[anysurfer.logo]

​Werk jij met je organisatie of jongeren in Brussel? Twee mogelijkheden voor jou!

​Werk jij met je organisatie of jongeren in Brussel? Twee mogelijkheden voor jou!

Ik zoek geld

1. De Vlaamse regering biedt mogelijkheden voor projecten in Brussel

Wat?

De subsidielijn voor projecten ‘Polsslag Brussel – Projecten voor Brussel’ steunt initiatieven die Brussel en Vlaanderen met elkaar verbinden, de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen en het Brussels weefsel versterken. Ook jij als jeugdwerkorganisatie kan daar een projectvoorstel voor indienen.

Wie kan er meedoen?

Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben. Binnen de subsidielijn onderscheiden we drie types:

  1. projectsubsidies voor initiatieven van Nederlandstalige organisaties
  2. projectsubsidies voor gemeenschapsoverschrijdende initiatieven en initiatieven van tweetalige Brusselse organisaties
  3. impulssubsidies voor nieuwe initiatieven

Welke voorwaarden en criteria gelden hiervoor?

Die kan je terugvinden op deze pagina’s op de website van Polsslag Brussel:

Hoe kan je hieraan beginnen?

Je kan het hele jaar door projectaanvragen indienen. Het team Coördinatie Brussel wil een goed zicht krijgen op de hoofdstedelijke context waarin de initiatieven zich ontplooien en wil een relatie opbouwen met Nederlandskundige actoren en het Nederlandstalig netwerk. Vanuit die openheid en dat partnerschap bieden ze bovendien projectbegeleiding aan, zowel vóór de indiening van een eventuele projectaanvraag als tijdens de uitvoering van een goedgekeurd project.

Dat betekent concreet dat je altijd bij hen mag aankloppen om een idee of projectvoorstel af te toetsen. Alle info hierover en over wat er in je aanvraag moet staan kan je lezen op de website van Polsslag Brussel. Je kan alvast wat inspirerende voorbeelden vinden om te zien over welke bedragen en projecten het gaat.

2. Een Vlaams Brusselfonds voor investeringssubsidies

Wat?

Met het Vlaams Brusselfonds voert de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel een open en laagdrempelig investeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in te spelen op infrastructuurnoden en- opportuniteiten in de hoofdstad. Het Vlaams Brusselfonds verleent investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.

Wie kan er meedoen?

Je kan een aanvraag indienen bij het Vlaams Brusselfonds als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • de statuten van de organisatie moeten in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen
  • de infrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft, ligt (of zal komen te liggen)  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestµ
  • de aanvrager is eigenaar van de infrastructuur of huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur (ten minste 10 jaar voor onroerende goederen en ten minste 5 jaar voor roerende goederen)

Welke voorwaarden en criteria gelden hiervoor?

De beleidsdoelstellingen van dit fonds, en dus waar rekening mee gehouden zal worden bij de toewijzing, kan je vinden op de website van het Brusselfonds.

Hoe kan je hieraan beginnen?

Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen bij het Vlaams Brusselfonds. Het Vlaams Brusselfonds hanteert een open beoordelingscultuur. Het is de bedoeling een goed zicht te krijgen op de maatschappelijke context waarin investeringsprojecten worden ontplooid en een partnerschap op te bouwen met Nederlandstalige actoren in Brussel. Vanuit die openheid bieden ze begeleiding aan.

Er wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject voor het indienen van een subsidieaanvraag contact op te nemen om de opbouw van de aanvraag te bespreken. Voor bepaalde elementen van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid of de wetgeving op de overheidsopdrachten, is het belangrijk om in een vroeg stadium met hen af te stemmen.

Alle info hierover en over wat er in je aanvraag moet staan kan lezen op de website van het Brusselfonds.