[anysurfer.logo]

Fiscale attesten voor belastingsvermindering bij ouders

Fiscale attesten voor belastingsvermindering bij ouders

Regulitis

Waarover gaat het?

Ouders van wie de kinderen kunnen genieten van speelpleinwerking, buitenschoolse opvang en jeugdvakantiekampen krijgen een deel van het bedrag dat ze hiervoor betalen terug via een belastingvermindering. 

Jeugdorganisaties zijn verantwoordelijk om een fiscaal attest uit te reiken aan de ouders, dat dient als bewijs bij de belastingaangifte. Zonder attest kunnen ouders geen beroep doen op de belastingvermindering. 

Concreet gaat het over een vermindering van 45% van het totaalbedrag betaald aan de jeugdorganisatie tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffend jaar. Ouders waarvan het belastbaar inkomen lager ligt dan €20.240 (Voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022: 20.740 euro), krijgen tot max. 30% extra belastingvermindering op het bedrag. 

Onder welke voorwaarden kunnen ouders gebruik maken van dit attest?

Welbepaalde instellingen of voorzieningen

 • Ouders van wie de kinderen deelnemen aan activiteiten van organisaties die erkend, gesubsidieerd en/of gecontroleerd worden door lokale besturen, de Vlaamse overheid of Kind en Gezin kunnen een fiscaal attest voor belastingvermindering krijgen.
Leeftijd

 • De belastingvermindering geldt enkel voor kinderen tot 14 jaar (belastingvermindering wordt berekend voor activiteiten waaraan de kinderen deelnamen tot de dag dat ze 14 jaar worden).
 • Voor kinderen met een beperking is de leeftijdsgrens 21 jaar.
Bedrag

 • Ouders kunnen maximaal €14 per dag per kind opnemen in hun aangifte (met terugwerkende kracht voor het inkomstenjaar 2021).
 • Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en zal dus voor de komende jaren iets hoger liggen. 

Een voorbeeld

Kosten betaald voor een kind dat op 20 oktober 2021 14 jaar wordt:

 • (speelpleinwerking) van 1 januari tot 30 juni: 48 dagen voor een bedrag van €6,50 per dag
 • (jeugdvakantiekamp X) van 3 tot 17 juli: 14 dagen voor een bedrag van €15,10 per dag
 • (jeugdvakantiekamp Y) van 12 tot 20 augustus: 8 dagen voor een bedrag van €11,75 per dag
 • (speelpleinwerking) van 1 september tot 20 oktober: 14 dagen voor een bedrag van €6,50 per dag
 • (speelpleinwerking) van 21 oktober tot 23 december: 16 dagen voor een bedrag van €6,50 per dag
Bepaling van het bedrag dat de ouder kan opnemen op de belastingaangifte van 2021:
 • 6,50 euro / dag x (48 dagen + 14 dagen) = 403 euro
 • 15,10 euro / dag te beperken tot 14 euro/dag: 14 euro / dag x 14 dagen = 196 euro
 • 11,75 euro / dag x 8 dagen = 94 euro
 • Som = 693 euro
De kosten betaald vanaf 21 oktober 2021 geven geen recht op belastingvermindering gezien het kind dan 14 jaar is. Ouders zullen ook geen attest meer mogen ontvangen vanaf de datum van 14e verjaardag. Indien de ouder recht heeft op 45% belastingvermindering (het belastbaar inkomen van de ouder is hoger dan €20.240), komt het fiscaal voordeel voor het jaar 2021 op €311,85. 

Hoe ziet zo’n attest eruit?

Het attest bevat twee luiken. Het eerste luik moet ingevuld worden door de instelling (het lokaal bestuur, de Vlaamse overheid, Kind en Gezin,…) dat de organisatie erkend, subsidieert en/of controleert. In dit vak, bevestigt de instelling dat de organisatie dit attest mag uitreiken bijvoorbeeld. Een organisatie erkend door de gemeente moet dit eerste vak dus laten invullen door het lokale bestuur (jeugddienst van stad / gemeente X). Een Vlaams erkende jeugdorganisatie krijgt automatisch een mail van departement Cultuur, Jeugd, Media met een ingevuld vak 1.

Het tweede luik wordt ingevuld door de organisatie zelf. Hierin vermeld je o.a. over wie het gaat (de persoonlijke gegevens van het kind), hoeveel dagen hij/zij bij jullie deelnam aan een activiteit, het bedrag per dag en hoeveel de ouders in totaal betaald hebben, etc.

Je beslist als organisatie zelf of je 1 attest per week, per maand, per kamp of zelfs per jaar uitreikt. Zolang de ouders het attest maar kunnen ingeven in hun belastingaangifte voor 1 maart van het jaar voordien. 

Wanneer mag je het attest overhandigen?

 • Wanneer je een erkende, gesubsidieerde en/of gecontroleerde instelling bent door een openbaar lokaal bestuur, de Vlaamse overheid of Kind en Gezin. Bekijk de lijst van instellingen die een fiscaal attest mogen uitreiken.

 • Wanneer het kind dat deelnam aan jouw activiteiten onder de 14 jaar is (of onder de 21 jaar indien het een kind met beperking betreft) en dit tot aan de datum van de 14e/21e verjaardag van de deelnemer.

 • Wanneer de betaling uitgevoerd is en de activiteit heeft plaatsgevonden. Indien de activiteit plaatsvond in 2022 en de betaling eveneens gebeurde voor 31 december 2022, moet je het attest overhandigen alvorens de ouders hun belastingaangifte van 2022 invullen (ten laatste op 1 maart 2023).
   • Indien de ouder een activiteit van december 2021 pas betaalde in 2022, mag het attest eveneens pas in 2022 uitgereikt worden en zullen ouders het pas kunnen opnemen in hun belastingaangifte van 2022 (voor 1 maart 2023).
   • Wanneer de activiteit plaatsvond in het jaar na de betaling dient men een rechtzetting aan te vragen.   

Digitale doorgeven van fiscale attesten

Vanaf aanslagjaar 2023 is het verplicht om de fiscale attesten digitaal door te geven. Op deze manier komen de fiscale attesten automatisch in de belastingaangifte van de ouders.