[anysurfer.logo]

Alles over Jeugdwerk

Alles over Jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

Subsidies

Welke subsidies voor het jeugdwerk zijn er op Vlaams niveau?

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste subsidies voor het Vlaams Jeugdwerk:

Vind je het moeilijk om te zien waar jullie werking/project bij kan aansluiten? Gebruik dan de subsidiewijzer van het Departement Cultuur, Jeugd & Media of de beslissingsboom ontwikkeld door De Ambrassade. 

Wil je graag een project op poten zetten, maar weet je niet zo goed waar te beginnen? Bekijk dan de brochure van JINT om van jouw idee naar een plan te gaan! 


Werkingssubsidie via Vlaamse Erkenning 

Vijfjaarlijks, te beginnen in 2024, kunnen jeugdwerkverenigingen een erkenningsaanvraag indienen. Om erkend te worden als Vlaamse jeugdwerkvereniging moet een organisatie jaarlijks minstens 6 modules volbrengen. Bovenlokale geprofessionaliseerde jeugdverenigingen met een specifieke doelgroep moeten minstens 3 modules volbrengen. De erkenning is duurzaam, tenminste als een vereniging jaarlijks – via een voortgangsrapport – kan aantonen dat zij haar modules behaalt. De werkingssubsidie bedraagt 100.000 euro per jaar. 

Meer info over de voorwaarden voor erkenning, de procedure en het verdere verloop na erkenning  


Variabele subsidie via een beleidsnota 

Een erkende Vlaamse jeugdwerkvereniging krijgt ook de kans om een beleidsnota te schrijven en hiermee haar werkingssubsidiebedrag aan te vullen met een variabel bedrag. Dit is net zoals de aanvraag voor erkenning slechts vijfjaarlijks mogelijk. De eerstvolgende indieningdatum is op 31 december 2024.

Een beleidsnota is een document dat – opgedeeld in een aantal vooraf voorgeschreven hoofdstukken – jouw jeugdwerkvereniging en haar belangrijkste doelstellingen en drijfveren voor de komende vijf jaar voorstelt. Het belangrijkste hoofdstuk van de beleidsnota is het doelstellingenkader. Hier beschrijf je welke doelen je nastreeft, hoe je deze gaat verwezenlijken en welke energie, tijd en geld je hiervoor wil voorzien. 

Het uitdenken, neerschrijven en becijferen van dit plan, vraagt een grote inspanning van een jeugdwerkvereniging. Veelal worden verschillende stakeholders en doelgroepen bevraagd en betrokken in het opstellen ervan, waardoor je vaak al een dik jaar voordien aftrapt met het proces. 

Meer info over het schrijven van een beleidsnota, de procedure, de beoordelingscriteria en het verdere verloop na indienen.


Projectsubsidies

Naast structurele erkenning en (variabele) subsidies, voorziet het jeugddecreet 2023 ook in verschillende projectmatige vormen van ondersteuning en subsidiëring. Projectsubsidies spelen een essentiële rol in het jeugdwerk in Vlaanderen. Ze geven verenigingen en organisaties de mogelijkheid om innovatieve en waardevolle initiatieven voor jongeren te ontwikkelen en uit te voeren. 

Deze subsidies vormen een belangrijk financieel instrument dat verenigingen, open jeugdwerkingen, en andere jeugdgerichte organisaties ondersteunt bij het realiseren van diverse projecten en activiteiten die de persoonlijke groei, participatie en betrokkenheid van jongeren bevorderen. We schetsen hieronder welke projectsubsidies er zijn, en welke voorwaarden er per type projectsubsidie aan verbonden zijn.  

Experimenteel jeugdwerk 

Experimentele projecten kunnen op de volgende terreinen opgezet worden: 

 • Jeugdwerk 
 • Informatie aan of over de jeugd of de kinderrechten, of beleidsparticipatie van de jeugd 
 • Cultuureducatie aan de jeugd 
 • Bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie of kinderen en jongeren met een handicap 
LET OP: voor intermediaire organisaties en verenigingen met die een variabele subsidie aanvragen kan dat enkel met een project die inspeelt op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota, en die voor de verenigingen een bijzonder karakter hebben.

Voorwaarden projectsubsidies: 

 • De vereniging speelt in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die bij de verenigingen op basis van dit decreet worden gesubsidieerd en meer algemeen bij jeugd leven. 
 • De vereniging werkt methodisch en inhoudelijk vernieuwend. 
 • De projecten op de terreinen jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd of de kinderrechten, of beleidsparticipatie van de jeugd en cultuureducatie aan de jeugd hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de hele Vlaamse Gemeenschap. 
 • De projecten bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie of kinderen en jongeren met een handicap, hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel bovenlokaal relevantie te verwerven. 
 • De aanvragers van deze projectsubsidies hebben voor ingediende projecten nog geen andere subsidies ontvangen.
 • Op het einde van het project verantwoord de vereniging de subsidie aan de hand van een financieel verslag en werkingsverslag. 
 Lengte projecten:

 • De subsidie heeft betrekking op het kalenderjaar volgend op de beslissing tot toekenning. 
 • Bij projecten die voor langer dan een jaar als experimenteel project een subsidie willen krijgen, moet een duidelijk positieve lijn in de ontwikkeling van het project vastgesteld worden. 
 • Geen enkel project kan langer dan 4 jaar gesubsidieerd worden*. 
 • Indiening van een project is jaarlijks ten laatste op 1 september. 
 • De adviezen van de beoordelingscommissie en de Vlaamse administratie worden op 1 november aan de minister bezorgd. De beslissing tot toekenning is op 30 november. 

* Er kan een verlenging bovenop de eerste 4 jaar, van maximaal 4 jaar, worden toegekend. Dit kan enkel als er door de vereniging een realistisch plan wordt voorgelegd met het oog op het behalen van erkenningsnormen bij de volgende erkenningsronde voor Vlaams erkende verenigingen.

Uitbetaling: 

 • De subsidie voor een project is maximaal 60.000 per jaar.
 • Een voorschot van 80% van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend. 
 • Het overige saldo van maximum 20% wordt uitbetaald als er wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor toekenning zijn nageleefd en dat de subsidie is gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze is verleend. Hiervoor dient de vereniging een financieel en een werkingsverslag in. 
LET OP: 
  • Alleen gemaakte kosten binnen de subsidieperiode komen in aanmerking voor rapportage.
  • Als de gemaakte kosten minder zijn dan de ontvangen subsidie door bijvoorbeeld inkomsten van het project of product, wordt het verschil teruggevorderd.

Meer informatie vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en media. 

Bovenlokaal geprofessionaliseerde open jeugdwerkingen 

De Vlaamse regering kan om de drie jaar projectsubsidies toekennen aan een bovenlokaal geprofessionaliseerde open jeugdwerking als ze inspeelt op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. 

Open jeugdwerking is jeugdwerk dat wordt vormgegeven door en voor jongeren van veertien tot en met dertig jaar en waarbij de activiteiten plaats vinden op publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van plaatsen die afgesloten en overdekt zijn.

Voorwaarden subsidies: 

 • De vereniging is werkgever van ten minste 1 halftijdse werknemer met een inhoudelijke taakstelling. 
 • Minstens de helft van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de vereniging is jonger dan 31 jaar. Als de vereniging niet over een algemene vergadering beschikt, slaat deze regel op het bestuursorgaan. 
 • De vereniging dient een projectplan in voor een periode van 3 jaar. 
 • De vereniging heeft wekelijks en minstens in het weekend (vrijdag, zaterdag, zondag) een gedifferentieerd aanbod, wat blijkt uit het programma. 
 • De vereniging is maximaal vier weken per jaar gesloten. 
Het projectplan bevat minstens volgende elementen: 

 • De meerwaarde van het project voor de structurele werking en de doelgroep van het open jeugdwerkinitiatief en voor de gemeenschap waarin het jeugdwerking actief is.
 • Een omschrijving van de doelgroep die de open jeugdwerking wil bereiken.
 • De wijze waarop vrijwilligers betrokken worden bij de uitwerking en uitvoering.
 • De wijze waarop de open jeugdwerking inspeelt op de prioriteiten van het JKP.
 • De wijze waarop de open jeugdwerking samenwerkt met, dan wel ondersteund wordt door, andere actoren met deskundigheid in het kader van het project.
 • Een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning.

De Vlaamse regering zal dit nog verder specifiëren in de leidraad. Deze zal vanaf maart-april 2024 normaal gezien beschikbaar komen. 

Formaat is de organisatie die bovenlokale open jeugdwerkingen ondersteunt. Je kan ook meer informatie vinden op hun website. 

Projecten om het Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) uit te voeren 

De Vlaamse Regering kan jaarlijks 1 of meerdere projectoproepen lanceren voor vernieuwende projecten om het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan te subsidiëren, als de projecten betrekking hebben op het jeugdbeleid

De projectoproep bevat minstens volgende elementen: 

 • Het doel, de voorwaarden, de selectieprocedure, met inbegrip van de ontvankelijkheidscriteria en beoordelingscriteria.
 • De timing om voorstellen in te dienen en om de geselecteerde projecten bekend te maken en te starten.
 • De grootte van het beschikbare krediet 
Voorwaarden projectsubsidie JKP: 
 • Verenigingen die in aanmerking willen komen om deze projectsubsidies, ontvangen voor het ingediende project nog geen andere subsidies. 
 • Op het einde van het project verantwoord de vereniging de subsidie aan de hand van een financieel verslag en werkingsverslag. 
Uitbetaling

 • Een voorschot van 80% van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend. 
 • Het overige saldo van maximum 20% wordt uitbetaald als er wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor toekenning zijn nageleefd en dat de subsidie is gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze is verleend. Hiervoor dient de vereniging een financieel en een werkingsverslag in. 
LET OP: 
 • als de gemaakte kosten minder zijn dan de ontvangen subsidie door bijvoorbeeld inkomsten van het project of product, wordt het verschil teruggevorderd.
 • Alleen gemaakte kosten binnen de subsidieperiode komen in aanmerking voor rapportage.

Meer informatie vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en media. 

Bovenlokaal (vrijwillig) jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap 

De Vlaamse regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan verenigingen die bovenlokaal aan jeugdwerk doen om een aanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren. 

Voorwaarden: 

 • Een vereniging kan enkel projectsubsidie vragen als ze volledig steunt op vrijwilligers en waar er geen beroepskrachten in dienst zijn. 

De Vlaamse regering zal dit nog verder specifiëren in de leidraad. Deze zal vanaf maart-april 2024 normaal gezien beschikbaar komen. 

Meer informatie vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en media.


Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Een intergemeentelijke samenwerkingsverband heeft als doel samenwerking en netwerking tussen lokale besturen te versterken over jeugdwerk en het jeugdbeleid binnen hun werkingsgebied. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Voorwaarden subsidie: 

 • De vereniging geeft uitvoering aan de opdracht, namelijk samenwerking en netwerking stimuleren tussen lokale besturen. 
 • De vereniging wordt co-gefinancierd door de lokale besturen, die minimaal 50% van de werkingsmiddelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bedraagt.
 • De vereniging dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar. Het beleidsplan bevat een inhoudelijk en financieel plan voor zes jaar en een concrete inhoudelijke en financiële planning voor de eerste drie jaar.
Meer informatie vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd & media.


Uitzonderlijke aanvragers subsidies 

Uitzonderlijke aanvragers van subsidies uit het Vlaamse Jeugddecreet zijn individuen, groepen, of organisaties die zich onderscheiden door hun bijzondere inzet en impact op het gebied van jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen. Deze aanvragers worden beschouwd als veelbelovende actoren binnen de jeugdsector. Hun subsidieaanvragen worden met specifieke criteria en procedures behandeld om hun uitzonderlijke bijdragen aan het jeugdwerk te erkennen en ondersteunen. Het gaat hier vaak over verenigingen die niet dezelfde structuur hebben dan de klassieke aanvragers in de verschillende werksoorten. 

Feitelijke verenigingen komen in aanmerking voor: 
 • Experimentele projecten op een terrein als bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie of kinderen en jongeren met een handicap 
 • Projectsubsidies voor vrijwillig jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap. Op voorwaarde dat de vereniging voor de aanvraag al een werking heeft die volledig op vrijwilligers rust. 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor: 
Een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die tussen de lokale besturen samenwerking en netwerking stimuleren over het jeugdwerk en het jeugdbeleid binnen hun werkingsgebied.
 

Meer informatie vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en media.

Vlaamse gemeenschapscommissie komt in aanmerking voor: 

Een vijfjaarlijkse subsidie om het jeugdbeleid uit te voeren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dit door het indienen van een jeugdbeleidsplan.
Ze ondersteunen jeugdwerkinitiatieven in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit zijn voor jeugdwerkinitiatieven die: 
 • een zetel hebben in Brussel-hoofdstad, 
 • Nederlands gebruiken bij hun werking, 
 • hun administratie in het Nederlands uitvoeren. 

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse gemeenschapscommissie.


Verenigingen die activiteiten uitoefenen gericht op de hele Vlaamse gemeenschap komen in aanmerking voor:
 • Een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging 
 • Een erkenning als vereniging voor informatie en participatie 
 • Een erkenning als cultuureducatieve vereniging 
 • Een projectsubsidie als experimenteel jeugdwerk als ze inzetten op: jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd en kinderrechten, of beleidsparticipatie van de jeugd, en/of cultuureducatie van de jeugd