[anysurfer.logo]

Wat zijn de grootste veranderingen in het nieuwe JKP?

Wat zijn de grootste veranderingen in het nieuwe JKP?

Jeugdwerk   |  31 MEI 2018

Op 19 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid goed. Het huidige Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) loopt nog tot 2019, maar de Vlaamse Regering werkt al volop aan de voorbereidingen van het nieuwe JKP.

Wat zijn de grootste veranderingen voor het JKP?

  • De Vlaamse Regering bepaalt binnen een half jaar na het begin van de regeerperiode maximaal vijf prioritaire doelstellingen voor kinderen en jongeren op basis van een omgevingsanalyse die het Departement Cultuur, Jeugd en Media bezorgt aan de Vlaamse Regering.
  • Voor elk van de gekozen prioritaire doelstellingen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, wordt, onder co√∂rdinatie van de Vlaamse minister, bevoegd voor jeugd, vervolgens een projectplan opgemaakt met de volgende onderdelen: de aanleiding, het vooropgesteld doel, de afbakening van het thema, plan van aanpak met acties, resultaatsindicatoren en mijlpalen, de betrokken ministers, administraties en stakeholders en de budgetten die ervoor worden vrijgemaakt.
  • Elk projectplan wordt opgemaakt en opgevolgd door een stuurgroep.
  • Er wordt door de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid een horizontaal overleg georganiseerd betreffende het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid dat het JKP mee voorbereidt (o.a. door de omgevingsanalyse en selectie van prioriteiten), opvolgt en effecten op kinderen en jongeren inschat.
  • Iedere Vlaamse minister organiseert naast de medewerking aan de prioritaire doelstellingen van het plan jaarlijks voor zijn eigen bevoegdheden een verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dit overleg toetst de specifieke beleidsinitiatieven op hun effecten voor kinderen en jongeren en hun rechten en levert input voor de beleidsbrief.
De Vlaamse Jeugdraad schreef in 2015 en 2017 al adviezen over het JKP en zal ook over dit besluit binnenkort een advies uitbrengen. Er werd ook een adviesvraag gesteld aan de Strategische Adviesraad voor cultuur, jeugd, sport en media (SARC) CJSM en het kinderrechtencommissariaat. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.