[anysurfer.logo]

Reflectiegroepen

Reflectiegroepen

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

Een reflectiegroep is een participatief overlegplatform tussen de sector, administratie en kabinet van de bevoegde minister. Een reflectiegroep heeft niet het de status van een formeel adviesorgaan maar is een klankbordgroep voor de administratie.

Er zijn drie reflectiegroepen met betrekking tot Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid:

 1. De Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid
 2. De Reflectiegroep Decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
 3. De Reflectiegroep (boven)lokaal jeugdbeleid 

Reflectiegroep Jeugd- en kinderrechtenbeleid

De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid is een overlegplatform voor jeugd- en kinderrechtenorganisaties die vanuit een gouvernementeel, niet-gouvernementeel of academisch kader werken. De reflectiegroep heeft niet de status van een formeel adviesorgaan, maar is een klankbord voor de afdeling Jeugd.

Doel

De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid heeft als doel te reflecteren over het jeugd- en kinderrechtenbeleid, het te evalueren en te voeden. In de reflectiegroep worden de strategische lijnen van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid bekeken en wordt aan visieontwikkeling gedaan. Daarnaast is het de plek bij uitstek om aan netwerking te doen en informatie uit te wisselen tussen de minister, de administratie en het middenveld over inhoudelijke ontwikkelingen, de stand van zaken van bepaalde dossiers, decreetaanpassingen maar ook studiedagen, interessante publicaties, enz.

Praktische werking

De reflectiegroep komt drie tot vier keer per jaar samen. Daarnaast kan er via werkgroepen worden ingegaan op specifieke thema’s. Het departement Cultuur, Jeugd en Media neemt het voorzitterschap waar en verzorgt ook het secretariaat.

Samenstelling

De reflectiegroep is momenteel als volgt samengesteld:

 • de afdeling Jeugd
 • de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • een vertegenwoordiger van de minister van Jeugd, bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid
 • een vertegenwoordiger van volgende jeugd- en kinderrechtenorganisaties: de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade, Bataljong, JINT, UNICEF België, de Kinderrechtencoalitie en het Kinderrechtencommissariaat
 • een vertegenwoordiger van volgende wetenschappelijke organisaties: het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) - het secretariaat van de Nationale Commissie inzake de Rechten van het Kind (NCRK) Hieronder vind je een korte voorstelling van de verschillende partners. 

Hieronder vind je een korte voorstelling van de verschillende partners.

Afdeling Jeugd

De afdeling Jeugd neemt een coördinerende rol op bij de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en bij het toezicht op de naleving van de rechten van het kind in alle Vlaamse beleidsdomeinen. Daarnaast staat ze in voor de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid. Ze kent werkings- en projectsubsidies toe aan verenigingen en ondersteunt lokale besturen die intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid. Ze volgt ook het internationale jeugdbeleid op de voet en is aanwezig op heel wat bi- en multilaterle fora. Tot slot staat ze in voor het beheer van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd. Meer info vind je hier.

Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid

Om de aandacht voor kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen levend te houden, zijn in een groot aantal departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid aangewezen. De aanspreekpunten hebben in hoofdzaak een beleidsondersteunende opdracht. Daar horen een aantal concrete taken bij, en veel denkwerk, allemaal vanuit de eigen expertise. Hun rol en taken kunnen min of meer in drie domeinen opsplitst worden: netwerken, informeren en sensibiliseren; beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk; monitoren en rapporteren. Meer info vind je hier.

Vlaamse Jeugdraad

Het bestaan van een Vlaamse Jeugdraad is decretaal verankerd. Het is een adviesraad die zich kan uitspreken over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangen en dit op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Jeugdraad is een feitelijke vereniging. In de AV zitten 24 leden met stemrecht die om de drie jaar worden verkozen. Twaalf daarvan zijn vertegenwoordigers van het jeugdwerk. De andere twaalf zijn 'individuele' jongeren. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zijn de stem van alle Vlaamse kinderen en jongeren. Binnen deze groep zijn er drie zitjes voorzien voor gecoöpteerden: deze leden vertegenwoordigen een specifieke doelgroep of thema. Neem en kijkje op de website van de Vlaamse Jeugdraad.

De Ambrassade

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze wil de positie van kinderen en jongeren in de samenleving versterken en een positieve impact op hun levenskwaliteit hebben. De belangrijkste taken voor de Ambrassade liggen in praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector. Ze ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in haar werking. Tenslotte is ook het informeren van kinderen en jongeren één van de kernactiviteiten. 

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)

Het Kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over kinderrechten samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. KeKi kiest voor een interdisciplinaire en kritische benadering van kinderrechten. Ze onderhoudt daartoe actief contacten met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen, levert een bijdrage tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek en formuleert hierover beleidsadviezen. Meer info vind je op hun website

Bataljong

Bataljong informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de gemeentelijke, stedelijke en provinciale jeugddiensten in Vlaanderen bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. Bataljong levert een uitgebreid pakket diensten met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties. Meer info op de website van Bataljong. 

JINT – Coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking

Wie een oogje heeft op het buitenland, is bij JINT aan het juiste adres. JINT is het kennis- en expertisecentrum over internationale jongerenmobiliteit en internationaal jeugdbeleid. JINT is ook het nationale agentschap voor de uitvoering van het jeugdluik binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (Youth in Action). JINT wil de wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door jongeren en jeugdorganisaties bevorderen en stimuleert de reflectie in binnen- en buitenland over jeugd, jeugdwerk en jeugd(werk)beleid door alle betrokken actoren. Meer info op de website van JINT.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele organisaties dat wil toezien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, actief wil bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en actief en constructief wil bijdragen tot het rapportageproces m.b.t. de naleving van het verdrag. Meer info op hun website. 

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat is bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Het Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn werkzaamheden in een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet, staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Als pleitbezorger van kinderrechten detecteert het signalen van kinderen, jongeren en professionals en zet die om in concreet beleidsadvies. De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten. Meer info op de website van het kinderrechtencommissariaat en kinderrechten.be

UNICEF België

UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België. Het is één van de 36 nationale comités voor UNICEF. Het ijvert voor een wereld geschikt voor alle kinderen en respectvol voor hun rechten. Het wil bij het grote publiek, de bedrijven en de overheden in België aandacht en financiële steun stimuleren voor kinderen en hun rechten en voor de programma’s van UNICEF. Meer info op de website van Unicef. 

Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen: Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel), Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven). Het JOP inventariseert, analyseert en synthetiseert het bestaande jeugdonderzoek. Nieuw onderzoek wordt geïnitieerd en uitgevoerd onder meer via de periodieke afname van een jeugdmonitor. Via uitwisselingen met het werkveld, beleidsmakers en wetenschappelijke partners tracht het JOP de informatie over kinderen en jongeren te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Meer info op hun website

Nationale Commissie inzake de Rechten van het Kind (NCRK)

De NCRK is een overlegplatform van ruim negentig kinderrechtenactoren, die zijn opgenomen in een samenwerkingsakkoord van 2005 tussen alle bevoegde overheden van België. Deze actoren worden aangeduid door onder meer de regeringen, administraties, universiteiten, de magistratuur en advocatuur, provincies, steden en gemeenten en middenveldorganisaties. Vlaamse kinderen en jongeren worden vertegenwoordigd door de Vlaamse Jeugdraad en door de Vlaamse Scholierenkoepel. Aanleiding voor de oprichting waren de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind bij het eerste periodiek rapport van België (1995). Het Comité vroeg aan België om een permanent mechanisme op te richten dat werd belast met de coördinatie, de evaluatie en het toezicht op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag inzake de bescherming van de rechten van het kind zowel op federaal als regionaal niveau. Anderzijds staat de NCRK ook in voor de verzameling van gegevens om de toestand van de kinderen op haar grondgebied in het algemeen te kunnen beoordelen en een grondige en multidisciplinaire evaluatie te kunnen maken van de vordering die worden geboekt bij de toepassing van het Verdrag. Meer info op hun website of op de website sociaalcultureel.be

Reflectiegroep Decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Doel

De Reflectiegroep Decreet geeft opvolging en pleegt overleg over de diverse hoofdstukken van het Jeugddecreet, in de mate dat het met gesubsidieerde verenigingen te maken heeft.

In de reflectiegroep vind je een afvaardiging van de overheid, administratie en sector. Het is de officiële groep die wijzigingen aan het decreet schrijft en het decreet evalueert. Voor de afvaardiging vanuit de sector is de Vlaamse Jeugdraad verantwoordelijk: veelal is dat via de commissie jeugdwerk, waar mensen zich officieel kandidaat stellen en verkozen worden.

Praktische werking

Het proces dat zo’n reflectiegroep loopt, is best complex. Er zijn officiële, gemandateerde groepen, en er zijn voorbereidende werkgroepen met enkel sectorleden, er zijn officiële werkgroepen met mensen van het departement bij, ... Dat alles maakt dat er behoorlijk veel tijd kruipt in al die processen op te volgen. Anderzijds zorgt het er ook voor dat voorstellen meestal gedragen zijn, net omdat er zo veel plekken zijn waar mensen zich vertegenwoordigd kunnen voelen.

In het verleden organiseerden De Ambrassade en Vlaamse Jeugdraad voor elke werksoort in het decreet (landelijk jeugdwerk LJW – Cultuureducatie CED – Participatie en Informatie P&I – politieke jongerenverenigingen POJO) aparte overlegmomenten met het departement. In die deelwerkgroepen werd voorbereidend werk gedaan voor de officiële reflectiegroep (waar het geheel van het decreet besproken wordt). Op die manier is er al wat afgestemd over wat er binnen een werksoort mogelijk en wenselijk is.

In het meest ideale geval heb je in je sectorvertegenwoordigers een paar mensen waar je echt op kan rekenen en die voor gedragenheid in hun werksoort kunnen zorgen. Liefst van heb je in de officiële vertegenwoordiging dus een aantal figuren die een goed netwerk hebben binnen hun werksoort en goed gezien zijn bij coördinatoren van de betrokken verenigingen. Op die manier kunnen zijn heel wat van je werk overnemen en de delen die enkel met hun werksoort te maken hebben, voor hun rekening nemen.

Jouw belangrijkste rol in dit model is om de voorbereidende werkgroep goed voor te bereiden en mensen op één lijn te krijgen voor er naar de officiële vergadering getrokken wordt. Om dit goed te kunnen doen, moet je wel op de hoogte zijn van de gevoeligheden die in elke werksoort besproken worden. Wat kan, wat kan niet, wat ligt moeilijk, is er consensus, …? Hier moet je van wakker liggen.  

reflectiegroepen

 • Rechthoeken: interne overlegorganen
 • RG = gemandateerde groep
 • Deelwerkgroepen = elke organisatie uit de deelsector is uitgenodigd.
 • Bollen: overleg met afdeling Jeugd
De vorige keer dat het decreet via deze weg werd aangepast was in de periode 2014-2016. Zoals eerder gezegd, bestond de oefening er destijds vooral uit om er voor te zorgen dat de druk op het decreet zou verminderen. In die zin is er toen ook niet al te veel inhoudelijk ingegrepen. Wijzigingen hadden vooral betrekking op het verhogen van de drempels om toe te treden tot het decreet (enkel om de 4 jaar erkennen, spreiding over provincies i.p.v. gemeentes, …).  

Samenstelling

De vertegenwoordigers van de jeugdsector worden voorgedragen door de sector en verkozen door de Kerngroep van de Commissie Jeugdwerk. De Adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad bekrachtigt de gestemde lijst van vertegenwoordigers. Leden van de Reflectiegroep zijn dat tot op het moment dat een lid zijn of haar ontslag indient.

Afvaardiging vanuit de sector:

 • Pol Coussement (Passerelle)
 • Benjamin Verhegge (KSA)
 • David Loyen (Link In De Kabel)
 • Jo Van den Bossche (VDS)
 • Gerd Vertommen (Karavaan)
 • Stijn Belmans (Formaat)
 • Pieter Quaghebeur (Das Kunst)
 • Contact bij De Ambrassade: Elmo Peeters

Reflectiegroep (Boven)lokaal jeugdbeleid

Doel

Het doel van deze reflectiegroep is enerzijds het mee opvolgen van de opmaak van een nieuwe regelgeving ter ondersteuning van jeugdwerk van bovenlokaal belang en anderzijds het afstemmen van en informeren over allerhande initiatieven ten aanzien van het lokaal jeugdbeleid, ook na de overdracht van de sectormiddelen in het gemeentefonds.

Praktische werking

Op 2 juni 2016 kwam de reflectiegroep (boven)lokaal voor de eerste keer samen. Vanaf september 2016 werd het overleg met de verschillende stakeholder geïntensiveerd. In januari 2017 werd gestart met de opmaak van een decreettekst. Deze tekst werd voorgelegd op de reflectiegroep van 8 februari 2017.

Samenstelling

In de Reflectiegroep zetelen vertegenwoordigers van Formaat, Uit de Marge, Chiro, Bataljong, VGC, De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, VVSG, centrumsteden, de provincies en het kabinet van de bevoegde minister.