Werkgroep diversiteitsbeleid

Superdiversiteit is een bekende term geworden in onze steeds veranderende omgeving. Vooral in stedelijke gebieden, maar ook meer en meer in landelijke gebied krijgen we te maken met superdiversiteit. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. Deze uitdaging brengt vragen met zich mee waar we dringend een antwoord op moeten zoeken.

Net zoals de rest van ons samenleving, is het jeugdwerk volop op zoek naar antwoorden op deze vragen. De werkgroep diversiteitsbeleid heeft voorbije jaren zeer intensief gewerkt aan een nieuw visie waarin we de antwoorden proberen te vinden. Een visie waar we met zen allen achterstaan en waar we het beleid, de sector en andere relevante actoren willen aanzetten om met het thema diversiteit aan de slag te gaan. Ons traject met de werkgroep stopt echter niet bij de nieuwe visienota. In tegenstelling, dit is ons startschot om nog een tandje bij te steken.

Agenda werkgroep

Superdiversiteit staat momenteel weer helemaal bovenaan onze agenda. De commissie jeugdwerk riep in 2015 een prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid in het leven op zoek naar een nieuwe elan. De werkgroep ontwikkelde een visie over hoe het jeugdwerklandschap bruikbare antwoorden kan bieden op nieuwe, diverse vragen en noden van kinderen en jongeren. Dit vertrekkende vanuit kinderen en jongeren zelf, vandaag én in de toekomst.

De Commissie Jeugdwerk koos om de prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid een nieuw mandaat te geven tot juni 2018. Het mandaat van de nieuwe werkgroep diversiteitsbeleid start vanaf januari 2017 en neemt de uitgewerkte visie (visienota deel 1+2) als vertrekpunt. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening rond uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.

Doelstellingen werkgroep

Met de werkgroep werken we op twee sporen, enerzijds willen we strategieën ontwikkelen om de geactualiseerde visie “diversiteit in/en jeugdwerk” (deel 1 en 2) te vertalen, te ontsluiten via verschillende kanalen en ingang te doen vinden bij bovenlokale jeugdorganisaties en hun achterban, beleidsmakers en andere actoren. Anderzijds willen we tegen juni 2018 kwaliteitsvolle dienstverlening voor jeugdwerkers, jeugdorganisaties en beleidsmakers in kaart uitwerken en in kaart brengen.

De werkgroep bestaat uit twee subgroepen. Eén deel van de werkgroep zal zich focussen op het beleidsmatige aspect, het andere deel ontfermt zich over de jeugdwerkondersteuning.

De werkgroep komt om de 6 weken samen.

Praktische informatie

  • Begeleiding: De Ambrassade (Don Pandzou: 02 551 13 77 - don.pandzou@ambrassade.be)
  • Data: om de 6 weken (data nog te bevestigen)
  • Locatie: De Ambrassade
  • Prijs: gratis