[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 

Huidige maatregelen die gelden voor het jeugdwerk

UPDATE 26/01/2021 - 19u30

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben een gedragen akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren.
Dit voorstel wordt later deze week voorgelegd aan het overlegcomité die deze beslissing dan definitief kan nemen en de nodige stappen zal ondernemen om dit in een ministerieel besluit op te nemen. 
Meer over de inhoud van het gedragen akkoord kan je in dit nieuwtje terugvinden. 

Van zodra de beslissing definitief is passen wij hieronder ook de inhoud aan naar de nieuwe regels.

We zorgen er ook voor dat de vele vragen waar jullie nog mee zitten zo snel mogelijk een antwoord krijgen, maar ook hiervoor zijn we afhankelijk van een definitieve beslissing en een zicht op alle details. 

Deze vragen namen we alvast mee in ons lijstje 'nog te beantwoorden': 

 • Hoe zit het met de leeftijdsgrens, wie behoort tot welke categorie
 • 1 hobby per week wat wordt hiermee bedoeld? 
 • 1 hobby per week geldt dit ook voor de begeleiding? 
 • Moet je bij dagelijks aanbod je groep elke dag dezelfde houden? 
 • Mogen we samen eten en drinken? 
 • Hoe zit het met dragen van mondmaskers bij -12? 
 • Hoe zit het met dragen van mondmaskers bij +12? 
 • De deelnemers aantallen zijn exclusief begeleiding. Hoeveel begeleiders mogen dan aanwezig zijn? 
 • Wat met financiële tussenkomst voor ouders die keuze maken voor andere activiteit? Terugvragen lidgelden etc. 
 • Mogen 2 groepen van 10 personen op 1 terrein als ze geen contact hebben? 
 • Wat met jeugdwelzijnswerk? 
 • Kunnen financiële activiteiten om geld in het laadje te brengen opnieuw? 

zit je zelf nog met vragen die er niet tussen staan laat dit dan even weten via corona@ambrassade.be 


Dinsdag 27/10 werden beslissingen genomen over de nieuwe maatregelen voor jeugdwerk aanbod. De nieuwe regels zijn van kracht sinds donderdag 29/10. De verstrengingen die op 30 oktober werden gecommuniceerd hebben geen impact op onderstaande, dit blijft verder van kracht. Tot maandag 1/3 blijven de huidige jeugdwerkregels gelden, tenzij het overlegcomité eerder tussentijdse versoepelingen voor het jeugdwerk aankondigt.

Hieronder vind je al een oplijsting van de te volgen maatregelen vanaf donderdag 29/10. Je kan hierboven bij 'Werking vanaf 29/10 meer informatie vinden over wat er kan voor -12.

En onder de maatregelen vind je ook al enkele FAQ's die jullie eerste bezorgdheden kunnen beantwoorden. 

 • Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels

    • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen). 
    • Begeleiding draagt altijd een mondmasker Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12. 
    • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12. 
 • Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan.
 • Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Dit draaiboek kan je hier terugvinden op de website van het departement CJM. 
 • Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.
 • Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Het draaiboek wordt op dit moment afgetoetst bij partners Bataljong, VVSG en Kind & Samenleving en komt daarna zo snel mogelijk online op onze website. De hoofdlijnen zullen ook hier niet zo sterk afwijken van de exit-strategie rond publieke ruimte van in mei. Je kan wel alvast een nieuwtje en de richtlijnen hierover terug vinden op onze website.

Hou hierbij rekening met het volgende:

 • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 
 • De draagkracht van jullie vrijwilligers en collega’s: we zijn aan een lange marathon bezig. Dit vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie beslissen om aanbod alsnog te annuleren. Laat ons elkaar respecteren in de keuzes die we daarin maken.  


1. Welke maatregelen gelden voor -12, hoe passen we ze toe? 

Via onderstaande pagina vind je net zoals in de zomervakantie een leidraad van hoe je je best kan organiseren voor de activiteiten van -12.
Blijft belangrijk; het is niet omdat deze activiteiten wettelijk zijn toegestaan dat je ze ook MOET uitvoeren. 2 zaken blijven hierbij heel belangrijk:

 • De draagkracht van vrijwilligers en professionals. 
 • Een lokaal bestuur kan beslissen dat het niet mag. 


2. Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk?

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: 

De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet.
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 
Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.

Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.

3. Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,…
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).
Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM

4. Jeugdwerk in Brussel, kan dat nog?

In Brussel werden strengere maatregelen afgekondigd.
In het Ministerieel besluit van 26/10 lezen we het volgende: HOOFDSTUK 2. — Samenscholingen Art. 3. Zijn verboden: 2° activiteiten in het kader van jeugdbewegingen voor jongeren vanaf 13 jaar op, naar of vertrekkend van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Met jeugdbewegingen worden hier alle jeugdwerkorganisaties bedoeld.
Als je een jeugdwerkorganisatie bent in Brussel zal je de komende weken je werking voor +12 moeten stil leggen. 
Als je als Vlaamse jeugdwerkorganisaties activiteiten in Brussel gepland hebt met +12 groepen, zullen deze activiteiten daar niet kunnen doorgaan. 

Ook in Brussel kunnen activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar dus wel blijven doorgaan. De regels uit de bestaande protocollen kunnen hier verder toegepast worden. Wie in de herfstvakantie een kamp of stage organiseert, dient zich wel te beperken tot een bubbel van 40 (begeleiding inbegrepen). Jullie kunnen een overzicht van alle regels terugvinden op de website van de VGC.

5. Jeugdwerk voor -12 jaar kan nog, voor wie is dit dan wel en niet? 

De leeftijdsgrens ligt op 12 vs +12 jaar. Daarom wordt ervoor gekozen om te werken met geboortejaren. 

 • De categorie tot en met 12 jaar zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. 
 • De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger. 

6. Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit?

Ja, dat kan. Heel belangrijk hierbij: Horeca is verplicht gesloten nu, dus je kan geen horeca-context uitbaten (tegen betaling eten of drinken aanbieden).  Daarnaast is het ook belangrijk dat je in je eigen groep bent en blijft als je iets drinkt of eet en uiteraard let op eigen bekers, bestek enz. (materiaal uitwisselen kan immers niet).

Als begeleider kan je geen mondmasker dragen wanneer je eet of drinkt. Wij adviseren daarom (voor je eigen veiligheid) om tijdens het eten minstens 1.5 meter afstand te bewaren van de groep. Als je groep hulp nodig heeft tijdens het eten kan je hen met een mondmasker aan helpen. Je kan dan zelf nadien eten, of een soort shiftensysteem afspreken met je mede-begeleiders. 

7. Kunnen we nog afhaal organiseren?

Volgens de horeca regels kan dit, maar verschillende organisaties adviseren hun lokale groepen om dit niet meer te doen omwille van de ernstige situatie waarin we ons momenteel bevinden. Bekijk dus zeker wat jouw koepel hierover zegt. Verder is de bereiding van je afhaalmaaltijden ook heel moeilijk, aangezien je niet meer mag samenkomen met +12-jarigen. 

Als je toch beslist om een afhaal te organiseren, raden we je aan dit goed te bespreken met je lokale overheid. Je zal ook een systeem moeten bedenken zodat er geen wachtrijen ontstaan. 

8. Hoe moeten we als jeugd(welzijns)werk omgaan met de publieke ruimte? 

Je mag als jeugd(welzijns)werker vindplaatsgericht te werk gaan in de openbare ruimte. Je mag jongeren aanspreken en babbeltjes slaan maar je moet je op dat moment houden aan de algemene regels in de samenleving. (Je mag maximum met vier personen samenscholen, afstand bewaren, mondmasker dragen) 

Je mag geen groepsgericht aanbod organiseren in de openbare ruimte omwille van het mogelijke aanzuigeffect. Een groepsgericht aanbod organiseren kan als jeugd(welzijns)werk wel met maximum 8 jongeren en 1 begeleider in de gebouwen of op de terreinen van de eigen werking. 

9. Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur? 

In het Ministerieel Besluit van 28/10/2020 kon je lezen dat activiteiten in sportinfrastructuur kunnen voor sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Het stond als volgt beschreven: Mogen geopend blijven: sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor: 

 • voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en-kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar; 

Maar ondertussen werd ook het volgende zinnetje toegevoegd aan dit MB: 

 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen

Dit wilt zeggen dat ook sport- en andere indoor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen -12 kunnen wanneer ze niet door een lokaal bestuur worden georganiseerd. We raden je wel nog steeds aan om toestemming te vragen aan je lokale overheid. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.