[anysurfer.logo]

Een repliek schrijven doe je zo

Een repliek schrijven doe je zo

Jeugdwerk   |  18 MEI 2021

Vorige week vrijdag ontvingen alle Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties die een beleidsnota indienden een ontwerpadvies. Zij krijgen de mogelijkheid om voor 1 juni een repliek in te dienen.  

Vier tips om een repliek te schrijven

1. Laat het ontwerpadvies even bezinken

Je ontwerpadvies kan goed nieuws of slecht nieuws zijn. Het zal waarschijnlijk wel enige emotie of wat gevoelens oproepen. Was het goed nieuws, dan zal je waarschijnlijk ook niet overgaan tot het schrijven van een repliek. Is het een ontgoocheling? Laat die dan even bezinken voordat je erop reageert en meteen aan je repliek begint. Bespreek het eerst goed door met een betrokken collega, je beleidsnotastuurgroep en/of met je Raad van Bestuur. Verlies je energie en motivatie er niet door. 

2. Gebruik het sjabloon van het departement CJM

Het departement Cultuur, Jeugd & Media stuurde vorige week een informatieve mail. Daarin staat onder andere dat je in Kiosk een sjabloon kan terugvinden om je repliek in op te stellen en die voor 1 juni via Kiosk kan indienen. Er wordt ook uitgelegd waarvoor een repliek dient.

We herhalen even wat het departement schreef: Door middel van de repliek kan u fouten of verkeerde interpretaties of aannames in het ontwerp van advies rechtzetten. U kan hierbij geen nieuwe informatie aanbrengen. U kan enkel gebruik maken van de informatie uit de beleidsnota, de ingediende begroting op het begrotingssjabloon en uw tijdig ingediende antwoord op eventueel bijkomende vragen die tijdens de adviesprocedure door adviescommissie en/of administratie werden gesteld. De repliek wordt ingediend via KIOSK in het daartoe voorziene sjabloon. Dat sjabloon kan u in KIOSK downloaden nadat u bericht hebt gekregen dat het ontwerp van advies beschikbaar is.

In het sjabloon zal je de passage uit het ontwerpadvies moeten vermelden, beschrijven hoe je deze wil bijsturen en dit motiveren. De adviescommissie en de administratie zullen je vraag tot bijstelling van het advies onderzoeken en waar nodig dit ontwerpadvies aanpassen.   Hoewel in het decreet (van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid artikel 13 §1) niet nader bepaald is wat een repliek is, wordt in de praktijk een repliek in het leven geroepen om te wijzen op (feitelijke) fouten. Je hebt hiermee de kans om fouten, verkeerde interpretaties of aannames recht te zetten. Uiteraard kan je het niet eens zijn met het (ontwerp)advies of de mening en het oordeel dat je erin leest, maar een repliek dient niet om 'zomaar' tegen deze 'mening' in te gaan. Het is de taak van de adviescommissie en de administratie om de Vlaamse regering te adviseren en dat kan niet zonder een oordeel te vellen of een mening te geven. Je mag ervanuit gaan dat ze dit met zorg en aandacht doen, maar het is mensenwerk met veel lezen en interpreteren, dus er kunnen fouten gemaakt worden. Om op die fouten te wijzen is er de mogelijkheid gegeven om een repliek te schrijven.

Bijvoorbeeld

Een simpel maar fictief voorbeeld (want in de praktijk vaak complexer, dus ook moeilijk om een duidelijk voorbeeld te geven): in het ontwerpadvies wordt gesteld dat je organisatie geen of weinig samenwerkingen aangaat. Toch hebben jullie in je beleidsnota wel degelijk één of meer belangrijke samenwerkingen met andere organisaties vermeld. Je verwijst dan in je repliek naar de plaats in je beleidsnota (of in je antwoorden op de bijkomende vragen die je kreeg) waar die samenwerking(en) vermeld staan. Het kan zijn dat de lezers van de adviescommissie of administratie dit niet opgemerkt hebben. 

3. Kom meteen ter zake

Verlies je niet in het schrijven van een lang en uitvoerig geschreven repbliek. Doe dit weloverwegen en kom meteen ter zake zodat de administratie en de adviescommissie snel kan beslissen of ze het ontwerpadvies al dan niet moeten bijstellen. Een langdradige repliek, met veel nieuwigheden, niet gestaafde argumenten of die leest als een klaagzang werkt demotiverend voor de adviescommissie en administratie en kan misschien ook averechts werken of geen effect hebben. 

4. Weinig of minder middelen betekent niet het einde van jullie ambities!

Uiteraard begrijpen we dat je gedreven bent om de missie van je organisatie waar te maken en je daarvoor de nodige middelen nodig hebt en rekent op de ondersteuning van de Vlaamse overheid. Wanneer nu geadviseerd wordt om je deze niet of slechts gedeeltelijk te geven binnen de middelen van ons decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid kan dat frustrerend zijn. Maar dat hoeft niet het einde te zijn van die bepaalde doelstellingen of concrete dromen en plannen die nu niet erkend worden. Het ontwerpadvies kan je dus mogelijks ook al doen nadenken hoe je op andere manieren bepaalde doelstellingen wel kan waarmaken. 

We zijn ook nog niet op het einde van de rit. Het ontwerpadvies wordt al dan niet bijgesteld naar een definitief advies dat vervolgens wordt doorgegeven aan de Vlaamse regering voor 15 juli. De minister van jeugd zal pas een definitieve beslissing maken, die in de praktijk, zo leert het verleden ons, vaak de adviezen volgt, maar niet altijd. Een minister (en zijn medewerkers) beschikken wel over alle documenten of kunnen deze opvragen zoals je beleidsnota, adviezen en eventueel je repliek. Al mag je er vanuit gaan dat die in de praktijk niet opnieuw allemaal zullen doorgenomen worden tenzij bij onduidelijkheid of in bijzondere gevallen. Na de definitieve toewijzing volgt er ook nog een onderhandeling met de administratie voor het opstellen van je subsidieovereenkomst. Vaak worden er hier ook nog (kleine) zaken bijgestuurd.

Samengevat moet je jezelf deze vraag stellen voordat je aan je repliek begint: Ben ik aan het reageren op het ontwerpadvies vanuit een ontgoocheling of kan ik het ontwerpadvies bijstellen met informatie waarover men eerder al beschikte, dus fouten kan rechtzetten?  

Wat doet De Ambrassade?

Een bevraging komt jullie richting uit! 

Volgende week sturen wij een korte bevraging over de ontwerpadviezen de deur uit. We zullen je vragen hoe tevreden je bent over het geformuleerde ontwerpadvies en of je gebruik hebt gemaakt van de repliek. Daarnaast polsen we naar je gevraagde subsidiebedrag en het bedrag dat je voorlopig in dit ontwerpadvies kreeg toegewezen. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de adviezen monitoren en krijgen we een zicht op de stand van zaken van de budgetten. Zo kunnen we, waar nodig, de juiste signalen aan beleidsmakers geven. We doen hetzelfde bij de definitieve adviezen in september dit jaar. 

Kunnen wij helpen bij het schrijven van jouw repliek?

Nee, want wij kennen jou beleidsnota (nog) niet. Daarnaast ontbreekt het ons ook aan tijd en medewerkers om alle adviezen gedetailleerd door te lezen en samen met jullie na te denken hoe je een goede repliek kan formuleren en dat nog voor 1 juni. Zoals de ideale beleidsnota niet bestaat, zo bestaat ook de ideale repliek niet. We kunnen dus helaas niet ingaan op dergelijke vragen.

Netwerkmomenten tijdens onze Inspiratiedag #jeugdwerkwerkt

Nood aan een luisterend oor? Dan wijzen we graag nog een laatste keer op onze Inspiratiedag #jeugdwerkwerkt deze donderdag 20 mei. Tijdens de netwerkmomenten kan je hier ook met elkaar praten over de inhoud van je ontwerpadvies, van gedachten wisselen over een mogelijke repliek en te weten komen hoe anderen zullen reageren. Of je komt gewoon om je te laten inspireren en dat ontwerpadvies net even uit je hoofd te zetten. Je kan nog inschrijven tot woensdag 19 mei 12u.