[anysurfer.logo]

Wat doet De Ambrassade rond jongeren en werk?

Wat doet De Ambrassade rond jongeren en werk?

Jongeren en werk

Missie

Onze missie voor het thema werk klinkt als volgt: 
Jongeren hebben toegang tot duurzaam en kwaliteitsvol werk: 

  • Jongeren beschikken over voldoende informatie over werk en hun rechten en plichten op de arbeidsmarkt. 
  • Jongeren worden op een integrale manier en op hun maat begeleid naar werk. 
  • Jongeren hebben toegang tot kwaliteitsvol werk en duurzame loopbanen waarbij de transitie wordt gemaakt naar duurzame ontwikkeling.

need work

De Ambrassade en duurzaam en kwaliteitsvol werk voor jongeren

De Ambrassade wil in het debat rond jongeren en werk de stem van jongeren en hun organisaties vertolken en tot bij beleidsmakers brengen. Als netwerkorganisatie brengen we verschillende organisaties rond de tafel en versterken we de dialoog. We smeden sterke partnerschappen en zetten innovatieve projecten op. Met de opgebouwde expertise versterken we de Vlaamse Jeugdraad in het doen van concrete beleidsaanbevelingen. In het onderzoek Op weg naar werk (2016) focusten we op de overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt. Met #watwerkt (2016) brachten we verhalen en ervaringen van jongeren in beeld bij de zoektocht naar werk. Met een nieuw project zoomen we in op de periode dat jongeren aan het werk zijn: hoe kijken zij naar kwaliteitsvolle loopbanen? We zetten hiertoe een aantal innovatielabs op, waarbij we naar jongeren(organisaties) trekken en hen laten debatteren met experten, werkgevers en beleidsmakers.

De Ambrassade zet voor het kerndoel werk in op 3 strijdpunten: 

1 Jongeren worden op maat geïnformeerd over werk

Jongeren moeten informatie krijgen over de werking van de arbeidsmarkt, hoe ze efficiënt kunnen solliciteren en wat hun rechten en plichten zijn. De school moet de eerste omgeving zijn waar jongeren in het kader van een brede maatschappelijke vorming deze informatie en competenties verwerven. Daarnaast moeten arbeidsmarkt- en jeugdinformatieactoren informatie op een toegankelijke, jeugdvriendelijke en betrouwbare manier aanbieden. 

Jeugdwerkers en andere intermediairen die met jongeren werken spelen ook een belangrijke rol als informatieverstrekker of doorverwijzer, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. De Ambrassade neemt hier, vanuit haar coördinerende rol in jeugdinformatie, een rol op door de jeugdinformatiespelers rond werk samen te brengen en samen toegankelijke informatie te bieden via watwat.be. 

2 Jongeren worden integraal begeleid op weg naar werk

Vertrekkende vanuit de talenten van jongeren moet een goede afstemming met de arbeidsmarkt gebeuren. Het onderwijs, arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgevers moeten daarin nauwer samenwerken. Alle jongeren moeten bijvoorbeeld in het onderwijs voldoende kansen krijgen om praktijkervaring op te doen. Dit kan door hen via inspirerende praktijkstages, gastlessen, werkstages, doedagen,… kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.

De Ambrassade zet in op een integrale begeleiding van jongeren op weg naar werk. Een integrale benadering bekijkt jongeren niet enkel als (potentiële) werkkracht en brengt barrières in andere levensdomeinen in rekening waardoor jongeren niet kunnen werken. Een goede begeleiding van jongeren gebeurt op hun maat en vertrekt vanuit hun beleving. Het opbouwen van een vertrouwensband, de meerwaarde van persoonlijk contact en voldoende tijd uitrekken zijn enkele van de belangrijke elementen van een integrale begeleiding. Om deze integrale begeleiding waar te maken moeten arbeidsmarktactoren hun dienstverlening en begeleidingspraktijk samen met jongeren vormgeven. Er kan hiervoor geleerd worden uit de ervaring en innovatieve projecten van jeugdwelzijnsorganisaties.

Via een partnerschap dat De Ambrassade heeft met de VDAB wordt samen werk gemaakt van een arbeidsbemiddeling die meer op maat is van jongeren. Dit doen we door o.a. het uitwisselen van expertise rond prioritaire thema’s als de Europese jeugdgarantieregeling, het bereiken van NEET-jongeren en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Daarnaast werkt De Ambrassade ook samen met VDAB rond participatietrajecten waarbij de stem van jongeren wordt gehoord bij beleidskeuzes. 

3 Kwaliteitsvol werk voor jongeren en een transitie naar duurzame ontwikkeling

De Ambrassade wil in de eerste plaats dat werken bijdraagt aan het geluk van jongeren. Zo moet een halt worden toegeroepen aan de precarisering en de te ver doorgedreven flexibilisering van de arbeidsmarkt waarvan jongeren samen met andere kwetsbare groepen het slachtoffer zijn. Er moeten jobs gecreëerd worden in innovatieve sectoren die de mogelijkheden benutten van duurzame consumptie- en productiepatronen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren die skills hebben om in sectoren aan de slag te gaan met het potentieel om deze ‘groene jobs’ te creëren en dat het creatief en ondernemend potentieel van jongeren wordt ingezet om deze duurzaamheidstransitie te verwezenlijken.

Met een nieuw project, in samenwerking met VDAB, jeugdwelzijnsorganisaties en werkgevers, zoomen we in op de periode dat jongeren aan het werk zijn: hoe kijken zij naar kwaliteitsvolle loopbanen? Met dit innovatieve project willen we in kaart brengen hoe een duurzame en kwaliteitsvolle loopbaan er volgens jongeren in de toekomst uitziet en hun stem ook tot bij de beleidsmakers brengen.