[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over de jeugdwerkzomer 2021. De zomerregels en het zomerplan 2021 op een rij.
Home

Zomerplan

Logo Partner van WAT WAT

Deze pagina is voor organisaties die het label 'Partner van WAT WAT' ontvingen. Enkel zij hebben het recht om het labellogo te gebruiken. Daarom vragen we jouw e-mailadres. Het labellogo bestaat uit het logo van WAT WAT met bovenaan een zwart balkje erbij. In de balk staat 'partner van'. We bieden het logo aan in 3 formaten: .jpg, .eps en .svg:
Opgelet: Deze regels gelden niet meer op dit moment. Je vindt de huidig geldende regels voor het werkjaar van 2021-2022 terug op deze pagina.
Scrollwijzer

We kozen er bewust voor om 1 lange pagina te maken met het hele zomerplan. Zo heb je 1 url die altijd up-to-date is. Dat maakt wel dat je moet scrollen. We voorzien 'Terug naar boven' buttons en inhoudslinks zodat je makkelijk kan surfen. En vergeet de Ctrl + F toets niet om snel iets op te zoeken.

Toch niet gevonden wat je zocht? Bekijk onze veelgestelde vragen. 

Leeswijzer

Om het zomerplan goed te begrijpen lees je best eerst de zomerregels goed door. Daarin wordt heel kort aangegeven welke regels van toepassing zijn op ALLE werkingen tijdens de zomer. 

Aantal belangrijke termen

We weten dat elke organisatie een zeer specifieke manier van werken heeft, en daar horen ook specifieke termen bij. In deze lijst brengen we gebruikte terminologie samen, en verduidelijken we wat we hiermee bedoelen over alle soorten werkingen heen.

 • Begeleiding: Hiermee bedoelen we zowel betaalde als vrijwillige begeleiding, medewerkers, beroepskrachten, jobstudenten, van animator tot monitor, begeleiding en leiding, therapeut, coach, bestuursleden… Deze mensen worden niet meegeteld bij het maximum aantal personen binnen 1 bubbel maar behoren wel tot de bubbel en houden zich dus aan de regels ervan.
 • Deelnemers: Dit kunnen zowel minder- als meerderjarige kinderen en jongeren zijn, van deelnemers aan een cursus, tot leden van een groep, (betalende) deelnemers aan een activiteit/instuifwerking/aanbod of vrijwilligers die samen een andere activiteit voorbereiden. Wie de activiteit niet begeleidt, is deelnemer en telt dus mee in het maximum aantal personen per bubbel.
 • Met (jeugd)activiteiten/ (jeugd)aanbod bedoelen we alle activiteiten voor kinderen en jongeren, het georganiseerde vrije tijdsaanbod over de verschillende domeinen (zoals sport en cultuur) en aanbieders heen (zoals de stad of gemeente, organisaties,…)
 • Overnachting/slaapplek: Hierbij telt elke mogelijke overnachting, van een langer kamp of vakantie tot een éénmalige overnachting op een speelplein, in binnen- en buitenland. Ook de plaats of manier van overnachten wordt breed ingevuld en gespecifieerd in dit zomerplan, van tenten tot slaapkamers in groep of individueel, op een eigen locatie, verblijf, bos, ho(s)tel…
 • Activiteit/aanbod: Hieronder vallen zowel meerdaagse als dagactiviteiten met én zonder overnachting, van kampen tot dagactiviteiten, speelpleinen, jeugdhuizen, vindplaatsgericht werken, mobiele werkingen…
 • Bubbel: Met de bubbelwerking willen we zeer duidelijk onderscheid maken tussen de ‘groep’werking van tijdens het werkjaar. We noemen vanaf vrijdag 25/6 de gevormde groepen opnieuw bubbels omdat we daarbinnen mits het volgen van strikte regels ook de mogelijkheid hebben om zonder afstand/mondmasker samen activiteiten te doen.
 • Sanitair: Met sanitair bedoelen we elke plaats waar de mogelijkheid bestaat om naar de wc te gaan en/of je te wassen. Dit gaat van groepsdouche tot beek, van Hudo tot aparte badkamer of wc per kamer. Uiteraard hangen de nodige maatregelen af van de voorzieningen en aanpak van je organisatie.
 • Vervoer: Met vervoer bedoelen we alle brede vormen van transport, van wandelen, fietsen, openbaar vervoer, carpool, privébus tot internationaal vervoer met bv. nachttrein of vliegtuig. De specifieke maatregelen hiervoor komen hieronder aan bod.
 • Ouders/opvoedingsverantwoordelijken: Met deze woorden doelen we op iedereen die verantwoordelijk is voor een kind of jongere binnen de structurele thuissituatie(s) denk naast ouders dus aan begeleiding, voogd, voorzieningsmedewerkers,... Bij oudere deelnemers zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken ook niet altijd betrokken, let in dat geval extra op laagdrempelige informatie naar je deelnemers. 
 • Terreineigenaar: Dit kan gaan van de uitbater van je terrein of verblijf, je stad of gemeente, je eigen organisatie als eigenaar, de verblijfsleiding, management van een hotel of verblijf,…
 • Omkadering/ondersteuning: Deze groep houdt zowel personen in die koken, poetsen, materiaal voorzien enz. op structurele basis (bv. elke dag of aan het begin en eind van je activiteit of aanbod), residenten,... Of je deze mensen meetelt bij de begeleiding van je bubbel of dat deze groep bv. een eigen bubbel vormt, hangt af van de aanpak van je organisatie. Wanneer je deze mensen deel laat uitmaken aan de bubbel, gelden voor hen alle zelfde regels. Hierover in het zomerplan meer en bij de FAQ.
 • Externe personen: Als we hierover spreken, bedoelen we workshopgevers, koepelmedewerkers of vrijwilligers, bezoekers, coaches, residenten, lesgevers,… die niet-structureel deel uitmaken van een bubbel en dus niet onder de begeleiding vallen. Zij houden zich dus aan afstand en/of mondmasker en houden zich niet aan de regels van de bubbel. 


Voorbereiding activiteit 

Geen straffe activiteit zonder sterke voorbereiding! Ook in de zomer van 2021 gaat een deel van de voorbereiding over veiligheid, regels en duidelijke afspraken. Ook communicatie wordt belangrijker dan ooit. Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met jouw aanbod in contact komt moet goed weten wat er voor, tijdens en na dit contact van hem of haar wordt verwacht. Dit zomerplan is er om je te helpen.

Wie mag deelnemen?

Risicogroepen en ziek zijn

Informeer zowel je begeleiding, deelnemers als ouders over de deelnamevoorwaarden (zie zomerregels).

 • Maak de symptomen die kunnen wijzen op corona visueel zichtbaar voor de begeleiding en deelnemers en ouders om op terug te vallen bij twijfel.
 • Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen en geef aan dat ze indien nodig bij de huisarts terecht kunnen om te kijken of deelname mogelijk is.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is (denk bv. ook aan een eventuele covid-vaccinatie), of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is. Zie verder en de bijlage ‘medische fiche’ voor meer informatie over de medische fiche.
 • Neem in de communicatie duidelijk op dat elke ouder mee verantwoordelijk is om geen zieke kinderen of jongeren deel te laten nemen.
 • Dit geldt uiteraard niet voor alle chronisch zieken, wie een chronische ziekte met medicatie onder controle heeft kan deelnemen, bij twijfel raadpleegt de ouder een arts. Zorg ook voor communicatie aan kinderen en jongeren zelf die niet kunnen deelnemen.
 • Zorg voor communicatie en afspraken met ouders over het inschrijvingsgeld voor een activiteit, als deelnemers niet kunnen deelnemen. 

 • Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat evt. met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.

 • Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in groepen (kamp- of weekbubbels) van maximaal 100 of 200 personen exclusief begeleiding (meer informatie bij de FAQ). Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. 
 • Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. Dit zijn aanbevelingen, er wordt dus gevraagd deze te volgen maar deze zijn niet verplicht. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor dus meer dan 1 bubbel combineren per week, maar het kind, de jongeren en/of de ouders moeten zich in dat geval zeer bewust zijn van het risico dat ze verhogen voor deze bubbels. Als er een besmetting zou plaatsvinden, moeten in dat geval mogelijks meerdere bubbels sluiten in plaats van 1 bubbel. Hetzelfde geldt bv. bij contact tussen begeleiding: als er toch contact is geweest tussen verschillende bubbels, heb je het risico dat alle aanwezige bubbels naar huis moeten in plaats van maar 1 bubbel.

 • Bij oudere deelnemers zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken ook niet altijd betrokken, let er bij al het bovenstaande extra op laagdrempelige informatie te voorzien naar je deelnemers wat bv. medische fiche, deelnamevoorwaarden, bubbelvoorwaarden enz. betreft. 

Informeer alle begeleiding, ouders en deelnemers over het stappenplan ‘wat te doen bij zieke deelnemer’.

 • Informeer begeleiders tijdens de voorbereiding zodat men weet hoe men moet handelen wanneer ze in deze situatie komen.
 • Informeer deelnemers en de ouders over het stappenplan bij ziekte. Enerzijds is het belangrijk om dit ter informatie mee te geven. Anderzijds wil je ook hun rol hierin duidelijk maken. Ouders worden bv. gevraagd om hun kind/jongere op te halen van de activiteit bij ziekte.
 • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met henzelf en/of ouders proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Ga steeds uit van het principe: iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Werk hiervoor indien mogelijk en nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren), en afgestemd op de draagkracht van je organisatie. Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen én een eventueel vroegtijdig naar huis komen als dat nodig zou kunnen zijn.
 • Benadruk in de communicatie aan ouders dat het belangrijk is om eventuele besmettingen te melden aan de organisatie en goed te communiceren naar de tracing dat men deelnam aan een activiteit.  

Inclusieve werking 

We gaan uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod en de activiteiten dus open voor alle kinderen en jongeren indien de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan.

Kinderen en jongeren met een beperking

 • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren). Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen én een eventueel vroegtijdig naar huis komen als dat nodig zou kunnen zijn.

 • In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden (bv. wat intensief contact of hygiëne betreft) en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen deze zomer, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.

 • Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. Je kan ook altijd extra ondersteuning vinden bij het Steunpunt voor Inclusie.  

Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie 

 • Het is belangrijk rekening te houden met kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situatie binnen jouw werking. Deelname aan aanbod wordt mogelijks ‘afgeremd’ door onzichtbare drempels die worden toegevoegd aan de werkingen bij de afstemming op ‘de corona maatregelen’.

 • Neem je werking volgens deze maatregelen onder de loep en stel hierbij de vraag wat er als een drempel kan werken:
  • Inschrijvingen vooraf
  • Extra praktische benodigdheden zoals mondmasker
  • Opleggen van bepaalde voorwaarden rond deelname. Bv kiezen voor privé vervoer om ter plaatse te geraken i.p.v. groepsvervoer om bv. kosten te drukken
 • Zijn er toch drempels die je als onoverkomelijk ziet, bekijk met deelnemers in kwestie hoe je die samen kan aanpakken.
We weten dat het helemaal niet evident is om én alle maatregelen te volgen én je werking toegankelijk te houden, dit vraagt soms een evenwichtsoefening. Gebruik hierbij de kennis die je hebt over je doelgroep en de creativiteit binnen je organisatie om oplossingen te bedenken. 

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Zorg ervoor dat je vooraf de nodige zaken voorziet om je administratie tijdens en na goed bij te houden.

 • Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen).
 • Ga al even door het contactlogboek zodat je weet welke gegevens bij jou of jouw organisatie kunnen worden opgevraagd tijdens of na de werking.
 • Pas de medische fiches aan naar dit voorbeeld en vraag medische fiches op bij de deelnemers (met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen). Het niet ontvangen van een medische fiche hoeft niet tot uitsluiting te leiden van een deelnemer. Wees je er wel bewust van dat in die medische fiche aan betrokken opvoedingsverantwoordelijken de deelnamevoorwaarden en hun verantwoordelijkheid wordt benoemd. Als die dus niet afgegeven is, weet je niet of deze informatie hen bereikt heeft.
 • Wijs binnen elke contactbubbel een verantwoordelijke aan om het contactlogboek bij te houden, deze persoon werkt daarin nauw samen met de corona- coördinator (kan vaak in geval van 1 bubbel, dezelfde persoon zijn). 
 • Informeer deelnemers en hun ouders over het belang van het bijhouden en eventueel doorgeven van gegevens en contactlogboeken in functie van eventuele tracing wanneer een deelnemer besmet is met corona en dit mogelijks al - tijdens de activiteit zo was.  

Jeugdhuizen, jeugdcentra, open jeugdwerk, ontmoetingswerk en instuifwerkingen

De specifieke werking van deze vormen van aanbod zitten vooral in het feit dat het over open aanbod gaat waardoor ze zich onderscheiden van speelpleinen, jeugdbewegingen, vakantiekampen…

Ook hier is administratie cruciaal, maar is het anderzijds weer niet wenselijk om bv. medische fiches te gaan opvragen. Daarom hou je best rekening met het volgende:

 • Zorg dat jongeren op voorhand kunnen reserveren, maar indien mogelijk dat er ook ter plekke nog ingeschreven kan worden. Je kan daarvoor altijd een paar plaatsen vrijhouden. Houd rekening met wat er kan binnen je reservatiesysteem.
 • Registratieplicht: Je moet een aanwezigheidsregister bijhouden, dat kan opgevraagd worden door contacttracing in geval van een besmetting binnen de bubbel.
 • Wijs jongeren er vooral op dat deze bubbel staat of valt met het vermijden van andere contacten buiten de bubbel. Als men toch contact heeft met anderen doorheen de week in andere groepen of bubbels, wijs dan op het belang van afstand houden met wie niet in hun bubbel zit.  

Mobiele werking/vindplaatsgerichte werking

 • Probeer de buurt zelf goed in kaart te brengen. Zijn er meerdere pleintjes? Probeer dan op te splitsen en een week lang op die verschillende pleintjes te werken. Steek briefjes in de bus, spreek mensen aan, om hen te wijzen op welk pleintje eigenlijk voor hen bedoeld is. Zo heb je meer vat op een betere spreiding van de kinderen. Hou rekening met het feit dat er, hoe dan ook, wel kinderen op verschillende pleintjes zullen opdagen.
 • Kan de werking het niet aan om tegelijkertijd op verschillende plekken te zijn, kan je proberen de buurt te wijzen op het feit dat je in een rotatiesysteem zit en je bijvoorbeeld op week 2 naar hun pleintje komt.
 • Wees je ervan bewust dat als je in één week gaat ‘reizen’ op verschillende pleintjes, je met meer verschillende kinderen in aanraking komt.
 • Laat kinderen gerust kiezen als ze de eerste keer komen meedoen voor hun vaste bubbel. Je kan herkenningsmateriaal als armbandjes ook gebruiken om het maximum aantal van de bubbel bij te houden. 

Hoe organiseer je je activiteit deze zomer?

Contactbubbels

De contactbubbels zijn groepen van 100/200 personen (excl. de begeleiding) die een vaste samenstelling hebben. Binnen deze bubbel is contact mogelijk, tussen bubbels wordt contact gemeden. Een aanbod kan dus uit meerdere bubbels bestaan maar die bubbels hebben geen contact met elkaar.

De opdeling van jouw aanbod in 1 of meerdere bubbels van maximum 100/200 deelnemers is een eerste stap. Hou hierbij rekening met kinderen en jongeren, begeleiding, externen, infrastructuur, ondersteuning, programma, bestaande (leeftijds-)groepen, voorbereidingen en werk achteraf. 

Samenstelling van de bubbels:

 • De bubbels hebben een max. grootte van. 100/200 personen, begeleiding exclusief. Dit wil niet zeggen dat begeleiding niet ‘vast hangt’ aan 1 bubbel. Begeleiding maakt deel uit van diezelfde bubbel en verhoudt zich dus ook op dezelfde manier binnen de bubbel (ze hoeven ook geen afstand te houden, contact is mogelijk en moeten ten aanzien van een andere bubbel ook wél afstand houden) maar ze tellen niet mee in de aantallen.
 • Als begeleiding maak je deel uit van een bubbel en kan je niet mixen tussen bubbels. Wanneer je even uit de bubbel moet, kan je erna terugkomen of later aan komen, maar zorg dan dat je alle geldende regels binnen de maatschappij volgt, en beperk je andere contacten zo veel mogelijk in de dagen voor je weer terug komt, met uitzondering van de thuisbubbel.
 • Blijf hierbij je gezond verstand gebruiken. Als je een bubbel hebt waarbij veel begeleiding nodig is, kan je je bubbel beter splitsen als dat kan, dan dat je een bubbel creëert waar in totaal 150 personen in zitten in juli.
 • Binnen één bubbel kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren.
 • Je hoeft in je bubbels geen rekening te houden met de leeftijdsscheiding qua maatregelen, maar het is wel aan te raden om een hele bubbel op dezelfde manier te ‘behandelen’ en dus volgens de strengste maatregelen. Bv. een bubbel met 11- tot 16-jarigen: daarin zijn intense contactspelen te vermijden (denk aan dichtbij in elkaars gezicht spreken of roepen), smeren de kinderen/jongeren zichzelf in, … wat dus vooral voor +12 van toepassing is maar hier best geldt voor de hele bubbel.
 • Bedenk vooraf hoe je bepaalde helpende handen zoals ondersteuning (en hun gezin als ze meekomen) opdeelt. Zij kunnen enkel contact hebben met de ‘eigen bubbel’. Als ze buiten de bubbel treden bij bijvoorbeeld het uitdelen van eten of materiaal moet er voldoende afstand zijn en met mondmaskers gewerkt worden. Tel je hen mee als deelnemer (binnen de 100/200) of als begeleiding? Of creëer je een extra bubbel voor de ondersteuning? Dit is niet zwart wit bepaald, opnieuw is het belangrijk te kijken vanuit gezond verstand, en vanuit de impact op de deelnemers als je ze wel/niet meerekent? Maak geen bubbels waarbij de hoeveelheid begeleiding te groot wordt.
 • Tip bij bv. kookouders, opvangbegeleiding,… denk zeer bewust na over de bubbels waarbij je hen laat aansluiten.

Verhouding van de bubbels tov elkaar

 • Over bubbels heen kan je ook steeds samenkomen, maar met hen kan je géén contact hebben zoals in je eigen bubbel. Je houdt dus aandacht voor handhygiëne, mondmaskers, afstand en zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Daarnaast is het belangrijk dat bubbels onderling zo weinig mogelijk contact hebben met elkaar en/of externen (M.u.v. natuurlijk de persoonlijke bubbel waar men naar terugkeert bij bv. dagaanbod of weekaanbod zonder overnachting). Bekijk vooraf zaken zoals brengen en ophalen voor en na elke dag of activiteit. Bekijk of je spreiding kunt inbouwen in de breng- en afhaalmomenten wat tijd en/of ruimte betreft. Voorzie bv. een duidelijke kiss en ride zone zodat hier ook geen onnodige contacten plaats vinden.

Communicatie van de bubbels

 • Communiceer duidelijk (visueel en mondeling) over deze bubbels en hoe jullie deze gaan opdelen, wat de praktische maatregelen zullen zijn enz.
 • Hoe zal dit verlopen tijdens het aanbod? Wie zit in welke bubbel? (bv. broers en zussen: ouders weten dat best voor aparte bagage, rekening houden met 2 afzet- en/of ophaalpunten of momenten etc.) Welke gevolgen heeft dit voor de voorbereidingen: inschrijvingen, brengen en halen van deelnemers, bagage,… ? Laat deelnemers aan een aanbod met overnachting eventueel bagage vooraf afleveren in een tijdslot per bubbel om mixen te voorkomen, visualiseer ook door bv. stickers met kleurcode/symbolen om bij uitladen makkelijk rekening mee te houden.
 • Maak duidelijk aan alle begeleiding: jullie tellen niet mee in de aantallen van een bubbel maar hangen wél vast aan een bubbel en dus ook aan de voorwaarden daaraan verbonden.
 • Probeer alle vrijwilligers goed te betrekken bij het uitwerken en uitdragen van de maatregelen. Laat ze mee nadenken hoe sommige maatregelen op een leuke manier kunnen opgenomen worden.

Impact op infrastructuur

Vraag plannen op van jullie gebouw/terrein/locatie via de eigenaar. Luister ook zeker eens of deze al heeft nagedacht over mogelijk opdeling in het gebouwen en op het terrein. Bij een gebouw bekijk je hoe je de bubbels praktisch kan gescheiden houden, hou hierbij rekening met:

 • Ruimte nodig voor de uitvoering van je (dag)activiteit en eetruimtes. Afhankelijk van het soort aanbod heb je nood aan bepaalde ruimte. Voor de ene activiteit heb je meer ruimte nodig dan voor de andere. Hou rekening met de aard van je activiteit en met het gegeven dat bubbels niet met elkaar in contact komen tijdens de activiteiten. Ook voor eetruimtes is het belangrijk dat bubbels niet mixen of in contact komen met elkaar. 
 • Verluchting en ventilatie zijn hierbij cruciaal: zet de maximaal alle mogelijke ramen open tijdens activiteiten. 
 • Je kan dit doen door te gaan spreiden in tijd: laat verschillende bubbels op andere momenten gebruik maken van bepaalde ruimtes, hou daarbij rekening met een tussentijdse reiniging van minimaal contactoppervlakken ((tafels, stoelen, klinken, handvaten…, die zaken die we veelvuldig aanraken) of laat min. 3u tussen het gebruik van dezelfde ruimte door verschillende bubbels. Je kan ook spreiden in de ruimte: je kan 2 of meer bubbels toelaten in een ruimte (indien deze dit aankan qua capaciteit) en door afstand tussen de bubbels steeds mogelijk te maken. Laat bv. 2 bubbels enkel in dezelfde refter eten als je voldoende afstand tussen de tafels kan houden, bv. 1,5m tussen de stoelen van 2 bubbels…
 • Sanitair blijf je best scheiden tussen de bubbels, dit heeft nog steeds de voorkeur.. Indien dit niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden om bv. douches en wastafels tussen bubbelgebruik te reinigen of 3 uur tussen te laten. M.b.t. toiletten kan je hierop een uitzondering maken wanneer er extra aandacht gaat naar maximale ventilatie, handhygiëne en een extra poetsmoment.
 • Denk na over hoe je je gebouw en/of terrein zo efficiënt mogelijk kan gebruiken zodat de bubbels goed gescheiden van elkaar volop kunnen beleven, spelen, sporten, creatief zijn….

 • Hou in je voorbereiding ook rekening met een ‘regen’-plan, welke ruimtes kan je innemen per bubbel bij veelvuldige regen.
 • Maak visueel, en indien noodzakelijk fysiek, heel duidelijk welke delen van het gebouw door welke bubbel worden gebruikt door bv. een kleurcode of door bepaalde symbolen te hangen waarin de kinderen en jongeren zichzelf herkennen (laat deze code bv. terugkomen in een armband). Je kan aan de slag met pijlen, symbolen,… om looprichtingen/stromen in je gebouw te regelen indien dit er kan voor zorgen dat bubbels niet in contact komen met elkaar.
 • Worden tenten, shelters of andere overdekkingen ingezet als extra speelruimte of eetruimte kan je op dezelfde manier tewerk gaan als hierboven. Hou steeds rekening met de beschikbare capaciteit en spreidt vervolgens in tijd en ruimte.
 • Met betrekking tot de buitenruimte is het belangrijk om die te allen tijde zoveel mogelijk te benutten, te kijken naar eventuele extra mogelijkheden in de omgeving van de werking. Benut de ruimte buiten optimaal i.f.v. de verschillende bubbels en maak hieromtrent vooral goede afspraken. Zijn er bv. speeltoestellen ter beschikking, spreek dan af welke groep daar op welk moment gebruik van maakt…  

Impact op materiaal

Het belangrijkste principe hier is: materiaal wordt niet doorgegeven tussen bubbels tenzij er 3u tussen zit of het wordt gereinigd voor ‘doorgeven’. Concreet kan je daar als volgt op anticiperen: 

 • Maak per bubbel materiaalkisten waarin je standaard materiaal zit dat zeer veel gebruikt wordt en waarbij doorgeven dus lastig is. Maak duidelijk wat voor welke bubbel bestemd is met kleurcodes of symbolen zodat er ter plaatse geen verwarring kan ontstaan.
 • Bekijk samen met de andere begeleiding jullie programma i.f.v. bv. gebruik van grotere materialen die jullie niet in meervoud hebben. Bv. gaat jouw groep op donderdag ‘de go-cars pimpen’ maak daarover goede afspraken met de andere groepen, willen jullie bepaalde ‘verkleedkleren’ gebruiken voor een activiteit spreek hier dan over af, of hou ze vooraf al apart…

Vervoer van, naar en tijdens

 • Hoe regel je vervoer van deelnemers voor, tijdens en na de activiteit? Dit kan zowel van toepassing zijn op kampen en vakanties met overnachting maar  voor dagaanbod waarbij bv. vervoer wordt geregeld om ter plaatse te komen of bij uitstappen…
 • Plan je vervoer naargelang de bubbels.
 • Maak je gebruik van het openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, NMBS, TEC)? Kijk dan goed na welke maatregelen van toepassing zijn voor groepen tijdens de zomer. Hou bij verplaatsingen met openbaar vervoer in de mate van het mogelijke rekening met het vermijden van de piekmomenten om op die manier zo weinig mogelijk contact te hebben met externen.
 • Wordt gekozen voor privaat vervoer met auto’s/bus bewaak dan het behoud van de bubbels en houd rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeur(s). Maak goede afspraken vooraf.
 • Is het niet mogelijk bubbels aan te houden tijdens het vervoer, dan is het belangrijk dat je afstand houdt of  mondmaskers gebruikt bij +12. Op die manier kan je met je werking bv. georganiseerd busvervoer of carpoolen voor kinderen en jongeren uit verschillende bubbels blijven garanderen.
 • Neem in communicatie met ouders en begeleiding informatie op over hoe de eigen wagen indien nodig gereinigd moet worden, welke hygiënemaatregelen nodig zullen zijn (mondmasker bij +12, afstand houden in mate van het mogelijke, handhygiëne, ...) en wanneer dit verwacht wordt (bv. kookouder vervoert naar ziekenhuis na val).

(Dag)aanbod met wisselende deelnemers

Sommige vormen van aanbod hebben wisselende deelnemers. Dit geldt voor speelpleinwerkingen, instuifwerkingen, mobiele werkingen… Alles hierboven blijft ook van toepassing, maar de samenstelling van de groep is hier wel moeilijker en daarom zetten we er graag afzonderlijk nog op in. Belangrijk is:

 • Dat jij als organisator van jouw aanbod enkel verantwoordelijk bent voor de bubbel(s) in jouw aanbod. Dat wil concreet zeggen dat een kind of jongeren deel kan nemen aan jouw aanbod zolang jij daarmee de max. capaciteit van 100/200 deelnemers niet overschrijdt op weekbasis.
 • Dat wil zeggen dat er doorheen de week 100/200 verschillende kinderen kunnen deelnemen aan 1 bubbel. Voor sommigen zal dit voor de hele week zijn, bij andere kinderen zal dit maar 1 of enkele dagen zijn. Daardoor bestaat inderdaad de kans dat jouw bubbel op sommige dagen niet vol zit.
 • Werken met inschrijven kan hierbij zeker helpen MAAR blijf ook voldoende ‘open’ ruimte voorzien voor kinderen en jongeren (en hun ouders) voor wie inschrijven vooraf niet evident is.
 • Belangrijk: jullie zijn niet verantwoordelijk om kinderen of jongeren te gaan controleren op de aanbeveling om 1 aanbod per week te respecteren. Jullie kunnen hieromtrent wel de nodige info voorzien, maar hebben hier verder dus géén verantwoordelijkheid in.
Concreet werden volgende tips en tricks uitgewerkt om jullie hierbij te helpen.

Aanbod met overnachting

Er gelden een aantal extra zaken wanneer je veilig wil overnachten.  Dit kan zowel zijn voor aanbod waarbij overnachting een cruciale rol speelt als aanbod waarbij overnachting eenmalig gebeurt (bv een overnachting van de oudste groep op de speelpleinwerking, een overnachting als deel van de dropping van de tienerwerking…)

 • Werk je planning van het gebouw zo uit dat bij voorkeur elke bubbel gebruik kan maken van afzonderlijke slaapzalen, die afzonderlijk toegankelijk zijn (minder passage).
 • In grote slaapvertrekken kan je eventueel deelnemers van verschillende bubbels samenleggen maar zorg daarbij voor duidelijke scheiding tussen de bubbels en voldoende afstand. Laat hen minimaal 3m uit elkaar liggen, bij voorkeur meer.
 • Zet in op goede verluchting van de ruimte tijdens het slapen.
 • Bereid een ‘tentenkamp met overnachting’ voor zodat je rekening kan houden met volgende zaken: 
  • Afzonderlijke slaaptenten per bubbel.
  • Probeer de bubbels echt fysiek te scheiden van elkaar door een duidelijke opdeling van het terrein bv in zones.
  • Heb je extra tenten nodig om dit mogelijk te maken dan zal je hier mogelijks voor moeten aankloppen bij andere groepen, private aanbieders of ULDK.
 • Voorzie per bubbel bij voorkeur gescheiden toilet(ten).
 • Douches kunnen gedeeld worden tussen bubbels indien hier minimaal de contactoppervlakken worden gereinigd of min. 3u zit tussen 2 bubbels in.
 • Regenscenario’s en hittegolven worden vooraf goed uitgedacht. Waar kan elke bubbel bij regenweer spelen of als het buiten te warm wordt?

Voor en na-opvang bij het aanbod

Sommige werkingen, vaak binnen de gemeentelijke context maken gebruik van (gecentraliseerde) voor- en na-opvang waarbij andere begeleiding wordt ingezet en/of waarbij deelnemers van verschillende vormen van aanbod terecht komen op 1 locatie.

 • Idealiter wordt voor- en na-opvang georganiseerd op het eigen terrein.
 • Daarbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de bestaande bubbels.
 • Begeleiding of ondersteuning die verschilt van de begeleiding overdag (bv. opvangbegeleiding) kan toegewezen worden aan de begeleiding van een bepaalde bubbel aangezien deze ‘buiten de telling’ van de 100/200 deelnemers valt. Deze begeleider houdt zich dan wel aan alle bubbelregels en kan dus contact hebben met de deelnemers van de bubbel. Bekijk zeker of dit nodig is, en of ze geen ‘externe’ kunnen zijn. Maak deze afweging bewust.
 • Is opvang op de locatie niet mogelijk: 
  • Misschien werkt jouw organisatie samen met een BKO of andere vorm van opvang, of organiseren jullie dat zelf. Tracht hier met hen vooraf afspraken te maken om dezelfde bubbels te hanteren. De gemeentediensten kunnen hier indien nodig mee een rol in spelen.
  • Zitten er in de voor- en na-opvang kinderen die tijdens de dag naar verschillende activiteiten gaan (speelplein, sportkamp, …) tracht ervoor te zorgen dat deze kinderen per activiteit én per weekbubbel van die activiteit  apart in een bubbel zitten. Deze afstemming is niet evident, maar kan een groot verschil maken bij een eventuele besmetting.

Noodprocedures en permanentiesysteem

Je start bij vermoeden van besmetting (alle informatie over symptomen volgt, zie verder) de procedure op en je bereidt je dus op voorhand hierop voor. Vertrek vanuit dit stappenplan. Belangrijk daarbij dat je een aantal zaken reeds voorbereidt:

 • Elk aanbod heeft een ‘corona-coördinator’, deze is het aanspreekpunt van de organisatie die de regels kent en kan toepassen, die gecontacteerd wordt door de tracing indien er een deelnemer besmet is. De corona – coördinator kan verantwoordelijk zijn voor verschillende bubbels maar: 
  • Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel die in geval van vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.
 • Communiceer duidelijk naar de ouders wat je van hen verwacht. Maak afspraken over bijvoorbeeld een vervroegde stopzetting van de activiteit en eventuele maatregelen tijdens en na de activiteit.
 • Breid de EHBO uit met volgende zaken:
  • MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger
  • AAN TE RADEN: face shields (wanneer een mondmasker niet kan), contactloze thermometer, afzonderlijke EHBO koffers per contactbubbel  

 • Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte of locatie buiten.
  • Gebouw: bekijk vooraf hoe je het gebouw zal gebruiken en indelen en denk hierbij ook aan een quarantaine ruimte. Ga hierover in gesprek met je uitbater.
  • Terrein: bekijk vooraf hoe je je terrein gaat gebruiken, deel je tenten goed in en voorzie hierbij ook een quarantaine ruimte.
  • Houd bij aanbod met overnachting rekening met feit dat ouders niet meteen ter plaatse kunnen zijn (bv. door afstand) en je dus mogelijks ook slaapruimte nodig hebt.
  • Dat geldt uiteraard in het bijzonder voor overnachtingen in het buitenland of op grotere afstand. Kijk hiervoor naar de noodprocedure buitenland.
 • Externe en interne communicatie: wanneer je een vermoedelijke besmetting op je aanbod hebt, ben je best ook voorbereid m.b.t. communicatie:
  • Hoe ga je op een integere manier om met vragen vanuit de groep?
  • Welke informatie deel je met de gemeente waar je aanbod plaatsvindt?
  • Hoe communiceer je naar ouders?
  • Hoe communiceer je naar je organisatie of koepel?
 • Informeer je begeleidingsploeg over het stappenplan. Geef aan dat de gevolgen van een (vermoedelijke) besmetting voor alle begeleiding en deelnemers zullen afhangen van de inschatting van de contacttracing over het soort van contacten die hebben plaatsgevonden.
 • Bespreek vooraf met de begeleidingsploeg hoe je omgaat met de vragen van andere kinderen en jongeren wanneer een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Bespreek hoe je hen hiervan op de hoogte brengt, bereid antwoorden voor op hun vragen…
 • Weet dat je altijd terecht kan bij je koepelorganisatie, of de stad of gemeente waar je aanbod plaatsvindt en in uiterste nood ook bij het noodnummer van het agentschap zorg en gezondheid (zie stappenplan noodprocedure). Breng je koepel, organisatie of betrokken gemeentebestuur ook op de hoogte van eventuele besmettingen zodat zij zich ook kunnen voorbereiden op eventuele communicatie en ondersteuning.
 • Bewaak bij communicatie steeds de aandacht voor privacy en geef dit ook op voorhand mee aan ouders. 

Communicatie

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan het aanbod en ook alle betrokken actoren zoals ouders of opvoedingsverantwoordelijke goed weten welke maatregelen van toepassing zijn op het aanbod tijdens de zomer, wat dit inhoudt voor hen, voor hun kinderen, … Communicatie voor de activiteit, maar ook tijdens en na zal dus heel belangrijk zijn hierin, indien nodig in verschillende talen.

 • Voor de uitbouw van de maatregelen zijn we niet over één nacht ijs gegaan, er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en medische experts, het is belangrijk dat we alle betrokken partijen daar goed over informeren zodat we duidelijk kunnen aantonen dat we dit doen op een onderbouwde manier.
 • Je bent alvast goed bezig om jezelf te informeren wanneer je dit zomerplan in handen hebt, verwacht niet van de hele begeleidersploeg dat ze dit zomerplan in handen nemen. Gebruik de vertalingen van de zomerregels om de verschillende partijen vooraf in te lichten over de maatregelen: 
  • Kinderen en jongeren
  • Ouders
  • Begeleiders
 • Neem daarnaast ook de pictogrammen op in je communicatie om zaken duidelijk te maken.
 • Vanuit jullie koepels, De Ambrassade en overheid zal er tal van ondersteuningsmateriaal voorzien worden. Ga hiermee aan de slag en/of vraag hulp via de koepels.
 • Maak goede afspraken met de eigenaar van een gebouw of terrein dat je gebruikt over de uitrol van de maatregelen ter plaatse. Voor de Vlaamse jeugdverblijven werd een protocol opgesteld vanuit CJT*  waarbij rekening werd gehouden met de maatregelen binnen het jeugdwerk.

*Centrum jeugdtoerisme – koepel die eigenaars van terreinen en/gebouwen voor jeugdtoerisme in Vlaanderen ondersteund. Zij werkten voor hun protocol nauw samen met het jeugdwerk.

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en het jeugdwerk is soms een boeiende combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk. Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit(-enblok), voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Het installeren van deze vaste routine zal voor velen wel wat extra moeite vragen, het kan hierbij helpen je begeleidingsploeg te informeren bv. aan de hand van dit filmpje of vooraf mét richtlijnen over hoe je handen kunt wassen. Uiteraard houdt dit bij de kleine kinderen contact in om de handen goed te wassen, dit kan binnen de bubbel.
 • Het kan helpen om een verantwoordelijke aan te duiden die extra aandacht vestigt op alle hygiënemaatregelen binnen één bubbel.
 • Zorg zeker voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, gebruik het aangeboden materiaal.
 • Zorg voor communicatie naar ouders over de maatregelen en welk materiaal door jullie voorzien zal zijn, en waarvoor ze zelf moeten zorgen. Breng ouders op de hoogte van de hygiënemaatregelen die worden getroffen en hoe zij hun kind/jongere daar eventueel kunnen op voorbereiden.
 • Gebruik van handgel waar geen water en zeep voor handen is kan een alternatief zijn maar hou er rekening mee dat dit ‘agressief’ is voor de handen en daarom niet de voorkeur draagt.
Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne.

 • Zorg eventueel voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.
 • Voorzie voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. Water en zeep is in principe voldoende. Voorzie dit zeker op de plekken waar je stromend water ter beschikking hebt. Als het na elke keer ververst wordt en het kuipje bv. gereinigd, kan dit met stilstaand water als stromend water niet voor handen is.
 • Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen, en afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Geen handdoeken dus.

Mondmaskers

Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel begeleiding als deelnemers. Mondmaskers worden bij +12 gedragen in relatie tot externen (en of een andere bubbel) wanneer de afstand niet kan bewaard worden.   

Hoesten en zakdoeken

 • Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact’) voor de vuile zakdoeken. Spreek hiervoor eventueel goed af met de eigenaar of uitbater van een gebouw/verblijf/terrein die hier mogelijks ook reeds op heeft ingezet. Voorzie zelf voldoende papieren zakdoeken of laat deelnemers dit zelf voorzien MAAR zorg er vooral voor dat deze steeds ter beschikking zijn per bubbel.
Voorzie extra hygiënisch materiaal

Bekijk vooraf goed welke materialen je zelf voorziet als organisatie, wat je aan ouders vraagt en luister eens bij de eigenaar van het gebouw wat deze al heeft voorzien.

  • Handgels en zeep
  • Papieren zakdoeken + afgesloten vuilnisbakken
  • Mondmaskers Enerzijds heb je de persoonlijke maskers voor +12: stel voor dat de 12+’ers bij dagaanbod steeds 1 mondmasker bijhebben, bij meerdaags aanbod bv 1 per dag of per 2 dagen in te schatten naargelang jullie programma.
  • Wijs hier bij voorkeur op herbruikbare maskers, die dus ook eventueel gereinigd kunnen worden tijdens de activiteit. Daarnaast kunnen we extra maskers voorzien (soort van reserve) bv voor EHBO, kinderen die geen maskers (meer) hebben. Vraag aan ouders wie eventueel maskers kan maken voor andere kinderen. 
  • Papieren handdoeken
  • Reinigingsproducten
  • Handschoenen 

De infrastructuur

Niet alleen de persoonlijke hygiëne, ook die m.b.t. tenten en infrastructuur is van belang om besmetting te voorkomen, neem hierbij altijd de focus op contactoppervlakken. Hanteer het handboek rond richtlijnen infrastructuur en materiaal.

 • Zeker in het geval van gebruik van een gebouw al dan niet in combinatie met tenten is het belangrijk te overleggen wie instaat voor het poetsen tijdens en na de activiteit. Maak daarbij goede afspraken over frequentie, aandachtspunten,… en doe dit zeker ook met de eigenaar van het gebouw. Dit kan een impact hebben op je programma.
 • Een belangrijk aandachtspunt is ook de extra aandacht voor ventilatie en verluchting. Bekijk het handboek zodat je hierop kan voorbereiden.
 • CO2 meters kunnen een goed beeld geven van de CO2 waarde in een ruimte en op die manier een goede indicator zijn om bv. tijdens een activiteit die binnen doorgaat even een luchtje te gaan scheppen buiten en binnen alle ramen vollenbak open te zetten. Je moet zeker geen CO2 meters aankopen, dit is geen verplichting, maar als jullie ze hebben of ze zijn aanwezig op locatie, kunnen ze dienen als ondersteuningstool voor wie dit wenst. (meer hierover ook in de richtlijnen).
 • Zorg voor afspraken met eigenaars van gebouwen, uitbaters, poetspersoneel en begeleiding over de hygiëne maatregelen, ventilatie van ruimtes en het verdelen van sanitaire ruimtes per bubbel (poetsen infrastructuur). 
 • Zorg voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, maak gebruik van het bestaande materiaal en hang dit zichtbaar op.
 • Voorzie de nodige reinigingsmiddelen. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen etc. na gebruik te wassen en/of koken i.f.v. reiniging.  

Aanbod met overnachting

 • Het is belangrijk om te weten dat ondertussen uit onderzoek is gebleken dat er géén 3 dagen meer nodig zijn om materiaal en contactoppervlakken etc. virusvrij te hebben. Uit onderzoek vandaag blijkt dat 3u volstaat. Dat geldt dus ook voor gebruik door bubbels.
 • Dat heeft een belangrijke impact op het aankomen en vertrekken op een locatie voor overnachting.
 • Netheid en hygiëne en dus ook poetsen van oppervlakken voor een nieuwe groep blijven cruciaal maar er hoeven nu dus, in tegenstelling tot vorig jaar, zeker geen verplichte tussendagen te zitten tussen 2 groepen in. Eigenaars die meer tijd plannen tussen 2 groepen in, kunnen nu dus gevraagd worden om rekening te houden met dat min. van 3u.
 • Spreek vooral goed af met de eigenaar van een verblijf welke zaken zeker verwacht worden bij het aankomen en/of verlaten van het verblijf.

Het materiaal

 • Als je materiaal doorgeeft, houdt dit een risico in op besmetting. Zorg dan ook voor aandacht voor het reinigen van al het materiaal waarvan jullie gebruik maken op basis van ‘richtlijnen infrastructuur en materiaal’ (van verkleedkleren tot sportmateriaal, muziekinstrumenten, tot spelmateriaal).
 • Voorzie met je organisatie - indien mogelijk - dat materiaal zo weinig mogelijk tussen bubbels moet worden uitgewisseld. Dit geldt voor sportmateriaal, muziekinstrumenten, verkleedmateriaal, materiaalkoffers, knutselgerief, kajaks, klimgerief enz. Waar je alles binnen één bubbel kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden.
 • Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt worden, dan heb je twee opties: 
 1. Na gebruik laat je het materiaal min. 3 u staan voor de volgende bubbel ermee aan de slag gaan. (belangrijk nieuw inzicht t.o.v. 2020, waar het nog 3 dagen was)
 2. Je reinigt de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft.
 • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke bubbel is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. Moet het materiaal bv. nog verplaatst worden richting de locatie van de activiteit, wees dan alert en zorg voor extra hygiëne voor het uitladen van materialen van verschillende bubbels etc.
Ophalen van ontleende materialen i.f.v. je aanbod:
 • Houd bij het ophalen van materialen zoveel mogelijk rekening met de algemene hygiëne maatregelen.
 • Houd ook rekening met het feit dat je in contact komt met externen en dat de locatie waar je gaat afhalen mogelijk specifieke maatregelen hanteert zoals max. aantal personen die mogen aanwezig zijn om op te halen etc.   

Materiaalgebruik bij workshops door externen

 • Als externe workshopgever kan je materiaal meebrengen voor alle deelnemers naar de organisator. Houdt daarbij de standaard hygiëne voor ogen: zorg dat materiaal reeds 3u vooraf klaarstaat op locatie of op een plek waar de kinderen zelf dingen kunnen nemen.
 • Voorzie als externe workshopbegeleider je eigen materiaal om zaken te tonen en/of om te helpen indien nodig, leg duidelijk uit aan de deelnemers waarom dit zo is.  

Welke activiteiten mag je doen?

Openluchtactiviteiten

Activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.

 • Zwemmen kan in open lucht en binnen, maar zorg bij gebruik van omkleedruimtes, onderweg en tijdens voor het bewaken van de geldende regels.
 • Bespreek met de eigenaar van je terrein of uitbater of er extra speelweides of bos gebruikt kan worden om maximaal gebruik te maken van de ruimte.
 • Bespreek met je uitbater of er extra overdekte buitenruimte gecreëerd kan worden door tenten (indien mogelijk openstaand) of shelters, ook bij regenweer, in te zetten.
 • Pas je programma van activiteiten in de mate van het mogelijke aan om zoveel mogelijk in de openlucht te doen en informeer ouders en deelnemers hiervan zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden.
 • De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet.


Uitstappen

 • Activiteiten worden zo veel mogelijk op de eigen locatie gehouden, het terrein verlaten is toegestaan maar hou je dan met je bubbel aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen. 
 • Wat anders is dan vorig jaar: je ‘eigen terrein’ kan wel verschillen tussen de verschillende dagen van je activiteit. Zorg er wel bij elke locatie voor dat je de bubbelmaatregelen kunt naleven.
 • Zoek in de voorbereiding een goede balans tussen fijne activiteiten op je eigen locatie en de mogelijkheid om te voorzien in een uitstap binnen de geldende samenlevingsregels.
 • Ga vooraf goed na welke maatregelen van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie.
 • Zorg ervoor dat de deelnemers weten dat ze bepaalde voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen bij het verlaten van het terrein en bepaal wat ze daarvoor nodig hebben en wie dit voorziet.
 • Overleg ook vooraf met externe partners (aanbieders van activiteiten maar ook bv. vervoersmaatschappijen) hoe aan alle maatregelen voldaan kan worden. Bekijk ook welk vervoer je zal gebruiken i.f.v. een verplaatsing, op welke manier hygiënemaatregelen voldaan worden, en welke veiligheidsmaatregelen genomen worden m.b.t. mondmaskers enz. 

Rondtrekken

In de zomer van 2020 was rondtrekken niet mogelijk, reden daarvoor was dat het niet wenselijk was veel contacten te hebben met externen. Mits een aantal belangrijke zaken lijkt het toch haalbaar om in 2021 opnieuw rondtrekken mogelijk te maken:

 • Bereid het rondtrekken zo goed mogelijk voor.
 • Informeer iedereen over het belang van het vermijden van externen bij het rondtrekken.
Vermijd nog steeds zoveel mogelijk het contact met externen en doe dit door: 

 • De locatie vooraf vast te leggen waar je volgende stop zal zijn en dus niet bv. at random te gaan aanbellen bij huizen in dorpen.
 • De locatie zo te kiezen dat het ‘jullie locatie’ wordt en dat er niet ook nog anderen aanwezig zijn, kies bv. bij voorkeur niet voor een camping of wanneer dit toch het geval is vermijd dan contact met anderen ter plaatse. Jullie verblijfslocatie wordt op dat moment een nieuwe ‘vaste locatie’.

Mobiele werking/vindplaatsgericht werken

 • Zeker in deze periode is het belangrijk om verbinding te blijven zoeken met alle jongeren. Je kan daarom ook vindplaatsgericht werken of mobiel werken, maar uiteraard moet je ook hier de geldende maatregelen in de samenleving volgen in combinatie met de zomerregels.
 • Als je vindplaatsgericht jeugdwerk of mobiel werken combineert met andere soorten jeugdwerk, is het ook van bijzonder belang om hierbij rekening te houden met afstand houden en veiligheidsmaatregelen.
 • Als je meerdere bubbels op één locatie hebt, zorg je voor duidelijke afgebakende speelzones per bubbel, herkenningsmateriaal (zoals een kleur van de zone en een armbandje) eigen basisspelmateriaal (+ ehbo, eigen water,…) per bubbel, en zorg dat niet één bubbel al het spelmateriaal heeft of per soort activiteit is ingedeeld. Als er materiaal doorgegeven moet worden, gelden de regels rond hygiëne of aan de kant laten leggen.
 • Zorg voor voldoende herkenbaarheid als je de straat op gaat en maak duidelijke afspraken met de lokale jeugddienst als je deze functie opneemt.
 • Jongeren mogen daarnaast samenkomen binnen de geldende regels van de samenleving.

Externen

Activiteiten, vormingen, workshops georganiseerd door personen buiten de bubbel zijn mogelijk indien nodig. De persoon of personen die van buiten de bubbel komen, worden als externen gezien. Informeer je externe personen of bezoekers zowel op voorhand als tijdens de activiteit goed over welke regels zullen gelden voor hen (die kunnen afwijken van die binnen de bubbel uiteraard).

 • Men voorziet voldoende afstand tussen de externe lesgever, vormingsgever,…
 • Indien afstand niet kan bewaard worden draagt de externe en/of de deelnemers +12 een mondmasker.
 • Er wordt rekening gehouden met het niet doorgeven van materiaal tussen de externe(n) en de deelnemers.
 • Er worden geen activiteiten voorzien waarbij externen worden toegelaten tot de werking van de bubbel zoals opendeurdagen, toonmomenten, bezoekdagen… Een eventuele uitzondering hierop kunnen activiteiten zijn die je volledig organiseert binnen de regels van evenementen en waarbij je dus aan al die regels en voorwaarden kunt voldoen.
 • Indien contact met externen noodzakelijk is i.f.v. een activiteit zoals bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours, en de afstand niet gegarandeerd kan worden, worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften zoals voor individuen in de samenleving vastgelegd.

Rust

De verspreiding van dit virus heeft meer kans bij mensen die vermoeid zijn. Het is dan ook belangrijk bij de organisatie van je activiteit rekening te houden met de vermoeidheid van je deelnemers én leidingsploeg.

 • Voor activiteiten met overnachting wordt een evenwichtig programma met voldoende nachtrust voorzien om de kans op ziekte omwille van uitputting te vermijden.
 • Plan op voorhand voldoende rustmomenten (ook overdag) in en voorzie elke nacht voldoende slaap (afgestemd op leeftijd enz.) zodat kinderen, jongeren én begeleiding niet oververmoeid raken.
 • Zorg voor voldoende communicatie hierover naar je begeleidersploeg en benadruk ook het belang van hun eigen nachtrust.

Activiteiten met specifieke aard

Sommige activiteiten vragen door hun specifieke aard ook specifieke andere regels… We zetten de basislijnen hier op een rij maar verwijzen voor de meest specifieke regelgeving door naar andere protocollen of draaiboeken. Het is voor sommige activiteiten nodig te bepalen onder welke regelgeving je zal vallen. Dit kan verschillen per activiteit, en vaak is de combinatie van regelgeving nodig. Denk hier dus op voorhand goed over na.

Wanneer je bv. als jeugdhuis op de ene activiteit geen consumpties verkoopt, en een jeugdwerkactiviteit doet, val je onder de zomerregels.Wanneer je in een volgende activiteit wél consumpties verkoopt, val je onder de horecaregels.

 • Contactsporten met intens fysiek contact – sportprotocol
 • Aanbod/activiteiten met zingen - cultuurprotocol
 • Aanbod/activiteiten met bespelen van instrumenten - cultuurprotocol
 • Evenementen door het jeugdwerk – evenementenprotocol
  • Basislijnen hiervan die gelden op moment van online gaan draaiboek (met duidelijkheid dat deze nog kunnen veranderen tegen 25 juni), aangezien deze gelden voor zowel eventuele toonmomenten, voorstellingen, als gewone evenementen voor bv. jeugdhuizen.
 • Jeugdhuizen en bar/onthaalmomenten - horecaprotocol
  • Basislijnen hiervan die gelden op moment van online gaan draaiboek (met duidelijkheid dat deze nog kunnen veranderen tegen 25 juni), aangezien deze gelden voor zowel eventuele barmomenten of eetmomenten buiten de gewone vaste bubbel, feest of afsluitend moment, als voor bv. jeugdhuizen.

Internationaal reizen/naar het buitenland

Er is dit jaar, in tegenstelling tot in 2020 geen beperking op max. 150 km ver reizen. Dit betekent dat je in principe als organisatie met kinderen en jongeren naar alle landen kunt reizen vanaf 25/06/2021 mits dit ook toegelaten is voor individuele reizigers en mits alle maatregelen voldaan zijn. Meer informatie over de maatregelen in het buitenland, testen, nodige documenten vind je terug bij de FAQS hierboven. Meer informatie over wat te doen bij een besmetting vind je bij de noodprocedure terug, maar daar is heel veel afhankelijk van land tot land.

Tijdens de zomeractiviteit

 • Investeer bij aanvang van je aanbod in het wegwijs maken in de zomerregels.
 • Doe een rondleiding in de gebouwen, terreinen en toon wat er waar verwacht wordt.
 • Onderstreep het belang van hygiëne en vertel hen waarom dat belangrijk is.
 • Informeer hen, praat met hen. Doe dat steeds op maat van kinderen en jongeren. Maak het speels, experimenteel, avontuurlijk, creatief,…
 • Focus op spelen, sporten en de activiteiten. Geef ruimte aan kinderen en jongeren zodat ze niet te veel hinder ondervinden van de bubbels.
 • Richt de aandacht naar de bubbel zelf, want in de bubbel mag je samen sporten, spelen, eten, slapen en hoef je geen afstand te houden.

Wie mag deelnemen?

Risicogroepen en ziek zijn

 • De symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. Maak deze symptomen visueel zichtbaar voor de begeleiding om op terug te vallen bij twijfel.
 • Zorg dat het stappenplan ‘wat doen bij zieke deelnemer’ duidelijk zichtbaar is ter plaatse voor de begeleidingsploeg. Hang op plekken waar enkel begeleiding vaak komt: hun lokaal, vergaderruimte, keuken, EHBO,…
 • Bij vermoeden van besmetting of opmerken van een of meerdere van de symptomen, start je onmiddellijk het stappenplan zoals vooraf besproken.
 • Zieke kinderen horen niet thuis op je activiteit, ongeacht of het corona betreft of niet. De deelnamevoorwaarden blijven dus ook van toepassing tijdens je activiteit. Deelname aan aanbod kan opnieuw na 3 dagen symptoomvrij tenzij het een covid besmetting betreft en wanneer terugkeren uiteraard haalbaar is.
 • Maak een onderscheid tussen een gewone EHBO-tussenkomst bij kwetsuur, ongeval, medicatie en de te ondernemen stappen bij vermoedelijke besmetting. Voorzie daarom in elke bubbel iemand die basis EHBO-handelingen (en indien van toepassing dagelijkse verzorging en ondersteuning) kan toepassen zoals schaafwonde, brandwonde, snijwonde… zodat hiervoor geen bubbels dienen te worden doorbroken. Zorg voor de nodige hygiënemaatregelen (beschermingsmateriaal: handschoenen, mondmasker of faceshield (voor wie een mondmasker niet kan) en reinig het materiaal na elk gebruik.
 • Ook tijdens je activiteit beperk je waar mogelijk eventuele contacten met externen of ondersteuning.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

 • Hou aanwezigheidsregisters en contactenlogboek per bubbel goed bij, over de volledige activiteit heen. Elk contact wordt in kaart gebracht.
 • Laat de corona-coördinator van de activiteit de verantwoordelijke per bubbel hier bv. dagelijks op aanspreken: hebben jullie contact gehad met externe mensen, met wie, wat was de situatie, staan hoog risicocontacten in het logboek,…  

Jeugdhuizen, jeugdcentra, open jeugdwerk, mobiele werkingen en vindplaatsgericht werken, ontmoetingswerk en instuifwerkingen:

Ook hier geldt dat het vooral belangrijk is om de aanwezigheidsregisters goed bij te houden.

Hoe organiseer je je activiteit op locatie?

Contactbubbels

 • Het is cruciaal dat de bubbels tijdens de activiteit niet met elkaar in contact komen.
 • Maak goede afspraken met de deelnemers van de activiteit, informeer hen goed over de manier waarop je bubbels hebt ingedeeld en in stand wil houden m.b.t. infrastructuur, materiaal, contact met andere bubbels.
 • Zorg voor vaste begeleiding per bubbel en blijf ook ’s avonds na de dagwerking in deze bubbel etc. Begeleiding kan over bubbels heen samenkomen indien men rekening houdt met de afstand en/of mondmasker tussen de begeleiding van verschillende bubbels.
 • Organiseer geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbels zoals massaspelen, (voetbal/volleybal…) toernooi tussen bubbels,… misschien kan je hier wel creatief mee omgaan: een spel over de bubbels heen maar zonder dat contact tussen de bubbels nodig is.
 • Organiseer geen activiteiten waarbij materiaal (al dan niet al spelend) van de ene naar de andere bubbel of samen wordt gebruikt. Ook niet wanneer de bubbels gescheiden staan: bv. touwtrekken tussen 2 bubbels, trefbal…
 • Laat enkel externen toe in functie van onderhoud op het terrein of in functie van een activiteit voor een specifieke bubbel, en hou dan rekening met voorzorgsmaatregelen: houd 1,5 meter afstand, hanteer mondmasker als dat niet kan en bouw een extra handhygiëne moment in.
 • Spreek goed af hoe omkadering rond materiaal/eten… zich verhoudt in of t.a.v. de bubbels en welke maatregelen gevolgd worden op welke momenten.

Infrastructuur

 • Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes/toiletten/sanitair/… door kleuren of symbolen op te hangen. Maak het voor de deelnemers heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mogen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld. 
 • Worden ruimtes/sanitair gedeeld tijdens het verblijf, zorg dan zeker ook voor een goed hygiëneplan en stel hier verantwoordelijken voor aan.

Materiaal

 • Ook voor materiaal is het belangrijk dat het duidelijk visueel zichtbaar is welk materiaal aan welke bubbel toebehoort. Label je materiaal, steek het steeds in eenzelfde bak, berg het op dezelfde plaats op,...
 • Reinig het materiaal (focus op contactoppervlakken) steeds als dit door meerdere bubbels wordt gebruikt. Of zorg voor 3u tijd tussen gebruik door verschillende bubbels
 • Bij verplaatsen van, naar en tijdens de activiteit worden de regels m.b.t. veiligheid t.a.v. externen gerespecteerd. Dit zowel voor gebruik van private bussen als bij gebruik van openbaar vervoer. Respecteer de bubbels door bv. verschillende bussen in te schakelen of door op een verschillend tijdstip de trein/bus te nemen. Bescherm de chauffeur via afstand houden en gebruik van mondmaskers bij +12.

(Dag)aanbod met wisselende deelnemers

 • Merk je tijdens jouw werking op dat er veel kinderen of jongeren ‘ad hoc’ aanmelden zonder vooraf in te schrijven, kijk dan of je hier op kan anticiperen door bv. een extra bubbel te voorzien waarin plaats is voor deze kinderen en jongeren. Dat hangt natuurlijk af van hoeveel begeleiding, plaats enz. er mogelijk beschikbaar is. 
 • Je kan misschien ook naar een volgende week toe kijken of het noodzakelijk en mogelijk is hier meer op in te zetten.

Aanbod met overnachting

Werk voor aanbod met overnachting zoals hierboven bij ‘voor’ werd beschreven.

Voor en na-opvang bij het aanbod

Respecteer zoveel mogelijk de bestaande bubbels zoals hierboven ook omschreven, ook wanneer het gaat over gecentraliseerde voor- en na-opvang. Stuur bij waar nodig.

Noodprocedures en permanentiesysteem

 • Start in geval van vermoeden van besmetting de procedure op. Je staat hierin niet alleen, de nationale koepels binnen het jeugdwerk, steden en gemeenten en medewerkers van het agentschap zorg en gezondheid kunnen je helpen wanneer je ‘vastloopt’ of als je merkt dat je niet gecontacteerd wordt.
 • Bekijk welke communicatie naar de andere deelnemers, begeleiding, ouders nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken om te informeren, te luisteren…
 • Hou steeds welbevinden van alle deelnemers en begeleiding in het oog – zorg ervoor dat iedereen de ruimte heeft om hierover te praten, ventileren indien nodig.
 • Belangrijk onderdeel van je stappenplan is de externe communicatie wanneer je een vermoeden van besmetting hebt en/of een jongere naar huis stuurt van een activiteit. Rol deze ook uit, eventueel samen met je koepel en/of stad of gemeente.

Communicatie

 • Maak gebruik van de pictogrammen tijdens je activiteit om zaken duidelijk te maken voor alle deelnemers.
 • Visualiseer het bubbelgegeven m.b.t. infrastructuur en materiaal door gebruik van kleuren, symbolen (zie ook bubbels/infrastructuur)
 • Gebruik bestaande visuele ondersteuning zoals onderstaande om zaken op locatie duidelijk te maken:

Hoe zit het met hygiëne op je activiteit?

Persoonlijke hygiëne

Hoesten, speekseldruppels en zakdoekengebruik

 • Leer deelnemers (indien nog nodig) hoe ze correct kunnen hoesten/niezen in de elleboog of eventueel door gebruik van een papieren zakdoek die meteen wordt weggegooid.
 • Informeer je deelnemers en begeleiding dat intensief contact vermijden ook betekent dat er niet dichtbij elkaar geroepen of gezongen wordt in elkaars gezicht. Zo wordt onnodige druppeluitwisseling vermeden.
Handen wassen

 • Herhaal tijdens je dagprogramma regelmatig de vaste routine van de handhygiëne, installeer een gewoonte.
 • Benadruk binnen de begeleiding dat dit ook geldt voor hen, ook tijdens avondmomenten, niet alleen in contact met kinderen.
 • Gebruik de communicatie van Handige Hans om aan deelnemers duidelijk te maken hoe en wanneer ze handen wassen.
Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne.

 • Voorzie indien mogelijk afzonderlijke wasplaatsen voor verschillende bubbels.
 • Zijn verschillende wastafels/teiltjes niet mogelijk per bubbel, voorzie dan in afstemming met je activiteitenprogramma, geschrankt gebruik van infrastructuur en materiaal.
 • Meer over het reinigen van de infrastructuur vind je in de handleiding
Hygiëne bij intens contact

 • Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Insmeren en schminken bij tot en met 12-jarigen kan, laat andere kinderen het zelf doen.
 • In functie van wondverzorging is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. handhygiëne zowel bij patiënt als verzorger en bij +12 ook mondmasker te gebruiken (beide partijen).
 • Uiteraard kan aanraken indien nodig in noodsituaties.
Hygiëne bij maaltijden

Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel, maar kunnen risico’s bestaan bij het doorgeven van – of opscheppen van voedsel net zoals in andere contactsituaties. Handhygiëne blijft cruciaal om de risico’ te beperken. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren. Samen eten is geen probleem binnen je bubbel, probeer ook hier zeer intensief contact wel te vermijden bij de oudere deelnemers zoals samen eten en ondertussen heel luid zingen of roepen.

 • We adviseren het gebruik van mondmaskers en handschoenen bij het meer intensieve kookwerk waarbij veel aanrakingen en handelingen nodig zijn (het maken van fruitsla of salade enz.).
 • Het afwassen van kookinstrumenten kan gewoon met water en afwasmiddel.
 • Als de kookploeg voor verschillende bubbels eten maakt, focus dan zeker op handhygiëne, en gebruik handschoenen en mondmaskers bij intensief kookwerk en bij het aanraken van de potten/pannen/schotels die naar een andere bubbel moeten worden gebracht.  

Infrastructuur

 • Reinig contactoppervlakken regelmatig volgens de voorschriften.
 • Maak afspraken over het poetsen van alle infrastructuur, lokalen, zalen, eetruimtes, tenten,… Focus op contactoppervlakken, sanitaire blokken en materiaal (zie hieronder). Maak hiervoor gebruik van de richtlijnen.
 • Laat veelgebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze voortdurend aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid (branddeuren mogen niet openstaan) en doe dit in overleg met de eigenaar van het verblijf.
 • Richt de gebruikte infrastructuur in op een manier dat je vlot kan poetsen.
 • Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de lift indien deze beschikbaar is (alleen wanneer noodzakelijk) en vergeet het poetsen van de contactoppervlakken hierin niet op te nemen in de afspraken.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen, tenten,... volgens de instructies.

Aanbod met overnachting

Hou in de slaapzalen extra rekening met verluchting en ventilatie. Zet ramen doorheen de dag goed open, bij voorkeur zorg je ook ’s nachts voor ventilatie.

Materiaal

 • Maak een checklist voor het reinigen van materialen aan de hand van de richtlijnen.
 • Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel, indien materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken gereinigd of moet er min. 3u zitten tussen het gebruik van 2 verschillende bubbels.
 • Bij kookactiviteiten of wanneer er een warme maaltijd wordt aangeboden, mogen kinderen en jongeren nog steeds samen binnen hun bubbel afwassen (bv in een kuip) met warm/heet water en afwasmiddel (nog steeds geen excuses dus;-)). Indien mogelijk droogt alles in de buitenlucht, indien onmogelijk met een persoonlijke keukenhanddoek voor deelnemers. Probeer eetgerief en vaste elementen van de maaltijd (zoals geopende broden, potten beleg,…) tijdens de maaltijd te voorzien per bubbel (geef bv geen uitschepkommen of opscheplepels… door over de bubbels heen). Eetgerief dat gereinigd werd met warm water en afwasmiddel kan een volgende keer door een volgende bubbel worden gebruikt. Meer info vind je ook terug in de richtlijnen rond infrastructuur en materiaal.
 • Voorzie dat keukenhanddoeken voor de keukenploeg of kookploeg dagelijks gewassen of vervangen worden.
 • Als kinderen en jongeren behoefte hebben aan extra kledij of slaapzakken, kunnen deze voorzien worden als ze voor en na gebruik gewassen zijn/worden. Voor hergebruik zeker op de maximale temperatuur wassen.
 • Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met eventuele waterschaarste: het jeugdwerk werkt duurzaam.
 • Respecteer de voorschriften bij materiaal van externen en reinig dit materiaal voor gebruik. Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en indien mogelijk gereinigd worden. Uitsluitend de begeleiding haalt deze op. Bv materiaal voor paintball, kajak…

Materiaal gebruik bij workshops door externen

 • Hou tijdens de activiteit in het oog dat materiaal niet wordt doorgegeven tussen de externe workshopgever(s) en de deelnemers aan de bubbel.
 • Is dit uitzonderlijk toch nodig, ontsmet het dan tussen beide ‘gebruikers’.
 • Wanneer een workshop eventueel werd geboekt voor 2 bubbels, 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag moeten de materialen tussendoor ‘gereinigd’ worden indien er geen 3u tussen zit.  

Welke activiteiten mag je doen tijdens de activiteit?

Openluchtactiviteiten

 • Zet maximaal in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden.
 • Vraag extra aandacht bij je mede-begeleiding voor het dragen van de juiste kledij door kinderen en jongeren.
 • Bespreek steeds goed met de begeleidingsploeg uit andere bubbels welke ruimtes/locaties jullie wanneer gaan gebruiken om contact te vermijden.

Uitstappen

Als je uitstappen onderneemt (naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, pretpark, dierentuin, zwembad…,) houdt je hele bubbel zich aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen.

 • Dit geldt in elke situatie waarin je zelf toevallig in contact kunt komen met mensen die niet in je bubbel zitten en waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden (dus ook bij wandelingen of natuuruitstappen in drukkere gebieden). Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke uitstappen en/of hou voldoende afstand. Hou steeds rekening met de van kracht zijnde maatregelen.
 • Gaat het echt over uitstappen waar externen sowieso deel van uitmaken: een museum, pretpark… dan volg je de maatregelen zoals deze voor elke individuele bezoeker zijn opgelegd.  

Rondtrekken

 • Vermijd contact met anderen tijdens het rondtrekken.
 • Ga niet deur aan deur op zoek naar een locatie en voorzie maximaal slaapplekken op voorhand. Voorzie in noodsituaties een slaapplek via telefoon of sociale media en vermijd deur tot deur aanbellen of andere onnodige externe contacten. 

Externen

 • Als tijdens je activiteit externe personen voor leveringen (bv. van eten of materiaal) op locatie komen, worden alle maatregelen gevolgd die in de samenleving gelden (mondmaskers, hygiëne, enz.).
 • Beschouw alle mensen die ‘af en toe passeren’ op de locatie of de werking zoals de eigenaar van de gebouwen, een poetsploeg, keukenpersoneel,… als externen en vraag hen om zoveel mogelijk buiten de ‘uren’ van de werking te komen en de regels van de samenleving te respecteren, respecteer ook zelf steeds de afstand en/of gebruik mondmasker indien dit niet mogelijk is.
 • Indien het noodzakelijk is om zelf naar de winkel te gaan tijdens je activiteit, kies je er bij voorkeur voor dit door dezelfde personen te laten doen en worden alle geldende maatregelen gevolgd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van leveringen.
 • Als externe personen, ook als dat bv. bezoek van je eigen organisatie is, op de locatie komen, i.k.v. een coaching, vorming, workshop enz. worden alle geldende maatregelen gevolgd.

Rust

 • Merk je tijdens je activiteit dat deelnemers of begeleiding zeer vermoeid raken, las dan regelmatig extra rustmomenten in. 
 • Wijs iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid hieromtrent. Geef het virus geen kans.

Na de activiteit

De activiteit zit er (bijna) op. Hou rekening met een aantal laatste aanbevelingen om een veilige terugkeer en thuiskomst te garanderen: zowel voor de kinderen, de begeleidingsploeg, ouders en dichte omgeving.

Nazorg t.a.v (zieke) deelnemers

Zieke deelnemer(s) tijdens de activiteit

 • Indien iemand ziek werd op jullie activiteit en dit bleek corona te zijn, dan word je normaal door de overheid gecontacteerd vanuit het tracing centrum en zal gevraagd worden om aan te geven wie met de zieke in contact kwam. Werk steeds goed mee aan deze coronatracing en hou jullie gegevens goed bij, meer hierover vind je bij de ‘voor’- en de ‘tijdens’-delen rond medische aanwezigheidsregister, medische fiche en tracing.
 • Was er een persoon met corona aanwezig op je activiteit, dan kan je hierover best ook de ouders informeren. Duid daarbij op de genomen stappen en wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn (zat een kind in de bubbel, kan contact vanuit tracingcentrum volgen, …). Hou hierbij steeds rekening met de privacy van de persoon/personen in kwestie. Je kan voor deze communicatie ook gebruik maken van de voorbeeldbrieven op de website van De Ambrassade.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Bewaar het contactenlogboek tot minstens 1 maand na de activiteit. Als een kind of jongere na de activiteit corona heeft, kan jouw organisatie gecontacteerd worden om je logboek te delen.

Organiseer de terugkeer en (eventuele) nazorg

Contactbubbels

Maak goede afspraken met ouders omtrent het afhalen van kinderen en jongeren:

 • Spreiding van afhalen/terugkeer in tijd en ruimte bv. verschillende locaties (in/of uitgangen aan je gebouw): verdeel een plein waarop je terugkeert in zones waarop de bussen per bubbel aankomen of laat verschillende bussen per bubbel aankomen met 30 min verschil zodat de bubbels gesplitst blijven.
 • Vraag ouders om ook t.a.v. elkaar voldoende rekening te houden met maatregelen m.b.t. afstand houden,… Vraag hen ook begrip en tijd om dit mogelijk te maken want het zal anders verlopen dan normaal, rustiger en meer tijd in beslag nemen,…
 • Informeer ouders over de aanbeveling om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. Jullie rol hierin is louter informeren, het is niet jullie taak om te controleren. Ouders nemen hierin zelf de verantwoordelijkheid.

(Dag)aanbod met wisselende deelnemers

Er zijn geen specifieke zaken van toepassing.

Aanbod met overnachting

Er zijn geen specifieke zaken van toepassing.

Voor en na-opvang bij het aanbod

Er zijn geen specifieke zaken van toepassing.

Noodprocedures en permanentiesyteem

Als een deelnemer tijdens of na de activiteit besmet blijkt met corona zal het belangrijk zijn dat je het contactlogboek (zie het punt over tracing) kan voorleggen op vraag van de corona speurders, hou de gegevens dus goed bij.

Communicatie

Geen specifieke zaken van toepassing.

Hoe zit dat met hygiëne op het einde van en na de activiteit?

Persoonlijke hygiëne

Zorg na de activiteit voor communicatie naar ouders.

 • Gewoonlijke wasbeurten zijn voldoende.
 • Materiaal wassen met water en zeep volstaat.

Infrastructuur

 • Spreek met de verantwoordelijke van het gebouw en met de begeleiding af hoe jullie de infrastructuur poetsen aan het einde van de activiteit.
 • Welke zaken krijgen extra aandacht, waarop wordt gelet. Meer info vind je in de richtlijnen rond reinigen van infrastructuur.

Aanbod met overnachting

 • Bij aanbod met overnachting hecht je ook extra aandacht aan goede afspraken i.f.v. tijdig ‘doorgeven’ van het verblijf aan een volgende groep.
 • Hou met de hele ploeg rekening met extra tijd/energie voor die laatste poetsbeurt in het verblijf. Bekijk eventueel of je extra handen kan gebruiken door bv. externen met mondmasker en afstand een handje te laten helpen op de laatste dag, op die manier zorg je ervoor dat ook de volgende groep in alle veiligheid gebruik kan maken van het verblijf.
 • Bij gebruik van tenten die gehuurd werden breng je deze ook volgens de voorschriften terug en hecht je extra aandacht aan het poetsen van de contactoppervlakken.

Materiaal

 • Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel, indien materiaal (ballen, knutselmateriaal, maar ook bv tenten) toch van de ene naar de andere bubbel gaat, of als de bubbel afgesloten wordt bij het einde van de activiteit, worden contactoppervlakken gereinigd of wordt het materiaal min. 3 u niet gebruikt voor het door een andere bubbel wordt gebruikt.
 • Tenten en/of andere ontleend materiaal terugbrengen: Doe dit volgens de bubbels, je kan dus met de begeleiding uit jouw bubbel alle tenten en materiaal terugbrengen (ook die van andere bubbels) maar doet dit dus niet samen met mensen van andere bubbels. Je volgt de regels die gelden waar je dit materiaal terugbrengt. Je zorgt ervoor dat tenten en/of materiaal ofwel gereinigd werden ofwel 3 uren uit omloop waren.
 • Hou rekening met voorschriften zoals handhygiëne, gebruik van handschoenen, mondmaskers, afstand houden t.a.v. degene bij wie je dit terugbrengt.

Welke activiteiten mag je doen?

Openluchtactiviteiten

Geen specifieke zaken van toepassing.

Uitstappen

Geen specifieke zaken van toepassing.

Externen

Geen specifieke zaken van toepassing.

Voldoende rust inbouwen

Communiceer naar de ouders dat ze voldoende rust moeten inbouwen na de activiteit.

Bij wie kan je terecht?

 • Je koepel helpt je graag verder bij eventuele vragen. De contactgegevens van jouw koepel kan je hier terugvinden.
 • Jeugdwerk voor Allen:
  • Voor tips en ondersteuning in het omgaan met kwetsbare kinderen en jongeren (kinderen en jongeren die leven in armoede, kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, …) in tijden van corona
  • het omgaan en communicatie met kwetsbare gezinnen
  • Voorbeelden van structuurschema’s, pictoborden, visueel maken van bepaalde zaken
  • Uitwisseling tussen inclusieve werkingen.
  • Dit is volledig gratis voor lokaal jeugdwerk.
  • www.jeugdwerkvoorallen.be | 02 553 41 58 | vragen@jeugdwerkvoorallen.be
 • De Ambrassade voorziet nog tal van ondersteuningsmateriaal waar je zeker eens naar kan kijken op deze website. Op basis van de vragen die we binnen krijgen maken we veelgestelde vragen aan die mogelijks een antwoord bieden op jouw vraag. Neem zeker daar nog even een kijkje.
 • Zitten kinderen en jongeren met vragen omtrent de zomer van 2021 verwijs hen dan ook zeker door naar WAT WAT.