[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur

Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur maart

jeugdwerkondersteuning   |  24 MAART 2023 | 09:30-17:00

Goede jeugdinfrastructuur draagt enorm bij aan de tevredenheid van jongeren in en rond deze plekken. Daar kunnen ze samenkomen, zich thuis voelen én leren van en met elkaar. Bovendien heeft dat polyvalent gebruik van infrastructuur van (open) jeugdwerk impact op de uitstraling en het imago van de werking. De coronacrisis, de energiecrisissen en de stijgende inflatie zorgen ervoor dat broodnodige investeringen worden uitgesteld.  

Begin 2022 startten KSA, KLJ, Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting en Chirojeugd Vlaanderen samen aan de opmaak van een Jeugdlokalenonderzoek met ondersteuning van De Ambrassade en VIVES Hogeschool. Dat onderzoek meet de staat van jeugdlokalen. Met een respons van meer dan 900 lokale groepen brengt het onderzoek heel wat conclusies naar voor die gelden voor heel Vlaanderen en Brussel. 
Ook het onderzoekstraject van Formaat, ‘Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona’, toonde aan dat het dringend tijd is om de verouderde jeugdinfrastructuur te herwaarderen en dat de Vlaamse Overheid en de lokale besturen dringend extra moeten investeren. 

Op deze inspiratiedag stellen we eerst de resultaten van het Lokalenonderzoek voor. Nadien nemen experten en inspirerende praktijken het woord die tonen hoe deze uitdagingen kunnen omgezet worden in concrete daden. En we maken graag tijd vrij om te antwoorden op vragen van de deelnemers.  

Programma

9u30 - 10u

Onthaal in conferentiezaal van De Buren (Vlaams Nederlands Huis)

 • koffie en thee
 • kennismaking


10u - 10u30
De komst en de nood van het jeugdlokalenonderzoek toegelicht. 

 • Geerte Marreel van KSA en Jochem Van Staey van Scouts en Gidsen Vlaanderen nemen jullie mee in de noden vanuit de Vlaamse jeugdwerksector om jeugdinfrastructuur vast te nemen op Vlaams niveau. Ze nemen je kort mee in de ondersteuning die zij geven aan lokale groepen en waar ze voor voldongen feiten staan of vastlopen in het oplossen van een prangend probleem.
10u30 - 11u15
Presentatie onderzoeksresultaten met vragenmoment
 • Hans Vermeersch is onderzoeker aan de Vives Hogeschool en analyseerde de resultaten van het lokalenonderzoek. Dat is een bevraging over de staat van jeugdlokalen in het jeugdwerk. De bevraging werd ingevuld door 928 lokale jeugdbewegingen, door dit hoog aantal zijn deze cijfers representatief voor heel Vlaanderen en Brussel. Hij licht zijn opmerkelijkste bevindingen toe.
 • Ook Toon Vanotterdijk van Formaat geeft verschillende insteken mee vanuit de jeugdhuizen naar aanleiding van hun onderzoek 'Waar waren we gebleven?'. Dat is een onderzoek dat peilde naar de impact van corona op het open jeugdwerk. 

  Hans, Geerte, Jochem en Toon gaan samen in op vragen uit het publiek.

11u15 - 11u45
Korte pauze
11u45 - 12u30
In gesprek met experten en beleidsmakers

Onder de moderatie van Frederique Loonens coördinator bij De Ambrassade gaan we in gesprek met enkele experten over de bevindingen uit de lokalenonderzoeken van de jeugdbewegingen en de jeugdhuizen en open jeugdwerk. Met panelleden:

   • Schepen van jeugd uit Kortrijk Bert Herrewyn. In Kortrijk wordt er via een meerjarenplan gewerkt aan het onderhoud van jeugdinfrastructuur over politieke legislaturen heen. Zo blijven er structurele middelen beschikbaar om te investeren in de staat van de jeugdlokalen. 
   • Als vrijwilliger in de Commissie jeugdbeleid bij Chirojeugd Vlaanderen en zelf secretaris in de vzw van zijn eigen Chiro Wilduraantjes in Sint-Truiden heeft Michiel Lammens ruime ervaring hoe het er in de praktijk aan toe gaat met het onderhouden van een lokaal. Ook volgt hij problemen rond lokalen op die leven bij lokale afdelingen van Chirojeugd Vlaanderen.
   • Emma Van Loock werkt bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media en volgt daar de investeringssubsidies op rond (jeugd)infrastructuur. Zo is ze op de hoogte van lopende projecten en waarin het meest geïnvesteerd wordt.
12u30 - 13u15
Lunch met broodjes
13u30 - 14u30
Thematafels met experten aan het woord
Ruimte: het domein rondom een gebouw, de mogelijkheid van gedeeld ruimtegebruik, mobiliteit

 • Sarah Martens is onderzoeker bij UCLL en is een ruimte-zoeker en -maker. Ze kent haar weg in het jargon van ruimtelijk beleid, maar doet zelf beroep op een ander instrumentarium, zoals scenario-denken en -uitbeelden, wandelen en spelvormen, onderhandelingskaarten en vraagmodellen. 
 • Sofie De Laet werkt bij Regionaal Landschap Rivierenland aan groene scholen, natuur en gezondheid. Het uitgangspunt van haar organisatie is dat kinderen mentaal en fysiek sneller groeien en leren wanneer ze in een groene omgeving spelen. Ze werkt samen met scholen, jeugdverenigingen en gemeenten aan de vergroening van speelplaatsen, het inrichten van speelbossen en jeugdterreinen en het aanleggen van beleefbare buurtplekken.
Lokale besturen: de relatie met de lokale overheid en hun ondersteuning 

 • Stad Sint-Niklaas heeft een specifieke aanpak om jeugdverenigingen te ondersteunen rond hun infrastructuur. We gaan in gesprek met de jeugdambtenaar en de schepen van jeugd over hun aanpak en hoe de ondersteuning vanuit de lokale overheid er idealiter uitziet als het gaat over infrastructuur.
Eigenaarschappen: de wederzijdse relatie met de eigenaar, de overeenkomst - geannuleerd

 • Architectenbureau Faktordertig streeft om mee te werken aan projecten waarbij er gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerken, samenwonen en eigenaarschap. Ze richten zich daarbij op projecten waarbij het de ambitie is om een positieve impact te hebben op de maatschappij en diens (indirecte) omgeving, projecten die een breder doel hebben dan enkel omzet en rendement op korte termijn. Omdat het aan het hart ligt van een duurzaam en gedragen project geloven ze sterk in het opzetten van dergelijke trajecten in de vorm van een co-creatief proces.
 • Stramien cv is een interdisciplinair ontwerpbureau, actief op het terrein van architectuur, ruimte en participatie. Christophe Lambrechts (voormalig coördinator Scouts en Gidsen Vlaanderen) begeleidt klanten in hun zoektocht naar de meest geschikte oplossing. Die oplossing is ingebed door sterke communicatie en participatie met alle belanghebbenden. Ze informeren en werken (beleids)ondersteunend en effenen de weg naar een kwaliteitsvolle leefomgeving. Ze hebben oog voor innovatie en ondersteunen creatieve initiatieven. Stramien verbindt in hun projecten mens en milieu, opdrachtgever en burger, pioniers en de markt, verleden en toekomst. 
Infrastructuur: het werken aan duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare gebouwen

 • Wouter Tournel van jeugddienst Antwerpen beheert als coördinator jeugdpatrimonium bij stad Antwerpen een 70tal infrastructuurobjecten die de stad ter beschikking stelt aan vrijwillige- en professionele jeugdorganisatie. Daarnaast begeleidt hij de investeringen in bijkomende jeugdinfrastructuur en bewaakt hij dat ruimte voor kinderen en jongeren in nieuwe grote stadsontwikkelingsprojecten gegarandeerd blijft.
 • Finn Van Dinter van Pulse Transitienetwerk zal in dit gesprek vertellen waar Pulse mee bezig is. Pulse vzw coördineert de aanvragen rond energiecoaching en energiescans in het jeugdwerk. Finn gaat in op wat zij merken op het terrein, de respons die ze rond energie kregen in het jeugdwerk en geeft reflexen mee rond verduurzaming in het jeugdwerk. 
De Kerk: de kansen voor jeugdinfrastructuur in parochiale gebouwen 

 • Decennialang gebruiken (jeugd)verenigingen parochiale gebouwen als plek voor hun werking. Die sterke lokale verankering staat momenteel voor grote uitdagingen. Met Karolien Huyghe van Beweging.net, Wim Selderslaghs vanuit het Bisdom Antwerpen en als voorzitter van Jongerenpastoraal Vlaanderen (IJD)Sander Malfliet van KLJ en Roel De Ridder van het 'Platform Toekomst Parochiekerken' gaan we in gesprek rond dit thema. We hebben het over die bedreigingen, maar focussen vooral op welke kansen en samenwerkingsmogelijkheden de toekomst brengt.
14u30 - 15u
Korte pauze 
15u - 16u
Thematafels met goede voorbeelden aan het woord

Ruimte
 • Michel Ponsart vertelt meer over Farrm, een culturele organisatie in Hasselt waar muzikanten ondersteuning kunnen vinden voor hun creativiteit. Zij vonden onderdak in een voormalig magazijn dat ze zelf ombouwden naar een werking met concertpodium en opnamestudio.
 • Circusplaneet stampte met een aantal andere organisaties een tijdelijk jeugdhuis Allemalem uit de grond in de volkse wijk Malem in Gent. Ook in de wijk Nieuw Gent werkten ze een tijdelijke invulling uit om zo in te spelen op de lokale noden. Pieter De Vis van Circusplaneet en Jan van Loo van Labland komt uitleggen hoe ze te werk zijn gegaan en hoe een lokale overheid hierin kan ondersteunen. 

Lokale besturen 

 • Levi Van Deun is hoofdleider van KLJ Oostmalle. Hij komt langs en vertelt over de samenwerking met het lokale bestuur van Malle.
 • Jolan van Britsom is deskundig jeugd bij de gemeente Bornem. Daar volgt hij complex B op. Dat is het nieuwe jongerencentrum van Bornem. Het gebouw is nog in volle opbouw, maar is er vooral voor en door jongeren. Van een naam en visie/filosofie, via participatie, naar een gebouw en jongerenwerking op maat. Hij vertelt je over de successen en obstakels tijdens ons proces.
Eigenaarschappen

 • KLJ Kruibeke heeft zowaar een team van leiding en oud-leiding die enorm begaan zijn met bouwen en technische aspecten van een jeugdlokaal en vertellen over het bouwen en onderhouden van hun gebouw.
 • KSA meisjes Wellen delen hun infrastructuur met de scoutsgroep voor jongens in Wellen. Het gebouw wordt beheert door de gemeente Wellen en zowel de KSA als scouts betalen er huur voor. Samenwerken met een gedeeld gebouw heeft uitdagingen in het gevoel van eigenaarschap over het lokaal te hebben. We gaan in gesprek met enkele leiding van de KSA.
Infrastructuur

 • Stelplaats Leuven staat voor 24 op 7 jongeren(cultuur) en biedt ruimte aan verschillende organisaties en functies. Je vindt er een skatepark, zeefdrukatelier, sporthal, repetitieruimtes, fietsatelier en een nachtclub. Laura Gielis neemt jullie mee in het verhaal van Stelplaats in Leuven en welke ondersteuningsrol de stad Leuven hierin heeft gespeeld.
 • KSA Izegem was van 2000 tot 2020 gevestigd in een vleugel van een schoolgebouw. Begin 2020 werd het duidelijk, dat de scholengroep andere plannen had. Na vele nieuwe locaties te zoeken bleek er binnen het patrimonium van de scholengroep ruimte vrij om een nieuw jeugdbewegingslokaal in te richten. Eind 2020 werden de eerste stappen gezet in functie van financiering en duurzame verbouwing. Sinds september 2022 trok de KSA in dit nieuwe gebouw en zijn er nog plannen om via verbouwingen verder te verduurzamen.
De Kerk

 • Chiro Brustem en Scouts Herent hebben een nauw contact met de lokale parochie. Ze zitten verankerd in de werking van de kerk(fabriek) en vertellen over hun engagement en hoe je een goede relatie kan opbouwen en onderhouden.
16u - 16u30
Bevindingen uit de thematafels en blik op de toekomst 

We plukken de belangrijkste inzichten uit alle thematafels en stellen het toekomstig advies lokale jeugdinfrastructuur voor.

16u30 - 17u
Receptie


Doelgroep

We verwelkomen graag 

Lokale besturen: 

 • Schepenen en Burgemeesters
 • Jeugdambtenaren en vrijetijdsambtenaren
 • Ambtenaren met expertise in ruimtegebruik, energie en juridische zaken 
Bovenlokale en Vlaamse overheden, bedrijven, (jeugdwerk en non-profit)organisaties: 

 • met expertise in jeugdwerk en hun infrastructuur 
 • met expertise in ruimtelijke ordening en stedenbouw 
 • met expertise in energie en innovatie 

Lokaal en Vlaams jeugdwerk:

 • (groeps)leiding bezig met (ver)bouwwerken van hun (toekomstige) gebouwen
 • leden uit de vzw
 • nationale vrijwilligers die het thema infrastructuur opvolgen

Experten: 

 • Professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen 
 • Architecten(bureaus) 
 • Energiegebruik en energie-innovatie 
 • Juridische materies 
Kerkelijke instanties: 

 • Leden van bisdommen en vicariaten 
 • Leden van de kerkfabrieken en kerkraden


Bestelbon

Ons inschrijvingssysteem is zodanig gebouwd dat na betaling de factuur automatisch gegenereerd wordt. Vergelijk het met andere online aankopen: na betaling wordt de factuur automatisch aangemaakt en verzonden naar het mailadres van diegene die betaalt. Door die automatisering van de inschrijvingen voor onze vormingen hebben wij administratieve tijd kunnen uitsparen en dat houden wij ook graag zo.

Indien er vanuit onze administratie toch facturen dienen aangemaakt te worden, dan vergt dit extra personeelstijd voor opmaak en opvolging van de facturatie en zien wij ons genoodzaakt om dit aan te rekenen. Concreet komt het er dan op neer dat diegene die zich inschrijft niet meer kan kiezen tussen de verschillende tarieven, maar altijd het solidariteitstarief (= het hoogste tarief) wordt aangerekend. Dit is dan het bedrag dat op de factuur zal verschijnen, ongeacht wat er gekozen werd bij inschrijving.  

Dank voor uw begrip.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning