[anysurfer.logo]

Projectsubsidies

Projectsubsidies

Ik zoek geld - Corona en jeugdwerk
Jongen met lege broekzakken

Jeugdwerkorganisaties kunnen altijd meer middelen gebruiken. We proberen voor jullie een overzicht te maken van een aantal interessante mogelijkheden om wat extra centen binnen te halen. Sommige subsidiemogelijkheden komen jaarlijks terug, anderen zijn éénmalig. Van onderstaand lijstje doen we jaarlijks één update in de zomervakantie. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrieven van de subsidiërende instanties, waar we naar doorverwijzen.

Er zijn ook een aantal eenmalige projectoproepen. Houd daarvoor zeker de facebookpagina van De Ambrassade in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Extra middelen ter ondersteuning van de gevolgen van de coronacrisis.

Hieronder lijsten we enkele huidige initiatieven op die organisaties ondersteunen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. Er zijn al heel wat oproepen verstreken. 

Linking Youth Up (Stichting P&V)

 • Start oproep: 2 juni 2020
 • Indienen tot: 2 juli 2020
 • Donatie van computers en financiële steun

De projectoproep “Linking Youth Up” wil aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aanbieden, om hen in staat te stellen digitale competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen blijven voortzetten. Bovendien zal ook financiële steun worden verleend aan organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden. 

Voor wie?

 • Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke organisatie met een sociaal doel, die gevestigd is in België.
 • OCMW's, publieke besturen en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren worden aangemoedigd.
 • Commerciële projecten worden niet aanvaard.

Socrowd

Socrowd lanceert een coronafonds van 1 miljoen euro. Heb jij het als organisatie financieel moeilijk tijdens deze crisis? Leen dan nu renteloos een bedrag van 15.000 tot 150.000 euro. Betrek je crowd, verzamel via hen een derde van het bedrag en Socrowd doet de inleg maal drie. Meer info op socrowd.be:

Projectoproep iedereen verdient vakantie

 • Indienen tot: 11 juni 2020
 • Per project wordt maximaal 50 000 euro toegekend.
Wat?

Wie mensen wil helpen hun recht op vakantie waar te maken, kan een subsidieaanvraag indienen voor de projectoproep van Iedereen Verdient Vakantie 2020. Projecten die inzetten op vernieuwende manieren om drempels weg te werken in de vakantieketen, of goede praktijkvoorbeelden overdragen, komen in aanmerking. Ook projecten rond eenzaamheid, isolement en verlies zijn welkom. Want zeker in uitdagende tijden staat het wegnemen van drempels cruciaal.

Voor wie?

De publiekrechtelijke instellingen en personen die, ongeacht hun vorm en aard, aan de volgende cumulatief te vervullen voorwaarden voldoen: 

 • Ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn.
 • Ze hebben rechtspersoonlijkheid.
 • Ze hangen op een van de volgende wijzen af van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen.

Koning Boudewijnstichting en DigitalForYouth.be: aanschaf computers en financiële steun

 • Start oproep: 28 februari 2020
 • Indienen tot: 29 juni 2020
 • Donatie van computers en financiële steun
Wat?
Ontwikkelen van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren

De digitale kloof verwijst naar allerlei vormen van ongelijkheid inzake de toegang tot/en het gebruik van digitale technologieën. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, worden niet alle jongeren geboren met een computermuis binnen handbereik. Alle jongeren zijn niet gelijk op dit vlak. Vooral in kansarme milieus is er niet alleen een probleem met een kwaliteitsvolle toegang (tot een computer, het internet), maar ook met het gebruik ervan.

VZW DigitalForYouth.be steunt elk project van algemeen belang dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar) via het verschaffen van computers en financiële steun. De computers moeten worden ingezet voor de begeleiding van de jongeren en niet voor het administratieve management van de organisatie.

Voor wie?

 • Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke organisatie met een sociaal doel, die gevestigd is in België.
 • OCMW's, publieke besturen en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren worden aangemoedigd.
 • Commerciële projecten worden niet aanvaard.


Hieronder vind je informatie over de algemene projectsubsidies:

projectsubsidies

Youth In Action, Go Strange en Bel’J

Jint stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. 

 • Youth In Action: JINT vzw is het Nationaal Agentschap voor het Youth in Action luik van het Erasmus+ programma in Vlaanderen. JINT zorgt voor de dagelijkse uitvoering van dit subsidieprogramma van de Europese Commissie. Agentschapsmedewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties. Ze ondersteunen initiatiefnemers via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.
 • Go Strange: Onder deze noemer wijst JINT individuele jongeren de weg naar het buitenland. Ze vinden via Go Strange een waaier aan internationale uitwisselingsmogelijkheden, waaronder vrijwilligerswerk, studeren, stage lopen en buitenlandse kampen.
 • Bel’J: Dit programma stimuleert uitwisseling over de taalgrens en dus met de andere Gemeenschappen in België. Als Bel’J Agentschap informeert JINT jongeren en jeugdwerkorganisaties over de mogelijkheden van het programma en ondersteunt JINT indieners bij het aanvragen van subsidies en het uitwerken van kwaliteitsvolle projecten.

De Belgische kinderrechtenprijs

De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat. Deze prijs werd in 2017 in het leven geroepen om de toewijding en betrokkenheid van organisaties en initiatieven die kinderrechten respecteren en verdedigen, te belonen. De prijs wordt elk jaar toegekend aan Belgische initiatieven– afwisselend in Wallonië/Brussel en in Vlaanderen/Brussel.


De prijs is bedoeld om structuren, verenigingen en personen die zich inzetten voor kinderrechten te belonen en om kinderen bewust te maken van hun eigen rechten. Ook wil het initiatief er de aandacht op vestigen dat Belgische kinderen in staat zijn om te identificeren wie in onze samenleving hun rechten respecteert en vecht voor hun rechten.

Het initiatief is ontstaan uit de vaststelling dat er weinig wordt gezegd over kinderrechten, en als dat toch eens gebeurt, dit op negatieve wijze gebeurt: vanuit de schending van kinderrechten. Dit evenement doet net het tegenovergestelde. De jongerenjury zet mensen en initiatieven in de bloemetjes die zich op een buitengewone manier inzetten voor kinderrechten. En dit alles door middel van echte jongerenparticipatie.

Voor meer info over de selectieprocedure check de website van het Kinderrechtencommissariaat.

Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds focust op mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleiding bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven of organisaties krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

Wil je vernieuwende projecten opzetten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan? Er zijn op elk moment heel wat openstaande oproepen.
Of schijf je in op hun nieuwsbrief om up to date te blijven

Koning Boudewijnstichting (KBS)

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

Er zijn op elk moment heel wat verschillende oproepen
Je kan je ook inschrijven op één van hun nieuwsbrieven

Cera

Cera groepeert vandaag de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en van nieuw toegetreden vennoten en herbront de ‘oude’ coöperatieve waarden.

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van hun coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.
 • Regionale projectwerking
 • Projectontwikkeling
 • Dienstverlening
 • Informatie en sensibilisering
Check of jouw projectidee past binnen de domeinen waar Cera in investeert en of het voldoet aan de criteria.
Er is een deadline in september, in januari en in april.