[anysurfer.logo]

Alles over Jeugdwerk

Alles over Jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

FAQ

Zoek je een snel antwoord op je vragen? Bekijk dan hieronder de meestgestelde vragen & antwoorden! 
Hieronder kan je een overzicht vinden van de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt stelselmatig aangevuld. Heb je een vraag die niet beantwoord is en/of vind je het antwoord niet op onze website? Mail dan naar lennert.vorsselmans@ambrassade.be.


Algemeen

Jeugddecreet algemeen
Subsidies & erkenning
Vorming


Algemeen

Wat is jeugdwerk? 

Het Jeugdwerk in Vlaanderen in één omvattende beschrijving gieten is een bijna een onmogelijke opdracht. Jeugdwerk in Vlaanderen staat juist gekend om zijn grote diversiteit en variëteit aan werkvormen, soorten en activiteiten. Hét jeugdwerk bestaat eigenlijk niet, maar is een verzameling van allerlei werkvormen en -soorten. Om het bos nog door de bomen te zien, kan je via deze link meer te weten komen. 

Welke soorten jeugdwerk zijn er? 

Het jeugdwerk kan op verschillende niveaus ingedeeld worden. Zo kunnen we het jeugdwerk opdelen op basis van de pedagogisch relatie of afstand die organisaties hebben tot de kinderen en jongeren in hun organisatie. Zo spreken we over eerste-, tweede- en derdelijns jeugdwerk. We zouden het jeugdwerk ook kunnen opdelen op basis van het geografisch bereik van de organisatie of onder welk beleidsdomein ze werken. Zo spreken we over lokaal, bovenlokaal en Vlaams jeugdwerk. Over de twee manieren van indeling vind je meer info via deze link.

Er zijn enorm veel soorten werksoorten en -vormen binnen het jeugdwerk. Een opsomming en korte uitleg kan je nalezen via deze link. 

Waar vind ik informatie over mogelijke kampplaatsen? 

Op zoek met je (jeugd)vereniging of school naar een geschikte locatie voor een meerdaags verblijf in Vlaanderen? Dan ben je bij Kampas aan het juiste adres! Maak je keuze uit honderden gebouwen en terreinen, in zelfkook of volpension.


Jeugddecreet algemeen 

Wat is het jeugddecreet? 

Een decreet is een Vlaamse wet. Tot eind 2023 bestonden er vijf decreten belangrijk voor het jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2024 is er een samenvoeging van vier decreten naar één jeugddecreet. Op deze pagina vind je er meer informatie over.

Als jeugdwerkorganisatie vallen we sinds 2024 onder het nieuwe jeugddecreet, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en overgangsbepalingen? 

Veel zaken die in het vorige decreet stonden, blijven behouden. Toch zijn er hier en daar belangrijke wijzigingen en geeft de administratie in sommige gevallen ook een overgangsperiode om bepaalde indicatoren te behalen. Een overzicht hiervan vind je via deze link.

Wat is het verschil tussen open jeugdwerk, Vlaams jeugdwerk, cultuureducatief jeugdwerk, jeugdwerk voor informatie en participatie, jeugdwerkingen voor kinderen en jongeren met een handicap en jeugdwerkingen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie? 

Het jeugddecreet maakt een onderscheid in verschillende werksoorten. Iedere werksoort heeft verschillende doelstellingen en activiteiten. Een overzicht van de verschillende werkvormen en -soorten jeugdwerk binnen het jeugddecreet 2023 vind je via deze link.


Subsidies & erkenning 

Wat is het verschil tussen een werkingssubsidie en een projectsubsidie? 

Werkingssubsidies zijn structurele subsidies voor jeugdwerkorganisaties die erkend zijn onder het jeugddecreet van 2023. Dit gaat over een basissubsidie (die bij iedere erkenning hetzelfde bedrag is) en een (eventuele) variabele subsidie via beleidsnota. Naast deze structurele subsidie, voorziet het jeugddecreet ook verschillende vormen van ondersteuning en subsidiëring, zoals projectsubsidies. Vaak gaat het hier over innovatieve projecten of projecten die inspelen op (nieuwe) noden. Meer info over de verschillende vormen van subsidie kan je lezen via onderstaande link.

Wat is het huidige bedrag van de basissubsidie voor Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties? 

 Het huidige bedrag van de basissubsidie bedraagt 100.000 euro. 

Wanneer kan ik een erkenning aanvragen? 

Een erkenning bij de Vlaamse Overheid is een belangrijke stap voor elke jeugdvereniging om (structurele) financiële steun en erkenning vanuit Vlaanderen te krijgen voor jullie harde werk. De uiterlijke indiendatum voor de aanvraag van een erkenning hangt af van de werksoort waarvoor de vereniging een erkenning wil aanvragen. De data per werkvorm kan je vinden via deze link.

Welke voorwaarden zijn er als ik een Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie wil worden/zijn? 

Om voor erkenning in aanmerking te komen zijn er zowel algemene voorwaarden als specifieke voorwaarden per werksoort (ook wel gekend als 'de modules' en 'geografische spreiding'). 

Kan je deze modules en spreiding niet behalen, dan is het niet zinvol om een aanvraag in te dienen. In dat geval zoek je best middelen via een andere subsidieregeling of op een ander niveau (bv. bij je lokale overheid). 

Een overzicht van de algemene en de specifieke voorwaarden per werksoort vind je via deze link.

Waarom schrijf je een beleidsnota? Wanneer kom ik in aanmerking voor een variabele (aanvullende) subsidie? 

Één van de belangrijkste redenen om een beleidsnota te schrijven is om variabele subsidies aan te vragen. Het schrijven van een beleidsnota is een voorwaarde om als bovenlokale of Vlaamse erkende jeugdwerkverenigingen een 5-jarige variabele subsidiëring te ontvangen bovenop de basissubsidie. Daarnaast is een beleidsnota ook vooral een belangrijk instrument is om de missie van jouw organisatie te realiseren. Los van de beleidsnota als product op zich is het proces er naartoe heel belangrijk. Creëren van betrokkenheid en een draagvlak bij betrokken partijen staat centraal. Een overzicht van voorwaarden van deze beleidsnota vind je via deze link.

Wat is er veranderd aan de voorwaarden van het integriteitsbeleid van jeugdwerkorganisaties sinds 2023? 

Het voeren van een integriteitsbeleid is aangepast in het jeugddecreet 2023, dit is namelijk sinds huidig decreet een erkenningsvoorwaarde. De definitie van het begrip “integriteitsbeleid” wordt ook verruimd. De maatregelen die de organisatie moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen zijn uitgebreid tot beleidsinstrumenten op organisatieniveau, die ook de integriteit van de organisatie in haar geheel en het integer handelen van haar jeugdwerkers moeten bevorderen. Maatregelen gericht op personen volstaan niet. Er is in een integriteitsbeleid ook aandacht vereist voor de cultuur en structuur van een organisatie. 


Kunnen we in hetzelfde jaar van een erkenningsaanvraag ook al meteen een beleidsnota schrijven en indienen? 

Ja, in theorie kan dat eenmaal je een definitieve herkenning hebt. Maar in praktijk wordt dit heel moeilijk omdat de deadline voor het indienen van je beleidsnota samenvalt met de definitieve toewijzing van je herkenning. Je hebt dus 2 keuzes. 

1. Je start op voorhand je eigen beleidsplanningsproces op

Je begint dus nog voor of tijdens je aanvraag met het schrijven van je beleidsnota voor de periode 2026 t.e.m. 2030. Je neemt hier dan het risico dat je erkenning niet zal worden toegekend en je dus toch geen beleidsnota mag indienen. Dat kan verloren moeite zijn, maar misschien ook niet, want ook al krijg je er geen extra middelen ervoor, je beleidsnota legt wel de strategie vast voor jouw vereniging voor de komende jaren. Je kan deze naderhand ook altijd aanpassen op basis van de middelen die je effectief wel of niet ontvangt. Bekijk het als je eigen businessplan. Het vormgeven van een beleidsnota laat ook veel vrijheid toe en kan dus evenzeer bruikbaar zijn voor je eigen organisatie, ook al zijn er geen structurele middelen aan gekoppeld. Voor 1 november krijg je te horen of je niet-erkend zal worden, meestal wordt dan ook meegedeeld of je wel erkend zal worden al is de definitieve einddatum voor een beslissing van erkenning voor 31 december 2024. Je beleidsnota moet ingediend zijn vóór 1 januari 2025. 

 2. Je wacht op de volgende periode 

Je schrijft een beleidsnota voor de periode 2030 t.e.m. 2034 en dient deze in vóór 1 januari 2031. Zolang je jouw modules jaarlijks blijft behalen, blijft ook je erkenning behouden. 


Vorming

Wat zijn de voorwaarden voor kadervormingstrajecten? 

Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt, kan kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers. Die kadervormingstrajecten* hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden bij het verwerven van de competenties van de competentieprofielen* van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur. 

Een overzicht van de voorwaarden van het kadervormingstraject vind je via deze link.

Is er een maximale leeftijd voor deelnemers aan vormingen (erkend in het jeugddecreet)?

Neen, er is geen maximale leeftijd voor deelnemers (en vorming gevers) binnen het jeugddecreet. Voor begeleiders is er wel vaak een minimale leeftijd van 16 opgesteld. Controleer steeds de leidraden van het departement Cultuur, Jeugd en Media voor specifieke leeftijdsvereisten. 

Wanneer is de module vorming verplicht als jeugdwerking? 

In het Jeugddecreet 2023 werd de module vorming binnen de Vlaamse erkenning in sommige gevallen verplicht (vanaf 2026). De verplichte vormingsmodule voor erkende jeugdverenigingen komt er om de professionaliteit en kwaliteit van het jeugdwerk te versterken. Deze module biedt leiders en begeleiders de mogelijkheid om essentiële vaardigheden te ontwikkelen en diepgaand inzicht te krijgen in de principes van jeugdwerk. Voor een erkende vereniging is het belangrijk te weten wanneer je wel/niet verplicht deze module opneemt. 

Een overzicht van wanneer het voor welke werkvorm of -soort het verplicht is, vind je via deze link.