[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep diversiteit

Beleidswerkgroep diversiteit

Kracht van Diversiteit

Superdiversiteit is een realiteit in onze steeds veranderende omgeving. Vooral in stedelijke gebieden, maar ook meer en meer in landelijke gebied krijgen we te maken met superdiversiteit. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. Deze uitdaging brengt vragen met zich mee waar we dringend een antwoord op moeten zoeken. 

Net zoals de rest van ons samenleving, is het jeugdwerk volop op zoek naar antwoorden op deze vragen. De werkgroep diversiteitsbeleid heeft voorbije jaren zeer intensief gewerkt aan een nieuwe visie waarin we de antwoorden proberen te formuleren op deze uitdagingen. Een visie waar het jeugdwerk achter staat en waar we het beleid, de sector en andere relevante actoren willen aanzetten om met het thema diversiteit aan de slag te gaan. 

Ons traject met de werkgroep stopte echter niet bij de nieuwe visienota. We gingen nog een stap verder en ontwikkelden samen met de minister het masterplan diversiteit en/in het jeugdwerk. Dit plan biedt een kader om komende 3 jaar actiegericht met die thema aan de slag gaan. 

Ook ontwikkelden we een toolbox diversiteit. Dit is een website die jou en je organisatie op weg helpt naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden

Doelstelling van werkgroep 

 • De werkgroep diversiteitsbeleid volgt het beleid m.b.t. diversiteit op vanuit de visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk
 • De werkgroep diversiteitsbeleid evalueert, bewaakt, communiceert stuurt bij en bouwt het beleid naar jeugdwerkorganisaties, de sector en beleidsmakers uit.
 • De werkgroep geeft het diversiteitsbeleid vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep diversiteitsbeleid realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot.

Aanpak

Vertrekpunt van de werkgroep is de uitgewerkte visie ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ en het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020’. De aanbevelingen die we hier in terugvinden zijn het aanknopingspunt om sterke dienstverlening verder uit te bouwen. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.  

Contact

De werkgroep komt om de 6 weken samen. Sluit je graag aan bij deze werkgroep? Contacteer Lore Van Dongen.

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie