Raad van Europa jeugdbeleid

De Raad van Europa is een organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. Er zijn ook 6 landen die de status van waarnemer hebben. De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht met het Verdrag van Londen. Het primaire doel van de Raad van Europa is de eenheid tussen zijn 47 lidstaten te bevorderen door waarborging van de individuele vrijheid, politieke onafhankelijkheid en de rechtsstaat. Vandaag de dag belichaamt de Raad de gezamenlijke betrokkenheid van ongeveer 800 miljoen Europeanen bij de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

Het Comité van Ministers is het besluitvormingsorgaan van de Raad van Europa. Het bestaat uit de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten of hun permanente vertegenwoordigers. De Raad van Europa zetelt in Straatsburg.

Het jeugd departement van de Raad van Europa maakt deel uit van het Directoraat Democratisch Burgerschap en Participatie. Het werkt richtlijnen, programma’s en beleidsinstrumenten uit voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het voorziet ook financiering en pedagogische ondersteuning van internationale jeugdactiviteiten.

Co-management

De jeugdsector heeft binnen de Raad van Europa haar een bijzonder structuur. Het jeugdbeleid wordt via co-management samen vorm gegeven door overheden en de jeugdsector. Dit gebeurt in verschillende overlegplatformen:

  • CDEJ: Het Comité directeur de la Jeunesse is het intergouvernementele orgaan waarin het beleidsvoorbereidend werk gebeurt en heeft 48 leden. In de CDEJ zetelen vertegenwoordigers van ministeries van jeugd of nationale structuren verantwoordelijk voor jeugdzaken.
  • Advisory Council : De jeugdwerkers zijn vertegenwoordigd in de Advisory Council. Deze raad bestaat uit 30 leden. Het geeft input en de visie van jeugdorganisaties op alle activiteiten in de jeugdsector en zorgt ervoor dat jongeren betrokken zijn in de andere activiteiten van de Raad.
  • Joint Council: hier beslissen de CDEJ en AC samen over de prioriteiten, doelstellingen en budgetten voor de ganse jeugdsector.
  • Programming Committee: hier worden de programma's, doelstellingen en budgetten van de Europese Jeugdcentra en het Europees Jeugdfonds gezamenlijk vastgelegd door de CDEJ en de AC.

Europese Jeugdcentra

De Europese Jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest zijn trainings- en ontmoetingscentra waar de meeste activiteiten van de jeugdsector van de Raad van Europa doorgaan. Ze voorzien in infrastructuur en faciliteiten en hebben een pedagogisch team dat de activiteiten ondersteunt.

Europees Jeugdfonds

Dit fonds wordt gespijsd met vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. De afdeling Jeugd staat in voor de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. Het andere deel van de Belgische bijdrage wordt geleverd door de Franstalige Gemeenschap. Hiertoe bestaat een officiële verdeelsleutel.

Met de kredieten van dit fonds worden enerzijds eigen initiatieven van de Europese Jeugdcentra gefinancierd, anderzijds worden toelagen verleend aan internationale jeugdverenigingen voor hun structurele werking en voor de organisatie van vormingsinitiatieven van jeugdverantwoordelijken.

Jeugdpartnership tussen de Europese Commissie en de Raad van Europe

In 1998 besloten de Europese Commissie en de Raad van Europa  gemeenschappelijke stappen te ondernemen in de vorming van jeugdwerkers in Europa. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt met als doel "het versterken van actief Europees burgerschap door te investeren in de vorming van jeugdleiders en jeugdwerkers binnen een Europese context". Sinds 2005 focust het jeugdpartnership zich op volgende zaken:

  1. Versterken van het Europees burgerschap
  2. Mensenrechteneducatie en interculturele dialoog
  3. Kwaliteit en erkenning van jeugdwerk en vorming
  4. Beter begrip en kennis over jeugd
  5. Jeugdbeleidsontwikkeling