[anysurfer.logo]

Meer impact in je nieuwe beleidsnota met deze reflectietools

Meer impact in je nieuwe beleidsnota met deze reflectietools

Beleidsnota 2026-2030

Reflectietool #Jeugdwerkwerkt

Over #Jeugdwerkwerkt

Agenda voor de toekomst

Op twaalf juni 2018 organiseerde De Ambrassade het congres #jeugdwerkwerkt. Naar aanleiding van dit congres ontwikkelden we in samenwerking met vele jeugdwerkers een taal om de waarde van jeugdwerk uit te drukken. We zochten naar gemeenschappelijkheid tussen jeugdwerkers en jeugdwerkpraktijken: Wat maakt ons jeugdwerkers? Wat verbindt ons? Dit werd vormgegeven in vijf elementen die het DNA van de jeugdwerker vormen. We formuleerden ook een gedeelde missie van het jeugdwerk in het creëren van ruimte voor vier rechten van kinderen en jongeren. Je kan dit allemaal nalezen in het artikel #Jeugdwerkwerkt, vandaag en in de toekomst. 


Jeugdwerkeffect

Vijf jaar later, op 6 juni 2023 organiseerden we opnieuw een congres #Jeugdwerkwerkt waarbij de focus niet alleen meer lag op de missie van het jeugdwerk en het DNA van de jeugdwerker maar ook op het jeugdwerkeffect. Want jeugdwerk maakt verschil in het leven van jonge mensen. En heeft impact op hun leven later. Dat zien en horen we elke dag. De Ambrassade stelde in alle hoeken en kanten van het jeugdwerk de vraag: waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? We zien en zeggen wel dat jeugdwerk belangrijk is … maar weten we echt waarom #Jeugdwerkwerkt? Waarom jeugdwerk marcheert, effect heeft, rendeert? Het antwoord op de vraag waar het jeugdwerkeffect nu precies zichtbaar is kan je terugvinden in ons impactkader. A.d.h.v. ontelbare verhalen konden we vijf niveau’s onderscheiden.

Over deze reflectietool

Om verder na te denken wat het DNA van de jeugdwerker, de vier rechten uit onze gedeelde missie betekenen in de praktijk en op welke niveaus jullie jeugdwerkeffect zich bevindt, ontwikkelden we een handige #Jeugdwerkwerkt reflectietool. Met deze reflectietool kom je te weten: 

  • Of jij en je jeugdwerkcollega’s ook wat van het DNA in jullie hebben zitten. 
  • Hoe jullie meehelpen om de missie van het jeugdwerk uit te dragen. 
  • Welke taal jullie vrijwilligers, deelnemers, leden, bestuurders gebruiken om het over het jeugdwerkeffect van jullie organisatie te hebben. 
  • Wat jullie gedroomde jeugdwerkeffect is. 
 De reflectietool bestaat uit twee grote onderdelen met telkens bijpassende methodieken:

DNA en missie 

  • Tekeningen met reflectievragen

Jeugdwerkeffect:

  • Kampvuurkaartjes
  • Het gedroomd jeugdwerkeffect van jouw jeugdwerkorganisatieDNA en Missie

Volg het stappenplan

STAP 1: Bekijk de tekening die je op een aparte pagina in het groot hebt uitgeprint of projecteer de tekening op een scherm. 

STAP 2: Beantwoord volgende vragen: Wat staat er op de tekening? Herken je deze situatie? Begrijp je wat er wordt afgebeeld? 

 STAP 3 Lees het verduidelijkend tekstje.

 STAP 4 Lees de reflectievragen en probeer samen een antwoord te vinden. De reflectievragen kan je vinden na de reeks tekeningen. 

 STAP 5 Na het beantwoorden van de vragen bespreek je samen wat de essentie is die je in een verslag noteert. 

 Bepaal vervolgens wat je met deze inhoud nog verder kan doen binnen je organisatie. Zoals bijvoorbeeld: 

  • Wat betekent dit voor jullie nieuwe beleidsnota? 
  • Moeten sommige zaken op andere plaatsen verder en breder besproken worden? 
  • Kunnen er directe acties uit jullie reflectie opgesteld worden? 
  • ... 

In kleine of grote groep?

Wanneer je de reflectietool gebruikt in een kleine groep van maximum twaalf personen laat je de onderdelen één voor één passeren. Je kan alle onderdelen bespreken of je selecteert op voorhand de onderdelen die voor je organisatie relevant zijn. Neem ongeveer twintig minuten tijd voor per onderdeel. 

 Daag jezelf uit: soms kan het interessant zijn om onderdelen te kiezen die op het eerste zicht ver van jullie organisatie af staan, om er dan samen achter te komen waarom jullie hier niet op inzetten of juist beter wel op zouden inzetten. 

 Wanneer je de reflectietool in grote groep wilt gebruiken met meer dan twaalf personen kan de wereldcafé methodiek helpen op alles te organiseren. Je maakt op voorhand een selectie van de onderdelen die je graag wilt bespreken. Voor elk onderdeel richt je een cafétafel in. Wij raden aan om door te schuiven na ongeveer twintig minuten. 

Het volledige document met de tekeningen en reflectievragen kan je hieronder downloaden.


JEUGDWERKEFFECT

Kampvuurkaartjes – een kaartspel voor straffe gesprekken over het jeugdwerkeffect

Je kan de kampvuurkaartjes op twee verschillende manieren gebruiken. Ten eerste om het jeugdwerkeffect op niveau van kinderen en jongeren taal te geven. Daarnaast kan je er ook bij het beleidsnotaplanningstraject mee aan de slag gaan met je stakeholders. 

Dit spel is voor deelnemers, vrijwilligers en (eerstelijns-)jeugdwerkers. In 40 vragen laten we jullie nadenken over het effect van jullie engagement op kinderen en jongeren, (nieuwe) initiatieven vanuit kinderen en jongeren, de buurt, de samenleving en het beleid.  

Speluitleg 

Elke speler krijgt 3 kaarten bij de start van het spel. De overige kaarten liggen op een hoop in het midden. Elke speler speelt om de beurt een kaart en beantwoordt de vraag. Een beantwoorde vraag levert 1 punt op. Op het einde van een beurt, trekt de speler een nieuwe kaart tot de kaarten op zijn. Wie op het einde de meeste punten heeft, wint het spel. Opgepast, er zijn extra kaarten die het spel in de war kunnen sturen! Tip: je kan het spel ook op andere manieren spelen. Aarzel niet om jouw eigen versie te bedenken. 

Voor je beleidsnotaplanningstraject 

Tijdens de beleidsnotaplanningsproces is het belangrijk om voldoende je stakeholders te betrekken om voldoende betrokkenheid en draagvlak te creëren. Om tijdens het schrijfproces van een nieuwe beleidsnota je stakeholders aan het woord te laten over jouw jeugdwerkorganisatie, kan je de kampvuurkaartjes gebruiken. Je focust tijdens deze methodiek op het jeugdwerkeffect. We verdeelden de vragen van de kampvuurkaartjes over de vijf verschillende niveaus van het jeugdwerkeffect. Je kan deze kampvuurkaartjes afprinten en uitknippen om het spel te spelen. 

Hoe ga je aan de slag? 

Bereid je als procesbegeleider goed voor. Neem de vragen op voorhand door en lees je in in het jeugdwerkeffect en de verschillende niveaus. Je kiest per stakeholder over welk niveau je hen wilt laten nadenken. Bepaalde stakeholders zijn perfect te matchen met bepaalde niveaus, soms zijn er ook totaal geen linken te leggen. Er kunnen ook stakeholders zijn die je op verschillende niveaus kan plakken.   

Nog wat extra tips 

  • Je moet niet elke vraag aan bod laten komen, je mag vragen weglaten. Hou hierbij rekening met de tijd die je voorzien hebt.
  • Ga voor een informele babbelbox sfeer: niets moet, laat ruimte voor stiltes en respecteer het al dan niet willen antwoorden van deelnemers 
  • Aarzel niet om de verwoording van de vragen aan te passen aan jouw eigen organisatiecontext 


Jullie gedroomde jeugdwerkeffect

De missie voor jeugdwerk is actief ruimte creëren voor kinderen en jongeren zodat ze kansen krijgen tot experiment, participatie en (zinvolle) vrije tijd. Zo creëert jeugdwerk een plek waar kinderen en jongeren jong kunnen zijn, waar ze zich kunnen ontwikkelen en samen kunnen opgroeien. Jeugdwerkers doen dit bovendien vanuit hun gemeenschappelijke DNA. 

 Maar tot welk resultaat leidt dit? Wat is de impact of het effect dat jeugdwerkers hebben? In de eerste plaats op kinderen en jongeren zelf, maar ook op de buurt waarin ze werken of op de samenleving in haar geheel? En is dit dan voor iedereen en overal hetzelfde? 

 Als we de waarde van jeugdwerk willen uitdrukken, dan moeten we ook de impact van jeugdwerk zichtbaar maken. Met impact bedoelen we de langetermijneffecten van een jeugdwerkpraktijk. Deze effecten zijn misschien snel te benoemen, maar niet altijd makkelijk te bewijzen of te verklaren. Doe zelf de test. Als je ooit deelnam aan of engagement opnam in een jeugdwerkpraktijk: welk effect heeft dat op jou gehad? En hoe komt dat? 

 #Jeugdwerkwerkt omdat jeugdwerk... 

  • ... kinderen en jongeren versterkt, laat groeien en verbindt 
  • ... leidt tot (nieuwe) initiatieven vanuit kinderen en jongeren 
  • ... bijdraagt aan actieve en verbonden buurten 
  • ... de samenleving over grenzen en domeinen heen verbindt en zo maatschappelijke uitdagingen aanpakt 
  • ... het beleid uitdaagt en versterkt
 Lees je graag meer over het jeugdwerkeffect? Dat kan hierzo

 De volgende reflectieoefening laat je stilstaan bij jullie eigen gedroomde effect én het huidige effect van jouw jeugdwerkorganisatie. Download de invulfiche en ga aan de slag met onderstaande vragen. 

 Je begint bij de linker kolom ‘ons huidig effect’. Vul de vakjes a.d.h.v. de thema’s die jullie nauw aan het hart liggen kollommen in door te antwoorden op de twee onderstaande vragen. Je kiest zelf hoeveel je er precies wilt invullen, teken gerust enkele kolommetjes bij. Je kan ook voor enkele specifieke thema’s gaan. 

  • Wat doen we nu al? 
  • Met welke acties, materiaal of data kunnen we dit staven? 

Ga nu naar de rechter kolom ‘ons gedroomde effect’. Stel je voor dat je een glazen bol hebt waar in je kan zien wat je over 5 of 10 jaar hebt bereikt rond de thema’s die je in de eerste kolom noteerde. Hoe ziet dat er dan uit?

Werk in duo’s voor de volgende opdracht om onder woorden te brengen wat je in de glazen bol ziet. Leg jouw gedroomde effect uit aan een collega. Vraag die collega vervolgens om je 5x ‘waarom’ te vragen. Je zult zien dat je dan pas tot de kern van je effect komt. Je krijgt zo niet enkel een dieper inzicht in waar je met je initiatief of effect op wil inspelen, maar het kan je ook helpen een ‘gekend’ probleem vanuit nieuwe hoeken te bekijken. Noteer in de laatste kolom jouw (onderbouwde) gedroomde effect. 

Wissel uit met alle duo’s over de neergeschreven effecten. Meer informatie over het belang van de waarom vraag te stellen kan je hier vinden. 

Nog wat extra tips: 

  • Lees als begeleider de inhoud over het jeugdwerkeffect nog eens goed door, zo kan je mee jeugdwerktaal geven aan de verhalen van de personen die deze oefening mee zullen doen. 
  • Dit is een dromenoefening, er zijn dus geen foute of juiste antwoorden. Je maakt hiermee de breinen van je stuurgroep wakker, je zet een kritische blik op wat je nu al bereikt en zorgt ervoor dat je naar de toekomst durft kijken. Om effectief je gedroomde effect waar te maken, heb je doelstellingen, acties en indicatoren nodig. 

Senne                    Misplon
Senne Misplon
  • Medewerker jeugdwerkondersteuning