[anysurfer.logo]

Decreten, wetten en richtlijnen die ook voor drempels zorgen

Decreten, wetten en richtlijnen die ook voor drempels zorgen

Regulitis

Naast de regulistis die werd opgenomen in de regulitisbrochure van 2014 duikt er regelmatig nieuwe regelgeving op op allerhande beleidsniveaus. Deze creëren vaak nieuwe drempels voor kinderen en jongeren of de organisaties die met kinderen en jongeren aan de slag zijn. 

jeugdtoerisme

Jeugdtoerisme 

Een uitgebreide omschrijving van welke wetgeving er allemaal van toepassing is voor het jeugdwerk op vlak van jeugdtoerisme vind je hier

Dit is enkel een korte samenvatting: 

  • Het logiesdecreet: dit is vooral van toepassing voor hostels (jeugdherbergen) en niet voor jeugdverblijven en bivakterreinen. Voor de hostels worden in dit decreet de minimum voorwaarden om erkend te worden als logies opgenomen. 
  • Het decreet Toerisme voor allen: dit decreet zorgt enerzijds voor de erkenning van jeugdverblijven in de types A, B, C en dat er infrastructuursubsidies kunnen worden aangevraagd. Anderzijds is dit decreet op dit moment ook nog belangrijk voor de sociaal- toeristische verenigingen die via dit decreet subsidies kunnen ontvangen voor de kampen die inzetten op toerisme voor allen. (OPGELET: dit laatste is in transitie, daarvoor hou je best deze pagina in de gaten) 
  • Het decreet hostels,jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ:
    regelt op zijn beurt de werkings- en personeelssubsidies voor jeugdverblijven en hostels in Vlaanderen; subsidieert CJT (centrum jeugdtoerisme) en VJH (Vlaamse Jeugdherbergen) om hun ondersteuningstaak naar respectievelijk eigenaars van huizen en gronden en eigenaars van hostels te kunnen uitvoeren;
    subsidieert ADJ (Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme) die verantwoordelijk is voor de Hoge Rielen, Destelheide in sinds 2018 ook Hanebos. 
  • Wetgeving rond pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: deze wet is een omzetting van Europese regelgeving en heeft ook een zekere impact op het jeugdtoerisme in Vlaanderen. Organisaties die kampen en/of reizen voor kinderen en jongeren organiseren kunnen onder deze wetgeving vallen en moeten zorgen dat ze zich in regel stellen betreffende de informatievoorwaarden en de bescherming tegen insolventie.
Meer info over elk van bovenstaande vind je terug via het kennisdossier jeugdtoerisme. 

GDPR

GDPR

Neen, niet de Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl maar wel de General Data Protection Regulation (of AVG: algemene verordening Gegevensbescherming).


Europese wetgeving die ervoor wil zorgen dat gegevens van mensen niet zomaar kunnen opgevraagd worden, maar zeker ook niet zomaar verspreidt en gebruikt. Deze wetgeving die op 25 mei 2018 ingang vond, draait de rollen om ten aanzien van de vorige privacywet. Waar een ‘slachtoffer’ vroeger moest aantonen waar de persoon/organisatie die over jouw gegevens beschikt in de fout was gegaan zodat jouw gegevens ‘publiek’ werden is het nu aan de organisatie/persoon die de gegevens van personen verzamelt om op elk moment aan te tonen dat men er alles aan doet om deze gegevens te beschermen. 

De nieuwe wetgeving vraagt van alle organisaties binnen het jeugdwerk op nationaal, regionaal, provinciaal, lokaal… niveau om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen om de gegevens van hun gebruikers te beschermen. Hoe je daar concreet mee aan de slag moet kan je terugvinden onder het kennisdossier zakelijk organisatiebeleid – GDPR.

vrijwilligers

Vrijwilligers 

De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. Het is dus een federale wetgeving. Gezien het aantal vrijwilligers dat actief is binnen de jeugdsector is dit een heel belangrijke wet voor ons. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties. Deze wet is van tel voor alle vrijwilligerswerk in België maar ook voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het buitenland georganiseerd wordt. 

Deze wet kan bepaalde impact hebben op jouw organisatie of een specifiek onderdeel van jouw organisatie. Verlies deze dus zeker niet uit het oog. 

 Uitgebreide info over de wet kan je vinden op deze pagina, neem zeker ook eens een kijkje in de andere pagina’s in ons dossier kracht van vrijwilligers

lokaal jeugdwerk


Lokaal jeugdwerk

Voor dit onderdeel kijken we vooral naar het feit dat ‘jeugd’ op lokaal niveau als maar minder opgenomen is in decreten, de autonomie van besturen zorgt ervoor dat gemeentes zelf kiezen hoeveel er wordt ingezet en geïnvesteerd voor jeugd. Dit maakt dat beleidsdomein jeugd soms onder druk komt. Meer info over het lokaal beleid vind je hier terug.

Op 1 januari 2019 treed het nieuwe decreet lokaal bestuur in werking. Wat dit precies inhoud kan je terugvinden op de kennispagina die daar werd aan gewijd. 

bossen

Bostoegankelijkheid 

De basisregel of omgekeerde toegankelijkheid houdt in dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, de paden mogen verlaten in alle natuurgebieden van Natuur en Bos, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. In alle andere bossen en natuurreservaten geldt de principiële toegankelijkheid, dat wil zeggen dat voetgangers er enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord). Daar mag je de paden dus niet verlaten.

Het grote probleem met deze vernieuwde regelgeving is dat het voor eender welke gebruiker niet zo evident is om te achterhalen wie de eigenaar is van een bos (is het van ANB, natuurpunt, een private eigenaar,...) en dus al evenmin of er al dan niet een toegankelijkheidsregeling van toepassing is of men mag uitgaan van de omgekeerde toegankelijkheid of van de principiële toegankelijkheid. 

Een eigenaar kan los van de bovenstaande basisregels die standaard van toepassing zijn aan de hand van een toegankelijkheidsregeling bepalen wat wel of niet kan in zijn bos. Op die manier kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om specifieke zones in te richten in het bos zoals (tijdelijke)speelzones, zones voor honden, etc. 

Voor meer informatie over de bostoegankelijkheid kan je best een kijkje nemen op de website van ANB 
Als je graag wil weten of je in een bos mag spelen, wat de afspraken zijn... kan je ook terecht op hun interactieve kaart rond spelen.