[anysurfer.logo]

Het JKP – Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

Het JKP – Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een plan van de Vlaamse Regering dat decretaal verankerd is in het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Artikel 3 §1. van het Decreet stelt:

Uiterlijk een jaar na het begin van elke regeerperiode legt de Vlaamse Regering een Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan voor aan het Vlaams parlement.

Het instrument

Het JKP legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het geeft voor de volgende beleidsperiode en binnen een algehele visie op de jeugd en het jeugd- en kinderrechtenbeleid, de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering aan en bepaalt resultaatsindicatoren.

Het beschrijft de wijze waarop de Vlaamse Regering binnen haar bevoegdheden de volgende beleidsdoelstellingen uitvoert:

  • Het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren;
  • Het creëren en borgen van brede ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren;
  • Het creëren van ruimte voor kinderen en jongeren;
  • Het verhogen van de formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de samenleving. Daarbij houdt de Vlaamse Regering rekening met de behoeften en mogelijkheden van kinderen en jongeren en de jeugdsector.
Kortom: het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een verplichting voor de minister van Jeugd en legt in concrete indicatoren vast waar de Vlaamse regering met haar categoriaal jeugdbeleid mee naar toe wil. Bij het opstellen van het JKP worden dan ook allerlei participatieve methodes toegepast zodat de jeugdsector, experten, vertegenwoordigers van jeugd en besturen, … kunnen deelnemen.

Tussentijds (na het 2e jaar van uitvoering) bezorgt de regering aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris een rapport over de uitvoering van het plan. In het laatste jaar van uitvoering komt er een eindrapport.