[anysurfer.logo]

Kadervorming: de competentieprofielen

Kadervorming: de competentieprofielen

Kadervorming

Organiseer je een animator-, hoofdanimator- of instructeurstraject? Dan moet je tijdens het traject aan deze competenties werken met je deelnemers. De Vlaamse Overheid reikt een attest uit aan de deelnemers die op het einde van het traject deze competenties voldoende bezitten. 

Hieronder vind je competentieprofielen voor:

Animator

Het competentieprofiel van animator bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorende indicatoren:

Kinderen en jongeren begeleiden

 • je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren aan;
 • je weet wat de kinderen en jongeren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee; 
 • je hebt aandacht voor elke kind of elke jongere en zijn plaats in de groep; 
 • je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun interesses en speelt daarop in; 
 • je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden vandekinderen en jongeren en speelt daarop in;

Activiteiten organiseren

 • je maakt van ideeën een concrete activiteit. Je bereidt de activiteit goed voor zodat zegoed verloopt;
 • je zorgt ervoor dat een activiteit goed verloopt en past de activiteit aan als dat nodig is;
 • je geeft na afloop van een activiteit aan wat goed en slecht verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een volgende activiteit;

Over zichzelf reflecteren als animator

 • je weet wat je sterke punten en werkpunten zijn als begeleider van kinderen en jongeren en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als animator;
 • je weet wat je sterke punten en werkpunten zijn bij devoorbereidingen begeleidingvan een activiteit en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als animator;

De emotionele en fysieke veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen

 • je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico's in te schatten;
 • je kuntproblemen oplossen in onveilige situaties;
 • je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze;
 • je laat jongeren bewust omgaan met het gebruik en het delen van fotomateriaal;

Respectvol handelen

 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar;
 • je hebt respect voor elk kind en elke jongere. Je behandelt iedereen gelijkwaardig;
 • je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;

Samenwerken

 • je werkt constructief samen aan gemeenschappelijke taken;
 • je staat open voor feedback en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als animator;
 • je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan;

Enthousiasmeren

 • je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren zin krijgen in een activiteit.

Hoofdanimator

Het competentieprofiel van hoofdanimator bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorende indicatoren:

Animatoren begeleiden

 • je past je manier van communiceren aan de animatoren aan;
 • je weet wat de animatoren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee;
 • je hebt aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep;
 • je kent de leefwereld van de animatoren, je kent hun interesses en speelt daarop in;
 • je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de animatoren en speelt daarop in;

Een geheel aan activiteiten organiseren

 • je giet een geheel van activiteiten in een evenwichtig programma;
 • je stelt een planning en een evenwichtige taakverdeling op;
 • je bewaakt de uitvoering van de planning en de taakverdeling;
 • je evalueert een geheel van activiteiten en stuurt dat geheel bij waar nodig;

Over zichzelf reflecteren als hoofdanimator

 • je weet wat je sterkepuntenen werkpunten zijn als begeleider van animatoren en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als hoofdanimator;
 • je weet wat je sterke punten en werkpunten zijn bij de organisatie van een geheel van activiteiten en je gaat ermee aan de slag om verderte groeien als hoofdanimator;

Animatoren evalueren

 • je schat de competenties van de animatoren in en beoordeelt de competenties tijdens en na afloop van het geheel van activiteiten;
 • je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met animatoren, met respectvoor de inbreng van de animatoren;

De eindverantwoordelijkheid nemen

 • je voorziet in een duidelijk kader voor de werking door afspraken te maken met de animatoren;
 • je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd;
 • je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan;
 • je hebt oog voor de emotionele en fysieke veiligheid van deelnemers en animatoren;

De werking praktisch organiseren en omkaderen

 • je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de werking te organiseren en de veiligheid te garanderen;
 • je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor anderen;
 • je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op;
 • je communiceert duidelijk en constructief met verschillende externe partners;

Een team leiden

 • je laat animatoren samenwerken op een participatieve manier;
 • je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die.

Instructeur

Het competentieprofiel van instructeur bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorendeindicatoren:

Deelnemers begeleiden

 • je past je manier van communiceren aan de deelnemers aan;
 • je weet wat de deelnemers kunnen en kennen en je houdt er rekening mee;
 • je hebt aandacht voor elke deelnemer en zijn plaats in de groep;
 • je kent de leefwereld van de deelnemers, je kent hun interesses en speelt daarop in;
 • je kent de evolutie en het groeiproces dat zowel de deelnemers als de groep doormaken en speelt daarop in;
 • je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers en speelt daarop in;

Vorming voorbereiden

 • je bepaalt de competenties waaraan gewerkt wordt tijdens de vormingssessies;
 • je legt, samen met andere instructeurs, op basis van de competenties waaraan gewerkt wordt, de inhoud, de vorm en de volgorde van de vormingssessies vast; 
 • je selecteert gepaste werkvormen en technieken of werkt ze uit om te werken aan de competenties tijdens vormingssessies;

Vorming begeleiden

 • je werkt aan de beoogde competenties aan de hand van geschikte en aangepaste werkvormen en technieken;
 • je houdt rekening met de vormingsbehoeften en verwachtingen van de deelnemers;
 • je motiveert de deelnemers om te leren;

Vorming evalueren

 • je gaat na of de beoogde competenties bereikt zijn;
 • je beoordeelt ofde juiste werkvormen en technieken gehanteerd zijn en je formuleert verbeterpunten voor een volgende vorming;

Over zichzelf reflecteren als instructeur

 • je weet wat je sterke punten en werkpunten zijn als begeleider van deelnemers en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als instructeur;
 • je weet wat je sterke punten enwerkpunten zijn bij de organisatie van vorming en je gaat ermee aan de slag om verder te groeien als instructeur;

Deelnemers evalueren

 • je schat de competenties van de deelnemers in en beoordeelt de competenties tijdens en na afloop van de vorming;
 • je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de deelnemers, met respect voor de inbreng van de deelnemers;

De eindverantwoordelijkheid nemen

 • je voorziet in een duidelijkkader voor de vorming door afspraken te maken met de deelnemers;
 • je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd;
 • je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan;
 • je hebt oog voor de emotionele en fysieke veiligheid van deelnemers en mede-instructeurs;

Vorming praktisch organiseren en omkaderen

 • je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de vorming te organiseren en de veiligheid te garanderen;
 • je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor anderen;
 • je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op;
 • je communiceert duidelijk en constructief met verschillende externe partners.