kinderen in maatschappelijk kwetsbare positie is de module vorming geen verplichting binnen het opnemen van de drie modules. Bij opname van de module "vorming van jeugdwerkers", kan deze maximaal één keer in aanmerking komen voor erkenning.

Landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen brengen in totaal 6 modules in voor erkenning. Een overzicht van deze modules vind je hier

Verplichting vanaf 2026: De vereniging moet module 3 (vorming van jeugdwerkers) minstens één keer verplicht opnemen. Dit kan zowel met online als offline initiatieven worden gerealiseerd, tenzij het over geattesteerde kadervorming gaat.

Vereniging informatie & participatie

Verenigingen informatie en participatie brengen in totaal 6 modules in voor erkenning. Een overzicht van de modules vind je hier

Als de vereniging module 6 (mediaproductie in de vrije tijd door en over de jeugd) één of meerdere keren realiseert, dan moet deze verplicht gecombineerd worden met module 4 (vorming van jeugdredacties).

Verplichting vanaf 2026: Als de vereniging module 1 (Informeren van de jeugd in de vrije tijd) drie keer realiseert is het ook verplicht om dit minstens één keer te combineren met de module 4 (vorming aan jeugdwerkers)

De module vorming kan maximaal 3 keer in aanmerking komen voor erkenning en kan zowel met online als offline initiatieven worden gerealiseerd, tenzij het over geattesteerde kadervorming gaat.

Cultuureducatieve vereniging

Cultuureducatieve verenigingen brengen in totaal zes modules in voor erkenning. Een overzicht van de modules vind je hier

Verplichting vanaf 2026: Als de vereniging module 1 (organiseren van een cultuureducatief activiteitenaanbod voor de jeugd in de vrije tijd) drie keer realiseert is het verplicht om dit minstens één keer te combineren met de module 3 (vorming van cultuur educatieve begeleiders). 

De module 3 kan maximaal zes keer in de vrije tijd, drie keer buiten de vrije tijd en kan zowel met online als offline initiatieven worden gerealiseerd, tenzij het over geattesteerde kadervorming gaat.


Wanneer mag ik kadervormingstrajecten organiseren?

§2. Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt, kan kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers. Die kadervormingstrajecten* hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden bij het verwerven van de competenties van de competentieprofielen* van respectievelijk animator*, hoofdanimator* en instructeur*. 


*Hieronder worden enkele termen verduidelijkt:

  • animator: een jeugdwerker die kinderen en jongeren bij hun activiteiten binnen het jeugdwerk begeleidt.
  • attest: een door de Vlaamse Gemeenschap erkend bewijs dat een individu een kadervormingstraject heeft doorlopen.
  • hoofdanimator: een jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt binnen een groep van jeugdwerkers. 
  • instructeur: een jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt in het vormingsproces van jeugdwerkers.
  • kadervormingstraject: een specifiek vormingstraject dat wordt opgezet voor de vorming van animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs. Dit bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Zo is elk attest en het daartoe leidende kadervormingstraject sinds 2014 verbonden aan een competentieprofiel met gedragsindicatoren. De doelstellingen van een kadervormingstraject zijn aldus verwoord in specifieke competenties waarover een jonge begeleider moet beschikken. Meer informatie over kadervorming en attesten vind je op de website van het Vlaams departement voor Cultuur, Jeugd & media.


Hoe lang moet een kadervormingstraject duren?

Elk kadervormingstraject bestaat uit twee delen:

1. Een theoretisch gedeelte (dit is een cursus van 50u tot 55u)

2. Een begeleide stage (van 50u)  

Sinds 2020 is het derde onderdeel van een verplicht evaluatie/reflectiemoment afgeschaft. 


Wat zijn de erkenningsvoorwaarden voor een kadervormingstraject?

§4. Met het oog op de erkenning van een kadervormingstraject dient de vereniging bij de administratie een aanvraagdossier in dat ten minste volgende onderdelen beschrijft: 

1° de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en begeleidt.

2° de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat deelnemers kansen krijgen om de competenties te verwerven. Daarnaast beschrijft het ook de manier waarop de vereniging zich heeft voorbereid om kadervormingstrajecten te organiseren.

3° de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt.

In de hervorming van criteria poogde men meteen ook om een teveel aan administratie weg te werken. Waar een vereniging voordien voor elke cursus drie verschillende gekleurde documenten moest indienen (een geel aanvraagformulier, een oranje deelnemersformulier en een roze verslagformulier), wilde men toewerken naar een duurzame erkenning als kadervormingsvereniging. In de nieuwe regeling dien je voor elk attest dat je wil mogen toekennen, één erkenningsdossier in. Eens dit is goedgekeurd, hoef je enkel nog te melden waar en wanneer een cursus doorgaat. Deze aanmelding gebeurt via de KAVO-tool. De overgang naar de nieuwe regeling voor geattesteerde kadervorming betekende voor vele verenigingen een behoorlijke aanpassing en ging gepaard met allerlei denkoefeningen. Uiteraard zijn er meer details en belangrijke voorwaarden vernoemd dan enkel wat er in het decreet opgenomen staat. 

Meer informatie over kadervorming en attesten vind je op de website van het Vlaams departement voor Cultuur, Jeugd & media. De Ambrassade ontwikkelde ook een kennisdossier kadervorming.

Alle erkende aangeboden kadervormingscursussen en stageplaatsen kan je vinden via de KAVO-tool.