[anysurfer.logo]

Nieuw Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Nieuw Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Bovenlokaal Jeugdbeleid

Zomer 2017 keurde de Vlaamse Regering een nieuw decreet bovenlokaal jeugdwerk (officieel ‘Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen’) goed. Dit decreet vervangt het DAC-decreet (‘decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector’), dat via een uitvoeringsbesluit de Bovenlokale projecten regelt sinds 2013. Meer info vind je hier.

Doel van dit Decreet

Met dit decreet wilde de Vlaamse Regering een antwoord bieden op twee afspraken gemaakt binnen het Regeerakkoord 2014-2019 en verder uitgewerkt in de beleidsnota Jeugd 2014-2019:

  • Een meer gestroomlijnde bestuurlijke organisatie in Vlaanderen waarbij de persoonsgebonden aangelegenheden, zoals Jeugd, vanaf 2018 hetzij naar het Vlaamse niveau, hetzij naar het lokale niveau overgaan waardoor de provincies een nieuwe taakstelling krijgen;
  • Het regulariseren van gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)
Voor wie is dit Decreet van toepassing?

De focus van dit decreet is het ondersteunen van jeugdwerk dat niet gericht is op de hele Vlaamse gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen waarbij het accent wordt gelegd op dat jeugdwerk dat bij uitstek bijdraagt aan de doelstelling een jeugdwerkaanbod te realiseren voor alle kinderen en jongeren.

Er zijn in het decreet vier groepen van initiatiefnemers opgenomen:

  • Geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
  • Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
  • Bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap;
  • Intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied
Wat verandert er?

De bovenlokale projecten worden opgenomen in een nieuw decreet, dus niet meer via een apart uitvoeringsbesluit in een bestaand decreet. Dit vergroot de rechtszekerheid: een decreet wijzigen verloopt veel trager dan het wijzigen van een uitvoeringsbesluit. Binnen dit nieuw decreet zitten ook de WMKJ’s, bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap en projectverenigingen in kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Nog niet alles is geregeld: aanvraag – en afrekeningsmodaliteiten, prioriteiten, hoogte van de bedragen,… Die details worden in overleg met de afdeling geregeld en zullen worden vertaald in een uitvoeringsbesluit. Het nieuw decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zullen van toepassing zijn vanaf 2019. In 2019 kan je indienen voor de eerste vierjarige subsidieperiode 2020-2023.