[anysurfer.logo]

Jeugdinfrastructuur delen?

Jeugdinfrastructuur delen?

Ruimte delen

Jeugdwerkinfrastructuur wordt de laatste jaren steeds meer gedeeld. Soms succesvol, soms helemaal niet. Soms vrijwillig, soms uit noodzaak of opgelegd door de lokale overheid. De werkgroep jeugdlokalen van De Ambrassade onderzocht goede en minder goede voorbeelden, en maakte een oplijsting van do’s en don’ts voor lokale besturen bij het delen van jeugdwerkinfrastructuur.

Meer weten? Lees hier de uitgebreide versie van deze tekst.

Zelf aan de slag gaan om jeugdwerkinfrastructuur te delen? Check dan onze handleiding ruimte delen.

Do’s-and-don’ts voor lokale besturen

De gemeente als beleidsmaker

Voer een coherent beleid

 • Ontwikkel een overkoepelende visie op het delen van ruimte. Doe dat in overleg met het jeugdwerk, en geef hen inspraak in het beleid.
 • Ondersteun jeugdwerkorganisaties in hun zoektocht naar ruimte.
 • Zet enkel in op gedeelde jeugdwerkinfrastructuur waar het tot een meerwaarde leidt. Ruimte delen puur om te besparen is geen goed idee. 
Zorg voor draagvlak
 • Leg gedeeld gebruik niet eenzijdig op aan jeugdorganisaties. Zorg steeds voor voldoende draagvlak, want zonder draagvlak zijn gedeelde invullingen gedoemd om te mislukken.
 • Zet in op kwaliteitsvolle participatie en mede-eigenaarschap wanneer je jeugdwerkinfrastructuur wil delen. • Haal jeugdverenigingen niet uit hun lokale context en zorg voor een verstandige spreiding. 
 • Betrek ook de buurt vooraleer in te zetten op gedeeld gebruik van een bepaalde infrastructuur. 
Hou rekening met de eigenheid van het jeugdwerk(lokaal)

 • Zorg dat jeugdwerkorganisaties zich thuis voelen in het gebouw dat zij gebruiken.
 • Garandeer een stabiele huisvesting voor organisaties met een duurzame werking.
 • Zorg dat jeugdwerkvrijwilligers ook tijdens de week een ruimte hebben om samen te komen.
 • Kies bij gedeeld gebruik van jeugdwerkinfrastructuur steeds voor compatibele activiteiten die passen in de ruimte. Bekijk welke functies een (gedeeld) lokaal kan hebben en welk soort activiteiten er niet in thuishoren. 
Stimuleer eigenaars om ruimte te delen

 • Geef het goede voorbeeld door als gemeente je onderbenutte en leegstaande ruimtes te delen met het jeugdwerk.
 • Stel gemeentelijke infrastructuur niet enkel ter beschikking van organisaties die goede connecties hebben binnen de administratie of de lokale politiek. Hanteer eerlijke criteria.
 • Stimuleer eigenaars actief om hun ruimtes open te stellen voor jeugdwerk.
 • Kijk niet enkel naar jeugdverenigingen om ruimte te delen. Ruimte delen is een verantwoordelijkheid voor iedereen. 
Bied concrete ondersteuning

 • Voorzie bij gedeelde jeugdwerkinfrastructuren steeds de nodige middelen voor ondersteuning en beheer van het gedeeld gebruik. Zie gedeeld gebruik niet als een besparing, want vaak is het dat niet.
 • Leg het beheer van gedeelde jeugdwerkinfrastructuren niet eenzijdig vanuit de gemeente op aan het jeugdwerk. Bekijk steeds in overleg met de verschillende gebruikers wat haalbaar is en wat niet.
 • Stel aanspreekpunten aan die jeugdwerkorganisaties ondersteunen rond administratieve vraagstukken bij gedeeld gebruik.
 • Bied subsidies of organiseer een samen-aankoop van elektronische toegangssystemen, energiebesparende maatregelen of verzekeringscontracten. 

Gedeelde jeugdinfrastructuur

De gemeente als eigenaar

Deel je leegstaande of onderbenutte ruimte

 • Bekijk welke mogelijkheden er zijn om je ruimte te delen. Sluit gedeeld gebruik niet al bij voorbaat uit.
 • Deel je ruimte met lokale (jeugd)organisaties en initiatieven. 
 • Stel eerlijke en heldere criteria op voor de selectie van gebruikers van je infrastructuur. Tips vind je hier . 
Wees betrokken en bied ondersteuning
 • Wees betrokken als eigenaar en neem bepaalde engagementen op, in de eerste plaats met betrekking tot de staat en de veiligheid van de infrastructuur.
 • Maak duidelijke afspraken met de gebruikers wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Sluit billijke en evenwichtige overeenkomsten af met de gebruikers. 
Zet in op dialoog met de gebruikers

 • Zet in op een goede en heldere dialoog met de gebruikers en de buurt.
 • Maak gedragen, relevante en evenwichtige afspraken met de gebruikers.