[anysurfer.logo]

Decretale verankering inspraak Jeugdraad

Decretale verankering inspraak Jeugdraad

Lokaal Jeugdbeleid
jeugdraad

Wat staat er nog in decretale teksten over de jeugdraad? Door de verschillende wijzigingen in de regelgeving rond ondersteuning en organisatie van lokaal jeugdbeleid de laatste jaren ontstaat er wel wat verwarring omtrent inspraak van kinderen en jongeren en de jeugdraad. We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid (6/7/2012)

Dit is het belangrijkste decreet wat betreft verankering van de jeugdraad. Het geeft een omschrijving van een jeugdraad en doet dat als volgt:

jeugdraad : adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente.

Daarnaast stelt dit decreet duidelijk in Artikel 5 dat: een gemeenteraad een jeugdraad opricht of een bestaande jeugdraad erkent met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid. Met andere woorden elke gemeente is nog steeds verplicht een jeugdraad op te richten of te erkennen.

Ter invulling zegt dit decreet letterlijk:
Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij opmaak van het meerjarenplan.

Naast een vraagstelling moet een college van burgemeester en schepenen ook motiveren bij een beslissing waarom ze een advies niet of maar gedeeltelijk gevolgd hebben.