[anysurfer.logo]

Kampvuurke doen, yes we can! Maar hou deze regels in ere

Kampvuurke doen, yes we can! Maar hou deze regels in ere

Jeugdwerk   |  10 JULI 2019

De regels in het kort 

    • Voor bossen blijf je op min. 25m (tenzij je uitzondering aanvraagt) 
    • Voor heide blijf je op min. 100m afstand 
    • Voor huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd is er een uitzondering voor kampvuren bij bepaalde logies en onder bepaalde voorwaarden (meer hierover in de 'te respecteren afstanden' hieronder)

Waar elke groep vroeger individueel moest uitzoeken of een aanvraag nodig was bij de brandweer van de lokale brandweerzone, of het om een melding ging via de eigenaar, of ze bij ANB moesten aankloppen voor een aanvraag tot uitzondering (min dan 25m van bos - wordt trouwens zelden toegestaan). 
Is het nu de eigenaar die kiest of hij dit al dan niet toestaat op zijn/haar terrein en via een melding aan het college kenbaar maakt dat er kampvuren zullen kunnen plaatsvinden op het terrein. Er kan een verbod worden opgelegd wegens brandgevaar (kan vast of tijdelijk zijn) en er kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd die men moet respecteren. Daarna is de eigenaar vrij  vrij om verder met de groepen afspraken te maken omtrent het houden van kampvuren (frequentie, locatie, grootte,...). 

OPGELET: aangezien deze wetgeving pas vlak voor de zomer werd goedgekeurd en pas sinds 29 juli van kracht is zullen nog veel locaties hier niet aan aangepast zijn, overleg dus goed met de eigenaar omtrent kampvuren. Moet men zelf nog aanvraag/melding doen bij de lokale overheid? Is dit reeds gebeurd? En wijs de eigenaar gerust op de nieuwe wetgeving die de administratieve rompslomp voor alle partijen in de toekomst tracht te vereenvoudigen. 

Kampvuur afstanden

De nieuwe wetgeving uitgebreid beschreven 

Te respecteren afstanden 
Bos
Zit je in of in de buurt van een bos? Dan mag vuur enkel op 25 meter afstand van dit bos. Wil je toch een kampvuur op minder dan 25 meter dan kan je hiervoor een uitzondering vragen. Je moet dan wel minstens 35 dagen op voorhand een machtiging aanvragen bij het ANB.
Als een kampvuurplek opgenomen is in een bosbeheersplan dan is er geen machtiging nodig.

Heide
Voor heide blijft de afstand op 100m. Dat wil zeggen dat het verboden is om een kampvuur aan te steken op minder dan 100m van heide. 
Huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd 
Hoewel de afstand voor het maken van vuur hier ook op meer dan 100m blijft staan wordt er een uitzondering voorzien voor kampvuur op bepaalde toeristische logies en met bepaalde voorwaarden daaraan verbonden. 
De logiezen die de uitzondering krijgen:
 • terreinen waar max. 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd i.k.v. evenement of door georganiseerde groep kampeerders onder toezicht van 1 of meer begeleiders.
 • toeristische logies  in kader van 'Toerisme voor allen' als verblijf erkend zijn en ingedeeld in de categorie jeugdverblijfcentrum.
 • bivakzone, aangegeven in toegankelijkheidsregeling conform en ter uitvoering van het bosdecreet of decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 • jeugdlokalen waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende max. 60 kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen onder toezicht van 1 of meer begeleiders. 
De voorwaarden zijn:
 • De eigenaar of exploitant laat kampvuren toe;
 • de eigenaar of exploitant maakt schriftelijke melding bij collega van burgemeester en schepenen van de mogelijkheid om op het terrein kampvuur af te steken;
 • de burgemeester, college van burgemeester en schepenen, politie, brandweer of een andere verantwoordelijke instantie verbiedt het aansteken van kampvuren niet wegens brandgevaar;
 • eventuele bijkomende voorwaarden die de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, politie, brandweer of een andere verantwoordelijke instantie heeft opgelegd worden gerespecteerd. 
Moeten we melden, aanvragen,.... 

In principe  blijft het zo dat je in Vlaanderen vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur mag maken mits het respecteren van de bovenstaande afstanden en met toestemming van de eigenaar van de gronden. 

Elke gemeente of stad kan echter strengere regels opleggen en daarom moeten er vaak nog aanvragen of meldingen gebeuren bij het gemeente- of stadsbestuur wanneer groepen een kampvuur willen houden. Voor elk kampvuur dat nu doorgaat op een bepaalde locatie wordt daarom op heden soms een individuele aanvraag gedaan wat ertoe leidt dat dit voor sommige kampplaatsen om 10-tallen aanvragen per zomer gaat. Om dit te vereenvoudigen leggen ze de keuze en verantwoordelijkheid voor melden van kampvuren nu bij de eigenaar of uitbater van de locatie met de bedoeling een vaste afspraak te hebben omtrent kampvuren op deze locatie. Dat wil zeggen dat er na melding alsnog verbod kan worden opgelegd omwille van brandgevaar of er bepaalde voorwaarden worden bepaald zoals frequentie, grootte, locatie... door burgemeester, college van burgemeester en schepenen, brandweer, politie of andere bevoegde instantie maar dat een eigenaar dan in principe een vast kader heeft waarbinnen groepen kunnen bewegen en er geen afzonderlijke aanvragen meer moeten komen. 

Periodes van droogte of andere mogelijke factoren die het gevaarlijk maken om kampvuren te houden kunnen wel nog een tijdelijk verbod leggen op de gemaakte afspraken tussen eigenaar en gemeente- of stadsbestuur, politie, brandweer of andere bevoegde instantie. 

Als groep klop je dus best aan bij de eigenaar of uitbater van het terrein of gebouw waar jullie kamp plaats vindt. Je vraagt na of er reeds een vaste melding werd gedaan bij het gemeente- of stadsbestuur. Opgelet: zal in vele gevallen nog niet zo zijn omdat deze wetgeving pas van kracht is sinds 29 juni 2019. Indien dit nog niet zo is vraag dan na wat er moet gebeuren (melding, aanvraag, niets...) en wijs gerust op het bestaan van deze nieuwe wetgeving. 


Beelden