[anysurfer.logo]

Wat is integriteit (in het jeugdwerk)?

Wat is integriteit (in het jeugdwerk)?

Integriteit

Integriteit is een thema dat beleidsdomeinoverschrijdend aangepakt wordt via het ‘Vlaams actieplan ter bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector’. Het recht op integriteit werd in 2000 opgenomen in de Belgische grondwet (art. 22bis): “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.” Het begrip ‘integriteit’ werd echter niet verder verduidelijkt in de parlementaire werken. 

Onder bescherming van de integriteit wordt verstaan “de onaantastbaarheid van het lichaam van elk individu. De kern is dat een individu zelf mag en kan bepalen welke ingrepen het van buitenaf duldt en dat het niet gedwongen mag worden iets anders te doen dan wat het zelf beoogt”. Integriteit gaat om het leren grenzen stellen én om het leren omgaan met grenzen, bepaald door anderen (groepsgenoten, leiding, enz.) en door maatschappelijke waarden en normen. 

Het thema integriteit is voor het jeugdwerk niet nieuw. We willen met het jeugdwerk een zo'n veilig mogelijke plek zijn voor alle kinderen, jongeren en vrijwilligers. Een plaats waar jongeren grenzen leren stellen en leren omgaan met de grenzen van anderen. 

Integriteit is een zeer breed begrip daarom focussen we binnen integriteit in het jeugdwerk op 4 subthema's:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • pesten en cyberpesten
  • agressie
  • discriminatie

Elke jeugdwerkorganisatie heeft een integriteitsbeleid en een aanspreekpunt integriteit. In het integriteitsbeleid geeft een organisatie weer hoe zij werken aan de algemene integriteit van hun deelnemers en vrijwilligers. Een degelijk integriteitsbeleid bestaat uit een kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en een reactiebeleid. Dit reactiebeleid geeft weer welke stappen je onderneemt bij integriteitsschendingen.

Wil je meer weten over het integriteitsbeleid van jouw organisatie neem dan contact op met je API.
Wil je zelf aan de slag gaan met je integriteitsbeleid? Pimento maakte daarvoor een gratis tool.