[anysurfer.logo]

Q&A: API’s in het jeugdwerk

Q&A: API’s in het jeugdwerk

Integriteit

Sinds 2018 moet elke erkende jeugdwerkorganisatie een aanspreekpunt integriteit (API) aanstellen. En tegen eind juni 2019 moet deze API een opleiding hebben gevolgd. 

Zit je met vragen? We doen de meest gestelde vragen uit de doeken en geven wat algemene uitleg. 

Geschiedenis

API geschiedenis
API 2

Wat nu?

We lopen vanuit De Ambrassade nog steeds 2 trajecten.

Sectorondersteuning: Voldoen aan indicatoren

Het eerste is: zorgen dat we allen kunnen voldoen aan de indicatoren van onze beheersovereenkomsten. Dat wil zeggen dat we samen met de experten uit de sector een vormingstraject voor aanspreekpunten integriteit in het jeugdwerk hebben opgestart. Deze opleiding vormde in het eerste werkjaar 96 API's. Jaarlijks organiseren we deze vorming 2 keer. Je kan ze vinden in onze kalender

Belangen behartigen van de sector: Formulering van de indicatoren

Daarnaast blijven we achter de schermen gesprekken voeren om de formulering van de indicatoren te herzien. Dit zonder de essentie van deze maatregelen te verliezen. Het jeugdwerk vindt integriteit van jongeren belangrijk om op in te zetten en wil hier actief mee aan de slag gaan. Dat wil het doen door een goed integriteitsbeleid vorm te geven.

De indicatoren zijn snel geschreven en toegevoegd aan de beheersovereenkomst. Dat willen we vermijden in de toekomst. We willen ook de huidige formulering of zelfs plaats in onze beheersovereenkomsten evalueren.
In dit kader gaan we vanuit De Ambrassade ook blijven vragen naar middelen om dit waar te maken. Zeker gezien het feit dat de subsidiegever al onze beheersovereenkomsten gehonoreerd had met een subsidiebedrag. 

De overheid vond ons plan voor de komende jaren gebalanceerd en vervolgens hebben ze daar een bedrag aan gekoppeld. Nadien hebben ze er nog extra indicatoren aan toegevoegd. Daar staan we inhoudelijk wel achter, maar dat vraagt extra tijd, middelen en personeelsinzet. Op dit moment moeten andere zaken sneuvelen om hier aan tegemoet te komen. We blijven dus vragen naar extra middelen.

Het kader waarbinnen we nu 2018-2019 werken is dus beperkt tot de formulering van de strategische doelstellingen zoals die nu zijn. Meer duiding of nuance is er op dit moment niet.  

Q&A

 • Wie mag een gedeelde API hebben?

  Er zijn door de subsidiegever geen voorwaarden of definities gegeven van ‘gedeelde API’. Puur in theorie zou de hele sector één en dezelfde API kunnen aanstellen. We willen echter onze inhoudelijke en pedagogische verantwoordelijkheid nemen en dit ter harte nemen. Dat neemt echter helemaal niet weg dat kleine organisaties, of organisaties die weinig rechtstreeks met jongeren in contact komen niet van deze optie gebruik zouden kunnen maken.

  Het eenvoudige antwoord is: “Iedere organisatie kan afspraken maken omtrent een gedeeld aanspreekpunt integriteit, maar een kader hieromtrent ontbreekt. Ieder concreet voorstel hieromtrent zal door de subsidiegever in overweging moeten genomen worden.”

 • Wat is het verschil tussen een API en een vertrouwenspersoon?

  Een API is er in de eerste plaats voor vrijwilligers en deelnemers van de organisatie. Een vertrouwenspersoon is er voor de werknemers. De competenties voor beide rollen hebben wel overlap waardoor het opportuun zou kunnen zijn om dezelfde persoon aan te duiden. Maar men moet zich bewust zijn van bepaalde verschillen in de twee rollen. Belangrijkste verschil is dat een vertrouwenspersoon beroepsgeheim heeft.

  Een aanspreekpunt integriteit heeft meldingsplicht! Dit is een belangrijk verschil waar men zich bewust van moet zijn. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat een API altijd aanspreekbaar moet zijn voor je doelgroep, voor een vertrouwenspersoon is dat enkel richting personeel.

  Tijdens de opleiding komt een blok juridische kaders aan bod waarin dit helemaal duidelijk gebracht wordt.

 • Wat is het verschil tussen een API en een telefoonpermanentie in de zomer?

  Dit verschil hoeft niet meteen groot te zijn. Een telefoonpermanentie systeem is in principe een deel van de acties uit je integriteitsbeleid. De mensen die deze rol opnemen kennen en weten hoe zij ondersteuning bieden en doorverwijzen. De API kan de coördinator van dit geheel zijn. Of gewoon een hulplijn als de telefoonpermanentie advies nodig heeft.

 • Moeten organisaties die enkel basissubsidie hebben ook een API hebben?

  Ja, zij hebben een aparte brief gekregen met dezelfde voorwaarden als organisaties met een beheersovereenkomst. Elke organisatie die middelen krijgt van de Vlaamse Overheid moet een API en een integriteitsbeleid hebben.

 • Moeten de Politieke Jongeren verenigingen ook een API hebben?

  Neen, gezien zij sinds kort geen financiële middelen meer krijgen van de Vlaamse Overheid.

 • Heeft de jeugdsector een super API?

  Op dit moment niet. Over super API zegt men ook niets in de strategische doelstellingen van de beheersovereenkomst. De Ambrassade zal zijn ondersteunende rol spelen zoals het dat voor diverse andere thema’s ook doet, en organisaties met raad en daad bij staan. De term super API zou foute verwachtingen met zich kunnen meebrengen.


 • Wat als je eerst een API-opleiding volgde bij de sport?

  Er staat niet in de strategische doelstelling dat het een API-opleiding van Jeugd moet zijn. Het mag een opleiding zijn die door de sport georganiseerd werd. 

  Op heden zegt de indicator dat elke API een opleiding moet volgen, ook met pedagogisch diploma.

 • Wie betaalt de opleiding etc?

  Op dit moment moeten de kosten gedragen worden door de organisaties.

 • Mag een bestuurder API zijn?

  Er zijn van de subsidiegever geen richtlijnen over wie wel of geen API mag zijn. Vanuit de expertise van de sector geven wij wel volgende richtlijnen mee. Maar die zijn niet bindend.

     • Wie wordt jouw API?
        • Bij voorkeur geen bestuurslid of iemand die een machtspositie heeft in jouw organisatie
        • Iemand die goed kan horen, zien en spreken
        • Iemand die bereid is zich te verdiepen in het thema integriteit
        • Bij voorkeur iemand die nog voor een langere periode vertoeft in jouw organisatie
        • Iemand die aanspreekbaar wil en kan zijn voor iedereen
        • Iemand die een engagement mag en wil aangaan
 • Komt er een gemeenschappelijk integriteitsbeleid of reactiebeleid van de sector?

  Op dit moment is dat niet de bedoeling voor het gehele integriteitsbeleid. Iedereen staat op een ander punt in zijn/haar eigen beleidsontwikkeling. Dat integriteitsbeleid is ook iets dat constant in ontwikkeling is. Kapstokken hiervoor komen aan bod in de API-opleiding en vinden jullie terug in de brochure ‘Aan de slag met GEWELD’ en in het raamwerk seksualiteit en beleid in het jeugdwerk.

  Wat het reactiebeleid betreft, wat een onderdeel van je gehele integriteitsbeleid is, zien we hier wel kansen in. Deze vraag kwam van verschillende organisaties om bijvoorbeeld per type organisatie een gelijkaardig reactiebeleid te voeren. De Ambrassade bekijkt intern of en hoe we dit kunnen faciliteren.