[anysurfer.logo]

Het inclusief organisatiebeleid van De Ambrassade

Het inclusief organisatiebeleid van De Ambrassade

Kracht van Diversiteit - Organisatiebeleid

Geïnspireerd door het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk wil De Ambrassade een intern en integraal inclusiebeleid voor de eigen organisatie ontwikkelen en implementeren. 

Tegelijkertijd willen we de ervaring en expertise delen met het jeugdwerk en organisaties uit andere sectoren. We gunnen onszelf de ruimte om te leren en ons gaandeweg te laten inspireren.

De Visie van De Ambrassade 

De Ambrassade vertrekt vanuit kinder- en mensenrechten om de levenskwaliteit, stem en kansen van alle kinderen en jongeren te versterken. We zetten ons in voor een duurzame, rechtvaardige en participatieve samenleving, waarbij we het jeugdwerk versterken, kwaliteitsvolle jeugdinformatie brengen en stevig jeugdbeleid realiseren. We willen vanuit onze visie werken aan een inclusievere samenleving. We verbinden ons niet eenmalig hiertoe, maar verankeren daarom dit structureel en duurzaam in een inclusief organisatiebeleid.  

De Ambrassade maakt actief werk van een inclusief organisatiebeleid. Wat betekent dit voor ons? 

We vinden het als organisatie belangrijk om actief werk te maken van een inclusief organisatie- en personeelsbeleid. Om een warme plek te creëren voor zowel werknemers van De Ambrassade, als partners en vrijwilligers. 

We hanteren onze drie waarden als uitgangspunt om dat te realiseren: 

  • Duurzaamheid: We streven naar een gedragen inclusiviteitsbeleid door alle collega’s en laten ons daarvoor inspireren en vormen door ervaringsdeskundigen en expertorganisaties. De kennis en inzichten die we daaruit halen, delen we nadien ook met onze sector. 
  • Participatief: De Ambrassade wil een veilige (werk)plek en organisatie zijn waar iedereen kan zijn wie die is. Om tot een gedragen beleid te komen gaan we steeds te rade bij partners in het jeugdwerk en voeren we gesprekken met (ex-)collega’s. Een interne werkgroep werkt het beleid uit en koppelt dit steeds terug aan collega’s en de sector. We werken dus participatief, waarbij partners en de volledige ploeg van De Ambrassade betrokken worden in het bepalen van het beleid. 
  • Gelijkwaardigheid: We willen actief uitsluitingsmechanismen zoals racisme, seksisme en holebifobie aanpakken én weren. We werken aan een inclusief en rechtvaardig organisatiebeleid en dragen die inclusiviteit ook uit naar de sector en partners. 

Waarom kiezen we voor de term “inclusief organisatiebeleid” in plaats van diversiteitsbeleid? 

We willen verder gaan dan een diversiteitsbeleid, waar enkel de focus ligt op het bereiken van een diverse personeelsgroep. Met een inclusiebeleid willen we ons inzetten op het weghalen van drempels en het nemen van acties die uitsluitingsmechanismen kunnen tegengaan. We bekijken onze acties via een intersectionele lens. We hebben aandacht voor de kruispunten tussen verschillende maatschappelijke posities zoals gender, etnisch-culturele achtergrond, sociale klasse, seksuele oriëntatie, het hebben van een beperking, etc. en erkennen dat personen meer of verschillende uitsluitingsmechanismen ervaren op basis van welke positie zij op deze verschillende assen hebben. Dit vraag dan ook om acties die rekening houden met deze kruispunten. 

Wat zijn de doelstellingen van een inclusief organisatiebeleid binnen De Ambrassade?

We gaan voor een integrale benadering en structureren ons beleid in 5 clusters: 

  • Personeelsbeleid: het ontwikkelen van een laagdrempelig wervingsbeleid, het opleiden van onze vertouwenspersoon en wakkeren een inclusieve mindset aan bij het personeel (o.a. door vormingen).
  • Communicatie: het realiseren van communicatieproducten met aandacht voor representatie en diversiteit, het creëren van een inclusief taalbeleid en het aanleggen van een vernieuwde beeldendatabank met oog voor representatie en diversiteit. 
  • Dienstverlening: toegankelijkheid en veilige(re) omgevingen bij interne en externe evenementen. 
  • Infrastructuur: het onderhouden van een toegankelijke werkplek en aandacht voor inclusieve evenementlocaties.
  • Ondersteuning aan sector: Organiseren van vormingsdagen rond inclusiviteit voor jeugdwerkorganisaties.  

Waar haalden we inspiratie, hulp en expertisen? 

Wil je meer weten over waar we onze inspiratie uithalen, met welke experten we samengewerkt hebben en hoe ons proces verloopt? Lees dan hier onze blog.