[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 

Huidige maatregelen die gelden voor het jeugdwerk

UPDATE 24/3/2021 - 16u

Op het Overlegcomité van vandaag werd bevestigd dat de maatregelen voor het jeugdwerk behouden blijven zoals aangekondigd op het vorige overlegcomité. Andere regels in de samenleving veranderen echter wel zoals kunnen samen komen met 10, én een extra pauzeweek voor de paasvakantie in het onderwijs. Dat heeft belangrijke impact op onze werkingen, stem daarom bijzonder goed af met je lokaal bestuur als je activiteiten organiseert de komende weken.

Welke beslissing werd genomen?
Er werd duidelijk aangegeven dat aanbod tijdens de paasvakantie nog kan maar enkel onder deze voorwaarden:

 • voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar voor max. 10 personen (excl. begeleiding) 
 • voor kinderen tot en met 12 jaar bij in de mate van het mogelijke buiten
 • voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar verplicht buiten
 • er zijn geen overnachtingen mogelijk 
Wat is de impact op de huidige maatregelen? 

De maatregelen die momenteel van kracht zijn, zijn de volgende: 

 • activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten.
 • activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
 • activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn enkel mogelijk volgens de regels rond samenscholing in het huidige ministerieel besluit (vanaf zaterdag 27/3 dus met 4). 

Deze regelgeving ging in vanaf maandag 22/3, na publicatie van het ministerieel besluit op zondag 21/3. Na het overlegcomité van 24/3 gaan de beslissingen over samenscholing in vanaf zaterdag 27/3.
Er is voorlopig geen einddatum bepaald voor deze maatregelen.

Maatregelen die van toepassing blijven

Een aantal maatregelen die jullie al kennen en hanteren sinds de zomer van 2020 blijven van kracht en pas je verder toe. 

Deelname voorwaarden
 • Wie ziek is kan niet deelnemen 
 • Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen.
 •  Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders. 
 • Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind. Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt dat het virus zich sneller kan verspreiden. 

Organisatorische maatregelen

 • registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek
 • de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod

Hygiëne
 • handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken... 
 • hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuur
 • hygiëne maatregelen m.b.t. materiaal
Soort activiteiten

 • in de mate van het mogelijke buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18)
 • geen overnachtingen 
 • uitstappen kunnen maar blijven te vermijden
 • vermijden van externen op het aanbod 

Al deze maatregelen worden opnieuw uitgebreid uitgeschreven in het draaiboek. 

We formuleerden hieronder wel reeds verschillende antwoorden op de praktische vragen die we reeds ontvingen zodat wie dit wil zich kan voorbereiden op de nieuwe werking.


Hieronder vind je ook al enkele FAQ's die jullie eerste bezorgdheden kunnen beantwoorden.

Alle FAQ's werden geformuleerd op 09/03/2021. Waar in tussentijd aanpassing gebeurden staat dit genoteerd via *update datum. 

Deze FAQ's kregen een nieuwe update op woensdag 24 maart.

Hou hierbij steeds rekening met het volgende: 

 • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 
 • De draagkracht van jullie vrijwilligers en collega’s: we zijn aan een (hele) lange marathon bezig. Dit vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie beslissen om aanbod alsnog te annuleren. Laat ons elkaar respecteren in de keuzes die we daarin maken. 

FAQ

 1. Welke maatregelen gelden voor groepen tot en met 12 jaar, hoe passen we ze toe? 
 2. Welke maatregelen gelden voor groepen van 13 tot en met 18 jaar, hoe passen we ze toe? 
 3. Is er aanbod mogelijk voor +18 jarigen? 
 4. Eén aanbod per week per kind/jongere: wat houdt dat in? 
 5. Eén aanbod per week, telt dit ook voor begeleiding?
 6. Moet je bij dagelijks aanbod in de krokusvakantie elke dag dezelfde groep hebben? 
 7. Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk? 
 8. Onder welke maatregelen is jeugd(welzijns)werk altijd gegarandeerd? 
 9. Jeugdwerk in Brussel, kan dat nog? 
 10. Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?
 11. Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit? 
 12. Kunnen we nog afhaal of huis-aan-huis-verkoop organiseren? 
 13. Voor wie gelden deze regels wel en niet en wat betekent dat voor de combinatie ervan? 
 14. Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur? 
 15. Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen? 
 16. Hoeveel begeleiding mag er aanwezig zijn? Mogen zij aanbod combineren? 
 17. Voor welke periode gelden deze maatregelen? 
 18. Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte (voor groepen tot en met 12)? 
 19. Wat gebeurt er in geval van een besmetting? 
 20. Mag ik buiten het jeugdwerk met vrienden samen komen?
 21. Het aanduiden van een corona-coördinator wat wil dat juist zeggen? 
 22. Mogen, moeten of kunnen we ook kinderen tot 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen? 
 23. Hoe zit het met overnachting in de paasvakantie?
 24. Hoe zit het met vervoer in de pasvakantie?
 25. Kan overdekt buiten aanbod voor de verplichte buiten werking?


1. Welke maatregelen gelden voor groepen tot en met 12 jaar, hoe passen we ze toe? *24/3

A. Groepsgrootte 

 • Je kan werken met groepen van max. 10 deelnemers exclusief begeleiding, in de mate van het mogelijke buiten.
B. 1 aanbod per week 
 • De ministers van jeugd, sport en cultuur bevestigen dat de vraag om het aanbod te beperken tot 1 aanbod per week voorlopig blijft gelden.
C. Mondmaskers 

 • Als begeleiding bij een groep van kinderen tot en met 12 draag je altijd een mondmasker. Buiten en binnen. 
 • De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen. 

2. Welke maatregelen gelden voor groepen van 13 tot en met 18 jaar, hoe passen we ze toe?*24/3

A. Groepsgrootte 

 • Groepjes van 10 jongeren kunnen samen komen in georganiseerd verband. Dit is exclusief de begeleiding. Dit aanbod vindt steeds verplicht BUITEN plaats. Kan het aanbod niet buiten plaatsvinden door omstandigheden wordt het aanbod geannuleerd.   
B. 1 aanbod per week 

 • Ook hier blijft het aanbevolen slechts 1 aanbod per week te kiezen i.f.v. het beperken van het mixen van groepen. 
C. Mondmaskers 

 • Als begeleiding bij een groep van +12 draag je altijd een mondmasker en hou je waar mogelijk afstand. 
 • De deelnemers zelf dragen een mondmasker tenzij de afstand kan bewaard worden.    

3. Is er aanbod mogelijk voor +18 jarigen? *24/3

Je kan met +18 jarigen samenkomen volgens de regels die toegelaten zijn m.b.t. samenscholing binnen het Ministerieel besluit dat op 21 maart 2021 werd bekrachtigd.

Dat wil zeggen dat je vanaf zaterdag 27/3 slechts met 4 personen (incl. begeleiding) kan samenkomen mits je daarbij de geldende samenlevingsregels volgt: afstand wordt te allen tijde bewaard, mondmasker wordt hierbij ook sterk aangeraden. Tot en met vrijdag 26/3 kan je met 10 personen samen komen.

4. Eén aanbod per week per kind/jongere: wat houdt dat in? *24/3

De aanbeveling voor ouders, kinderen en jongeren om te kiezen voor 1 aanbod per week werd door de ministers van jeugd, cultuur en sport opnieuw bevestigd op maandag 8/3/2021 en doorgetrokken voor de komende tijd. 

 • Een kind wordt aangeraden om elke week slechts één aanbod te kiezen. Daarbij kan men kiezen voor een ander aanbod per week. Hou er wel rekening mee dat het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere. Je wordt als organisatie dus niet geacht dit te gaan controleren. 
 • Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. De reden hiervoor is helder: het vermengen van vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren. 
 • Informeer en sensibiliseer ouders over het belang van deze maatregel voor de veiligheid van jullie activiteit, en vraag hen wel actief deze maatregel toe te passen. Het is echter niet aan jou om op sociale media of elders te gaan uitvissen of kinderen en jongeren zich hieraan houden. 
 • Merk je op dat ouders deze aanbeveling naast zich neerleggen dan kan je er voor kiezen om ouders daarover aan te spreken als je vindt dat dit jou, jouw organisaties en deelnemers in gevaar brengt, maar het is nooit jouw verantwoordelijkheid om hiervan op de hoogte te zijn of om te gaan controleren. 
 • De ‘week’ loopt in principe van maandag tot zondag. 

5. Eén aanbod per week, telt dit ook voor begeleiding? *24/3

Je mag activiteiten combineren als begeleiding. Hou daarbij rekening met de maatregelen die voor jou gelden in de maatschappij.
Mag je je eigen vrije tijdsactiviteit combineren met begeleiding? Ja, dat mag, maar we bevelen aan om niet te veel te combineren. Doel van deze beperking is om zo veel mogelijk mixen tegen te gaan. Als je als begeleider voor verschillende groepen staat en/of ook nog deelnemer bent aan een aanbod zorg je ervoor dat je met meer mensen in contact komt.
Als begeleider draag je  altijd een mondmasker en hou je in de mate van het mogelijke afstand. 

6. Moet je bij dagelijks aanbod in de krokusvakantie elke dag dezelfde groep hebben? *24/3

 • Houd je groep stabiel in de mate van het mogelijke. 
 • In principe zorg je ervoor dat in één week (de week start op maandag) in totaal 10 deelnemers deel uitmaken van een groep. 
 • Je kan hierbij gebruik maken van voorinschrijvingen, maar houd indien mogelijk ook open plaatsen open. 

7. Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk? *24/3

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 
Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.  

8. Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd? *24/3

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider). Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.   

9. Jeugdwerk in Brussel, kan dat nog? *24/3

Zeker, dezelfde regels voor jeugdwerk gelden in Brussel als in Vlaanderen, al kunnen de mogelijkheden per organisatie en regio uiteraard sterk verschillen. We benadrukken nog eens dat mondmaskers voor +12 voor heel het Brussels gewest verplicht zijn en dat er uiteraard andere nachtklokregels gelden.

10. Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald? *24/3

Binnen de jeugdwerkregels is aanbod mogelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Deze worden ingedeeld in 2 groepen:

 • De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. 
 • De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002.  

Ook voor +18 kan je aanbod organiseren volgens de regels van het MB rond samenscholing (let op, vanaf zaterdag 27/3 max. 4 personen). (zie deze FAQ

 • De categorie +18 betreft alle jongeren geboren in 2001 of vroeger.  

11. Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit? *24/3

 • Eten en drinken kan, maar ook dit gebeurt in de mate van het mogelijke buiten bij groepen jonger dan 12 jaar, en verplicht buiten bij oudere groepen. 
 • Bij groepen jonger dan 12 kan er samen worden gegeten zonder specifiek afstand tussen deelnemers te voorzien. Wel is het belangrijk om als begeleider afstand t.a.v. de deelnemers te garanderen indien men mee-eet.
 • Bij groepen jonger dan 12 kan er samen worden gegeten zonder specifiek afstand tussen deelnemers te voorzien. Wel is het belangrijk om als begeleider afstand t.a.v. de deelnemers te garanderen indien je mee-eet. Eet je niet mee maar houd je toezicht, houd dan in de mate van het mogelijke afstand en houd steeds je mondmasker aan.  
 • Bij groepen ouder dan 12 houd je afstand tussen alle deelnemers en begeleiding door bv geschrankt te zitten. De min. afstand van 1,5m moet gegarandeerd worden. Let hierbij sterk op dat er zeer veilig wordt omgegaan met opscheppen van eten, dat bestek niet wordt doorgegeven en er voldoende afstand wordt gehouden tijdens het eten.

12. Kunnen we nog afhaal of huis-aan-huis-verkoop organiseren? *24/3

 • Volgens de horeca regels kan je afhaal organiseren, maar verschillende organisaties adviseren hun lokale groepen om dit niet meer te doen omwille van de ernstige situatie waarin we ons momenteel bevinden. Bekijk dus zeker wat jouw koepel of organisatie hierover zegt én of er lokale maatregelen gelden. 
 • Verder is de bereiding van je afhaalmaaltijden ook aangeraden om te doen vanuit je thuiscontext, aangezien je moeilijk met mondmasker en op afstand en met max. 4 personen zo’n voorbereiding kunt organiseren. 
 • Als je beslist om een afhaal te organiseren, raden we je aan dit goed te bespreken met je lokale overheid. Je zal ook een systeem moeten bedenken zodat er geen wachtrijen ontstaan. 
 • Huis-aan-huisverkoop is verboden
 • Het leveren van bestelde bereidingen of goederen aan huis is wel toegelaten. Maar ook hier: kijk zeker wat de lokale en provinciale maatregelen zijn hiervoor. 
 • Let er zeker op dat je nu geen activiteiten gaat doen waarbij je van deur tot deur gaat en je de contacten dus niet veilig kunt garanderen (denk aan een zingtocht of ruiluitdagingen). 

13. Voor wie gelden deze regels wel en niet en wat betekent dat voor de combinatie ervan? *24/3

Deze maatregelen gelden voor buitenschoolse activiteiten van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, waaronder jeugdwerk ook valt. 

De maatregelen zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, noch op de buiten-, voor- en naschoolse opvang, noch op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten worden steeds georganiseerd met  naleving van de protocollen en andere preventiemaatregelen. 

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders, opvoedingsverantwoordelijken en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. 

Jeugdwerk is in eerste instantie jeugdwerk, ook al vervult veel jeugdwerk ook een opvangfunctie voor ouders en opvangverantwoordelijken. Dit betekent dat kinderen buitenschoolse, voorschoolse en naschoolse opvang kunnen combineren met één vrije tijdsactiviteit zowel tijdens schoolweken als in schoolvakanties 

Wanneer je (kind) elke dag naar een jeugdwerk/ vrije tijdsactiviteit gaat, kan je dit dus ook combineren met opvang, maar niet met een tweede vrije tijdsactiviteit.  

14. Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur? *24/3

Dit kan nog steeds, al is het wel verplicht om alle activiteiten buiten te doen met een groep boven de 12 jaar. Bij een groep tot en met 12 is het sterk aangeraden zo veel mogelijk buiten te doen. In het bijzonder als het om intensieve of sportactiviteiten gaat. Als je toch een binnenruimte nodig hebt (of sanitair), kan je steeds samenwerken met andere partners om de juiste ruimte te vinden in je buurt. 

Je vindt hierover ook tips op onze pagina Virus Buiten Spel. We raden je wel steeds aan om toestemming te vragen aan je lokale overheid.   

15. Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen? *24/3

 • Dit is altijd een lastige kwestie, enerzijds zit jouw organisatie in financieel lastige papieren wanneer annulaties moeten worden doorgevoerd, anderzijds zijn er ook heel wat ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jongeren zelf die financieel het water aan de lippen hebben. Bekijk daarom of je met je deelnemers kunt afspreken om hun deelnameprijs nu niet terug te betalen, in ruil voor een voucher voor latere werking. Als dat niet kan of niet evident is, kan je over andere oplossingen in gesprek gaan, zoals over (gedeeltelijke) solidariteitsbetuigingen mbv. Gedeeltelijke of geen terugbetalingen. Weet wel dat je in principe juridisch verplicht bent om terug te betalen indien er geen andere oplossing gevonden kan worden. 
 • Specifiek voor de organisaties die vouchers hebben uitgedeeld of nog zullen uitdelen ikv. Pakketreizen; weet dat deze vouchers een jaar gelden en indien de einddatum nadert, een terugbetaling gevraagd kan worden. Als organisatie heb je dan wel 6 maanden tijd om dit bedrag terug te betalen. Tenzij het over een concrete reisannulatie gaat die gemaakt was met een voucher; dan moet je als organisatie in principe binnen 14 dagen terugbetalen. Voor alle duidelijkheid; Sinds 20 juni 2020 mag je nog steeds vouchers uitdelen, maar zijn je deelnemers niet verplicht om deze te aanvaarden, en kunnen ze dus ook rechtstreekse uitbetaling vragen. Meer over pakketreizen kan je terugvinden bij de geldende maatregelen.

16. Hoeveel begeleiding mag er aanwezig zijn? Mogen zij aanbod combineren? *24/3

Er is geen maximum aantal begeleiding vastgelegd bij de groepen van 10 deelnemers. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Vraag maximaal ook aan je begeleiding (dus ook je vrijwilligers) om hun activiteiten te beperken als ze een activiteit begeleiden. Als je werking onmogelijk kwalitatief gehouden kan worden door een gebrek aan begeleiding in dit geval, kan je oplossingen zoeken, maar beperk ook dan maximaal het aantal groepen en activiteiten die een begeleider combineert. Uiteraard draagt een begeleider altijd een mondmasker, en wordt altijd afstand gehouden. 

17. Voor welke periode gelden deze maatregelen? *24/3

De maatregelen zijn geldig vanaf maandag 22 maart (wat 18+ betreft, vanaf zaterdag 27/3). Wanneer er opnieuw andere maatregelen mogelijk zijn, of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. De cijfers en huidige maatregelen worden tussentijds geëvolueerd en indien nodig bijgesteld (dat kan dus zowel in positieve als negatieve zin zijn).

18. Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte (voor groepen tot en met 12)? *24/3

 • Buiten kan dit, als er genoeg afstand is tussen de groepen.
 • Vermijd verschillende groepen in te kleine binnenruimtes (binnen werken kan alleen bij een groep tot en met 12, en ook bij hen werk je in de mate van het mogelijke buiten). Heb je veel ruimte waarbij voldoende afstand binnen de groep en t.a.v. een andere groep kan dan kunnen meerdere groepen in dezelfde ruimte, maar vermijd alle contact, ook bij verplaatsen naar binnen/buiten, naar sanitair etc. 
  Als je een tekort hebt aan ruimtes, overdekking (zoals tenten of shelters) of andere oplossingen, neem dan zeker contact op met je lokale bestuur om te kijken of er bijkomende ruimtes beschikbaar zijn, of kijk bv. naar een samenwerking met een school. Informatie hierover vind je op onze pagina Virus Buiten Spel.
 • Als je geen oplossing vindt: Je kan met twee groepen in één ruimte werken/activiteiten (tegelijk) houden als je de twee groepen goed kunt scheiden (ze hebben geen contact met elkaar, komen op een apart moment binnen enz.). Let extra op verluchting en de hygiënemaatregelen. 

19. Wat gebeurt er in geval van een besmetting? *24/3

In samenwerking met ons departement Cultuur, Jeugd, Media werd een nieuwe noodprocedure opgesteld. Die kan je hier terug vinden. Als je inspiratie kunt gebruiken voor het opstellen van communicatie, kan je gaan kijken bij onze bijlagen. 

20. Mag ik buiten het jeugdwerk met vrienden samen komen? *24/3

Je mag tot en met vrijdag 28/3 buiten met max. 10 personen afspreken, vanaf zaterdag 27/3 nog met 4. -12 jarigen worden niet meegeteld in het max. van 10 of 4 personen in de buitenruimte. Pas op, zij tellen wel mee voor het bepalen van je knuffelcontacten. 

21. Het aanduiden van een corona-coördinator, wat wil dat juist zeggen? *24/3

Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen). 
De coörona- coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en brengt deze mee over op begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten heen maar dan zorg je ervoor dat deze persoon steeds op de hoogte is van alles en ook beschikbaar is als aanspreekpunt. 

Wanneer één van je deelnemers of begeleiding besmet blijkt, zal contact opgenomen worden met je organisatie om de juiste stappen te nemen via de corona-coördinator.
Vraag zeker ook aan de ouders of opvoedingsverantwoordelijke van de deelnemer of de begeleider zelf om je op de hoogte te houden van een eventuele testing en de informatie die de arts in kwestie meegeeft. Zorg dat je corona-coördinator op de hoogte is en alle nodige aanwezigheidsinformatie bij de hand heeft wanneer hij/zij gecontacteerd wordt door het tracingcentrum. 

22. Mogen, moeten of kunnen we ook kinderen tot 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen? *24/3

Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen jonger dan 12 jaar-12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit de federale overheid opgelegd, noch aanbevolen in het jeugdwerk. Hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen en voor de derde graad van het lager onderwijs wordt dit nu ook opgelegd.

Als je ervoor zou kiezen dit te vragen, weeg dan goed de voor- en de nadelen tegenover elkaar af, weet dat wat je vraagt zeker niet verplicht noch aanbevolen wordt door overheid of ons in het jeugdwerk, en denk zeker ook na of het in elke situatie wenselijk is. 

Aandachtspunten om mee te nemen: 

 • Mimiek en het ‘zien’ van emoties is heel belangrijk voor kinderen en jongeren en in het bijzonder voor jonge kinderen. 
 • Mondmaskers zijn pas ‘effectief’ als ze correct worden gedragen, dat is niet evident bij kinderen. 
 • Mondmaskers kunnen een beklemmend gevoel geven voor kinderen.
 • Het is geen verplichting, door het toch op te leggen kies je ervoor om strenger te handelen dan nodig. 
 • Wees je ook bewust van je impact op de perceptie die je creëert voor andere activiteiten; als je op één plaats een masker moet dragen, is die andere activiteit dan wel veilig? 
In sommige situaties kan het wel een vraag zijn vanuit begeleiding, ouders of andere deelnemers om dit toch te vragen aan deelnemers en kan je dus ook zeker in gesprek gaan. Misschien voelen ouders of deelnemers zich veiliger, misschien zorgt het ervoor dat bepaalde kinderen wel kunnen/mogen komen als de hele groep een mondmasker draagt. 

Vraag dit dus nooit zonder er goed over na te denken en/of over in gesprek te gaan met deelnemers en/of begeleiders. 

23. Hoe zit het met overnachting in de paasvakantie? *24/3

Er is, zoals hierboven geschreven, voor en tijdens de paasvakantie jammer genoeg geen mogelijkheid tot overnachting, voor geen enkele leeftijdsgroep. 

24. Hoe zit het met vervoer in de paasvakantie? *24/3

Daarover vind je een pak meer informatie in dit artikel en in ons draaiboek.

25. Kan overdekt buiten aanbod voor de verplichte buiten werking? *24/3

 • Een afdak, shelter of tent kan bij slechter weer zeker een oplossing zijn om buiten aanbod toch nog steeds mogelijk te maken. 
 • Hierbij is het belangrijk dat de tent/shelter/het afdak niet afgesloten is of wordt. Conform de regelgeving die bij sport werd bepaald kan dit wel enkel wanneer min. 4 zijden van de shelter of tent open blijven. Kan overdekt buiten aanbod voor de verplichte buiten werking?