[anysurfer.logo]

Bovenlokale infrastructuursubsidies

Bovenlokale infrastructuursubsidies

Ik zoek geld - Jeugdlokalen

Investeringssubsidies grote jeugdinfrastructuur 

Deze subsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur met een uitzonderlijke omvang en richt zich tot de gehele Vlaamse Gemeenschap (en verder). Het budget is onbeperkt, maar je kan maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en/of aankoopkosten voor het project indienen. Dat wil zeggen dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe jeugdverblijfcentra van Chirojeugd Vlaanderen in Dilsen Stokem: de Kalei.


Investeringssubsidies volgens sectorale prioriteiten 

Deze thematische investeringssubsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur. Je kan maximaal 500.000 euro krijgen van de Vlaamse Overheid en minimaal 10.000 euro
De verdeelsleutel is dezelfde als bij grote jeugdinfrastructuur waarbij je maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en aankoopkosten voor het project kan indienen. Dat betekent dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt. 

Deze subsidie is gestoeld op drie prioriteiten die werden bepaald door de Vlaamse Overheid: duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Je moet aan een of meerdere van deze prioriteiten voldoen om de subsidie te verkrijgen. 

Belangrijkste voorwaarden 

 • Het project moet gaan over cultuur- of jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Er moeten over de grenzen van je stad of gemeente meerdere kinderen en jongeren naartoe kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdinfrastructuur waar je ook kan overnachten voor een weekend. Dan stel je je open voor andere jeugd verder dan je eigen gemeente; 
 • Het project ligt in Brussel of Vlaanderen
 • Je kan kosten voor uitvoeren van bouwopdracht, een energie-audit of toegankelijkheidsdoorlichting indienen; 
 • Het mag niet gaan over kantoorruimtes en horecavoorzieningen
 • Tot 15% bijkomende studiekosten kan je indienen; 
 • Enkel voor organisaties zonder winstgevend doel
 • Financiering en timing van het project moet duidelijk zijn; 
 • Je moet beschikkingsrecht van 20 jaar hebben (bewijs via contract of overeenkomst); 
 • Je dient de wetgeving op overheidsopdrachten te volgen. Dat betekent dat je minstens 3 bedrijven contacteert voor een offerte per zaak dat je aankoopt. 
Waar de overheid bijkomend naar kijkt is de verduurzaming en innovatie, het opnemen van een voorbeeldrol/ de kennisdeling binnen de sector wat betreft infrastructuur, het delen van infrastructuur met andere organisaties, het creëren van ontmoetingsplekken en het inspelen op trends of nieuwe technologie. 

Duurzaamheid 

Onder duurzaamheid wordt verstaan de renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw ter vervanging van bestaande infrastructuur. En maatregelen die betrekking hebben op de vier duurzaamheidsambities uit het reglement zijnde:

 • Een duurzaam ontwerp 
 • Energie-efficiëntie 
 • Duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik 
 • Water, ecosystemen en biodiversiteit 
Veiligheid 

Onder veiligheid valt brandveiligheid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te monitoren.

Toegankelijkheid 

Nog een prioritaire maatregel is de integrale toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier alle functionele ruimten kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Bij zeer complexe projecten kan je op deze prioritaire maatregel een uitzondering vragen. Je kan ook subsidies krijgen wanneer je je infrastructuur een toegankelijkheidsdoorlichting laat doen door INTER.  

Indienen

De jaarlijkse deadline om in te dienen voor deze subsidie is 1 april.


Renteloze energieleningen

Organisaties of lokale overheden die beschikken over eigen culturele- of jeugdinfrastructuur, komen in aanmerking voor de renteloze energielening. Een renteloze lening betekent dat je in maandelijkse schijven het geld terugbetaald zonder dat je hier extra voor moet betalen. Dit verschilt van een lening van de bank waar je een rente betaald boven op het geleende bedrag. Je moet deze lening wel op maximum 10 jaar tijd terugbetalen. Je kan maximaal 135.000 euro per project lenen. 

Ook moet de terugverdientijd van de installatie korter zijn dan 10 jaar, dit moet blijken uit de haalbaarheidsstudie die je bij de aanvraag indient. 

Hetgeen in aanmerking komt voor een renteloze energielening: 

 • De aankoop en plaatsing van een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen); 
 • De netaansluiting; 
 • Eventuele graafwerken; 
 • Extra AC/DC bekabeling; 
 • Het BTW-tarief. 
Deze renteloze lening kan je het hele jaar door aanvragen bij de Vlaamse Overheid.


Logiessubsidies

Als je ervoor kiest om je gebouw ook te verhuren aan anderen bijvoorbeeld als kampverblijfplaats dan kan je ook bij Toerisme Vlaanderen terecht voor subsidies. 

Van 3 april tot 31 juli kan je als erkend jeugdverblijf een subsidie aanvragen voor energiebesparende werken of aankopen, werken die tegemoetkomen aan de nieuwe en specifieke brandveiligheidsnormen en/of werken in functie van duurzaamheid. 

Toerisme Vlaanderen voorziet een subsidie voor jeugdverblijven die op 31/12/2022 erkend waren en nog steeds zijn. 

De werken die in aanmerking komen zijn: 

 • Energiebesparende werken en aankopen (enkel in geval van renovatie en vernieuwbouw, geen nieuwbouw) 
 • Werken en aankopen nodig op de voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet. 
 • Werken en aankopen in het kader van duurzaamheid.
De subsidie bedraagt tot 60% van de kosten. 


Fluvius

Door de aanpassingen in het Vlaams Energiedecreet zijn de elektriciteitsnetbeheerders (met spanningsnetten hoger dan 70kV) zoals Fluvius verplicht om energie-acties te ondersteunen. Hiervoor biedt Fluvius bijkomende financiële ondersteuning aan. Ondernemingen maar ook vzw's die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Fluvius kunnen premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie met of zonder asbestverwijdering, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonnepanelen met of zonder asbestverwijdering, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler). Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energiestudie. 

De premies voor isolatie, HR-beglazing, zonneboiler, warmtepomp(boiler) kunnen vanaf 1 oktober 2022 digitaal aangevraagd worden via de website Mijn Verbouwpremie. De overige premies kunnen blijvend via de website van Fluvius aangevraagd worden.


Elia

Val je onder of kom je maar tot en met een spanningsnet van 70kV dan en val je onder Elia in het Vlaamse Gewest. Je dient dan een aanvraag in om een investeringspremie te verkrijgen die de basis energiebesparing beogen. Hierbij moet je vooraf een energiestudie laten uitvoeren. De premie bedraagt maximaal € 200.000. 

Na de energiestudie is het steunbedrag € 0,035 per bespaarde primaire kWh op jaarbasis met een maximum steunbedrag van € 25.000 per energiethema. De premie geldt enkel voor de betere (nieuwere) beschikbare technieken en dus niet voor het standaard vernieuwen van een verouderde installatie. 

Als je een geheel nieuwe installaties of uitbreiding op een installatie die je al hebt, dan worden alleen de meerkosten en de extra besparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht.

De terugverdientijd dient minimaal 2 jaar te zijn.


Vlaams Energiebedrijf

Wil je je energieverbruik onder de loep nemen? Dan komt deze ondersteuning goed van pas.

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Pulse Netwerk ondersteunen jeugdverenigingen door energiescans en energiecoachings uit te voeren op elk jeugdgebouw. Bij een laag energieverbruik krijgt de vereniging een energiecoaching. Die is vooral gericht op quick wins. Vanaf een bepaald verbruik heeft de jeugdvereniging die een aanvraag indient recht op een gratis energiescan met als doel overschakelen op groene, hernieuwbare stroom en minder energie verbruiken.

Afhankelijk van je verbruik krijg je dus de volgende ondersteuning van hen aangeboden: 

 • Een compacte energiecoaching en maximaal 10.000 euro voor de uitvoering van quick wins voor lokalen met een laag jaarlijks verbruik (minder dan 40 kWh/m² per jaar) 
 • Of een energiescan, met aansluitend de mogelijkheid tot het aanvragen van een investeringssubsidie voor de uitvoering van de geadviseerde maatregelen (zonder verplichting), voor lokalen met een hoog jaarlijks verbruik (meer dan 40 kWh/m² per jaar) 
TIP! Je twijfelt nog of een energiecoaching of -scan wel iets voor jou zijn? Gebruik dan deze checklist die speciaal voor jeugdwerkorganisaties is samengesteld en ga zelf aan de slag met aanpassingen die je kan doorvoeren in je gebouw. 


Impact Together Fund: energie-efficiëntie van gebouwen

BNP Paribas Fortis heeft het Impact Together Fund gelanceerd, een initiatief gericht op het ondersteunen van non-profitorganisaties in België. Het hoofddoel van dit fonds is om deze organisaties te helpen bij het verbeteren van hun energie-efficiëntie en het bevorderen van duurzaamheid, met een totaal budget van 1 miljoen euro beschikbaar voor financiële steun tot maximaal 200.000 euro per organisatie. Het fonds richt zich specifiek op organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op sociaal en/of milieugebied in België. 


Projecten die in aanmerking komen zijn onder meer energetische renovaties zoals isolatie, vervanging van ramen, en installatie van zonnepanelen, waarbij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen worden aangemoedigd. Het Impact Together Fund biedt een geweldige kans voor non-profitorganisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en een positieve impact te hebben op het milieu en de samenleving.

Indienen kan nog tot en met 04/09/2024


Vlaams Brussels fonds

Het Vlaams Brusselfonds, onder leiding van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel, implementeert een toegankelijk en transparant investeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit beleid is gericht op het aanpakken van infrastructuurnoden en -mogelijkheden in de hoofdstad. Het fonds verstrekt investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties om hun infrastructuur te optimaliseren, in te richten, te renoveren, uit te breiden of aan te schaffen. 


Deze investeringen zijn bedoeld ter ondersteuning van de rol als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel. De investeringsprojecten worden afgestemd op het inclusieve gemeenschapsbeleid van de bevoegde Vlaamse ministers in verschillende domeinen, zoals jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport.

Dus ook van toepassing op jeugdinfrastructuur!


Lokale subsidies 

Ga zeker ook het gesprek aan met de jeugddienst, de dienst infrastructuur of dienst milieu/klimaat in je gemeente of stad. Je kan ook een politici zoals de schepen van jeugd of de burgemeester aanspreken over je plannen en vragen welke mogelijkheden de stad heeft om mee te investeren in je plannen. Zij kunnen bekijken welke (financiële) mogelijkheden er zijn die je vereniging kunnen helpen in het (ver)bouwen van je jeugdinfrastructuur.