[anysurfer.logo]

Wat is het bovenlokaal cultuur decreet?

Wat is het bovenlokaal cultuur decreet?

Bovenlokaal Jeugdbeleid

Het Vlaams parlement keurde op 6 juni 2018 het decreet over de bovenlokale cultuurwerking goed en dit is sinds 1 januari 2019 van kracht. Hieronder geven we je meer informatie over dit decreet en over de mogelijkheden voor jeugdwerk.

Doel van dit decreet

Na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden wil dit decreet, zoals dat voor jeugd, een dynamische bovenlokale werking stimuleren en cultuurparticipatie bevorderen en versterken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van het decreet om bruggen te slaan naar andere sectoren en ook voor het jeugdwerk liggen er in dit decreet heel wat mogelijkheden om te experimenteren en verbinding te leggen met andere sectoren.

Wat heeft het transitiereglement hiermee te maken?

Om de overgang op te vangen tussen het einde van de persoonsgebonden bevoegdheden bij de provincies en het nieuwe decreet bovenlokaal cultuur bestaat er een transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling om de overgangsjaren 2018-2019 goed te laten verlopen. Projecten die hiervoor indienden in de rondes van oktober 2018 of april 2019 lopen maximaal een jaar en kunnen dus nog lopen tot april 2020.

Drie subsidielijnen 

Dit decreet heeft drie grote lijnen, de eerste projectlijn is interessant voor jou als jeugdwerkorganisatie. De andere 2 zijn vooral ter info.

1. Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Deze projectsubsidie is bij uitstek interessant voor jeugdwerkorganisaties omdat ‘cultuurprojecten’ hier heel breed worden gezien. Deze pijler laat bovendien ook meerjarige projecten toe, zodat je in kan zetten op een langduriger project. 

Hoe kan je je project indienen?

Via Kiosk. Een handleiding om je applicatie in te vullen geeft je alle informatie mee over de vereisten en voorwaarden voor je project. Er is ook een handleiding om met Kiosk zelf te werken.

Wanneer komt je project niet in aanmerking?

Voor het jeugdwerk is het vooral belangrijk dat je project niet grotendeels afgelopen mag zijn en dat het niet gelinkt mag zijn aan jeugdwerk dat hoort onder het decreet van 22 december 2017 betreffende bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. 

Beleidsprioriteiten

Er zijn drie beleidsprioriteiten bepaald, je moet hieraan niet voldoen met je project maar maakt wel extra kans als je hier linken mee legt. Deze prioriteiten zijn: aandacht voor socio-demografische uitdagingen, transversaal samenwerken over grenzen heen en verdiepend werken vanuit de eigen sterktes.

Functies

Je moet minimaal aan twee van deze vier functies voldoen:

 1.  experimenteren en innoveren
 2. creëren en produceren
 3. spreiden en presenteren
 4. leren en participeren 
Voorwaarden

Het project moet ook aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het project heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
 • Het project overstijgt de reguliere werking van de aanvragende actor
 • Het project heeft een culturele finaliteit (in brede zin dus)
 • Het project heeft een in de tijd, en in opzet of doelstelling afgebakend karakter
 • Het project heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is.
Wanneer moet je indienen voor dit project? 

 • De eerste indienronde liep af op 15 mei 2019 voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar zullen lopen. De beslissing wordt genomen uiterlijk op 15 oktober.
 • 15 november 2019 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen.
 • 15 mei 2020 voor projecten die starten vanaf 1 januari 2021 en maximum 3 jaar lopen.

2. Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Gemeentes kunnen met deze subsidie intergemeentelijk samenwerken en zo een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Het kan voor jou als jeugdwerkorganisatie zeker ook boeiend zijn om in het oog te houden of je kan samenwerken met zo’n intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). o Eerste indiendatum: 1 oktober 2019 voor de subsidieperiode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025. o Lees meer over deze subsidielijn (https://cjsm.be/cultuur/themas/decreet-bovenlokale-cultuurwerking/werkingssubsidies-voor-intergemeentelijke)

3. Werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking

Sinds begin januari ging dit steunpunt van start, je kan bij hen terecht voor ondersteuning en vragen over je projectaanvraag. o Ze organiseren bovendien ook workshops om je project verder op weg te helpen (link naar dit nieuwtje). 

Meer info over dit decreet?

Er vonden al een aantal infosessies plaats over dit decreet. Kon je er niet bij zijn? Misschien is er nog één gepland en anders vind je de presentatie hieronder:

Er zijn ook veelgestelde vragen opgelijst:

Op 26 oktober 2018 werd ook het uitvoeringsbesluit goedgekeurd. 

Voor vragen over dit decreet kan je terecht bij Liesbeth.

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk