[anysurfer.logo]

Update eigen beleidsnota

Update eigen beleidsnota

Jeugdwerk   |  6 JANUARI 2020

Waar staan we nu?

We werkten met de kerngroep van de beleidsnota, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering verder op de beleidsuitdagingen van de SWO-ART oefening van de personeelsdriedaagse. Ook de missie en visie van De Ambrassade kregen “een make-over".

Waar staan we nu? We definiëren basisprincipes die het DNA van De Ambrassade vormen en 4 organisatiebrede strategieën. Deze basisprincipes én organisatiebrede strategieën geven richting aan onze 3 decretale opdrachten: jeugdwerkondersteuning, ondersteuning Vlaamse Jeugdraad en het informeren van kinderen en jongeren.

3 basisprincipes (DNA)

De 55 stakeholdersgesprekken en grondige SWO-ART oefening bevestigden het belang van onze kernprincipes. Deze 3 basisprincipes sluiten ook nauw aan bij onze missie en visie:

  • Mede-eigenaarschap: Alles wat we doen, doen we met en voor anderen. In alles wat we doen, vertrekken we vanuit oog voor het geheel (oog voor individuen, organisaties, partners, de samenleving, de wereld).
  • Mensen en organisaties in beweging zetten: Alles wat we doen, moet anderen (beleidsmakers, intersectorale partners, kinderen en jongeren, jeugdorganisaties …) en onszelf in beweging zetten.
  • Impactgericht werken: Alles wat we doen, doen we om positief en op duurzame wijze een verschil te maken. 

4 strategieën

We definiëren 2 strategieën (1 & 2) die onze relatie met onze doelgroepen weergeven en 2 strategieën (3 & 4) rond de inhoud, expertise en de manier waarop we deze inzetten om te inspireren en te ondersteunen.

STRATEGIE 1: De Ambrassade zet de leefwerelden van kinderen en jongeren consequent centraal.

Door de leefwerelden van kinderen & jongeren consequent centraal te zetten, versterken we de legitimiteit van de organisatie, blijven we constant in beweging en verhogen we de kwaliteit van onze ondersteuning, ons beleidswerk, en onze jeugdinformatieopdracht. De kern is om op elk moment, zo goed mogelijk te weten “wat kinderen en jongeren willen en nodig hebben, wat zij zelf in beweging (willen) zetten, hoe we hun stem zo dicht mogelijk bij beleidsmakers kunnen brengen”.

Vragen: Wat zijn de beste strategieën hiervoor? Hoe pakken we dit meer gestructureerd en professioneler aan?

STRATEGIE 2: De Ambrassade ondersteunt en versterkt haar netwerk

De Ambrassade heeft een breed netwerk en wil bruggenbouwer zijn voor haar netwerk. Hoe goed kent zij haar stakeholders? Hoe wil zij met haar stakeholders omgaan? De Ambrassade wil haar netwerk meer en beter inzetten in functie van het versterken/ondersteunen van anderen (het jeugdwerk, jeugdinformatieactoren, intersectorale partners, ...). We willen ons netwerk versterken, door ons het netwerk in te zetten en hen ook elkaar te laten ondersteunen.

Vragen: Op welke manier zouden we een beter contact kunnen onderhouden met onze doelgroepen? Kunnen we een instrument ontwikkelen zodat jeugdwerk- en jeugdinformatieorganisaties elkaar beter zouden vinden om elkaar te inspireren en expertise te delen? 

STRATEGIE 3: De Ambrassade ontwikkelt expertise en visie

Samen met jeugdorganisaties en andere partners ontwikkelt De Ambrassade visie op wat kwaliteitsvol jeugdwerk en jeugdinformatie is. En over brede jeugd(beleids)thema’s waarmee het verschil gemaakt kan worden voor kinderen en jongeren. We willen deze visies verspreiden en nemen hierin een leidende rol op. We doen ook lobbywerk rond deze toekomstvisies. Om toekomstgerichte expertise te ontwikkelen, experimenteert De Ambrassade of initieert ze experiment.

Vragen: Welke expertise heeft De Ambrassade hiervoor in huis? Welke niet? Rond welke expertise willen we expertise in huis halen en moeten we partnerschappen aangaan? Zijn er bepaalde experimenten die we willen aangaan de komende beleidsnotaperiode? Hoe gaan we verder met de agenda voor de toekomst en met de kwaliteitsprincipes van WAT WAT? Hoe zetten we verder in op de kennis- en netwerkuitbouw vanuit onze maatschappelijke kerndoelen? 

STRATEGIE 4: De Ambrassade legt actief verbinding tussen jeugdwerk, jeugdinfo en jeugdbeleid om het jeugdwerk, jeugdinformatie en de Vlaamse Jeugdraad op geïntegreerde wijze te versterken.

De Ambrassade zet haar 3 decretale opdrachten geïntegreerd in. De Ambrassade heeft vele uiteenlopende doelgroepen die omtrent uiteenlopende thema’s en realiteiten ondersteuning verwachten. Die ondersteuning zit zowel op het vlak van kwaliteitsvolle informatie, professionals en organisaties versterken in hun functioneren als bouwen aan goede beleidsinstrumenten om kinderen, jongeren en hun organisaties alle kansen te geven. Bouwen aan straf jeugdbeleid doe je dan ook door alle decretale opdrachten complementair in te zetten. 

Vragen: Hoe diversifiëren we onze ondersteuning sterker en meer doelgroepgericht? Welke nieuwe innovatieve ondersteuningsvormen zijn nodig? Welke verwachtingen hebben ons verschillende doelgroepen? Moeten wij hierin nog verdere keuzes maken?

Vier queestes

De volgende mijlpaal in het proces is de beleidsnotatweedaagse van 13 en 14 februari. Dan werken we met personeel en de Raad van Bestuur aan de contouren van het strategisch doelstellingenkader. Op de eerste dag daarvan gaat de RVB en kerngroep samen aan de slag om nog enkele vraagstukken aan te pakken en knopen door te hakken. Op de tweede dag zal de kerngroep een eerste versie ontwerpen van het doelstellingenkader.

Voordat we op tweedaagse kunnen, werken we enkele vragen nog dieper uit. We benoemen ze hier als queestes: 

  • Queeste 1: Welk innovatief instrument kunnen wij, in samenwerking met partners, bedenken, verder uitwerken, of ontwikkelen om systematisch een vinger aan de pols te houden bij kinderen en jongeren?
  • Queeste 2: Op welke manier onderhouden we contact met ons netwerk? Kunnen we een vernieuwend concept uitwerken over hoe we bruggenbouwer kunnen zijn, de sterktes van de sector in kaart kunnen brengen en proactiever kunnen werken met ons netwerk? Moet daarvoor een instrument worden ontwikkeld? (Uitwerking van strategie 2)
  • Queeste 3: Waarover moet meer expertise ontwikkeld worden? Met wie moeten we daarvoor samenwerken? Welke experimenten kunnen we aangaan? Hoe kunnen we onze kwaliteitskaders beter uitbouwen en doen evolueren? (Uitwerking strategie 3)
  • Queeste 4: Een betere afstemming met bovenbouworganisaties en met organisatie die op lokaal en bovenlokaal niveau jeugdwerk ondersteunen.

What’s next?

Naast de denkoefeningen rond de organisatie brede strategieën, doen we ook een aantal oefeningen in de verschillende teams (team WAT WAT, team VJR en team jeugdwerk) rond de meer teamspecifieke uitdagingen. En een aantal strategieën zullen we nog aftoetsen bij de commissie jeugdinformatie, de commissie jeugdwerk en bij de Vlaamse Jeugdraad aan de hand van een survey. Er is ook nog een open inputmoment, aansluitend bij de Commissie Jeugdwerk van 19 februari. Hier zie je hoe de tijdslijn er de komende maanden uitziet:  

Beleidsnota 2020