[anysurfer.logo]

Sociale Maribel

Sociale Maribel

Zakelijk organisatiebeleid

Bevordering van de tewerkstelling in de socioculturele sector dankzij de Sociale Maribelsubsidies.

Wat is het Fonds Sociale Maribel?

Elke werkgever betaalt RSZ-bijdragen voor zijn werknemers. Voor enkele sectoren wordt een deel van deze bijdragen doorgestort naar een Fonds Sociale Maribel. Elk paritair comité heeft een eigen Sociale Maribelsfonds. Voor de socio-culturele sector zijn bijgevolg drie Fondsen Sociale Maribel actief: 329.01 (Vlaanderen), 329.02 (Duitstalige en Franstalige gemeenschap) en 329.03 (voor bicommunautaire socio-culturele organisaties).

Jeugdwerk in Vlaanderen valt grotendeels onder PC 329.01. Het Sociale Maribelsfonds van dit PC verdeelt de beschikbare middelen ( = RSZ-bijdragen van alle organisaties die vallen onder PC 329.01) onder de werkgevers in de sector om extra arbeidsplaatsen te creëren. Het gaat dus over loonsubsidies in de vorm van een indirecte RSZ-korting om extra tewerkstelling in de sector te bevorderen. 

Voor wie zijn deze middelen beschikbaar en onder welke voorwaarden?

Elke socio-culturele organisatie kan een aanvraag tot toekenning indienen bij het bevoegde Sociale Maribelsfonds. Voorwaarden om de VTE-loonsubsidie te verkrijgen voor jeugdwerk in Vlaanderen: 

 • De werkgever valt onder PC 329.01 (RSZ-kengetal 262) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden. 
 • De werkgever ondertekent de toetredingsakte tot de CAO van 30/11/06 en verbindt zich tot een netto-toename van zijn arbeidsvolume. 
 • De werkgever dient via zijn bijdrage minimaal 0,50 VTE bijkomende tewerkstelling te creëren. 
   • Hieraan zijn geen diploma- of werkloosheidsvoorwaarden gekoppeld 
   • Wel dient de werkgever de subsidie te gebruiken om werkelijke loonkosten mee te vergoeden (o.a. brutoloon, vakantiegeld, RSZ-werkgeversbijdragen, woon-werkverkeer, maaltijdcheques) 
   • De subsidie kan niet gebruikt worden om de kosten van het sociaal secretariaat, de arbeidsgeneesheer of de arbeidsongevallenverzekering te betalen. 

Hoe verloopt de procedure?

De verdeling van de beschikbare middelen in het Sociale Maribelsfonds wordt bepaald door het beheerscomité. Dit comité bestaat uit vakbonden, werkgeversorganisaties en een regeringscommissaris ter supervisie. Zij beslissen – in alle objectiviteit – wie er in aanmerking komt voor de loonsubsidie, waken over de vereiste voorwaarden en staan in voor de controle op de besteding van de middelen.

De bijdragen worden in voorschotten betaald doorheen het jaar. Op het einde van het jaar wordt samen met de RSZ bekeken welke werkelijke loonkosten besteed zijn en op basis daarvan maakt het fonds een afrekening op.

Een aanvraag en toekenning van Sociale Maribel middelen volgt doorgaans het volgende tijdspad: 

    1. Toekenning aanvragen bij het Fonds 
    2. Toekenning door het Fonds 
    3. Binnen 6 maanden: aanwerving of bestaand contract uitbreiden binnen de organisatie 
Binnen de 6 maanden na de toekenning, moet je dus een extra werknemer aanwerven of het contract van een deeltijder uitbreiden met meer VTE. Ook een vervanging van een werknemer met Maribelstatuut moet binnen de 6 maanden gebeuren. Je moet telkens aantonen dat je met de middelen extra tewerkstelling creëert. Gaat iemand uit dienst die ingeschreven stond bij de Sociale Maribel, dan moet je dus binnen de 6 maanden iemand anders doorgeven die nieuw in dienst kwam of wiens VTE je uitbreidde. 

Meer info en contact: 

Op de website van de FOD Werk krijg je een gedetailleerd overzicht van de procedure en voorwaarden.

Het Vlaams Social-profitfondsen vzw ondersteunt het sociale maribelsfonds 329.01. Op de website van Sociare vind je meer informatie alsook de meest recente bedragen, toekenningen en contactpersonen.