[anysurfer.logo]

Nood aan centjes? Check deze 3 projectoproepen

Nood aan centjes? Check deze 3 projectoproepen

Jeugdwerk   |  13 OKTOBER 2020

Projectoproep: Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen in het Brussels hoofdstedelijk gewest die zich engageren ten gunste van kinderen die minder kansen hebben gekregen.

Wie komt in aanmerking?

 • Elke groep of vereniging die activiteiten voor kinderen organiseert en die in het Brussels hoofdstedelijk gewest actief is.
Selectiecriteria?

 • Het project wordt ingediend door een organisatie die activiteiten organiseert voor kinderen.
    • Projecten ingediend door een openbare sector of door scholen van het algemene onderwijs komen niet in aanmerking.
 • Het project heeft als doelgroep: kinderen van het Brusselse Gewest die minder kansen gekregen hebben
 • Het project is creatief en kan een ‘sneeuwbaleffect’ genereren
 • Loonkosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning.
Timing?

 • Deze projectoproep wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en moet ten laatste op 21 oktober 2020 bij hen ingediend worden.

Projectoproep gelijke kansen en diversiteit: extra financiering voor de 19 Brusselse gemeentebesturen

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een projectoproep om een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te bevorderen, en op concrete wijze, een echt non-discriminatie- en emancipatiebeleid te voeren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

De eerste projectoproep in 2020 had enkel betrekking op het thema ‘eenoudergezinnen’, terwijl deze nieuwe oproep betrekking heeft op alle thema’s i.v.m. gelijke kansen op gewestelijk niveau.

Wie komt in aanmerking?

Alle organisaties die binnen één van de 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest een project organiseren dat 1/ plaatsvindt tussen 1 december 2020 en 31 december 2021 en 2/ draait rond één van de volgende thema’s:

 • gender
 • etnisch-culturele diversiteit
 • LGBTQI+
 • personen met een handicap
 • geweld tegen vrouwen
 • de steun aan eenoudergezinnen
Bedrag?

De Brusselse regering maakt voor deze projectoproep €53.000 extra vrij, te verdelen over de 19 Brusselse gemeentebesturen. Elk project zal maximaal €6.200 financiering krijgen.

Timing?

De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 bij de Directie Gesubsidieerde Initiatieven ingediend worden.

Projectoproep: verbreden van het engagement voor klimaat

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting organisaties aanmoedigen om verbindende en inclusieve initiatieven te ontwikkelen om zo nieuwe doelgroepen te betrekken bij gesprekken rond het klimaat.

Wie komt in aanmerking?

Alle niet-commerciële organisaties in België die als doel hebben een verbindend, engagerend en inclusief project te ontwikkelen rond het klimaat. De implementatie van het project moet voorzien zijn in 2021.

Criteria?

 • Het project zet in op kennis, begrip en vaardigheden die aansluiten bij de leefwereld van de beoogde doelgroep.
 • Het project beoogt een doelgroep te bereiken die doorgaans moeilijker te bereiken is of die doorgaans niet expliciet als doelgroep geïdentificeerd wordt.
 • Het project ontwikkelt een nieuwe methode die verbinding zoekt met de leefwereld van de doelgroep die het beoogt te bereiken. Of het past een reeds ingeburgerde methode aan de leefwereld van de beoogde doelgroep aan.
 • Projecten die de nieuwe doelgroep betrekken bij de ontwikkeling, testen, en/of implementatie van het project, hebben een belangrijke streep voor bij de jury.
Bedrag en timing?

Indienen kan tot en met 16/11/2020. De bekendmaking van de selectie is voorzien op 15/01/2021.

Organisaties krijgen een subsidie tussen de 10.000 en 15.000 euro, afhankelijk van de grootte en de kosten van het project.