Open forum: Op weg naar werk

21/11/2016 - 13:00 - 17:30

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie voor jongeren. Het verwerven van kwaliteitsvol en duurzaam werk stelt hen in staat om de overgang van jongere naar volwassene door te maken, om het nest te verlaten voor een eigen woning, een gezin te starten,..

Kortom om op eigen benen te staan, een autonoom leven uit te bouwen. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Problematieken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. De subjectieve beleving van jongeren blijft echter onderbelicht, de precieze dynamieken zijn niet altijd zichtbaar.

Op 21 november 2016 plaatst De Ambrassade in samenwerking met het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) het perspectief van jongeren centraal en werpen we licht op hún verhalen. Centraal staan de resultaten van het onderzoek ‘Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer’.  Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein.

Vanaf 13u Onthaal met koffie

13u30

Verwelkoming en Algemene situering van het thema ‘jongeren en werk’ binnen De Ambrassade
door Eva Vereecke en Sara De Potter, De Ambrassade

13u40

Voorstelling bevindingen participatief belevingsonderzoek ‘Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer’
Door onderzoekster Ann Clé

14u20

Reflecties op de aanbevelingen

Debby Peeters, beleidsmedewerker bij de Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding van het Departement onderwijs en vormingAn Katrien Sodermans, verantwoordelijke kenniscentrum Syntra Vlaanderen 
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB
Bart Croes, woordvoerder VBO 
Patrick Manghelinckx, directeur JES
 

15u10

Parallelle keuzesessies:

 • ‘Laaggeschoolde jongeren op zoek naar werk’, een studie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP): Laaggeschoolde jongeren lopen verreweg het meeste risico om structureel aan de kant te staan. In deze sessie wordt gefocust op deze groep die ‘de harde probleemkern’ vormt van de jeugdwerkloosheid. Het onderzoek is gestoeld op een diepgaande bevraging van 14 jongeren met een ‘kwetsbaar’ profiel; de meesten van hen zijn vroegtijdige schoolverlaters. Er wordt specifiek ingegaan op de betekenis van scholing en werk en de ervaren ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen. Belemmerende en stimulerende factoren in de zoektocht naar werk worden besproken en er wordt stilgestaan bij de vragen die dit oproept naar de finaliteit van onderwijs en jeugdbeleid toe.
   
 • Drie dialoogtafels waarin de aanbevelingen door jongeren geformuleerd in het onderzoek worden besproken en via een identificatie van hefbomen, struikelblokken en randvoorwaarden vanuit praktijk en beleid, verfijnd.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt: Vele jongeren voelen zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, louter omwille van hun leeftijd. Ook discriminatie op basis van afkomst, beperking, gender en seksuele voorkeur moet de wereld uit. De jongeren van de werkgroep werk van de Vlaamse Jeugdraad kozen etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer vorig jaar als hun jaarthema waarbij ze o.a.  het event ‘Diversity Works’ organiseerden. Vanuit hun conclusies samen met de resultaten van het belevingsonderzoek wordt in deze sessie verder aan de slag gegaan.
    
  • Een betere dienstverlening om jongeren te begeleiden in de zoektocht naar werk: Jongeren solliciteren niet altijd op de meest efficiënte manier en zijn soms onzeker over hoe ze het moeten aanpakken. Velen onder hen zoeken een deskundig klankbord, maar zetten niet makkelijk zelf de stap naar de VDAB. Maar er zijn ook heel wat goede initiatieven onder andere vanuit het jeugdwelzijnswerk. In deze sessie starten we vanuit enkele goede praktijkvoorbeelden en staan we stil bij de vraag wat het beleid hieruit kan leren.
    
  • (VOLZET) De rol van het secundair onderwijs in het voorbereiden van jongeren op de zoektocht naar werk: Jongeren willen vanaf het secundair onderwijs goed geïnformeerd worden over wat er volgt na hun studies: over hun rechten en plichten als werkzoekende en over de diensten en projecten waar jonge werkzoekenden terecht kunnen. Maar ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, praktijkervaringen en een goede studiekeuzebegeleiding vinden jongeren onontbeerlijk in een onderwijs dat hen dient voor te bereiden op een later werkleven. Heel wat van de aanbevelingen die jongeren naar voren schuiven in dit belevingsonderzoek hebben betrekking op het secundair onderwijs. In deze sessie staan we stil bij deze aanbevelingen en onderzoeken we wat er nodig is om deze ook beter waar te maken en te implementeren in het onderwijs.

16u45

Uitleiding met conclusies van de vier parallelle sessies en een vooruitblik van het thema ‘jongeren en werk’ binnen De Ambrassade

Door Sara De Potter, De Ambrassade

17u00

Verwacht einde + Receptie


Praktisch

 •     Datum: 21/11/2016
 •     Duur: 13u30 tot 17u30  + netwerkreceptie
 •     Voor wie: Beleidsmakers, werkgevers, onderwijsactoren, jeugdwelzijnsorganisaties,…
 •     Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg, Brussel (vlakbij Brussel-Centraal)
 •     Max. aantal deelnemers: 80 personen
 •     Prijs: €30 per persoon
 •     Inschrijven is verplicht en kan via deze link.
 •     Meer info? Contacteer Sara De Potter via sara.depotter@ambrassade.be of op 02 551 13 59