Diversiteit

Onze samenleving is complex. Ze verandert steeds sneller en wordt hoe langer hoe meer divers. Tegenwoordig spreken we over ‘superdiversiteit’. Daarmee bedoelen we diversiteit bínnen de diversiteit. Binnen jeugdwerk blijft het één van de grootste vraagstukken: hoe als jeugdwerk inspelen op onze meer en meer (super)divers wordende samenleving? 

Superdiverse samenleving

Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende manieren van denken, handelen, voelen en betekenis geven. Superdiversiteit is enorm fascinerend en kan een enorme meerwaarde zijn. Tegelijkertijd stellen we vast dat maatschappelijke breuklijnen er enkel hardnekkiger op geworden zijn. Denk aan de armoedekloof, die snijdt steeds dieper. Onze samenleving polariseert en legt de etnisch-culturele breuklijn pijnlijk bloot, met racisme en discriminatie als oorzaak én gevolg.

Ook voor zulke vragen mag en kan het jeugdwerk niet blind zijn. Onze superdiverse samenleving dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden telkens opnieuw in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. In alle verschillen echter, durven we echter te vergeten wat ons nog bindt. We moeten samen een nieuw verhaal schrijven.

Visietekst

Jeugdorganisaties hebben de afgelopen jaren wel heel wat stappen ondernomen door het ontwikkelen van visie, vormingen, spelmateriaal, methodieken, etc. Met veel vallen en opstaan. Wanneer we terugblikken op de jeugdwerkpraktijk het voorbij decennium, werd diversiteit nu eens bovenaan de agenda geplaatst om dan weer te verdwijnen naar de achtergrond. Een hele periode was er een soort van diversiteitsmoeheid.

Lees hier de visietekst over diversiteit in/en het jeugdwerk.

Werkgroep

Superdiversiteit staat momenteel weer helemaal bovenaan de agenda. De commissie jeugdwerk riep in 2015 een prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid in het leven op zoek naar een nieuw elan. De werkgroep ontwikkelde een nieuwe visie over hoe het jeugdwerklandschap in zijn geheel bruikbare antwoorden kan bieden op nieuwe, diverse vragen en noden van kinderen en jongeren in de vrije tijd. Vertrekkende vanuit kinderen en jongeren zelf. Vandaag én in de toekomst.

Onderzoek naar solidariteit in een superdiverse samenleving

Sinds 2013 werd een grootschalig DieGem-onderzoek (DieGem, Diversiteit in Gemeenschapsvorming) gevoerd vanuit verschillende disciplines en verschillende onderzoeksinstellingen. Binnen deze superdiverse samenleving moet er nagedacht worden over wat ons vandaag nog bindt en hoe zijn we nog solidair? Het jeugdwerk probeert manieren te vinden om hierop te anticiperen, onder andere vanuit de werkgroep diversiteitsbeleid. Lees meer op deze pagina over:

  • Opzet onderzoek
  • Wat leren we er uit?
  • Zelf als jeugdwerker aan de slag?