[anysurfer.logo]

Jeugddecreet 2024: hoe zit dat nu?

Jeugddecreet 2024: hoe zit dat nu?

Jeugdwerk   |  22 JANUARI 2024

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties?

Zeer veel zaken blijven behouden, maar toch zijn er hier en daar ook belangrijke wijzigingen. Hieronder een kort overzicht: 

 • Voorheen konden verenigingen om de 4 jaar Vlaams erkenning aanvragen. Vanaf 2024 zal er gewerkt worden met een vijfjaarlijkse erkenningsronde. Dat wil zeggen dat je als organisatie maar om de vijf jaar kan intekenen op een Vlaamse erkenning. 
 • Er is een verhoging van de basissubsidie ingevoerd. Deze stijgt van 80.000 euro naar 100.000 euro voor de erkende verenigingen. Dit dankzij een lang proces waar het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad actief betrokken zijn. 
 • Het voeren van een integriteitsbeleid is ook aangepast in het decreet. De definitie van het begrip “integriteitsbeleid” wordt verruimd. De maatregelen die de organisatie moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen zijn uitgebreid tot beleidsinstrumenten op organisatieniveau, die ook de integriteit van de organisatie in haar geheel en het integer handelen van haar jeugdwerkers moeten bevorderen. Maatregelen gericht op personen volstaan niet. Er is in een integriteitsbeleid ook aandacht vereist voor de cultuur en structuur van een organisatie. 
 • Om de administratieve last te verlagen en de afstand tussen de Vlaamse administratie en de organisaties te verkleinen komt er minstens één keer tijdens de beleidsperiode (na 2de jaar van de beleidsperiode) een plaatsbezoek. Tijdens het plaatsbezoek komt de Vlaamse administratie langs waarbij de realisatie van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend, besproken worden aan de hand van de informatie uit de functionele en financiële verantwoording. De administratie kan zich ook laten ondersteunen door externe deskundigen hiervoor. Na dit plaatsbezoek komt er ook een verslag. 
 • De module vorming wordt verplicht voor organisaties die erkend worden als landelijk jeugdwerk.
  Organisaties die erkend worden als cultuur-educatief of informatie & participatie moeten de module vorming enkel realiseren onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van ingediende modules). Alle organisaties (zowel reeds erkende als nieuwe organisaties) hebben de overgangsperiode tot 2026 om deze regels te implementeren. 
 • Het nieuwe decreet geeft ook een duidelijk overzicht van wat je vanaf nu moet bijhouden van gegevens. Deze gegevens zijn er nodig voor inzage, evaluatie en controle van de modules door de administratie. 
 • Vormingen en begeleidingen kunnen nu binnen de modules zowel fysiek als digitaal doorgaan, met uitzondering van intervisietrajecten en kadervorming. Meer info vind je op de pagina Vlaamse erkenning. 

Hoe is dit nieuw jeugddecreet ontstaan?

Tot eind 2023 bestonden er vijf decreten belangrijk voor het jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2024 is er een samenvoeging van onderstaande vier decreten naar één jeugddecreet:


 • Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid regelt veel van het Vlaamse jeugdbeleid en was meteen ook voor meer dan 100 Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen de voornaamste financieringsbron.
 • Het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen was van toepassing sinds 2018. Jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap en intergemeentelijk projectverenigingen konden gebruik maken van de subsidielijnen beschreven in dit decreet. 
 • Er was ook een decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid. Hier waren geen middelen aan verbonden, maar hierin werd wel nog beschreven dat elke gemeente verplicht is om een lokale jeugdraad op te richten of een bestaande jeugdraad te erkennen. 
 • Als laatste was er het DAC-decreet van 7 mei 2004 die de DAC-projecten regulariseerde binnen de sectoren Cultuur en Jeugd
Het decreet m.b.t. subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme blijft een apart decreet. 

Vlaams jeugdbeleid & -decreet

Jeugdbeleid in Vlaanderen bevindt zich op een uniek kruispunt binnen het beleid. Het jeugdbeleid richt zich op een categorie van de bevolking: kinderen en jongeren, en doorkruist beleidsdomeinen zoals sport, cultuur, ruimtelijke planning, enzovoorts, maar er bestaat tegelijk ook een jeugdwerksector die een eigen minister heeft, met een eigen kabinet en administratie. 

Omdat het jeugdwerkbeleid deze unieke positie kent in Vlaanderen, zie je dit ook terugkomen in het jeugddecreet. Het bevat zowel basisinstrumenten die op het brede beleid gericht zijn, alsook een hoop artikels die de jeugdwerksector en haar vele verenigingen mee vorm geven.

Wil je het jeugddecreet in zijn volledigheid lezen? Dat kan via de website van het Vlaams Parlement.