[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 

Vandaag werden beslissingen genomen over de nieuwe maatregelen voor jeugdwerk aanbod. De nieuwe regels gelden vanaf vandaag, 23/10/2020 en voorlopig alvast tot 19/11/2020. 

Een overzicht van de nieuwe regels proberen we op maandag 26/10/2020 online te krijgen in afstemming met andere sectoren zoals sport en cultuur. 

Hieronder vind je al een oplijsting van de te volgen maatregelen vanaf vandaag, 23/10/2020 zowel voor de normale werking in niet- schoolvakantieperiode als voor de werking tijdens herfstvakantie. 

Daaronder vind je ook al enkele FAQ's die jullie eerste bezorgdheden kunnen beantwoorden. 

Dit zijn de maatregelen die je volgt voor normale werkingen in de niet -schoolvakantieperiodes. 
Met de normale werking bedoelen we alle activiteiten en aanbod tijdens weekends en schoolweken die niet vallen in een schoolvakantie. Wat kan hier dan wel en niet. Dus vanaf 23/10 en voorlopig t.e.m. 19/11 volgens deze regels: 
 • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij -12. 
 • Overnachtingen zijn niet meer mogelijk. 
 • +12: buitenactiviteiten vormen de regel met max 50 personen. Binnenactiviteiten (max 20 personen) hoogst uitzonderlijk en met social distancing en mondmaskers. 
 • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs: Binnen verplicht, buiten als afstand niet gegarandeerd wordt. 
 • Voor +12 buiten: bij intens fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit. 
 • +12 vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.
 • -12 mag nog steeds met 50 binnen en buiten activiteiten doen

Dit zijn de maatregelen die je volgt in de herfstvakantie (van 30 oktober tot en met 8 november) 

 • Overnachtingen zijn in de vakanties niet mogelijk, met uitzondering voor -12. Voor 12-14 met de extra voorwaarde van minimaal 4 nachten, maximale ventilatie en afstand houden. 
 • Voor +15-jarigen is meerdaags aanbod mogelijk maar enkel zonder overnachting. 
 • Voor +12: organiseer maximaal buitenactiviteiten (max 50 personen). 
 • Voor +12: Voor binnenactiviteiten geldt social distancing en mondmaskers en max 20 personen. 
 • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden. 
 • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit. 
 • Voor sportkampen met jongeren (+12) gelden de regels conform sport: BUITEN: max 50 personen OF densiteitsregels, BINNEN: densiteitsregels en 1.5m afstand. 
 • Bij +12: vermijden van activiteiten met intens fysiek contact. 
 • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij –12. 
 • -12 mag nog steeds met 50 binnen en buiten activiteiten doen

1. Wat bedoelen we met: ‘binnen-activiteiten kunnen hoogst uitzonderlijk bij 12+’? 

Daarmee bedoelen we dat je met je werking eerst alle mogelijkheden bekijkt hoe je je werking toch buiten kunt organiseren. Zoek oplossingen tegen weersomstandigheden, laat je deelnemers zich warm kleden, pas je activiteiten aan in de mate van het mogelijke. Als je door de specificiteit van je werking (denk aan extreem kwetsbare situaties waarin je niet in op een openbaar zichtbare manier kunt werken, of bv. met technisch materiaal dat onmogelijk buiten kan) of door extreme weersomstandigheden niet buiten kunt werken, dan kan je dus hoogst uitzonderlijk toch binnen werken met 12+. 

Let op: daarbij pas je dus wel de maatregelen van social distancing en dragen van mondmasker toe. Let ook in het bijzonder op maatregelen van ventilatie, hygiëne enz. 

2. Wat zijn de mogelijkheden voor activiteiten in code rood met 18+ (in niet-schoolvakantieperiodes en vakantieperiodes)? 

We weten dat velen onder jullie vragen hebben over de mogelijkheden voor activiteiten met 18+. 

We verwijzen hierbij naar wat er in het Ministerieel Besluit van 18/10 staat over de mogelijkheden voor activiteiten in georganiseerd verband binnen met 40 personen en buiten met 50 personen mét social distancing en maskers indien die afstand niet bewaard kan worden. Geen contact is hierbij dus enorm belangrijk. 

Denk bij elke activiteit goed na wat de haalbaarheid en meerwaarde is van fysiek samen komen. Overweeg alternatieven en informeer je bij je organisatie of koepel. (Kader)vorming waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is, kan je overwegen, maar opnieuw: denk hierbij goed na over de meerwaarde en haalbaarheid. En ook hier geldt: doe alles maximaal in de buitenlucht, de situatie ziet er immers niet goed uit. 

Wat activiteiten met overnachting betreft: volgens het kader van de jeugdwerkregels zijn deze niet mogelijk in de schoolperiodes in code rood, noch in de vakantieperiode voor 14+. Dus: niet mogelijk voor 18+. 

Uiteraard kan je als begeleiding van een groep -12- en 12-14-jarigen overnachten in het kader van die activiteit in de schoolvakantieperiodes, als de totale mogelijke groepsgrootte bewaard blijft. Let hierbij met extra aandacht op dat er voldoende afstand gehouden wordt tussen begeleiding en deelnemers en begeleiding onderling.

3. Wat kan je doen in de niet-schoolvakantieperiode als je een cultuur-educatieve organisatie of organisatie bent met een artistieke insteek en je doet in je activiteiten aan dans, theater, zang, musical,...? 

Dan kan je voor binnen-activiteiten (bij -12 of hoogst uitzonderlijk bij +12) gebruik maken van het protocol cultuur voor o.a. de densiteitsregels. Dat protocol kan je hier terugvinden.

4. 'Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit. ', wat wordt hiermee bedoeld? 

Tijdens een belastende activiteit hoeven sporters en dus ook sportende kinderen en jongeren geen mondmasker te dragen. Een sportactiviteit is belastend als je merkbaar sneller moet ademen. 

5. Bij sportkampen wordt hierboven gesproken over: densiteit, wat wil dit juist zeggen? 

Bij sport wordt niet gesproken over het max aantal mensen dat kan deelnemen maar spreken ze over het aantal m² per persoon die men moet voorzien. Momenteel wordt daarbij gesproken over 1/30m² voor sporten met verplaatsing en 1/10m² voor sporten die statisch zijn. Om te weten wat onder statisch en wat onder verplaatsing valt kan je terecht in dit protocol op pagina 10. 

6. Wat wordt bedoeld met jeugdwelzijnswerk dat altijd mogelijk blijft en welke maatregels gelden hierbij? 

Er bestaan mogelijkheden voor heel het jeugdwerk, zie hiervoor de maatregels hierboven. Die laten op dit moment meer mogelijkheden toe dan de specifieke regels voor jeugdwelzijnswerkingen. Je kan op dit moment als jeugdwelzijnswerking dus gebruik maken van bovenstaande regels. Maar daarnaast zijn jeugdwelzijnswerkingen ook steeds gevrijwaard met een specifieke eigen set van regels om kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situaties altijd te kunnen bereiken. Hoe dat dan loopt, vind je hieronder. 

Wanneer val je onder jeugdwelzijnswerk? Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten.   

Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd? 

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).  

7. Kunnen we in de vakantie kampen/vakanties organiseren voor meer dan 20 personen bij 12 - 14? 

In code rood blijven ook in de vakanties buitenactiviteiten de voorkeur krijgen. Maar voor kampen draait dit logischerwijs uit op een combinatie van binnen en buiten. Je kan de beide combineren: doe je activiteiten buiten dan mag je groepen tot max 50 vormen met social distancing, ga je naar binnen dan vorm je groepen van 20 personen. 
Het komt er dus ook op neer dat je met meer dan 20/50 personen een vakantie of kamp kan doen, maar je houdt de groepen zowel binnen als buiten altijd mooi gescheiden. Stel bv dat je met de groep binnen eet, zorg dan dat je groepen van max 20 vormt die binnen samen eten met social distancing en voldoende ruimte t.a.v. een andere groep. Kan dit mits afstand in dezelfde ruimte dan kan dit. Maar blijf rekening houden met extra ventilatie en afstand. 

Dus een kamp kan uit meerdere groepen van 50 en/of 20 bestaan als die gezien kunnen worden als apparte entiteiten die nooit in contact komen met elkaar, die ruimtes enkel gebruiken als deze voldoende ruim zijn, goed geventileerd worden... Denk daarbij ook steeds goed na over het niet doorgeven van materiaal tussen groepen of samen aanschuiven aan buffetten etc. 

8. Hoe gaan we om met de 50 buiten en 20 binnen (12 - 17)? Mag je beide aantallen combineren tijdens een activiteit?

Ja, dat mag. De groepen houden zowel binnen als buiten afstand van elkaar dus je kan met 50 buiten spelen mits social distancing, wanneer je dan binnen gaat voor bv. een 4-uurtje of omdat het weer het onmogelijk maakt dan verklein je je groepen naar groepen van 20 personen met social distancing of gebruik van mondmasker als afstand niet kan bewaard worden. 

9. Jeugdwerk in Brussel, kan dat nog?

In Brussel werden strengere maatregelen afgekondigd. In het Ministerieel besluit van 26/10 lezen we het volgende: HOOFDSTUK 2. — Samenscholingen Art. 3. Zijn verboden: 2° activiteiten in het kader van jeugdbewegingen voor jongeren vanaf 13 jaar op, naar of vertrekkend van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Met jeugdbewegingen worden hier alle jeugdwerkorganisaties bedoeld.
Als je een jeugdwerkorganisatie bent in Brussel zal je de komende weken je werking voor +12 moeten stil leggen. 
Als je als Vlaamse jeugdwerkorganisaties activiteiten in Brussel gepland hebt met +12 groepen, zullen deze activiteiten daar niet kunnen doorgaan. We bekijken momenteel of dit ook geldt voor jeugdwelzijnswerkingen.