[anysurfer.logo]

Bovenlokale infrastructuursubsidies

Bovenlokale infrastructuursubsidies

Ik zoek geld

Investeringssubsidies grote jeugdinfrastructuur 

Deze subsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur met een uitzonderlijke omvang en richt zich tot de gehele Vlaamse Gemeenschap (en verder). Het budget is onbeperkt, maar je kan maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en/of aankoopkosten voor het project indienen. Dat wil zeggen dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe jeugdverblijfcentra van Chirojeugd Vlaanderen in Dilsen Stokem: de Kalei.


Investeringssubsidies volgens sectorale prioriteiten 

Deze thematische investeringssubsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur. Je kan maximaal 500.000 euro krijgen van de Vlaamse Overheid en minimaal 10.000 euro
De verdeelsleutel is dezelfde als bij grote jeugdinfrastructuur waarbij je maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en aankoopkosten voor het project kan indienen. Dat betekent dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt. 

Deze subsidie is gestoeld op drie prioriteiten die werden bepaald door de Vlaamse Overheid: duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Je moet aan een of meerdere van deze prioriteiten voldoen om de subsidie te verkrijgen. 

Belangrijkste voorwaarden 

 • Het project moet gaan over cultuur- of jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Er moeten over de grenzen van je stad of gemeente meerdere kinderen en jongeren naartoe kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdinfrastructuur waar je ook kan overnachten voor een weekend. Dan stel je je open voor andere jeugd verder dan je eigen gemeente; 
 • Het project ligt in Brussel of Vlaanderen
 • Je kan kosten voor uitvoeren van bouwopdracht, een energie-audit of toegankelijkheidsdoorlichting indienen; 
 • Het mag niet gaan over kantoorruimtes en horecavoorzieningen
 • Tot 15% bijkomende studiekosten kan je indienen; 
 • Enkel voor organisaties zonder winstgevend doel
 • Financiering en timing van het project moet duidelijk zijn; 
 • Je moet beschikkingsrecht van 20 jaar hebben (bewijs via contract of overeenkomst); 
 • Je dient de wetgeving op overheidsopdrachten te volgen. Dat betekent dat je minstens 3 bedrijven contacteert voor een offerte per zaak dat je aankoopt. 
Waar de overheid bijkomend naar kijkt is de verduurzaming en innovatie, het opnemen van een voorbeeldrol/ de kennisdeling binnen de sector wat betreft infrastructuur, het delen van infrastructuur met andere organisaties, het creëren van ontmoetingsplekken en het inspelen op trends of nieuwe technologie. 

Duurzaamheid 

Onder duurzaamheid wordt verstaan de renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw ter vervanging van bestaande infrastructuur. En maatregelen die betrekking hebben op de vier duurzaamheidsambities uit het reglement zijnde:

 • Een duurzaam ontwerp 
 • Energie-efficiëntie 
 • Duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik 
 • Water, ecosystemen en biodiversiteit 
Veiligheid 

Onder veiligheid valt brandveiligheid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te monitoren.

Toegankelijkheid 

Nog een prioritaire maatregel is de integrale toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier alle functionele ruimten kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Bij zeer complexe projecten kan je op deze prioritaire maatregel een uitzondering vragen. Je kan ook subsidies krijgen wanneer je je infrastructuur een toegankelijkheidsdoorlichting laat doen door INTER.  


Renteloze energieleningen

Organisaties of lokale overheden die beschikken over eigen culturele- of jeugdinfrastructuur, komen in aanmerking voor de renteloze energielening. Een renteloze lening betekent dat je in maandelijkse schijven het geld terugbetaald zonder dat je hier extra voor moet betalen. Dit verschilt van een lening van de bank waar je een rente betaald boven op het geleende bedrag. Je moet deze lening wel op maximum 10 jaar tijd terugbetalen. Je kan maximaal 135.000 euro per project lenen. 

Ook moet de terugverdientijd van de installatie korter zijn dan 10 jaar, dit moet blijken uit de haalbaarheidsstudie die je bij de aanvraag indient. 

Hetgeen in aanmerking komt voor een renteloze energielening: 

 • De aankoop en plaatsing van een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen); 
 • De netaansluiting; 
 • Eventuele graafwerken; 
 • Extra AC/DC bekabeling; 
 • Het BTW-tarief. 
Deze renteloze lening kan je het hele jaar door aanvragen bij de Vlaamse Overheid.


Toerisme Vlaanderen 

Als je ervoor kiest om je gebouw ook te verhuren aan anderen bijvoorbeeld als kampverblijfplaats dan kan je ook bij Toerisme Vlaanderen terecht voor subsidies. 

Toerisme voor allen 

Jaarlijks is er een subsidieoproep voor iedereen die een jeugdverblijf heeft van het zogeheten type A, B of C dat een definitieve of principiële erkenning heeft gekregen via het Toerisme voor Allen-decreet. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het verblijf is of op welke manier het verblijf juridisch wordt uitgebaat (bv. door een vzw, privépersoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep). 

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 40% van de kosten voor de volgende infrastructuurprojecten: 

 • De kosten in het kader van brandveiligheidswerken zoals branddeuren, vluchtwegen, brandtrappen, noodverlichting, pictogrammen... Kosten die niet in aanmerking komen zijn losse elementen voor brandveiligheid zoals branddekens, detectoren, de batterijen voor de detectoren en het onderhoud van blusapparaten; 
 • De kosten voor moderniseringswerken zoals het sanitair, de keuken waarbij ook vaste elementen in een keuken worden betoelaagd (koelcel) maar losse voorwerpen niet (koelkast), schilderwerken (enkel bij nieuwbouw), vernieuwing van het dak, gevel, vloeren of de heraanleg van een parking, de aanpak van asbest zijn ook allemaal mogelijk; De kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen op voorwaarde dat deze zich bevinden op het terrein en gratis en toegankelijk zijn. Ook veilige omheining of snoezelruimtes komen in aanmerking; 
 • De investeringen in nieuwbouw of de totale renovatie van een verblijf. Hou er rekening mee dat energiebesparende veranderingen niet door Toerisme Vlaanderen worden gesubsidieerd maar door het Departement Cultuur, Jeugd en Media via de sectorale prioriteiten (hierboven). Je maakt geen aanspraak meer op deze subsidie als je eerder al een subsidie toegewezen gekregen en je nog niet gestart bent met de uitvoering van de werken. 
Voor extra vragen over de subsidiemogelijkheden bij Toerisme Vlaanderen kan je terecht via het telefoonnummer 02 504 03 80 of mail naar joel.vandenspiegel@toerismevlaanderen.be 


Fluvius en Elia

Door de aanpassingen in het Vlaams Energiedecreet zijn de elektriciteitsnetbeheerders (met spanningsnetten hoger dan 70kV) zoals Fluvius verplicht om energie-acties te ondersteunen. Hiervoor biedt Fluvius bijkomende financiële ondersteuning aan. Ondernemingen maar ook vzw's die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Fluvius kunnen premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie met of zonder asbestverwijdering, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonnepanelen met of zonder asbestverwijdering, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler). Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energiestudie. 

De premies voor isolatie, HR-beglazing, zonneboiler, warmtepomp(boiler) kunnen vanaf 1 oktober 2022 digitaal aangevraagd worden via de website Mijn Verbouwpremie. De overige premies kunnen blijvend via de website van Fluvius aangevraagd worden.

Val je onder of kom je maar tot en met een spanningsnet van 70kV dan en val je onder Elia in het Vlaamse Gewest. Je dient dan een aanvraag in om een investeringspremie te verkrijgen die de basis energiebesparing beogen. Hierbij moet je vooraf een energiestudie laten uitvoeren. De premie bedraagt maximaal € 200.000. 

Na de energiestudie is het steunbedrag € 0,035 per bespaarde primaire kWh op jaarbasis met een maximum steunbedrag van € 25.000 per energiethema. De premie geldt enkel voor de betere (nieuwere) beschikbare technieken en dus niet voor het standaard vernieuwen van een verouderde installatie. 

Als je een geheel nieuwe installaties of uitbreiding op een installatie die je al hebt, dan worden alleen de meerkosten en de extra besparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht.

De terugverdientijd dient minimaal 2 jaar te zijn.


Agentschap voor Natuur en Bos 

Wil je meer de focus leggen op het opwaarderen van je terreinen met meer natuur? Dan kan je ook bij het Agentschap voor Natuur en Bos terecht voor de nodige ondersteuning. 

Natuur in je buurt 

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen

 Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden: 

 • Type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 100.000 euro. 
 • Type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. Door het indienen van het projectvoorstel ga je een resultaatsverbintenis aan. 
Het project mag nog niet in uitvoering zijn maar moet binnen de termijn van een jaar na de kennisgeving van financiering van start kunnen gaan. Het project moet vervolgens gerealiseerd worden binnen 3 jaar. Hier moet: 

 • Het project leiden tot een toename van de groene oppervlakte of verbetering van de natuurkwaliteit; 
 • Het project moet minstens 10 jaar standhouden na uitvoering. 
Voor meer uitleg over deze subsidie kan je het Agentschap voor Natuur en Bos contacteren via subsidies.anb@vlaanderen.be

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


Vlaams Energiebedrijf

Wil je je energieverbruik onder de loep nemen? Dan komt deze ondersteuning goed van pas.

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Pulse Netwerk ondersteunen jeugdverenigingen door energiescans en energiecoachings uit te voeren op elk jeugdgebouw. Bij een laag energieverbruik krijgt de vereniging een energiecoaching. Die is vooral gericht op quick wins. Vanaf een bepaald verbruik heeft de jeugdvereniging die een aanvraag indient recht op een gratis energiescan met als doel overschakelen op groene, hernieuwbare stroom en minder energie verbruiken.

Afhankelijk van je verbruik krijg je dus de volgende ondersteuning van hen aangeboden: 

 • Een compacte energiecoaching en maximaal 10.000 euro voor de uitvoering van quick wins voor lokalen met een laag jaarlijks verbruik (minder dan 40 kWh/m² per jaar) 
 • Of een energiescan, met aansluitend de mogelijkheid tot het aanvragen van een investeringssubsidie voor de uitvoering van de geadviseerde maatregelen (zonder verplichting), voor lokalen met een hoog jaarlijks verbruik (meer dan 40 kWh/m² per jaar) 
TIP! Je twijfelt nog of een energiecoaching of -scan wel iets voor jou zijn? Gebruik dan deze checklist die speciaal voor jeugdwerkorganisaties is samengesteld en ga zelf aan de slag met aanpassingen die je kan doorvoeren in je gebouw. 


Lokale subsidies 

Ga zeker ook het gesprek aan met de jeugddienst, de dienst infrastructuur of dienst milieu/klimaat in je gemeente of stad. Je kan ook een politici zoals de schepen van jeugd of de burgemeester aanspreken over je plannen en vragen welke mogelijkheden de stad heeft om mee te investeren in je plannen. Zij kunnen bekijken welke (financiële) mogelijkheden er zijn die je vereniging kunnen helpen in het (ver)bouwen van je jeugdinfrastructuur.