Mogelijkheden voor subsidies

Jeugdwerkorganisaties kunnen altijd meer middelen gebruiken. We proberen voor jullie een overzicht te maken van een aantal interessante mogelijkheden daarvoor. Sommige komen jaarlijks terug. Van onderstaand lijstje doen we jaarlijks één update in de zomervakantie. Je kan je ook abonneren op de  nieuwsbrieven van de subsidiërende instanties, naar waar we doorverwijzen.

Er zijn ook een aantal eenmalige projectoproepen. Houd daarvoor zeker de facebookpagina van De Ambrassade in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Youth In Action, Go Strange en Bel’J

Jint stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

 • Youth In Action: JINT vzw is het Nationaal Agentschap voor het Youth in Action luik van het Erasmus+ programma in Vlaanderen. JINT zorgt voor de dagelijkse uitvoering van dit subsidieprogramma van de Europese Commissie. Agentschapsmedewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties. Ze ondersteunen initiatiefnemers via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.
   
 •  Go Strange: Onder deze noemer wijst JINT individuele jongeren de weg naar het buitenland. Ze vinden via Go Strange een waaier aan internationale uitwisselingsmogelijkheden, waaronder vrijwilligerswerk, studeren, stage lopen en buitenlandse kampen.
   
 • Bel’J: Dit programma stimuleert uitwisseling over de taalgrens en dus met de andere Gemeenschappen in België. Als Bel’J Agentschap informeert JINT jongeren en jeugdwerkorganisaties over de mogelijkheden van het programma en ondersteunt JINT indieners bij het aanvragen van subsidies en het uitwerken van kwaliteitsvolle projecten. 

Participatieprojecten kansengroepen

De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of valoriseert initiatieven die uitgaan van kansengroepen zoals:

 • personen met een handicap
 • gedetineerden
 • personen in armoede
 • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
 • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)

Op die manier wil de Vlaamse Regering een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. De projecten moeten worden opgezet door een vereniging zonder winstoogmerk.

De deadlines zijn op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar, op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar.

Voor meer info klik hier. 

Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds focust op mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleiding bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.

Wil je vernieuwende projecten opzetten om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan? Er zijn op elk moment heel wat openstaande oproepen.

Of schijf je in op hun nieuwsbrief. 

Koning Boudewijnstichting (KBS)

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

Er zijn op elk moment heel wat verschillende oproepen.

Je kan je ook inschrijven op één van hun nieuwsbrieven.

Cera

De coöperatie Cera vindt haar oorsprong in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen.1892 werd in België de eerste coöperatie opgericht waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde CERA Bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC.Vandaag groepeert de coöperatie Cera de aandelen van de vroegere vennoten van CERA Bank en van nieuw toegetreden vennoten en herbront de ‘oude’ coöperatieve waarden.

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van hun coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.

 • Regionale projectwerking
 •  Projectontwikkeling
 • Dienstverlening
 • Informatie en sensibilisering

Check of jou projectidee past binnen de domeinen waar Cera in investeert en of het voldoet aan de criteria.

Er is een deadline in september, in januari en in april.