Europees jeugd- en kinderrechtenbeleid

Verschillende Europese organisaties nemen beslissingen en voeren beleid uit wat van invloed is op onze kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren krijgen steeds meer aandacht binnen het beleid van deze organisaties.

Ook binnen de Europese Unie (EU) wordt jeugdbeleid vormgegeven. De ‘bevoegdheidsverdeling’ tussen de Europese Unie en haar - vandaag 28 - lidstaten bepaalt wie wat mag, of kan, doen. De bevoegdheid over jeugd is een aanvullende bevoegdheid. De Europese Unie kan op vlak van jeugd dus geen beleid voeren of wetgeving maken, maar wel ondersteunend, coördinerend en aanvullend werken. 

 De taak van de Europese Unie inzake jeugdbeleid bestaat erin:

  • de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jeugdwerkers te bevorderen
  • de deelname van jongeren aan het democratisch leven in Europa aan te moedigen

De Europese samenwerking inzake jeugd

De Raad van Ministers van Jeugd van de Europese Unie heeft op 27 november 2009 een  nieuw kader voor Europese samenwerking inzake Jeugd aangenomen. Het beoogde doel is dat de Europese Commissie en de lidstaten acties ondernemen om die doelstellingen te verwezenlijken. Het Europees Parlement is hier niet rechtstreeks bij betrokken.

Er zijn twee overkoepelende doelstellingen:

  • voor alle jongeren meer kansen en gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt creëren;
  • actief burgerschap en sociale inclusie van en solidariteit onder alle jongeren bevorderen;

Voor de periode 2010-2018 worden voor 8 actiegebieden doelstellingen naar voor geschoven: onderwijs en vorming, werkgelegenheid en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, participatie, vrijwilligerswerk, sociale inclusie, jeugd en de wereld, creativiteit en cultuur.

In dit samenwerkingskader worden specifieke initiatieven in de jeugdsector ontwikkeld en een cross-sectorale aanpak met meer aandacht voor jongeren in andere beleidsdomeinen gestimuleerd. Lees meer over initiatieven zoals Youth in Action en de Gestructureerde Dialoog in deze lijst.