[anysurfer.logo]

Projectsubsidies

Projectsubsidies

Ik zoek geld - Corona en jeugdwerk
Jongen met lege broekzakken

Jeugdwerkorganisaties kunnen altijd meer middelen gebruiken. We proberen voor jullie een overzicht te maken van een aantal interessante mogelijkheden om wat extra centen binnen te halen. Sommige subsidiemogelijkheden komen jaarlijks terug, anderen zijn éénmalig. Van onderstaand lijstje doen we jaarlijks één update in de zomervakantie. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrieven van de subsidiërende instanties, waar we naar doorverwijzen.

Er zijn ook een aantal eenmalige projectoproepen. Houd daarvoor zeker de facebookpagina van De Ambrassade in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.


Digitale ontwikkeling van vzw’s voor een betere toegang van kwetsbare jongeren tot buitenschoolse of vrijetijdsactiviteiten

Wat?

Via deze oproep wil het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds de digitale transformatie van de non-profit sector in België ondersteunen en stimuleren, en meer bepaald de sector van de sociale inclusie van jongeren via buitenschoolse activiteiten (sport, vrije tijd, cultuur, schoolbegeleiding). De projectoproep richt zich tot vzw’s die een digitale strategie willen ontwikkelen om de toegang tot hun activiteiten/diensten te verbeteren of om hun activiteiten/diensten aan te passen aan de verwachtingen van kansarme jongeren.

Het Fonds zal 10 laureaten ondersteunen met een financiële steun alsook met een specifieke coaching bij de ontwikkeling en uitvoering van één of meer aspecten van hun digitale strategie en dit over een periode van 2 jaar. 

Voor wie?

Voor vzw’s die minstens 2 jaar bestaan en buitenschoolse activiteiten (sport, cultuur, schoolbegeleiding,…) aanbieden aan kansarme jongeren. De vzw’s moeten in België gevestigd zijn. De aanvraag kan ook ingediend worden in samenwerking met andere organisaties.  

Voorwaarden

Zeer specifiek. Bekijk hier de selectiecriteria.

Bedrag

Tot €50.000


Extra steun voor organisaties met vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

WAT?

Jeugdorganisaties die extra steun kunnen gebruiken om kwetsbare kinderen en jongeren te voorzien van meer (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding. 

VOOR WIE?

Alle organisaties die werken voor en met jongeren tussen 15 en 25 jaar.


VOORWAARDEN?

De steunaanvraag komt in aanmerking indien het gaat over een samenwerking tussen (minstens) 3 jeugdorganisaties dat leidt tot een laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Het is belangrijk dat de doelgroep eveneens betrokken wordt bij het vormgeven van het aanbod.

BEDRAG?
Per samenwerking wordt maximaal €200.000 voorzien

AANVRAAGPROCEDURE?

De dossiers moeten ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 worden ingediend. De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.Investeringssubsidies: grote jeugd- en cultuurinfrastructuren (FoCI)

WAT?

De middelen uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) kunnen gebruikt worden om grote jeugd- en cultuurinfrastructuren te (ver)bouwen, uit te breiden of aan te kopen. De tegemoetkoming uit het fonds bedraagt maximaal 60% van de bouw- of aankoopkosten. 

VOOR WIE?

Met ‘grote infrastructuur’ doelt men op instellingen die het lokale belang overstijgen. Dus werkingen binnen het cultuur- of jeugdbeleid die zich richten op de hele Vlaamse gemeenschap (of zelfs ruimer). Jeugdverblijven, jeugdhuizen, infrastructuur van culturele verenigingen, jeugdwerk en jeugdverenigingen komen dus allemaal in aanmerking.

Er zijn ook enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, bv. een rechtspersoonlijkheid hebben, eigenaar zijn of een beschikkingsmacht houden gedurende minstens 20 jaar, de functionele ruimten moeten integraal toegankelijk zijn, e.a. de volledige lijst vind je onder art. 3 van het besluit.

AANVRAAGPROCEDURE?

Een aanvraag indienen kan enkel online via KIOSK tot 15 mei 2021.


Projectoproep: culturele spelers samenbrengen uit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap

WAT?

Om culturele samenwerkingen tussen organisaties of kunstenaars uit Vlaanderen en Wallonië te bevorderen, stellen beide gemeenschappen een gezamenlijke projectoproep voor. Je kan tot €20.000 aanvragen waarbij het bedrag maximaal 60% van de totaal begrote kosten bedraagt. Minstens één partner uit de Vlaamse en één uit de Franstalige gemeenschap nemen hier dus aan deel. Het project moet plaatsvinden tussen augustus 2021 en juli 2022.

VOOR WIE?

Artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector, gevestigd in het Vlaams, Waals of Brussels hoofdstedelijk gewest.

AANVRAAGPROCEDURE?

De aanvraag kan je online indienen via de website van cultuurculture.be.


Projectoproep ‘Connecting Brussels’ tegen eenzaamheid tijdens de coronacrisis

WAT?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel lanceert deze projectoproep om het gevoel van eenzaamheid en isolement bij de Brusselaars tegen te gaan. Ze ondersteunen daarvoor initiatieven die verbondenheid, solidariteit en dialoog stimuleren. 

VOOR WIE?

Zowel individuen als verenigingen die van Brussel een warme en solidaire stad willen maken door projecten uit te rollen die inzetten op het bestrijden van eenzaamheid, kunnen een aanvraag indienen. Een initiatief kan maximaal €5.000 financiële ondersteuning krijgen via deze subsidie. 

AANVRAAGPROCEDURE?

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de COVID-19-crisis. De projectoproep geldt voor projecten die in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 plaatsvinden. Een aanvraag moet worden ingediend 4 weken voor de start van het initiatief. Een aanvraag indienen, doe je door een aanvraagformulier in te vullen en door te sturen naar samenleven.diversiteit@vgc.be


Socrowd

Socrowd lanceert een coronafonds van 1 miljoen euro. Heb jij het als organisatie financieel moeilijk tijdens deze crisis? Leen dan nu renteloos een bedrag van 15.000 tot 150.000 euro. Betrek je crowd, verzamel via hen een derde van het bedrag en Socrowd doet de inleg maal drie. Meer info op socrowd.be:


Hieronder vind je informatie over de algemene projectsubsidies


projectsubsidies

Youth In Action, Go Strange en Bel’J

Jint stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. 

  • Youth In Action: JINT vzw is het Nationaal Agentschap voor het Youth in Action luik van het Erasmus+ programma in Vlaanderen. JINT zorgt voor de dagelijkse uitvoering van dit subsidieprogramma van de Europese Commissie. Agentschapsmedewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties. Ze ondersteunen initiatiefnemers via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.
  • Go Strange: Onder deze noemer wijst JINT individuele jongeren de weg naar het buitenland. Ze vinden via Go Strange een waaier aan internationale uitwisselingsmogelijkheden, waaronder vrijwilligerswerk, studeren, stage lopen en buitenlandse kampen.
  • Bel’J: Dit programma stimuleert uitwisseling over de taalgrens en dus met de andere Gemeenschappen in België. Als Bel’J Agentschap informeert JINT jongeren en jeugdwerkorganisaties over de mogelijkheden van het programma en ondersteunt JINT indieners bij het aanvragen van subsidies en het uitwerken van kwaliteitsvolle projecten.

De Belgische kinderrechtenprijs

De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat. Deze prijs werd in 2017 in het leven geroepen om de toewijding en betrokkenheid van organisaties en initiatieven die kinderrechten respecteren en verdedigen, te belonen. De prijs wordt elk jaar toegekend aan Belgische initiatieven– afwisselend in Wallonië/Brussel en in Vlaanderen/Brussel.


De prijs is bedoeld om structuren, verenigingen en personen die zich inzetten voor kinderrechten te belonen en om kinderen bewust te maken van hun eigen rechten. Ook wil het initiatief er de aandacht op vestigen dat Belgische kinderen in staat zijn om te identificeren wie in onze samenleving hun rechten respecteert en vecht voor hun rechten.

Het initiatief is ontstaan uit de vaststelling dat er weinig wordt gezegd over kinderrechten, en als dat toch eens gebeurt, dit op negatieve wijze gebeurt: vanuit de schending van kinderrechten. Dit evenement doet net het tegenovergestelde. De jongerenjury zet mensen en initiatieven in de bloemetjes die zich op een buitengewone manier inzetten voor kinderrechten. En dit alles door middel van echte jongerenparticipatie.

Voor meer info over de selectieprocedure check de website van het Kinderrechtencommissariaat.

Het Europees Sociaal fonds (ESF)


Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds focust op mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleiding bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven of organisaties krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

Wil je vernieuwende projecten opzetten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan? Er zijn op elk moment heel wat openstaande oproepen.
Of schijf je in op hun nieuwsbrief om up to date te blijven

Koning Boudewijnstichting (KBS)

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

Er zijn op elk moment heel wat verschillende oproepen
Je kan je ook inschrijven op één van hun nieuwsbrieven

Cera

Cera groepeert vandaag de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en van nieuw toegetreden vennoten en herbront de ‘oude’ coöperatieve waarden.

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van hun coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.
  • Regionale projectwerking
  • Projectontwikkeling
  • Dienstverlening
  • Informatie en sensibilisering
Check of jouw projectidee past binnen de domeinen waar Cera in investeert en of het voldoet aan de criteria.
Er is een deadline in september, in januari en in april.