[anysurfer.logo]

De nieuwe regelgeving rond KAVO: een stand van zaken

De nieuwe regelgeving rond KAVO: een stand van zaken

Kadervorming

Het afgelopen jaar werkten alle jeugdwerkorganisaties die geattesteerde kadervormingstrajecten aanbieden samen met het departement CJM aan een voorstel om de regelgeving rond de geattesteerde kadervormingstrajecten (animator – hoofdanimator – instructeur) licht te wijzigen. We deden dit in de beleidswerkgroep kadervorming.

De wijzigingen in het decreet m.b.t.. kadervorming werden reeds bekrachtigd door de Vlaamse regering. De wijzigingen in het uitvoeringsbesluit kregen een eerste principiële goedkeuring op 17 juli en werden definitief goedgekeurd op 25 september 2020. 

De wijzigingen in het decreet zullen ingaan vanaf 1 september 2020, de wijzigingen in het uitvoeringsbesluit gaan in op 1 november 2020. Met een uitzondering voor de afschaffing van het evaluatiemoment. Dat werd als corona-uitzonderingsmaatregel vervroegd ingevoerd bij de start van de lockdown op 13 maart 2020. 

De principiële goedkeuring  van de Vlaamse regering over het uitvoeringsbesluit viel op 17 juli 2020 en kan je hier nalezen. (Vijfde agendapunt) Zo zal je ook kunnen lezen dat er géén aanpassingen meer werden gedaan op basis van het advies van de Vlaamse Jeugdraad

Het decreet versus het uitvoeringsbesluit: Welke wijzigingen staan waar?

De wijzigingen in het decreet mbt kadervorming

1. De organisaties die erkend zijn binnen het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen zullen ook geattesteerde kadervormingstrajecten kunnen aanbieden. 

Binnen dit decreet zijn er vier initiatiefnemers. De mogelijkheid om geattesteerde kadervormingstrajecten aan te bieden geldt enkel voor twee van de vier initiatiefnemers: 

 • geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
 • bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap  
Als nieuwe organisatie kan je in principe vanaf 1 september een erkenningsaanvraag indienen met het huidige aanvraagformulier. Maar het duurt dan zes maanden vooraleer deze aanvraag wordt goedgekeurd. Vanaf 1 november wordt deze termijn beperkt tot drie maanden. Deze inperking van de termijn van zes maanden naar drie maanden staat in het vernieuwde uitvoeringsbesluit dat ingaat vanaf 1 november. Wij raden nieuwe organisaties dus aan om pas vanaf 1 november een aanvraag te doen. Dit kan dan ook meteen met het nieuwe aanvraagformulier. Samengevat ziet dat er als volgt uit: 

 • Aanvraag erkenning vanaf 1 september via het huidige aanvraagformulier en volgens het huidige uitvoeringsbesluit: goedkeuring 1 maart 
 • Aanvraag erkenning vanaf 1 november via het nieuwe aanvraagformulier en volgens het vernieuwde uitvoeringsbesluit: goedkeuring 1 februari

2. Het evaluatiemoment wordt geschrapt.

Het evaluatiemoment werd al vervroegd geschrapt vanaf 13 maart 2020 als corona-uitzonderingsmaatregel voor geattesteerde kadervorming. Dat wil zeggen dat jongeren die vanaf 13 maart 2017 hun cursus en stage volgden zonder deelname aan een evaluatiemoment hun traject toch kunnen vervolledigen. (want een traject moet vervolledigd worden in drie jaar) Als vormingsmedewerker zal je moeten uitzoeken over welke jongeren dit gaat voor jouw organisatie en je zal hun traject zelf moeten goedkeuren. Door de corona-uitzonderingsmaatregelen voor geattesteerde kadervorming mogen trajecten op dit moment de termijn van 3 jaar overschrijden. Je hebt daardoor nog de tijd om de jongeren die met hun traject starten tussen 13 maart 2017 en 14/november 2017 goed te keuren tot en met 15 november. Nadien moet de termijn van drie jaar opnieuw gerespecteerd worden. 

De organisatie waarbij de jongere cursus volgde is verantwoordelijk voor het volledige traject van deze jongere. Je zal dus als organisatie, nadat de jongere zijn/haar stage met succes heeft doorlopen, een laatste vinkje moeten zetten in de KAVO-toolOp basis waarvan mag je beslissen of de jongere dit vinkje al dan niet verdient? 

 • In de KAVO-tool kan je zien of de jongere geslaagd is voor zijn/haar stage. Wanneer de jongere geslaagd is voor zijn/haar cursus en stage, mag je een vinkje zetten. 
 • Je kan een foto vragen van de pagina met de evaluatie van de stage in het trajectboekje van de jongere. 
 • Je kan telefonisch contact opnemen met de stageplaats. Dit kan je bijvoorbeeld doen wanneer je de stageplaats niet zo goed kent. 
Elke organisatie mag voor zichzelf uitmaken wat de beste manier is. Wanneer je op basis van één van deze drie dingen concludeert dat de jongere zijn/haar traject heeft vervolledigt, mag je dit aanvinken in de KAVO-tool. Je zal hier ook een datum bij moeten zetten. De datum die je invoegt is de datum waarop je het vinkje zet. Deze datum moet binnen de termijn van drie jaar vallen. (behalve op dit moment uiteraard, je hebt nu de tijd tot 15 november 2020) 

De wijzigingen in het uitvoeringsbesluit m.b.t. kadervorming 

Het uitvoeringsbesluit kan je hier lezen. 

1. Termijn indienen erkenningsdossier

De termijn om een aanvraagdossier voor een erkenning van geattesteerde kadervormingscursussen in te dienen wordt verkort van zes maanden naar drie maanden. Dit betekent dat organisaties die graag een erkenning willen indienen dit nu ten laatste 3 maanden voor aanvang van hun eerste geattesteerde cursus dienen te doen.

2. Vijfjaarlijkse herziening van het erkenningsdossier

Organisaties zullen hun erkenningsdossier iedere vijf jaar moeten herzien zodat de inhoud relevant blijft. Het erkenningsdossier wordt als leidraad gebruikt bij de controles van het departement CJM dus het is belangrijk dat alles wat hierin staat klopt met de realiteit. Hoe deze herziening zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk, maar er zal voor gezorgd worden dat het geen onnodige administratieve ballast met zich meebrengt. 

3. Nieuwe+ herformulering deelcompetenties

Naast enkele herformuleringen van competenties en deelcompetenties die de duidelijkheid ten goede komen, werden er ook enkele deelcompetenties toegevoegd. Hieronder volgt een opsomming van de toegevoegde (deel)competenties per competentieprofiel. 

Animator

1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de kinderen en jongeren en speelt daarop in 

 • Deze deelcompetentie werd toegevoegd onder de hoofdcompetentie 1. Kinderen en Jongeren begeleiden.
4. De emotionele en fysieke veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen.

 • Deze hoofdcompetentie bestond al maar werd aangepast. Oorspronkelijk ging het vooral over de fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Daarom werden de woorden 'emotionele' en 'integriteit' toegevoegd. 

4.D. Je laat jongeren bewust omgaan met het gebruik en het delen van fotomateriaal

 • Deze deelcompetentie werd toegevoegd onder de hoofdcompetentie 4. De emotionele veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen. 
Hoofdanimator

1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de animatoren en speelt daarop in

 • Deze deelcompetentie werd toegevoegd onder de hoofdcompetentie 1. Animatoren begeleiden. 

6. De werkingen praktisch organiseren en omkaderen

 • Deze hoofdcompetentie is een samenvoeging van wat vroeger twee verschillende competenties waren. (organiseren en omkaderen). Aan de inhoud verandert er niets. 
Instructeur

1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers en speelt daarop in

 • Deze deelcompetentie werd toegevoegd onder de hoofdcompetentie 1. Deelnemers begeleiden. 
8. vorming praktisch organiseren en omkaderen

 • Deze hoofdcompetentie is een samenvoeging van wat vroeger twee verschillende competenties waren. (organiseren en omkaderen). Aan de inhoud verandert er niets. 

De volledige competentieprofielen kunnen jullie in het uitvoeringsbesluit nalezen. (pagina 3-6). 

De aanpassingen betekenen dat jullie vanaf 1 november 2020 tijdens de geattesteerde cursussen ook zullen moeten werken rond diversiteit en integriteit. Sommige organisaties doen dit nu al, maar om iedereen hierin te ondersteunen verzamelen we inspiratie op onze website. (Deze artikels komen binnenkort online). 

4. Aangepaste begeleiderseisen

Om ervoor te zorgen dat organisaties steeds voldoende begeleiders vinden voor hun geattesteerde kadervormingscursussen, werden de begeleiderseisen aangepast. Omdat het evaluatiemoment werd afgeschaft, verdwijnen vanzelfsprekend ook de begeleiderseisen hiervoor. 

De nieuwe begeleiderseisen kunnen jullie lezen in het uitvoeringsbesluit. (pagina 7-8)

5. Ruimte voor verdieping of organisatiespecifieke inhoud

Het traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een stage. Beide bestonden uit 50 uur. Maar dit werd gewijzigd. Het theoretisch gedeelte bestaat nu uit minstens vijftig en maximaal vijfenvijftig uur. Minstens vijftig uur wordt daarbij besteed aan de verwerving van de competenties. Dat wilt zeggen dat organisaties die dit willen ruimte hebben om de extra 5 uur te besteden aan organisatiespecifieke inhoud, een verdieping van de verschillende competenties enzovoort. Een cursus kan dus bestaan uit 50 uur, 50 uur en 37 minuten, 54 uur, ..., 55 uur. 

Vragen en antwoorden

Vanaf wanneer zal deze nieuwe regelgeving ingaan?

De wijzigingen in het decreet gaan in vanaf 1 september 2020, de wijzigingen in het uitvoeringsbesluit gaan van start op 1 november 2020. 

Is de nieuwe regelgeving nu definitief goedgekeurd? 

Ja, de wijzigingen in het decreet m.b.t.. kadervorming werden bekrachtigd door de Vlaamse regering. De wijzigingen in het uitvoeringsbesluit kregen een eerste principiële goedkeuring op 17 juli en werden definitief goedgekeurd op 25 september 2020. 

Komen er overgangsmaatregelen?

 • Evaluatiemoment: Werd al vervroegd ingevoerd en er is dus geen overgangsmaatregel nodig.  
 • Begeleiderseisen: Vanaf de ingang van de nieuwe regelgeving gelden de nieuwe begeleiderseisen. Deze zijn flexibel dan de huidige, dus ook hier zijn geen overgangsmaatregelen nodig. 
 • Competenties en trajectboekje: Vanaf de ingang van de huidige regelgeving wordt er gewerkt met de nieuwe competenties. Hierbij zijn twee situaties: 
 1. Jongeren die nog niet gestart waren met hun traject in de oude regelgeving: voor hen is er geen enkel probleem. Zij maken gebruik van de nieuwe trajectboekjes en gaan aan de slag met de nieuwe competenties. Op hun attest komen de nieuwe competenties te staan. 
 2. Jongeren die al gestart waren met hun traject in de oude regelgeving (bij modulaire of opgesplitste cursussen): Zij krijgen de keuze om verder te werken met het huidige trajectboekje, of om over te schakelen naar het nieuwe trajectboekje (organisaties mogen dit zelf beslissen). Op hun attest komen de nieuwe competenties te staan. 
 • OPGEPAST: Als jouw cursus start op 30 of 31 oktober, geef je jouw volledige cursus op basis van de oude regelgeving. 

Komt er nu een nieuw trajectboekje?

 • We dienden met de beleidswerkgroep kadervorming een voorstel voor een nieuw trajectboekje in bij de het departement. Het nieuwe trajectboekje zal er zijn wanneer de nieuwe regelgeving in gaat. (1 november 2020)

 • Je bestelt dus best geen nieuwe trajectboekjes meer. Heb je er toch dringend nodig? Bekijk dan de Facebookpagina van de collegagroep vorming. Sommige organisaties hebben nog een overschot.  

Komt er nog een algemeen infomoment? 

Ja, op 22 oktober organiseert het departement CJM een online infomoment over de nieuwe regelgeving. Alle info en de inschrijvingslink vinden jullie hier