Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse regering heeft het kinderrechten- en jeugdbeleid in de regelgeving op verschillende niveaus en domeinen verankerd. Op 1 januari 2013 trad in Vlaanderen het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid in werking. Dit is hét kerndecreet voor de organisaties in het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenlandschap. Er zijn uiteraard ook nog andere decretenEen jeugd- en kinderrechtenbeleid is categoriaal en raakt aan alle beleidsdomeinen. De minister van Jeugd heeft dus een belangrijke coördinatieopdracht om bij te dragen in de vooruitgang voor kinderen en jongeren o.a. op vlak van participatie, gezinsbeleid, onderwijs, gelijkheid van vrouwen en mannen, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg. De minister van Jeugd beschikt bovendien over verschillende beleidsinstrumenten om het jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen vorm te geven. 

De stem van de jongere

Bij elk ontwerp van decreet van de Vlaamse regering, moet een JoKER (kind-en jongere-effectrapport) worden opgemaakt om het effect van de voorgenomen beslissingen op kinderen en jongeren in te schatten en toe te lichten.

De Vlaamse Regering engageert zich ook om ten minste om de vijf jaar een 'staat van de jeugd' te publiceren. Deze 'staat van de jeugd', jeugdmonitor of JOP-monitor meet de evolutie van de leefsituatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen. 

Alle departementen en intern/extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid hebben bovendien een aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid. Zij helpen bij de voorbereiding van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de monitoring en verslaggeving over de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en schatten de effecten op kinderen en jongeren en hun rechten van het beleid dat door hun departement of agentschap wordt voorbereid of uitgevoerd.