[anysurfer.logo]
You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Jeugdbeleid

Hoe werkt De Ambrassade rond jeugdbeleid?

Op deze pagina jeugdbeleid wordt alle informatie verzameld over de meest recente beleidsontwikkelingen die een impact hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Zowel De Ambrassade als De Vlaamse jeugdraad volgen beleidsdossiers op. Hieronder valt zowel brede regelgeving met een impact op kinderen en jongeren als lokaal jeugdbeleid of onderwijsregelgeving als beleid specifiek voor jeugdorganisaties. 

Commissie Jeugdwerk

Het jeugdwerk komt maandelijks samen bij De Ambrassade om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en te bespreken. Naast de commissie jeugdwerk hebben we ook een kerngroep. Hier worden beslissingen genomen over te nemen beleidsstappen en worden ook de vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk verkozen om te zetelen in externe werkgroepen (zoals van het departement Cultuur, Jeugd, Media maar ook bij andere organisaties van het middenveld).

We bespreken hier samen elke maand:

 • het beleidswerk dat we als jeugdwerk doen
 • de input voor de werkgroepen binnen onze organisatie zoals die rond diversiteit, kadervorming, (boven)lokaal, het decreet Vlaams Jeugd en kinderrechtenbeleid
 • welk draagvlak we geven aan adviezen vanuit het jeugdwerk en zorgen op die manier voor een sterke belangenvertegenwoordiging.

Waar werken we de komende maanden o.a. rond op beleidsvlak?

 • De opvolging van de Covid-19 crisis: deze periode heeft een hele grote impact op kinderen, jongeren en hun organisaties. Hoe kunnen we kinderen, jongeren en jeugdwerk hierin steunen? Welke maatregelen zijn hiervoor nodig? Hoe kunnen we een positief verschil maken in jeugdbeleid, jeugdwerkondersteuning en jeugdinformatie?
 • Het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan: dat is een plan dat geldt voor de komende 4 jaar, voor de hele legislatuur waarin over beleidsdomeinen heen plannen gemaakt worden voor beleid waarbij kinderen en jongeren centraal staan. Hoe wordt dit plan concreet? Hoe kunnen we daar met het jeugdwerk aan bijdragen? 
 • Voor de Covid-19 crisis werd met het jeugdwerk een voorzet voorbereid voor een masterplan jeugdkampen. Op welke manier wordt dit omgezet naar realiteit? Hoe gaan we hiermee aan de slag?
 • Wat ook steeds belangrijk blijft voor het jeugdwerk is ook de opvolging van de structurele middelen voor al onze organisaties, nieuwe en oud-gedienden die erkend zijn in het Vlaamse decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hoe werken de begrotingen van onze Vlaamse Regering? Hoe zit dat met ondersteuning? 
 • We werken uiteraard ook op heel wat dossiers die op langere termijn belangrijk zijn voor kinderen, jongeren én jeugdwerk. Denk maar aan de verhouding tussen jongeren en politie en de kracht van het jeugdwerk daarbij, aan hoe jeugdwerk kan samenwerken met de lokale besturen en scholen voor zomerscholen, aan het opvolgen van de discussies over de indeling van de schoolvakanties,...
 • En nog heel wat andere boeiende onderwerpen...
Vragen?

Wil je graag mee aan tafel zitten of heb je vragen? Contacteer Liesbeth Maene:

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk