[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt 2023

Een nieuw impactkader Jeugdwerk en een tweede editie Congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Volg het op de voet!
Home

Mentaal welzijn

Mentaal welzijn


Sterk jeugdwerk draagt bij aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. 

Jongeren hebben het moeilijk en de wachtlijsten tot hulp worden steeds langer. Daarnaast horen we verschillende signalen uit het jeugdwerk dat de situatie voor jeugdwerkers moeilijker wordt. Het thema mentaal welzijn is niet meer weg te denken uit de werkingen, maar welke rol kunnen zij opnemen vanuit het DNA van de jeugdwerker?

Momenteel is de hulpverlening vooral gefocust op het oplossen van problemen. Als jongeren een probleem ervaren, kunnen zij een beroep doen op hulp. Wij vinden dat we ons ook moeten focussen op het versterken van het mentale welbevinden om mentale problemen te voorkomen. Hoe meer we hierop kunnen inzetten en zaken vroegtijdig kunnen aanpakken, hoe meer we ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen en jongeren goed in hun vel zitten.  

Via de Waddist-app kunnen jongeren van 12 tot en met 30 jaar elke dag delen wat ze denken, voelen en meemaken. Dat maakt Waddist dé tool om hun stem te horen in de kwesties over hun leefwereld. Een jongere die binnenkomt op de Waddist-app krijgt drie meerkeuzevragen-van-de-dag te zien. Jongeren, organisaties die jongeren bereiken, onderzoekers... kunnen vragen insturen. Het Waddist-team speelt kort op de bal, selecteert en helpt bij de verwoording.

Cijfers:  

  • 78% van de Waddisters die deelnemen aan activiteiten in het jeugdwerk, voelen zich altijd of meestal goed in hun vel tijdens deze activiteiten
  • Slechts 4% van de Waddisters geeft ‘de plek waar mijn hobby is’ aan als plek waar ze zich het minst goed in hun vel voelen. School (34%) en thuis (12%) doen het minder goed.  

Jeugdwerk kan hier een belangrijke rol spelen. Jeugdwerk kan bij uitstek veilige omgevingen bieden waar kinderen en jongeren met hun problemen terechtkunnen, en kan ook werken aan een positieve geestelijke gezondheidsbevordering. Maar dat kan alleen als we hiermee rekening houden:

  1. We moeten de draagkracht van jeugdwerkers bewaken. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed voelen in de groep waartoe ze behoren. Dat er een veilig klimaat heerst waarin ze zichzelf kunnen zijn en waar het omgaan met emoties als normaal wordt beschouwd. Emotionele veiligheid betekent veiligheid voor de kinderen en jongeren, maar ook voor de jeugdwerkers die in veel gevallen zelf nog jongeren zijn.
  2. Er moeten meer bruggen komen tussen jeugdwerk en (mentale)welzijnsactoren. De kloof tussen gezondheidsbevorderende en preventieve activiteiten enerzijds en de hulpverlening anderzijds is momenteel te groot.  

Onze ambitie?

In 2028…

  1. is er een duidelijk en sluitend netwerk van organisaties in welzijnszorg en geestelijke gezondheidszorg waar jongeren en jeugdwerkers terecht kunnen.
  2. worden experimentele organisaties of projecten die inzetten op het mentaal welbevinden van jongeren en jeugdwerkers gewaardeerd en indien succesvol opgeschaald.
  3. kennen jeugdwerkers hun rol in mentaal welbevinden en handelen ze hiernaar.
  4. wordt de positieve bijdrage van jeugdwerk aan mentaal welbevinden door iedereen erkend. 

Jeugdwerker,

wees trots en benoem hoe jij als jeugdwerker bijdraagt aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Laat je ondersteunen binnen en buiten je organisatie.

Beleidsmaker,

erken de kracht van het jeugdwerk en zie hen als expert in verbinding.

Welzijnsorganisatie,

organiseer trainingen aangepast aan de realiteit van het jeugdwerk.

Organisatie uit een ander domein, 

zet samenwerkingen op met het jeugdwerk waarbij ieder vanuit de eigen expertise kan bijdragen.