[anysurfer.logo]

Meer inspraak van kinderen en jongeren in omgevingsbeleid

Meer inspraak van kinderen en jongeren in omgevingsbeleid

Jeugdbeleid   |  13 FEBRUARI 2024

Samen met het jeugdwerk werken we mee aan meer inspraak van kinderen en jongeren in het omgevingsbeleid in Vlaanderen

Met het generatiedoel ruimte gaan we voor meer jeugdruimte in Vlaanderen. Dat willen we realiseren door: kinderen en jongeren meer te laten erkennen als gebruikers van publieke ruimte, door hen meer te betrekken bij ruimtelijke processen en door de juiste kaders en instrumenten te creëren om dit mogelijk te maken. 

Daarom zijn we partner (lid van de stuurgroep) bij het project ‘Gebruikersgids Omgeving voor de toekomst’Kind en Samenleving onderzoekt op welke manier kinderen en jongeren structureel kunnen betrokken worden in het omgevingsbeleid

Kind en Samenleving: "Omgevingsbeleid is heel complex, zeker op een grotere schaal. Om Vlaanderen op een meer duurzame manier in te richten, zijn heel veel actoren nodig die hun schouders zetten onder de ruimtelijke transitie.  De klimaattransitie en biodiversiteitscrisis zijn voor kinderen en jongeren geen ver-van-mijn-bedshow. Zij worden er op regelmatige basis mee geconfronteerd, hetzij rechtstreeks via de gevolgen van veranderende weerpatronen zoals hittegolven, stormen en overstromingen, hetzij onrechtstreeks via (sociale) media en onderwijs. Velen van hen hebben dan ook het besef dat onze maatschappij moet veranderen om het klimaat en de natuur te redden.

Kinderen en jongeren hebben nood aan haalbare ambities en zichtbare, positieve acties om hun actorschap aan te kunnen spreken. Indien we Vlaanderen klimaatbestendig willen maken, is het belangrijk om kinderen en jongeren aan boord te hebben én te houden. Hun engagement in de klimaattransitie is cruciaal. Zij zijn de burgers van morgen, waarmee beleidsmakers ook nu al in dialoog moeten gaan." 

Doelstellingen onderzoek 

  • Kinderen en jongeren een voortrekkersrol geven in de klimaattransitie en het biodiversiteitsherstel.
  • Kinderen en jongeren betrekken bij concrete ruimtelijke kansen die aanleunen bij hun eigen leefwereld.
  • Kinderen en jongeren aantonen dat de transitie een positief verhaal kan zijn en dat hun acties wel degelijk een belangrijke impact kunnen hebben.
  • Het blikveld van overheden verruimen en kinderen en jongeren tonen dat ze creatief en oplossingsgericht kunnen meewerken aan deze transitie. 
  • Meer verbinding vinden tussen de wereld van de ruimteplanners en de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • De complexiteit van het omgevingsbeleid in vraag stellen, vanuit de blik van kinderen en jongeren 
  • Beleidsaanbevelingen formuleren voor de Vlaamse Overheid en Lokale besturen. 

Waarde van het project 

  • Kind en Samenleving ontwikkelt als eindproduct een gebruikersgids voor lokale ambtenaren (ruimteplanners en jeugdconsulenten). De  gids zal ook methodieken bevatten die bruikbaar zijn voor jeugdwerkers en jeugdraden. Zo kunnen we jeugdwerkers een actief wegen op het omgevingsbeleid van hun wijk of gemeente. 
  • Die gids kan dit najaar dienen als input voor een internationale uitwisseling PLAYces (in samenwerking met Jantje Beton uit NL en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) rond vormgeven van ruimte met kinderen en jongeren. 
  • Na de uitwisseling verwerken we deze info tot dienstverlening voor onze jeugdwerkorganisaties. Meer info over de uitwisseling volgt later dit voorjaar. 
Tenslotte benadrukken we graag dat één van de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties (en geen commercieel adviesbureau) hierin het voortouw neemt en dat de resultaten van het project worden voorgesteld op het grote congres 'Omgeving met Toekomst', van departement Omgeving, op 17 juni.
Daar zal de sociale dimensie van omgevingsbeleid (en dus ook die van kinderen en jongeren) ruim de aandacht krijgen.