[anysurfer.logo]

Evaluatieonderzoek kadervorming

Evaluatieonderzoek kadervorming

Kadervorming

Op het moment dat de criteria rond kadervorming (2015) vernieuwd werden en in het decreet werden gegoten werd tussen de jeugdwerksector en afdeling Jeugd afgesproken om vóór het einde van 2018 een grondig evaluatieonderzoek uit te besteden om de nieuwe regeling meteen te evalueren en indien nodig aan te passen.

Het onderzoek werd uitbesteed aan Hogeschool VIVES. 

De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen

  •  Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht? 
  • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen? 
  • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven? 

Op geregelde tijdstippen kwam er een klankbordgroep samen. Dit om feedback te geven over de aanpak, richting en tussentijdse resultaten van het onderzoek. De klankbordgroep kwam voornamelijk op vraag van de onderzoeker en departement CJM samen om richting te geven aan de onderzoeker wanneer hij daar behoefte aan had. Veelal adviseerde de groep in het type vragen dat in het onderzoek aan jongeren gesteld werd, de timing en manier waarop vragenlijsten gelanceerd werden en focusgroepen ingepland werden. Verschillende medewerkers van jeugdwerkorganisaties maakten, samen met De Ambrassade en departement CJM, deel uit van de klankbordgroep.

Op 10 december 2018 stelde het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten van het onderzoek voor. 

Algemeen besluit van de onderzoekers: 

  • Het decreet kadervorming is een 'compromis' voor een zeer diverse sector om tot een generiek attest te komen. Er is tijd nodig om alle gevolgen van het decreet zichtbaar te maken, maar de meeste organisaties hebben er mee leren leven. 
  • De hoge waardering voor de kwaliteit van de kadervorming en het feit dat deelname aan een traject jongeren versterkt als animator, hoofdanimator or instructeur, maar ook als mens, vormen een bevestiging van het belang van kadervorming en van een overheid die kadervormingsinitiatieven ondersteunt. 
  • Een aantal wijzigingen in het decreet zouden het draagvlak verder kunnen versterken, zonder noodzakelijkerwijs het 'generieke' karakter van de attesten uit te hollen. Doel van het evaluatierapport is bij te dragen tot een inhoudelijk debat daarover.

Na het bekendmaken van de resultaten werkte het het departement samen met De Ambrassade en enkele verkozen jeugdwerkorganisaties een voorstel tot wijziging van de regelgeving uit. Alle jeugdwerkorganisaties die kadervorming organiseren werden betrokken via de beleidswerkgroep kadervorming van De Ambrassade. 

Alle info over erkenningsaanvraag indienen, kadervorming organiseren en belangrijke criteria kan je op de website van het departement vinden.