[anysurfer.logo]

Leernetwerk diversiteit

Leernetwerk diversiteit dec

diversiteit   |  8 DECEMBER 2020 | 09:30-12:30
Omwille van de stijgende corona-cijfers hebben we besloten het Leernetwerk Diversiteit online te laten doorgaan. Deelnemers krijgen tijdig een link naar de zoom-meeting. 

Met dit leernetwerk brengen we collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. We kiezen samen een onderwerp dat we uitdiepen waarbij we werken vanuit onze dagelijkse realiteit.

Deze leernetwerken worden georganiseerd door De Ambrassade i.s.m. met het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Aanpak

De focus van het leernetwerk ligt vooral op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen we het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domein-overschrijdende samenwerkingen.

Zou je graag weten hoe andere gelijkaardige collega’s in de sector en/of andere relevante sectoren jouw cases zouden aanpakken? Wil je ervaringen uitwisselen rond het thema diversiteit en samen met collega’s op zoek gaan naar oplossingen? Ben je op zoek naar een aantal kapstokken om echt werk te maken van diversiteit in én met jouw organisatie? Dan is dit leernetwerk diversiteit iets voor jou. 

Thema

Het leernetwerk diversiteit op 8 december staat in het teken van outreachend en verbindend werken. Als jeugd(welzijns)werker actief contacten leggen en onderhouden met mensen in hun eigen leefomgeving, buiten de eigen oevers treden en kinderen en jongeren opzoeken waar ze aanwezig zijn: in de buurt, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, in de buitenschoolse opvang, …. Deze manier van werken is enorm krachtig en zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties versterkt worden. 

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen 

Kunst in Zicht – Kunsteducatie in de buitenschoolse opvang (Arlette Van Overvelt) 

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten regelt de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Vanaf 2021 krijgen lokale besturen de regierol, om hierrond lokaal beleid te ontwikkelen. Dit beleid wordt in samenwerking met andere lokale actoren die relevant zijn voor buitenschoolse activiteiten uitgetekend. Denk bijvoorbeeld aan een sportclub, een jeugddienst of een cultuurorganisatie. Het decreet biedt dan ook kansen voor verschillende organisaties. Arlette Van Overvelt van Kunst in Zicht maakt de vertaalslag naar de praktijk. Zij deelt ervaringen en inzichten gebaseerd op reeds gerealiseerde kunsteducatieve projecten in de buitenschoolse kinderopvang. 

Twee inspirerende praktijkvoorbeelden uit de projectoproep ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving' 

De projectoproep kaderde in Generatie Veerkracht, het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona. Heel wat kinderen en jongeren worden extra getroffen door de coronamaatregelen. De maatregelen hebben een invloed op de basisbehoeften van kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Doelstelling van deze oproep is om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. 

 In deze sessie laten we twee organisaties aan het woord die de afgelopen maanden een project uitvoerden binnen deze oproep. Zij vertellen vanuit hun praktijkervaring welke impact een crisissituatie kan hebben op kinderen en jongeren en hoe zij als organisatie hierop hebben ingespeeld. 

Een partner binnen Jeugdwerk voor Allen heeft uit twee intervisiemomenten met de projecten en het bredere jeugdwerk een aantal geleerde lessen getrokken die zij tijdens deze sessie zullen delen.

 vzw Homie - Burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren (Musti Önlen) 

Vzw homie is een burgerinitiatief dat dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 25 jaar een betere toekomst wil geven door hen tijdelijk een rust- en bezinningsoord aan te bieden in de Homie caravan. Tijdens het leernetwerk vertelt oprichter Musti Önlen hoe vzw Homie te werk gaat. 

Vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 

Op 25 september keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goed. Binnen de prioriteit ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ zetten we in op een vrijetijdsbesteding op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We vertrekken steeds vanuit de vraag en de kracht van deze kinderen en jongeren en maken het vaak onzichtbare relationele werk bij het opbouwen en verstevigen van een vertrouwensrelatie met kinderen en jongere zichtbaar. We stimuleren innovatieve vormen van laagdrempelig en outreachend werken en hebben aandacht voor werkingen die hun vraag en aanbod afstemmen op de buurt en de samenleving. In deze workshop denken we samen na over hoe we deze actie verder vorm kunnen geven, welke sterke voorbeelden we naar voren kunnen schuiven en hoe we rond deze doelstelling samen aan de slag kunnen gaan. 

Op stap in de wijk met Jamil en Leotrim van Arktos 

Arktos versterkt kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ze doen dit onder andere door outreachend te werk te gaan. Jamil en Leotrim zijn allebei vormingsmedewerker bij Arktos. Ze omschrijven hun job zelf als all-round jeugdwerker in de wijk. Tijdens de workshop vertellen ze jullie hoe een dag in hun wijk eruit ziet. Aan de hand van getuigenissen leggen ze uit wat de ‘goudwaarde’ is van outreachend werken.  

Outreachend werken door de bril van UitdeMarge 

Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zo gaan er in verschillende steden en gemeenten jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge vzw vindplaatsgericht aan de slag. Ook in het jeugdwerk groeit de interesse voor vindplaatsgericht werken of outreachend werken om sommige groepen kinderen en jongeren te bereiken. Als jeugdwerker moeten we de straat op gaan, aansluiting zoeken met hun leefwereld, luisteren en motiveren. Kortom, vindplaatsgericht werken! 

Maar wat willen we daarmee bereiken? Welke vormen bestaan er en welke mogelijkheden en meerwaarde bieden die het jeugd(welzijns)werk? Hoe maak je een analyse van de lokale situatie? En hoe werk je via vindplaatsgericht werken aan structurele versterking van de participatie van kinderen en jongeren? In deze workshop zal je op al deze vragen een antwoord krijgen! We zullen stilstaan bij wat vindplaatsgericht werken inhoudt, vanwaar het komt, waarom we er op inzetten en welke randvoorwaarden en spanningsvelden er zijn. 

Meer lezen over UitdeMarge. 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • Online

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 8 DECEMBER 2020 | 09:30-12:30

Gerelateerd nieuws