[anysurfer.logo]

Decreet lokaal bestuur

Decreet lokaal bestuur

Lokaal Jeugdbeleid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen treden op 1 januari 2019 in werking, maar voor sommige is dat vandaag al het geval. Voor het lokaal jeugdbeleid is dit vooral van belang in functie van de regels rond de Beleids- en Beheerscyclus en de bijhorende meerjarenplanning. 

Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het decreet:

  • de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  • de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  • het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  • het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  • alle organieke regels over de gemeente,
  • het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  • organieke regels verder te vereenvoudigen,
  • te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  • meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.