Overlegorganen De Ambrassade

De Ambrassade maakt het jeugd- en kinderrechtenbeleid. We doen dit onder andere door middel van de volgende overlegorganen:

Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

De Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid heeft als doel te reflecteren over het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, het te evalueren en te voeden. De reflectiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van het middenveld, de administratie (de aanspreekpunten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid) en de minister van Jeugd. Ze komt een aantal keer per jaar samen. De Ambrassade neemt hieraan deel.

Netwerkgroep kinderrechten

Naast de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid, waaraan zowel de overheid als het middenveld deelnemen,bestaat er ook de netwerkgroep kinderrechten waarin een aantal actoren uit het middenveld reflecteert over het Vlaamse kinderrechtenbeleid en gezamenlijke acties onderneemt. De Ambrassade neemt hieraan deel.

Commissie Jeugdwerk

De Commissie bestaat uit jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet kinderrechten en jeugdbeleid. De Commissie Jeugdwerk is de plek waarin de sectorspecifieke thema’s worden opgevolgd.

Reflectiegroep lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Aan de tafel zitten het kabinet, de Afdeling Jeugd, de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade,  een vertegenwoordiging van de provinciale jeugdraden, de provinciale jeugddiensten, VVJ, Karuur en een vertegenwoordigers uit de sector. De reflectiegroep is opgericht om het wetgevende werk van het vernieuwde decreet op het lokaal en provinciaal jeugdbeleid op te volgen. Verder dienen ze regelmatig te evalueren hoe één en ander er in de plaatselijke of regionale praktijk omgezet wordt.

Ondersteuning koepels met lokale afdelingen

De jeugdsector is in Vlaanderen sterk lokaal georganiseerd. Ook deze lokale afdelingen participeren in het beleid. De afdelingen krijgen in deze taak ondersteuning van hun koepels. De Ambrassade ondersteund die koepels op hun beurt in deze ondersteuningsopdracht. Standpuntenbepaling en het uitwerken van methodieken en brochures zijn hierin de belangrijkste taken.

CD47

De Ambrassade is vertegenwoordigd in de CD47. De CD47 volgt beleidsontwikkelingen inzake jeugd op diverse internationale fora proactief op en brengt het nodige overleg met alle relevante partners uit de Vlaamse jeugdsector, gouvernementeel en niet-gouvernementeel, tot stand.

Ondersteunen Vlaamse Jeugdraad

Een van de taken van De Ambrassade is het ondersteunen van de Vlaamse jeugdraad. De Jeugdraad is autonoom in het bepalen van zijn standpunten en bepaalt op welke wijze hij zijn standpunten naar buiten brengt. Hij kan hiervoor beroep doen op ondersteuning van De Ambrassade. De kennis en expertise die De Ambrassade verwerft en ontwikkelt in het kader van het maken van jeugd- en kinderrechtenbeleid kan ook dienen in de processen van standpuntbepaling van de Jeugdraad.