[anysurfer.logo]

Jeugdwerkzomer

Lees hier alles over de jeugdwerkzomer 2021. De zomerregels en het zomerplan 2021 op een rij.
Home

Zomerregels

Jeugdwerkregels zomer 2021: wat mag en wat mag niet?

Logo Partner van WAT WAT

Deze pagina is voor organisaties die het label 'Partner van WAT WAT' ontvingen. Enkel zij hebben het recht om het labellogo te gebruiken. Daarom vragen we jouw e-mailadres. Het labellogo bestaat uit het logo van WAT WAT met bovenaan een zwart balkje erbij. In de balk staat 'partner van'. We bieden het logo aan in 3 formaten: .jpg, .eps en .svg:

Onderstaande informatie (en bovenstaande via de tabs) is niet langer van toepassing voor zomer 2022. Voor de juiste actuele informatie kan je hieronder doorklikken.Zomerregels 2021: wat mag en wat mag niet? 

Deze zomerregels gaan in vanaf vrijdag 25/6/2021 en gelden tot en met 31/8/2021
Opgelet: Deze regels gelden niet meer op dit moment. Je vindt de huidig geldende regels voor het werkjaar van 2021-2022 terug op deze pagina.
Wat zijn de zomerregels voor het jeugdwerk?

Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer. De zomerregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden. De toepassing van de zomerregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van het Overleg Comité de komende weken en maanden. Regelmatig verwijzen we dan ook naar de geldende maatregelen in de samenleving.

Onderstaande regels zijn een vertaling voor de jeugdsector op basis van de officiële protocollen die goedgekeurd werden door virologen en medische experts. Hoe je deze regels omzet voor jouw werking, lees je in het zomerplan. We willen er echt voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten van recht op spel, ontmoeting en jong zijn. Vertrek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en ga met gezond verstand om met de basisregels. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard kan blijven: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, speels, creatief, experimenteel, avontuurlijk, participatief en nog zoveel meer.

Maak er vooral een straffe jeugdwerkzomer van en geniet: #jeugdwerkwerkt

We voegen doorheen de zomer antwoorden op vragen over nieuwe situaties en omstandigheden toe aan onze FAQ-pagina. Ga dus ook daar zeker kijken als je vragen hebt over de actuele situatie.

Wat moet een kind of jongere weten wanneer die naar een jeugdactiviteit gaat in de zomer? 

We maakten 1 overzichtelijke pagina voor ouders met de belangrijkste regels.Wie mag meedoen of meegaan?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden. 

Risicogroepen en ziek zijn

Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De deelnamevoorwaarden zijn: 

 • Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent.
 • Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
 • Als organisator kan je deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de activiteit niet laten deelnemen/naar huis sturen. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn.
 • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. 

Inclusieve werking

We blijven uitgaan van het principe: iedereen kan deelnemen. Dit vraagt specifieke aandacht voor:

 • Kinderen en jongeren met een beperking
 • Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie  

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Administratief zijn er een aantal belangrijke zaken om bij te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde tracing.

Het contactlogboek blijft belangrijk en bevat:

  • Een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief aanwezig waren op je activiteit = je aanwezigheidslijst.
  • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen.
  • Als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de groepen te mijden. Het geeft aan hoe elke groep zich verhoudt t.a.v. de andere groep. Bv.: werd er gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes, hoe werden groepen gescheiden gehouden bv door wanden tussen groepen, circulatieplan...
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen)
 • Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per aanbod/activiteit. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.
 • De organisatie communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen).
 • Deze persoon kan uiteraard verschillen per aanbod/activiteit naar locatie, periode en bubbels toe.

Hoe organiseer je aanbod deze zomer?

Contactbubbels

We kunnen ook in 2021 niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. Net als in 2020 werken we in contactbubbels (zowel met -12, 12+ als 18+). Verschillend is wel dat die bubbels dit jaar uit 100/200  personen exclusief begeleiding bestaan. Meer hierover en over de verhouding van de begeleiding lees je in de FAQS.

 • De bubbels
  • Kunnen binnen de bubbel contact hebben met elkaar, afstand houden is niet van toepassing.
  • Vermijden onderling contact = bubble distancing dus afstand houden tussen de bubbels.
  • Indien contact tussen verschillende bubbels nodig of niet te vermijden is, houden ze 1,5 meter afstand of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden. Dit kan ook gelden tussen individuen wanneer het bubbelconcept niet toegepast kan worden. 
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je activiteit kan dus uit meerdere bubbels van 100/200 exclusief begeleiding bestaan. Meer hierover en over de verhouding van de begeleiding lees je in de FAQS.

 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,…

 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Afstand houden en mondmaskers (vanaf 13) spelen hier een belangrijke rol.

 • Bubbels hoeven geen rekening te houden met de gestelde leeftijdsgrenzen, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12. (de leeftijdsgrenzen worden bepaald via geboortejaar, zie de FAQ)

 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers.

 • Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in kamp- of weekbubbels van 100/200 deelnemers exclusief begeleiding. Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. Vanaf 25/6/2021 kunnen we opnieuw spreken van contactbubbels die worden gevormd op kamp, vakantie of in het geval van een speelplein of jeugdaanbod zonder overnachting op weekbasis.

 • Begeleiding of deelnemers kunnen indien noodzakelijk de activiteit/aanbod voor een korte periode verlaten en terugkeren indien zij tijdens deze periode in elke situatie de maatregelen geldend in de maatschappij respecteren. Ze gaan zeker geen onnodige bijkomende contacten aan met uitzondering van de thuisbubbel.

 • Open jeugdwerk en pleinwerk is hierbij ook mogelijk, waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van het volgens het geldend MB en dit protocol toegestaan aantal personen niet overschreden wordt per bubbel én je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken.

 • Werken met inschrijvingen vooraf is een goed idee, maar laat ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen.   

Noodprocedure

Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure. 

 • Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.
 • De corona-coördinator is aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting.
 • Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen waar nodig. Breng je koepel, organisatie of betrokken gemeentebestuur ook op de hoogte van eventuele besmettingen zodat zij zich ook kunnen voorbereiden op eventuele communicatie en ondersteuning. 

Communicatie

Voor, tijdens en na je aanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 

 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …)
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, … rond volgende zaken
   • Welke maatregelen zijn van toepassing
   • Wat zijn de deelname voorwaarden (zie hierboven)
   • Hoe de bubbels worden ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt ter plaatse
   • Hoe je je als externe verhoudt t.a.v. aanbod.  

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.

 • Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
 • Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.   
De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?

 • Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.
 • Extra aandacht blijft gaan naar gebruik van buitenruimte en voldoende ventileren en verluchten van binnenruimtes indien men deze gaat gebruiken.

Het materiaal

 • Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
 • Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet gebruikt worden (3u) of gereinigd worden.  

Welke activiteiten mag je doen?

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht.
 • Zoveel mogelijk activiteiten op het/de eigen terrein(en). Die terreinen kunnen wel verschillen tussen dagen/overnachtingen heen.
 • Uitstappen kunnen. Hou daarbij rekening met mogelijke contacten met andere externen. Houd steeds rekening met de regels die gelden in de maatschappij bij het organiseren (hoe kan je het vervoer regelen, hoe moet je je verhouden t.a.v. elkaar en anderen ter plaatse…).
 • Vermijd contact met externen niet verbonden aan je werking, zowel op je terrein als bij het verlaten van het terrein: indien mogelijk bv. een privé bus of vermijd de spits bij gebruik van het openbaar vervoer bij het verplaatsen naar een andere locatie… (De workshopgever, terreineigenaar,… zijn welkom, maar hou dan rekening met de geldende maatregelen en stem hier op voorhand goed over af).
 • Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en contact met gezicht zoals bv. insmeren, schminken of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen, spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid kunnen worden.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 • Voor bepaalde specifieke activiteiten dien je rekening te houden met andere protocollen en regelgevende kaders zoals de regelgeving van lokale besturen, de regelgeving voor specifieke cultuur- of sportactiviteiten, het horecakader of evenementenkader. Afhankelijk van je activiteit dien je je te houden aan een combinatie van de zomerregels en het betrokken kader, of volledig over te schakelen op het specifieke kader zoals bij het horeca of evenementenkader. 

Mag je naar het buitenland?

Er is dit jaar, in tegenstelling tot in 2020 geen beperking op max. 150 km ver reizen. Dit betekent dat je in principe als organisatie met kinderen en jongeren naar alle landen kunt reizen vanaf vrijdag 25/6/2021 mits dit ook toegelaten is voor individuele reizigers en mits alle maatregelen voldaan zijn. Er zal enerzijds een Europees kader zijn met een corona certificaat waar alle of een deel van je deelnemers, begeleiding en ondersteuning aan zal moeten voldoen, en daarnaast dien je te voldoen aan alle landspecifieke maatregelen. Zo kan een land vragen om extra te testen bij aankomst of in quarantaine te gaan. De exacte uitwerking hiervan zal de komende weken nog verder duidelijk worden en vullen we verder aan in onze FAQ.

Je kan vertalingen van de belangrijkste zomerregels vinden naar het Albanees, Farsi, Bulgaars, Arabisch, Chinees, Spaans, Frans, Roemeens, Pools, Engels, Turks en Somali. Deze vertalingen werden gemaakt via het departement Cultuur, Jeugd, Media en het Agentschap Integratie & Inburgering. De uitgebreide originele versie van deze one pagers is hierboven te vinden.

Maak er vooral een straffe jeugdwerkzomer van voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. En weet dat je altijd bij je koepel of je gemeente terecht kan voor ondersteuning. #jeugdwerkwerkt

Bestanden