#Jeugdwerkwerkt

Op 12 juni '18 wordt het congres #Jeugdwerkwerkt georganiseerd. Een hoogtepunt (maar niet het sluitpunt) na een maandenlang, intensief traject met iedereen in en rond het Vlaamse jeugdwerk. Op Jeugdwerkwerkt.be (en het Facebookevent) kan iedereen sinds eind september 2017 reageren op vragen en verhalen. 

Vijf zoektochten staan centraal, die rond de kracht van vrijwilligers, experiment, diversiteit, kruispunten en de stem van het jeugdwerk. Samen kijken we telkens door de bril van de hoofdrolspelers (kind, jongere, jeugdwerker), alle organisaties en de jeugdwerksector binnen de samenleving. Daarnaast en daarrond onderzoekt een gevarieerd samengestelde denktank de rol en de relevantie van het jeugdwerk in de toekomst.

De kracht van vrijwilligers - de kracht in jong engagement 

Bekijk alle items

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het jeugdwerk en in duizenden initiatieven over heel Vlaanderen vandaag. En dus ook in de toekomst van het jeugdwerk? Want er spelen zoveel uitdagingen: het keuze-aanbod en verplichtingen voor jongeren, de wettelijke vereisten, maatschappelijke verwachtingen … Dus: hoe gaat het jeugdwerk daarmee om?

 • Wat wil de vrijwilliger van later? Welke verwachtingen en doelstellingen heeft hij?
 • Waarom is / blijft iemand vrijwilliger in het jeugdwerk?
 • Wat was / is het profiel en engagement van een jeugdwerkvrijwilliger?
 • Wat betekenen deze veranderingen en evoluties voor de organisatie rond jeugdwerkvrijwilligers?
 • In welke mate kunnen vrijwilligers de missie van de jeugdorganisatie uitdragen en bijsturen?
 • Welke rol kan de wereld rond de vrijwilliger innemen om hem te ondersteunen?
 • Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk?
 • Welke verantwoordelijkheid moet / mag een vrijwilliger dragen?
 • Welke waarde moet vrijwilligerswerk hebben? Hoe moet een samenleving daarnaar kijken? Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?
 • Hoe kan de jeugdwerksector ondersteund worden voor vrijwilligerswerk?

De kracht van experiment - de kracht in vrije plaats om te proberen

Bekijk alle items

Het jeugdwerk presenteert zich in de maatschappij als een vrije ruimte voor kinderen en jongeren, waar ze ten volle kunnen experimenteren. Als een plek waar veel kan en vooral niet te veel moet. De vrije tijd van kinderen en jongeren staat echter steeds vaker onder druk. Door een volle lijst to do’s voor kinderen en jongeren, door het denken in rendement. Moeten we bewust meer ruimte creëren voor vallen en opstaan? Of belasten we daarmee de agenda van kinderen en jongeren, of heeft dat geen nut?

 • Op welke manier is jeugdwerk vandaag een vrijplaats voor kinderen en jongeren? Hoe beleven kinderen en jongeren het jeugdwerk als vrijplaats?
 • Hoe kan een jeugdwerker een vrijplaats bieden voor jongeren? Wat zijn manieren en randvoorwaarden om jongeren vrij te laten experimenteren en proberen?
 • Hoe kan je als jeugdorganisatie experimenteren? Hoe zoek je het juiste evenwicht tussen inzetten op structuren, methodes en resultaten en toch vrije ruimte aanbieden?
 • Op welke manier heeft jeugdwerk als vrijplaats ook een maatschappelijke functie? Kan het jeugdwerk door haar labofunctie ook maatschappelijke verandering teweeg brengen?
 • Hoe kan de overheid ruimte maken voor vrijplaatsen en experimenten?

De kracht van diversiteit - de kracht in verschillen

Bekijk alle items

Diversiteit is een realiteit, overal en dus ook bij kinderen en jongeren. Sommige groepen kinderen en jongeren zijn in het jeugdwerk weliswaar ondervertegenwoordigd of kiezen voor gescheiden circuits. Het jeugdwerk zet zich in voor de sociale integratie van alle kinderen en jongeren. Door intensief overleg en studie met verschillende partners uit het jeugdwerk en daarbuiten kwam daarom ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk' tot stand. Met vijf strategieën als concrete aanbevelingen. Nu nog zoeken naar de concrete uitwerking daarvan ...

 • Wat hebben specifieke doelgroepen nodig? Wat kan jeugdwerk voor hen betekenen?
 • Hoe realiseert een jeugdwerkorganisatie een diversiteitsbeleid, dat verder gaat dan ‘drempels verlagen’?
 • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie meer samenwerken voor meer sociale integratie?
 • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie lokale groepen, vrijwilligers en jeugdwerkers ondersteunen voor meer sociale integratie
 • Hoe kan de jeugdwerksector zorgen voor meer diversiteit in de invulling van àlle vrijetijdsnoden van kinderen en jongeren?
 • Hoe kan de sector zorgen voor meer diversiteit in het beleid van organisaties en de samenleving?
 • Hoe kan de jeugdwerksector ondersteund worden voor een divers jeugdwerk (stimulansen voor meer samenwerking tussen organisaties, (financiële of andere) ondersteuning voor lokale groepen ...)?

De kracht van kruispunten - de kracht in verbreding en verbinding

Bekijk alle items

Het jeugdwerk speelt op verschillende manieren een rol in het leven van kinderen en jongeren. In hun vrije tijd, maar ook op school, in hun zoektocht naar werk, in hun veerkracht in moeilijke situaties. Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen het jeugdwerk en andere spelers in de samenleving. Op kruispunten kunnen projecten vanuit verschillende levensdomeinen vertrekken. We zoeken met jou uit hoe dat kan. 

 • Hoe kan een jeugdwerker bruggen bouwen en samenwerken met andere levensdomeinen?
 • Welke competenties zijn nodig binnen een jeugdwerkorganisatie?
 • Wat zijn de uitdagingen in samenwerkingen en hoe geraakt een organisatie daar voorbij?
 • Welke rol heeft het jeugdwerk op kruispunten? Want: wat kunnen ze er betekenen?
 • Welke (financiële of andere) ondersteuning en criteria zijn nodig voor initiatieven van jeugdwerkorganisaties?

De kracht van de stem - de kracht in politisering

Bekijk alle items

Onze samenleving verandert, door fundamentele uitdagingen waarmee ze moet omgaan. Crisissen in de economie, in het klimaat, de welvaartmaatschappij, in samenleven, ... herstructureren onze maatschappij. Het jeugdwerk voélt dit. Maar moet het ook een rol spelen in het bouwen aan de samenleving van morgen, op meer manieren dan het nu al doet? Welke opdracht kan het jeugdwerk hebben in het middenveld tussen overheid, burgers en markt?

 • Hoe doen jongeren aan politiek? Wat is politiek voor jongeren?
 • Hoe kijken jeugdorganisaties naar hun achterban en vrijwilligers als politieke actor?
 • Hoe kan een jeugdwerkorganisatie jongeren mobiliseren om aan politiek te doen of maatschappelijk te activeren?
 • Hoe stimuleren jeugdwerkorganisaties democratie in de eigen organisatie?
 • Hoe draagt het jeugdwerk bij tot een maatschappelijk kritische levenshouding van jongeren?
 • Kan/moet het jeugdwerk de stem van jongeren in maatschappelijke en politieke kwesties versterken en wegen op het maatschappelijke debat?